Thursday, November 15, 2018

గలగల

పలువురిహింసజేసిననుదప్పకనీకునుగల్గుబుణ్యముల్
గలగలబాఱునట్టిసురగంగనుమున్గిన,గల్గుబాపముల్
యిలనువసించుబ్రాణులనునేమరుపాటుదనంబునన్గనన్
నలరెడునుమాశంకరులనర్చనజేసినబోవుపాపముల్

గంగలోమున్గబాాాాపముల్గలుగుపెక్కు

పుణ్యములుగల్గుదప్పకపుణ్యపురుష!
గంగలోమున్గ,బాపములుగలుగుపెక్కు
పరులహింసించునాతడుభర్గుడైన
నిష్టపడకుడుకవులార!హింసజేయ

Wednesday, November 14, 2018

అర్కజుపాశముఅర్కజుబాశముkచుట్టెను
మార్కండేయుని,కొడుకుగమారుతిపుట్టెన్
మర్కటమౌయాకేసరి
కర్కునికిన్సాటియైననంశముతోడన్
ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

puraanamula loni వ్యక్తులు

పురాణముల లోని వ్యక్తులు

అగస్త్యుడు

అగస్త్యుడు మహర్షి. లోపాముద్ర ఆయన ఇల్లాలు.వారి కుమారుడు దృఢస్యుడు.  ఇల్వలుడు వాతాపి అను దుర్బుద్ధి గల ఇద్దరు రాక్షసులు అరణ్యములో నివసిస్తూ దారిలో పోవువారిని మాయమాటలతో వారిని హింసించుటకై ఆతిధ్యమిత్తుము రమ్మని పిలిచెడివారు. ఇల్వలుడు తనసోదరుడు వాతాపిని మేక గా మార్చి దాని మాంసము అతిథికి వడ్డించి భోజనము అయిన వెంటనే 'వాతాపి బయటకు రా' అని పిలిచెడివాడు. వాతాపి పొట్టచీల్చుకొని బయటకు వచ్చెడివాడు.  ఒకసారి అగస్త్య మహర్షి అటుగా వెళ్ళడము తటస్తించింది. ఎప్పటిలాగే వారు మహర్షిని భోజనమునకు పిలిచారు. ఆతిధ్యమైన తరువాత వాతాపిని బయటకు రమ్మని పిలిచాడు ఇల్వలుడు. వాతాపి మహర్షి పొట్ట చీల్చుకొని బయటకు రాగానే మహర్షి చనిపోతాడని తలచాడు. కానీ అంతలోనే అగస్త్యుడు 'వాతాపి జీర్ణం' అని అన్నాడు. వాతాపి జీర్ణమైపోయాడు. ఇల్వలుడు కోపంతో అగస్త్యుని మీద దాడి చేయబోగా అగస్త్యుడు తన హుంకారముతో ఇల్వలునికూడా దహించి వేసాడు. 
అగస్త్య మహర్షి వింధ్యపర్వతము యొక్క గర్వభంగమొనరించాడు. సముద్రమున దాగిన కాలకేయులను రాక్షసులను బయటకు రప్పించుటకై సముద్రమునే ఔపోసన పట్టాడు.
దండకారణ్యములోని అగస్త్యుని ఆశ్రమము దర్శించిన రామునికి ఆయన దివ్యమైన ధనుర్బాణములు అక్షయ తూణీరములు ఖడ్గము ప్రసాదించి వారిని సమీపములో గోదావరి తీరమున గల పంచవటిలో నివసించమని ఆదేశించెను.
 పైన పేర్కొన్న అంశములు అగస్త్యుని యొక్క తపఃశక్తిని, గొప్పతనమును చాటుతున్నవి.అగస్త్యుడు మహర్షి. లోపాముద్ర ఆయన ఇల్లాలు. వారి కుమారుడు దృఢస్యుడు.

