Wednesday, August 31, 2011

దానము -యోగ్యత

వైదిక ధర్మములనుష్టించు వారు
క్రోధము లేనివారు
సత్య వాక్కు గలవారు
ఇంద్రియ నిగ్రహము కలవారు
ధైర్య వంతులు
వర్ణాశ్ర మములను అనుష్టించు వారు
సర్వ భూతముల యందు దయ గల వారు
లోభ గుణము లేనివారు
పరిశుద్ధు లగువారు

భీష్ముడు -ధర్మ రాజు

బ్రాహ్మణ ,క్షత్రియ ,వైశ్య ,శూద్ర జాతుల స్త్రీలను బ్రాహ్మణుడు వివాహ మాడ వచ్చును
క్షత్రియుడు క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర స్త్రీలను వివాహ మాడ వచ్చును
శూద్రుడు శూద్ర స్త్రీని మాత్రమే వివాహ మాడ వలెను
తక్కువ జాతి పురుషులు ఎక్కువ జాతి స్త్రీలను వివాహ మాడిన వారి సంతానము సాంకరులు అందురు
బ్రాహ్మణ స్త్రీ యందు శూ ద్రునకు పుట్టిన వాడు చండాలుడు అగును
ఎక్కువ జాతి పురుషులు తక్కువ జాతి స్త్రీలను వివాహము చేసి కున్నప్పుడు సంతానము స్త్రీ జాతికి చెందును
మునుల బీజము వలన జాతి స్త్రీకి పుట్టిన వారయినను బ్రాహ్మణులగుదురు
క్షత్రియుల వలన జాతి స్త్రీకి పుట్టిన వారయినను క్షత్రియు లే అగుదురు
మహా తపో జ్ఞాన సంపన్ను లైన బ్రాహ్మణ ,క్షత్రియుల వలన పుట్టిన వారు బీజ ప్రదాను లై అధికులు అగుదురు

Saturday, August 27, 2011

ఆచార విధులు

రాజ మార్గములందు, రచ్చల యందును మూత్ర విసర్జన ,మల విసర్జన చేయ రాదు
సంధ్యా వందనాది కార్య క్రమములు సక్రమము గా నిర్వర్తించ వలెను
జలముల ప్రవేశించి స్నానము చేయవలెను
సూర్యుడు ఉదయించునపుడు,ఆస్తమించునపుడు నిద్రించ రాదు
కాళ్ళు చేతులు కళ్ళు ముక్కు చెవులు ముఖము శుభ్రముగా కడిగి కొని అన్నము తినవలెను
పరులను నిందించ రాదు
తడి కాళ్ళతో నిద్రించ రాదు
ఉదయించు సూర్యుని చూడరాదు
బహిర్భూమికి పోయినపుడు తాను విడిచిన మలమును చూడరాదు
చేసిన పాపము ఇతరులకు చెప్పవలెను
గురువులను ,బ్రాహ్మణులను సేవించ వలెను

Friday, August 26, 2011

సత్యము యొక్క స్వరూపము

సకల ధర్మములకు సత్యము మూలము
సర్వ భూతముల యందు సమ భావము
సుఖ దుక్ఖములను సమముగా భావించుట
అసూయా లేకుండుట
సాధుత్వము
అహింస
దానము
ఓర్పు
యజ్ఞము లు
యోగము
మోక్షములు

Wednesday, August 24, 2011

వినాయక చవితి

గణపతి చతుర్ధి రోజున
గణనాధుని పూజసేయ గరికల తోడన్
గణముల కధిపతి గణపతి
అణువణువున సంత సించి యడ్డులు తీ ర్చున్ .

Tuesday, August 16, 2011

పోలాంబ

పోలాంబ వ్రతము రోజున
పోలాంబ నె మనసు నిలిపి పూజలు సేయన్
లీలా మా ను రూపిణి
పోలాంబ యె మనల జేయు పుత్తడి మయమున్.

జన్మాష్టమి

అష్టమి రోహిణి పొద్దున
న ష్టమ గర్భుడు పుట్టె కృ ష్ణుడు మహిలో
న్ని ష్టముగ పూ చేసిన
కష్టము లిక మనకు తొ గు కన్నని దయచేన్ .

