Thursday, September 29, 2011

పంచ మహా పాతకాలు

మద్య పానము
గురు పత్నిని ఆశించడము
విప్రుని చంపడము
విప్రుని ధనమును అపహరించడము
పై పనులు చేసే వారితో కలిసి తిరగడము

Tuesday, September 27, 2011

దుర్గా దేవి అలంకారములు

శ్రీ స్వర్ణ కవచాలా కృత దుర్గా దేవి
బాలా త్రిపుర సుందరి
గాయత్రీ దేవి
అన్న పూర్ణా దేవి
లలితా త్రిపుర సుందరీ దేవి
సరస్వతీ దేవి
మహా లక్ష్మీ దేవి
దుర్గా దేవి
మహిషాసుర మర్దినీ దేవి
రాజ రాజేశ్వరీ దేవి

షోడశోపచారములు

ఆవాహనము
ఆసనము
పాద్యము
అర్ఘ్యము
ఆచమనము
మధుపర్కము
స్నానము
వస్త్రము
ఉపవీతము
గంధము
పుష్పము
ధూపము
దీపము
నైవేద్యము
కర్పూరము
ప్రదక్షిణ నమస్కారములు

Monday, September 26, 2011

సూర్యుని కుమారులు

కర్ణుడు
యముడు
సుగ్రీవుడు
అశ్వనీ దేవతలు
వైవశ్వతుడు
శని
సావర్ణి

అష్ట కష్టాలు

దొంగ తనము
రోగాల బారిన పడడము
వ్యభి చారము చేయడము
అప్పు చేయడము
పేదరికము
యాచన
ఎంగిలి మెతుకులు తినడము
వృద్ధాప్యము

చిరంజీవులు

హనుమంతుడు
వ్యాసుడు
అశ్వత్థామ
విభీషణుడు
బలి చక్ర వర్తి
మార్కండేయుడు
కృపాచార్యుడు
పరశు రాముడు

మండలాలు -తూర్పు గోదావరి

అడ్డ తీగల
అయినవిల్లి
ఆలమూరు
అల్లవరము
అమలాపురం
అంబాజీ పేట
అంగర
ఆత్రేయ పురం
బిక్కవోలు
దేవీ పట్నం
గండే పల్లి
గంగవరం
గంటి పెదపూడి
గొల్ల ప్రోలు
పోలవరం
జగ్గంపేట
కడియం
కాజులూరు
కాకినాడ
కాకినాడ రూరల్
కపిలేశ్వర పురం
కరప
కాట్రేనికోన
కిర్లంపూడి
కోరుకొండ
కోట నండూర్
కొత్తపేట
మలికి పురం
మామిడి కుదురు
మండపేట
మారేడుమిల్లి
ముమ్మిడివరం
పి.గన్నవరం
పామర్రు
పెదపూడి
పెద్దాపురం
పెద్దాపురం మండల
పిఠాపురం
పత్తిపాడు
రాజమండ్రి
రాజమండ్రి రూరల్
రాజానగరం
రాజవొమ్మంగి
రామచంద్ర పురం
రంప చోడవరం
రంగంపేట
రాయవరం
రాజోలు
రౌతుపుడి
సఖినేటి పల్లి
సామర్లకోట
శంఖవరం
సీతా నగరం
తాళ్ళరేవు
తొండంగి
తుని
ఉప్పలగుప్తం
వెదురుపాక

Friday, September 23, 2011

దీపావళి కి

కావలెను టపా కాయలు
కావలె మఱి చిచ్చు బుడ్లు కావలె జువ్వల్
కావలె కాకర వత్తులు
కావలె నిక నీదు ప్రేమ కావలె నమ్మా !

Thursday, September 22, 2011

అక్షౌహిని

21870 గజములు
21870 రధములు
65610 గుర్రములు
109350 భటులు
గల సైన్యము

యక్ష ప్రశ్నలు (తరువాయి)

మానవుడు దేని చేత అక్షయ మైన నరకమును పొందును ?
విద్యా బుద్ధులు ,ధనము కలిగి పరులకు పెట్టక ,తాను అనుభ వించక పెట్టేద నని పిలిచి
లేదని చెప్పు వాడు
పురుష శబ్దమునకు అర్హుడు ఎవడు ?
పుణ్య కార్యముల వలన భూమ్యాకాశము లందంతట కీర్తి వ్యాపించు వాడు
సర్వ ధన వంతుడు ఎవడు ?
సుఖ దుఃఖము లందు ,కార్యాకార్యము లందు సమ బుద్ది కల వాడు .