అగ్ని

బ్రహ్మ మానస పుత్రుడు అగ్ని. భార్య స్వాహాదేవి.  వశిష్ఠుని శాపం చేత గార్హపత్యము, ఆహవనీయము, దక్షిణాగ్ని అను త్రేతాగ్నులు పృధు చక్రవర్తి కొడుకైన విజితాశ్వునకు  భార్య  శిఖండిని యందు పావకుడు, పవమానుడు, శుచి అను పేర్లతో పుట్టి తమ ప్రభావంతో మళ్ళీ అగ్నులుగా రూపొంది యధా స్థానాలకు వెళ్లిపోయారు.
 అరణి యందు మధింపగా పుట్టినవాడు పవమానుడు. మెరుపులతో నుండువాడు పావకుడు. సూర్యుని తేజస్సు నందుండువాడు శుచి.
పావకుని కొడుకు సహరక్షుడు రాక్షసుల యజ్ఞములో ఉంటాడు.  పవమానుని పుత్రుడు కవ్యవాహుడు పితృదేవతలయందు ప్రీతిగలిగి యుండును. శుచి కుమారుడు హవ్యవాహుడు యజ్ఞములయందలి హవిస్సును దేవతలకు చేర్చు చున్నాడు. 

అజామీళుడు

కన్యాకుబ్జము అనే దేశములో ఒకప్పుడు అజామీళుడు అనే సద్బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు.   ఒకానొక సందర్భములో అతడు ఒక అధమ జాతి స్త్రీ తో కూడి నిగ్రహమును కోల్పోయెను. ఆ స్త్రీయందు కలిగిన సంతానంలో ఆఖరివాని పేరు నారాయణ.  అతనిమీద పెంచుకున్న మమకారం కారణంగా అజామీళుడు ‘నారాయణా నారాయణా’ అని పలుకుతూ ప్రాణములు విడిచెను. మరణకాలమున నారాయణ నామం పలుకుటచే, పాశములతో వచ్చిన యమకింకరులను నారాయణుని సేవకులు అడ్డుకొన్నారు. పవిత్రమైన నారాయణుని నామము ఉచ్చరించినంత మాత్రమున అజామీళుడు శిక్ష నుండి రక్షితుడయ్యెనని తెలిపారు.  యమధర్మరాజు కూడా నారాయణుని స్మరించిన భక్తుల జోలికి వెళ్లవద్దని యమభటులను సమాధానపరిచెను.     అజామీళుడు యమభటులకు, నారాయణ సేవకులకు మధ్యన జరిగిన సంవాదము వినగలుగుతాడు.  తిరిగి జీవించిన అజామీళుడు తాను గడిపిన జీవితమునకు విచారించి అప్పటినుంచి భక్తితో నారాయణుని సేవించి   ఆయనలో ఐక్య మయ్యాడు.

అత్రి


అత్రి మహాముని.  అనసూయ ఆయన ఇల్లాలు. అనసూయ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులలో గొప్పవాడు తన ఇంట పుట్టాలని తపస్సు చేసింది. తత్ఫలితముగా ఆమెకు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల అంశలతో చంద్రుడు, దత్తాత్రేయుడు, దుర్వాసుడు   జన్మించారు.
 సీత రామ లక్ష్మణులు చిత్రకూటము విడిచి వెళ్లునప్పుడు అత్రి మహాముని ఆశ్రమమును సందర్శించిరి.  అనసూయ సీతకు దివ్యాభరణములు, ఎన్నటికీ నలగని వస్త్రములు, మరియు అంగరాగములు   తన తపశ్శక్తితో సృష్టించి  యిచ్చెను.