Thursday, August 11, 2011

శ్రీ కృష్ణుడు

శ్రీ కృష్ణుడు భగవానుడు
శ్రీ కృష్ణుడు మనకు నిచ్చు సిరి సం లున్
శ్రీ కృష్ణుని సేవించిన
శ్రీ కృష్ణు డె మనల పంపు మోక్షము దరికిన్ .
కిష్ట దేవకి కడుపున
అష్టమినా డుద్భవించ ష్ట శి శు గాన్
ఇష్టముగ ల్లె వా సులు
కష్టము లిక తొలగె ను ఛు గంతులు వేసెన్.

Wednesday, August 10, 2011

భాగవతులు

వాసుదేవ
సంకర్షణ
ప్రద్యుమ్న
అనిరుద్ధ
నారాయణ
హయగ్రీవ
వరాహ
నృసింహ
బ్రహ్మదేవ

వరలక్ష్మి

వరముల నిచ్చెడితల్లిని
వరలక్ష్మిగ పూ సే వరముల నిచ్చున్
అరమరిక లేక యుండగ
సరియగు పద్దతిన మీరు సలుపుడు పూ జల్ .
వరలక్ష్మి వ్రతము రోజున
వరువాత నె లే చి మీ రు వదలని భక్తిన్
వరలక్ష్మి పూజ చేసిన
వరలక్ష్మి యె నిచ్చు గాత !వరములు మీ కున్ .

Tuesday, August 9, 2011

దేవకిపుత్రులు

స్మర
ఉద్గత
పరిష్వంగ
పతంగ
క్షుద్రభ్రుత్
ఘ్రుణి
కృష్ణుడు
బలరాముడు

Monday, August 8, 2011

సంక్రాంతి

S=సంతోషము
A=ఆనందము
N=నవ్యత్వము
K=కీర్తి
R=రమ ణీ త్వ ము
A=ఆత్మీయత
N=నిత్యత్వము
T=తృప్తి
I=ఐశ్వర్యము

Saturday, August 6, 2011

దారిద్ర్య కారకాలు

సంధ్యా సమయంలో నిద్రించే వారు
అబద్ధాలు చెప్పే వారు
దైవ దూషణ చేసేవారు
క్రూరులు
అతి కాముకులు
ఎప్పుడు ఏడ్చేవారు
ఇతరులను బాధ పెట్టె వారు
పరోప కారము చేయని వారు
ఎప్పుడు యెవరు ఏవస్తువు నడిగినా లేదని చెప్పేవారు
పెడసరంగా మాట్లాడే వారు
పర నిన్దాభిలాష కలవారు
స్త్రీలను ఏడిపించే వారు
జూదరులు
నిత్యసంకితులు
ముక్కోపులు
దీపారాధన చేయనివారు
దేవుడికి దణ్ణం పెట్టని వారు
గోవులను , బ్రాహ్మణులను హింసించే వారు
సంధ్య వేళలో కుట్టేవారు
వాకిలి ఊద్చి నీళ్లు చల్లి ముగ్గు వేయని వారు
శుచి శుభ్రతలు పాటించని వారు
పిల్లలు ,భర్త ,ఇతర పెద్దలు భుజించ కుండ ముందుగా తానొక్కటే భుజించే స్త్రీ

లక్ష్మీ స్థానాలు

సత్యవంతులు
విష్ణు భక్తులు
గోవులు
చత్రచామరాలు
యజ్నవాటికలు
తామరపూలు
పంట భూములు
గోవులున్న గృహము
తులసి చెట్టు ఉన్న ఇల్లు
అతిధులను ఆదరించే అభ్యాగతులు
గొబ్బెమ్మలు
కలువపూలు
తెల్ల పావురాలు
జీవహింస చేయని ఇల్లు
మంగళ కరమైన వస్తువులు
ధైర్య వంతులు

Friday, August 5, 2011

నవ రసములు

1.శృంగారము
2.వీరము
3.కరుణము
4.అద్భుతము
5.హాస్యము
6.భయానకము
7.భీభత్సము
8.రౌద్రము
9.శాంతము

Thursday, August 4, 2011

పంచారామములు

1.అమరారామ ---అమరావతి --అమర లింగేశ్వర స్వామి
2.ద్రాక్షారామ ---ద్రాక్షారామం --భీమేశ్వర స్వామి
3.సోమారామ --భీమవరము --సోమేశ్వర స్వామి
4.క్షీరారామ ---పాలకొల్లు -----క్షీరా రామ లింగేశ్వర స్వామి
5.భీమారామ ---సామర్లకోట ---కుమార భీమేశ్వ స్వామి