Wednesday, September 21, 2011

యక్ష ప్రశ్నలు (తరువాయి )

ఋషుల చే చెప్పబడిన ధైర్యము ఏది ?
ఇంద్రియ నిగ్రహము
ఋషులచే చెప్ప బడిన స్నానము ఏది ?
కామ క్రోధాదులను విడుచుట
ఋషులచే చెప్ప బడిన దానము ఏది ?
ప్రాణులను రక్షించుట
పండితుడు ఎవడు ?
ధర్మము తెలిసిన వాడు
నాస్తికుడు ఎవడు ?
మూర్ఖుడు
కామము అనగా నేమి ?
సంసారమునకు కారణమైనది
మత్సరము ఎటు వంటిది ?
మనః పరితాపము
అహంకారము అనగా నేమి ?
అజ్ఞానము
డంభము అనగా నేమి ?
ఇతరులు మేచ్చునకు చేయు ధర్మ కార్యము
దైవము అనగా నేమి ?
దాన ఫలము
నీచత్వం అనగా నేమి ?
పరులను దూషించుట
ధర్మార్ధ కామములు పరస్పర విరోధము గలవి. నిత్య విరోధము లైన ధర్మార్ధ కామములకు మానవుని యందు కూడిక ఎట్లు కలుగును ?
భార్యా ధర్మములు అన్యోన్య వశము లై ఉన్నప్పుడు ధర్మార్ధ కామములు కలిసి యే
ఉండును

యక్ష ప్రశ్నలు (తరువాయి )

జ్ఞానము అనగా ఎట్టిది ?
బ్రాహ్మమును ఎరుగుట
శమము అనగా నేమి ?
చిత్త శాంతి
శ్రేష్టమైన దయ ఏది ?
భూతములకు సుఖమును ఆశించుట పరమ దయ
ఆర్జవము అనగా ఏది ?
సకల భూతము లందు సమ బుద్ది కలిగి ఉండుట
మానవులకు జయింపరాని శత్రువు ఎవరు ?
కోపము
అంతము లేని వ్యాధి ఏది ?
లాభము
ఎటువంటి వాడు సాధువు అగును ?
సర్వ భూతములకు మేలు కోరు వాడు
అసాధువు ఎటు వంటి వాడు ?
దయ లేని వాడు
మోహము అనగా ఏది ?
ధర్మ మార్గమును ఎరుగ కుండుట
అహంకారము అనగా ఏది ?
దేహమందు అభిమానము
సోమరి తనము అనగా ఏది ?
ధర్మ కార్యములు చేయ కుండుట
దుఃఖము అనగా ఏది ?
అజ్ఞానము
ఋషులచే చెప్పబడిన స్థైర్యము ఏది ?
వర్ణాశ్రమ ధర్మము లందు ప్రవర్తిల్లుట

Tuesday, September 20, 2011

యక్ష ప్రశ్నలు (తరువాయి )

ధనమును బ్రాహ్మణునకు ఎందుకు ఇయవలెను ?
ధర్మమునకు
నటకులకు ఎందుకు ఇయ్యవలెను ?
కీర్తి కొరకు
భ్రుత్యులకు ఎందుకు ఇయ్యవలెను ?
పోషించుటకు
రాజులకు ఎందుకు ఇయ్యవలెను ?
భయ నివారణకు
దేని చేత లోకము కప్పబడి యున్నది ?
అజ్ఞానము చేత
దేని చేత ప్రకాశింప కున్నది ?
చీకటి చేత
దేని చేత మానవుడు మిత్రులను విడుచుచునాడు ?
లోభము చేత
దేని చేత మానవుడు స్వర్గమును పొంద నేరడు?
సంసారము వలన
మానవుడు జీవించియు మృతుడేట్లగును?
దరిద్రుడు
రాజ్యము మృతము ఎట్లగును
రాజు లేని రాజ్యము
శ్రాద్ధము మృతము ఎట్లు అగును ?
మంత్రము లేని
యజ్ఞము మృతము ఎట్లు అగును ?
దక్షిణ లేని
లోకమునకు దిక్కు ఎవరు ?
ప్రాజ్ఞులు
జలము ఏది ?
ఆకాశము
అన్నము ఏది ?
భూమి
విషయము ఏది ?
ప్రార్ధన
శ్రాద్ధమునకు కాలము ఏది ?
బ్రాహ్మణుడు శ్రాద్ధ కాలము అగును
తపస్సునకు లక్షణములు ఏవి ?
వర్నాశ్రమమున ప్రవర్తించుట
దమమునకు లక్షణములు ఏవి ?
మనసును నిగ్రహించుట
క్షమమునకు లక్షణములు ఏవి?
సుఖ దుః ఖా దులను సహించుట
సిగ్గునకు లక్షణములు ఏవి ?
అకార్యములను చేయక ఉండుట