అద్రిక

అద్రిక ఒక అప్సరస. ఒకనాడు ఆమె మత్స్య రూపము ధరించి యమునా నదిలో విహరిస్తోంది. ఆ సమయములో ఒక బ్రాహ్మణుడు యమునలో దిగి సంధ్యా వందనము ఆచరించుచుండగా చేపరూపములోనున్న అద్రిక అతని అంద చందములకు ముచ్చటపడి పాదములను పట్టుకొని లాగింది. అందుకు కోపించి ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆమెను మత్స్యముగానే ఉండిపొమ్మని శాపమిచ్చాడు. అద్రిక అతని పాదములపై బడి క్షమించమని వేడుకోగా ఆమెకు ఒక కొడుకు ఒక కూతురు పుట్టినప్పుడు శాపవిమోచనం మౌతుందని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు.
ఇది ఇలా ఉండగా చేది రాజైన ఉపరిచర వసువు పితృదేవతల కార్యము నిర్వర్తించుట కొరకు తండ్రి చెప్పినమీద మృగార్ధమై వేటకు వచ్చి,  భార్య గిరిక గుర్తుకు వచ్చి తన తేజమును ఆకుదొన్నెలో నుంచి, డేగ ముక్కుకు కట్టెను. వేరొక డేగ తరుమగా దొన్నె క్రిందపడి దానిలోని పదార్థమును చేపరూపములోనున్న అద్రిక ఆహారమనుకొని మ్రింగివేసినది. ఫలితముగా గర్భము దాల్చి చేపరూపములోనున్న అద్రికను పట్టిన  జాలరులు దానిని దాశరాజుకు, దాశరాజు ఉపరిచర వసువునకు కానుకగా ఇచ్చారు. ఆ చేపను చీల్చగా మగపిల్లవాడు ఒక ఆడపిల్ల బయటపడ్డారు. అద్రిక శాపవిమోచనమై అదృశ్యమైంది. ఉపరిచర వసువు మగ పిల్లవాడిని ఉంచుకొని ఆడపిల్లను దాశరాజుకు ఇచ్చి వైచెను. దాశరాజు వద్ద పెరిగిన ఆమెనే మత్స్యగంధి. పరాశరునికి మత్స్యగంధి యందు పుట్టినవాడే వ్యాసుడు.

అనంతుడు

నాగ ప్రముఖులలో ఒకడు. విష్ణుమూర్తి కి  పాన్పుగా అలరినవాడు.

soudasudu

సౌదసుడు(కల్మాషపాదుడు)

భగీరథుని సంతతిలోనివాడైన ఋతుపర్ణుడు నలచక్రవర్తితో స్నేహమొనరించి అతడికి అక్ష విద్యను నేర్పి నలుని నుండి అశ్వ విద్యను గ్రహించాడు. ఆ ఋతుపర్ణుని మనుమడు సౌదాసుడు, అతడి భార్య మదయన్తి. సౌదాసునికి దైవభక్తి మెండు, ధర్మపరుడు. సౌదాసుడు ఒకసారి వేటకు వెళ్లి మార్గములో తారసపడిన ఒక రాక్షసునితో పోరి వానిని చంపివైచెను. ఆ రక్కసునకు ఒక తమ్ముడు కలడు. వాడు రాజు పై పగబట్టి వంటవాని వేషములో రాజు ఇంట్లో చేరాడు. ఒక రోజు రాజు, కులగురువు వసిష్ఠుని ఆతిధ్యమునకు పిలిచెను. అదే అదనుగా వంటవాడుగా నున్న  రాక్షసుని తమ్ముడు నరమాంసమును వసిష్ఠునకిచ్చు ఆతిధ్యములో కలిపివేసెను. ఈ విషయము రాజునకు తెలియదు. వసిష్ఠుడు భోజనమునకు కూర్చొని తనకు వడ్డించిన పదార్ధములో నరమాంసము కలిసియుండుట గ్రహించి సౌదాసుని నరమాంస భక్షకుడైన  రాక్షసుడవు కమ్మని శపించెను. తరువాత  రాజు నిరపరాధి అని, అతని ప్రమేయము లేదని తెలిసికొని, తన శాపమును పన్నెండు ఏళ్లకు కుదించెను. వసిష్ఠుడు తనకు ఆకారణముగా శాపమిచ్చినందుకు ఆగ్రహించి వసిష్ఠుని శపించుటకు రాజు తన చేతియందు నీళ్లు పోసుకొని మంత్రించసాగెను. ఆ సమయములో రాజు భార్య మదయన్తి వచ్చి సౌదాసునితో  ‘కులగురువైన వసిష్ఠుని శపించుట తగదని, దానివలన రాజుకు అతని వారసులకు క్షేమముగాదని’  పలికి రాజును అందుండి విరమింపజేసెను. సౌదాసుడు భార్యమాటలు విని తాను కోపము తెచ్చుకొనకుండవలసినదని తలబోసి చేతిలోని జలమును తన కాళ్ళ పై వదలివేసెను. అలా మంత్రించిన జలము పడిన కారణముగా అతని కాళ్ళ రంగు నల్లగా మారి  అప్పటినుంచి రాజు కల్మాషపాదుడయ్యెను.