దీర్ఘాయుష్షు కు సూత్రాలు

1.పొగ జోలికి వెళ్ళాక పోవుట
2.క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామము చేయుట
3.అధిక బరువు బారిన పడకుండా చూసుకోవడము
4.కూరగాయలు పండ్లతో కూడిన మెడిటెరేనియ్యన్ తరహా ఆహార అలవాట్లు పాటించడము

Wednesday, August 3, 2011

సూక్తి

సంతోషమనిన యర్ధము
సంతసముగ నుంట మనసు శాంతము తోడన్
సంతసము నిచ్చు నాయువు
సంతోషము సగము బలము సూక్తిని వింటే ?

కౌరవులు (తరువాయి)

౮౬..సోమకిర్తి
౮౭..అంతుధర
౮౮..ద్రిధసంద
౮౯..జరాసంధ
౯౦..సత్య సంద
౯౧..సదాసువాక
౯౨..ఉగ్రశ్రవస
౯౩..ఉగ్రసేన
౯౪..సేనాని
౯౫..దుష్పరాజ
౯౬..అపరాజిత
౯౭..కున్ధసాయి
౯౮..విశాలాక్ష
౯౯..దురాధర
౧౦౦..ద్రిధహస్త
కుమార్తె ==దుస్సల

Tuesday, August 2, 2011

కౌరవులు (తరువాయి )

౫౬.సుహాస్థ
౫౭..వాతవేగ
౫౮..సువర్చ
౫౯..ఆదిత్యకేతు
౬౦..బహ్వాసి
౬౧..నాగాదంతా
౬౨..ఉగ్రశాయి
౬౩..కవచి
౬౪..క్రాధన
౬౫..కుంది
౬౬..భీమ విక్ర
౬౭..ధనుర్ధర
౬౮..వీర బాహూ
౬౯..ఆలోలుప
౭౦..అభయ
౭౧..ద్రిధకర్మావు
౭౨..ద్రిధరతాస్రయ
౭౩..అనాద్రుస్య
౭౪..కుండభేది
౭౫..విరావి
౭౬..ప్రమాద
౭౭..అమప్రమాది
౭౮..దీర్ఘరోమ
౭౯..సువిర్యవా
౮౦.దీర్ఘబాహు
౮౧..సుజాత
౮౨..కాంచన ధ్వజ
౮౩..ఖున్దస్సి
౮౪..విరాజస్స్
౮౫..యుయుల్సు
౮౬..

కౌరవులు

..దుర్యోధన
..దుశ్శాసన
..దుస్సహ
..దుస్సల
..జలగంధ
..సమ
..సహ
..వింధ
..అనువింద
౧౦..దుర్దర్ష
౧౧..సుబాహు
౧౨..దుష్ప్రదర్శ
౧౩..దుర్మర్షణ
౧౪..దుర్ముఖ
౧౫..దుష్కర్ణ
౧౬..కర్ణ
౧౭..వికర్ణ
౧౮..సల
౧౯..సత్వ
౨౦..సులోచన
౨౧..చిత్ర
౨౨..ఉపచిత్ర
౨౩..చిత్రాక్ష
౨౪..చారుచిత్ర
౨౫..సరాసన
౨౬..దుర్మద
౨౭..దుర్విగాహ
౨౮..వివిల్సు
౨౯..వికటినంద
౩౦..ఓర్ననాభ
౩౧..సునాభ
౩౨..నంద
౩౩..ఉపనంద
౩౪..చిత్రభాన
౩౫..చిత్ర వర్మ
౩౬..సువర్మ
౩౭..దుర్విమోచ
౩౮..అయోబాహు
౩౯..మహా బాహు
౪౦..చిత్రాంగ
౪౧..చిత్రకుండల
౪౨..భీమవేగ
౪౩..భిమబేల
౪౪..వాలకి
౪౫..బేల వర్ధన
౪౬..ఉగ్రాయుధ
౪౭..సుశేణ
౪౮..కుందాధర
౪౯..మహోదర
౫౦.చిత్రాయుధ
౫౧..నిశాంఘి
౫౨..పాసి
౫౩..వృందారక
౫౪..ద్రిధవర్మ
౫౫.దిదాక్షర్ధ్ర్
౫౬..

వసుదేవుడు

వసుదేవుని భార్యలు =పౌరవి ,రోహిణి ,భద్ర ,మదిర,రోచన ,ఇళ,దేవకి.