అలా శాపవశమున నరమాంసభక్షకుడి గా రాక్షసరూపములోనున్న రాజు, అరణ్యములో బ్రాహ్మణ దంపతులను చూచి బ్రాహ్మణుని మ్రింగ బోయెను. బ్రాహ్మణుని భార్య రాక్షస రూపములోనున్న రాజుతో 'మానవజన్మ దుర్లభమైనది, మనిషిగా పుట్టినందుకు దానం ధర్మం పరోపకార గుణము ఉండాలి. సూర్యవంశములో జన్మించిన నీవు బ్రాహ్మణుని చంపి ఆ పాతకాన్ని కొని తెచ్చుకుంటావా? మీ తాత తండ్రులను గురుతుకు తెచ్చుకొని ధర్మమును పాటించి నా భర్తను వదలి పెట్టు'  అని ఆక్రోశించింది.  అలా అతని భార్య ప్రాధేయపడినా కూడా వినకుండా సౌదాసుడు బ్రాహ్మణుని భక్షించివేసెను. అపుడా బ్రాహ్మణ యువతి సౌదాసునితో  ‘ఈ పాప కృత్యమునకు ఒడిగట్టిన నీవు భార్యతో సంగమించినచొ  మరణింతువుగాక’ అని శాపమిచ్చి ఆమె భర్త చితిలోపడి ప్రాణము వదలెను. పన్నెండు సంవత్సరముల కాలము ముగియగానే సౌదాసునకు నిజరూపమువచ్చి రాజ్యమునకు తిరిగివచ్చెను. బ్రాహ్మణ యువతి శాపకారణముగా, భార్యతో రమించిన సౌదాసుడు మరణించగలడు అందుచేత భార్యతో సంభోగించలేడు. సంతానము లేని కారణముగా మదయన్తి అప్పటి సాంప్రదాయము ననుసరించి భర్త అనుమతితో కుల గురువైన వసిష్ఠునితో కూడి  కొడుకును కన్నది.     అతడి పేరు అస్మకుడు. అలా ఆ మదయన్తి వసిష్ఠుని వలన పొందిన గర్భమును ఏడు సంవత్సరములు ధరించింది. అప్పటికీ ప్రసవం కాకపోవటంతో వసిష్ఠుడు వాడిగా ఉన్న రాయితో ఆమె గర్భమును చీల్చగా అస్మకుడు పుట్టాడు. ఆ అస్మకుని కొడుకు మూలకుడు జన్మించిన సమయంలోనే  పరశురాముడు, తండ్రి జమదగ్ని మరణమునకు ప్రతీకారంగా రాజ సమూహములను తన గండ్ర గొడ్డలితో మట్టుపెడుతున్నాడు. అప్పుడు స్త్రీలందరు ఆ బాలుని చుట్టూ చేరి కాపాడటం వల్ల మూలకుడు నారీకవచుడుగా గా పేరొందాడు. పరశు రామునిచే నిర్మూలింపబడిన  సూర్య వంశమునకు మూలమై నిలిచాడు కావున ఆ బాలుడు మూలకుడయ్యాడు.
 
ఖట్వాఙ్గడు సౌదాసుని తరువాతి తరములోనివాడు. ఖట్వాన్గుని కుమారుడు దీర్ఘబాహుడు, దీర్ఘబాహుని కుమారుడు రఘుమహారాజు. రఘుమహారాజు సంతతివాడు అజుడు, అజుని పుత్రుడు దశరధ మహారాజు.

బ్రహ్మముహూర్తం

*🔥అద్భుతమైనది- బ్రహ్మముహూర్తం🔥*

👉🏼పూర్వం కాలాన్ని ఘడియలలో లెక్కించేవారు.
ఒక ఘడియకు మన ప్రస్తుత కాలమాన ప్రకారంగా 24 నిమిషాలు.

🌻ఒక ముహూర్తం అనగా 2 ఘడియల కాలం అని అర్థం. అంటే 48 నిమిషాలను ఒక ముహూర్తం అంటారు.

🌻ఒక పగలు, ఒక రాత్రినీ కలిపిన మొత్తాన్ని అహోరాత్రం అంటారు. ఒక అహోరాత్రంకు ఇలాంటివి 30 ముహూర్తాలు ఉంటాయి. అంటే... ఒక రోజులో 30 ముహూర్తాలు జరుగుతాయి.

🌻సూర్యోదయ మునకు ముందు వచ్చే ముహూర్తాలలో మొదటిది. దీనినే 'బ్రహ్మముహూర్తం' అంటారు.
అంటే రోజు మొత్తంలో 29వది బ్రహ్మ ముహూర్తం.

*🌹ఈ ముహూర్తానికి అధిదేవత బ్రహ్మ కాబట్టి దీనికి బ్రహ్మ ముహూర్తం అనే పేరు వచ్చింది🌹*

*🌻సూర్యోదయం అవడానికి, 96-48 నిమిషాల మధ్యకాలం ఇది🌻*.

🌻నిజానికి తెల్లవారు ఝామును 2 భాగాలుగా విభజించారు. సూర్యోదయమునకు 2 ఘడియల ముందు కాలాన్ని అనగా 48 నిమిషముల ముందు కాలాన్ని 'ఆసురీ ముహూర్తం' అని... ఆసురీ ముహూర్తానికి ముందు 48 నిమిషముల ముందు కాలాన్ని 'బ్రహ్మముహూర్తం' అని అంటారు.

*🌺ప్రతిరోజు బ్రహ్మ ముహూర్తమున లేచి.. భగవంతుని ధ్యానించి పనులు ప్రారంభించాలి🌺*

🌻బ్రహ్మ ముహూర్తానికి ఉన్న అత్యధిక ప్రాధాన్యత దృష్ట్యా అనేక మంది నూతన గృహప్రవేశానికి ఈ సమయాన్ని ఎన్నుకుంటారు.

*🎋ఈ సమయంలోనే మానవుని మేథాశక్తికి భగవంతుని శక్తి తోడవుతుంది🌾*

పురాణగాథ:-

🌻బ్రహ్మముహూర్తం అనే పేరు ఎలా వచ్చిందనే విషయంపై పురాణ గాథలు ఉన్నాయి.

🌻కశ్యప బ్రహ్మకు, వినతకు జన్మించిన వాడు అనూరుడు. ఈయన గరుత్మంతునికి సోదరుడు. ఇంకా అనూరుడు సూర్యునికి రథసారథి. ఒక సమయంలో తల్లి వినత పుత్రుడిని చూసు కోవాలని కుతూహలంతో అండం పగలగొట్టింది. అప్పుడు సగం శరీరంతో అనూరుడు జన్మించాడు. బ్రహ్మ అతన్ని సూర్యునికి సారథిగా నియమించి, నీవు భూలోకాన మొదటగా కనిపించిన కాలమునే బ్రహ్మముహూర్త కాలమంటారు.
ఆ సమయమున ఏ నక్షత్రాలు, గ్రహలుగాని చెడు చేయలేవు అని అనూరునికి వరమిచ్చాడు.

🌻అందుకే బ్రహ్మముహూర్త కాలం అన్ని శుభ కార్యాలకు ఉన్నతమైందని శాస్త్రం చెబుతోంది.

*🌸ఈ బ్రహ్మ ముహూర్త కాలమున చదివే చదువు చేసే శుభకార్యాలు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి🌸*

🌻ఈ ముహూర్తాన్ని ఉపయోగించాలంటే  ఏం చేయాలి..?
ఉదయం 3 గంటల నుంచి 6 గంటల వరకు ఉండే సమయం బ్రహ్మముహూర్తం.

🌻ఆధ్యాత్మిక చింతన చేసేవారికి, విద్యార్ధులకు, ధ్యానం, జపతపాదులు చేయువారికి చాలా విలువైన సమయం. ఆ సమయంలో మనసు ప్రశాంతంగా ఉండి స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. సాత్వికమైన వాతావరణం కూడా గోచరిస్తుంటుంది.
మనసు స్వచ్ఛంగా తెల్లకాగితంలా దైనందిన జీవితంలో ఉండే గజిబిజి ఏమీ లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఎలాంటి రాగ ద్వేషాలు, అయిష్టాలు లేని సమయం.

*🎋ఈ సమయంలో మన మనసు ఎలా కావాలంటే అటు తేలికగా మారుతుంది🌾*

🌻ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని చాలా సులువుగా పొందవచ్చు. అందుకే ఆ సమయంలో యోగులు, పరమహంసలు, సన్యాసులు, ఋషులు... హిమాలయాలలో ధ్యానంలో ఉంటూ వారి వారి తపఃశక్తి తరంగాలను ప్రపంచమంతా ప్రసరింపచేస్తారు. అందువలన ఆ సమయంలో చేసే ధ్యానం మనకు ఆధ్యాత్మికంగా సిద్ధిస్తుంది.

🌻అయితే మనం ఆ సమయంలో *నిద్రతో సమయాన్ని వృధా చేస్తూ ఆధ్యాత్మిక తరంగాలని నష్టపోతుంటాము.* ఎలాంటి పూజలు, ధ్యానాలు, సాధనలు లేకపోయినా *కనీసం మేలుకొని ఉండ మంటారు మన పెద్దవాళ్లు.*

🌻చల్లని నీటితో తలస్నానం చాలా మంచిది. దీంతో మెదడు, కళ్లు చల్లగా ఉంటాయి ఈ బ్రహ్మముహూర్తంలో ధ్యానం, జపం, ప్రాణాయామం, ఆసనాలు, కీర్తనలు, స్తోత్రాలు సాధన చేయటం చాలా మంచిది.

*🍁బ్రహ్మముహూర్తం చాలా విలువైన కాలం. ఈ సమయాన్ని వృధా చేయకూడదు🍁*

🌻పూజలకు, యోగాకు, ప్రాణాయామానికి ఉపయోగించుకోవాలి. పద్మాసనంలో గానీ, సుఖాసనంలో గానీ కూర్చుని చేసే ధ్యానానికి అ సమయంలో మనోశక్తి లభిస్తుంది.

యోగా మొదలుపెట్టే ముందు 12 సార్లు ఓంకారం మరియు
5 నిముషాలు ఏదైన కీర్తన పాడటం వంటి వాటి వలన మనసు త్వరగా భగవధ్యానంలో  ఏకాగ్రతను కుదుర్చుకుంటుంది.

🌻బ్రహ్మ ముహూర్తంలో చేసిన ఓంకార ధ్వని వలన సుషుమ్న నాడి తెరుచుకుంటుంది.
 అందుకే ఋషులు, యోగులు,
ఈ సమయంలో బిగ్గరగా ఓంకారం జపిస్తారు. ఎపుడైతే మన నాసిక రంధ్రాలలోకి శ్వాస ప్రవహిస్తూ ఉంటుందో వెంటనే సుషుమ్న నాడి పని చేయడం మొదలుపెడుతుంది. అప్పుడే ధ్యానం బాగా కుదురుతుంది.

🌻సర్వేజనాః
శుఖినోభవంతు💐

these are b impotant

*Plz remember what these*
*few organs are afraid of ?*

*Kidney:*
Afraid to stay up all night.
*Stomach:*
Afraid of the cold food.
*Lungs:*
Afraid of smoke.
*Liver:*
Afraid of fatty stuff.
*Heart:*
Afraid of salty food.
*Pancreas:*
Afraid of big eating.
*Intestines:* .. Afraid of
eating seafood indiscriminately.
*Eyes:* .. Afraid of
mobiles & computers screens.
*Gallbladder:*
Afraid of not eating breakfast.

So pls take real good care of yourself !
Because spare parts may not fit.
They are very expensive....
& not necessarily available in stock !
🙏