Monday, September 19, 2011

యక్ష ప్రశ్నలు

సూర్యుని నడుపునది ఏది ?
బ్రహ్మము
సూర్యుని చుట్టూ తిరుగు వారెవరు ?
దేవతలు
సూర్యుని అస్తమింప జేయునది ఏది ?
ధర్మము
సూర్యుడు దేని ఆధారమున నిలిచియున్నాడు ?
సత్యము
మానవుడు దేనవలన శ్రౌత్రియుడు అగును ?
శ్రౌత్రము
దేని వలన మహత్తును పొందును ?
తపము
దేని సహాయము పొందును ?
ధైర్యము
దేని వలన బుధ్దిమంతుడగును?
పెద్దలను సేవించుట వలన
బ్రాహ్మణులకు దేవత్వమేది ?
వేదాధ్యయనము
సాదు భావము ఎట్లు కలుగును ?
తపస్సు వలన
అసాధు భావము ఎట్లు కలుగును ?
తపము లేనప్పుడు
మనుష్య భావము ఎట్లు కలుగును ?
మృత్యు భయము కలిగి యున్న బ్రాహ్మణునకు
క్షత్రియులకు దేవ భావము ఏది ?
అస్త్ర విద్య
సాదు భావము ఏది ?
యజ్ఞములు చేయుట
మానుష భావము ఏది ?
భయము
యజ్న విహితము లైన సామము లందు ముఖ్య మైన సామము ఏది ?
ప్రాణము
యజస్సుల లో ముఖ్య మైన యజస్సు ఏది ?
మనస్సు
యజ్ఞాధారము ఏది ?
రుక్కు
దేనిని అతిక్ర మించిన యజ్ఞము లేనట్లగును ?
రుక్కును
పై నుంచి పడువాని లో శ్రేష్ఠ మైనది ఏది ?
వర్షము
భూమి లోపల యున్న వానిలో శ్రేష్ఠ మైనది ఏది ?
బీజము
భూమి పైన ఉన్నవానిలో శ్రేష్ఠ మైనది ఏది ?
గోవు
పుట్టుక గల వానిలో శ్రేష్టుడు ఎవడు ?
పుత్రుడు
విషయ సుఖములను అనుభ వించుచు,బుద్ది మంతుడై ,జనుల చేత పూజింప బడుచూ , సర్వ భూత సమ్మతు డైనను,జివన్మ్రు తు డె డు ?
దేవతలకు ,అతిధులకు ,పితరులకు ,భ్రుత్యులకు పెట్టక తాను మాత్రము భుజించు వాడు
వదాన్యు డయ్యు
భూమి కన్నా గురు తర మైనది ఏది ?
తల్లి
ఆకాసము కన్నా విశాల మైనది ఏది ?
తండ్రి
వాయువు కన్నా వేగ మైనది ఏది ?
మనస్సు
గడ్డి కన్నా దత్త మైనది ఏది ?
చింత
కన్ను మూయక నిద్రించు నది ఏది ?
చేప
పుట్టుక కలిగియు చేతనము లేనిది ఏది ?
గ్రుడ్డు
హృదయము లేనిది ఏది ?
రాయి
వేగము వలన వృద్ది పొండునది ఏది ?
నది
బాటసారికి మిత్రుడు ఎవడు ?
సః యాత్రికులు
గృహస్తునకు మిత్రులు ఎవరు ?
భార్య
రోగ పిడితునకు మిత్రుడు ఎవడు ?
వైద్యుడు
మృతునకు మిత్రము ఏది ?
ధనము
సర్వ భూతములకు అతిధి ఎవడు ?
అగ్ని హోత్రుడు
సనాతన మైన ధర్మము ఏది ?
అమృత మైన ధర్మము
అమృతము ఏది ?
గోవులు ,చంద్రులు
జగత్తున వ్యాపించినది ఏది ?
వాయువు
సర్వదా ఒక్కడే సంచరించు వాడు ఎవడు ?
సూర్యుడు
మరల మరల పుట్టెడు వాడు ఎవడు ?
చంద్రుడు
చలికి ఔషధము ఏది ?
అగ్ని
అన్నింటిని మించిన పాత్ర ఏది ?
భూమి
ధర్మమునకు రక్షణము ఏది ?
దాక్షిణ్యము
కీర్తికి ఆధారము ఏది ?
ధనము
స్వర్గమునకు మార్గము ఏది ?
సత్యము
సుఖమునకు కారణము ఏది ?
మంచి స్వభావము
మానవునకు ఆత్మ ఎవరు ?
పుత్రుడు
మానవునకు దైవము కలిగించిన మిత్రము ఎవరు ?
భార్య
జీవనము ఎవని వలన కలుగు చున్నది ?
వర్షము
దేని వలన అధికుడు అగును ?
దానము
ధన్యములలో శ్రేష్ఠ మైనది ఏది ?
ద్రాక్ష
దానములలో శ్రేష్ఠ మైనది ఏది ?
విద్య
లాభాములలో శ్రేష్ఠ మైనది ఏది ?
ఆరోగ్యము
సుఖములలో శ్రేష్ఠ మైనది ఏది ?
సంతృప్తి
లోకమున పరమ ధర్మము ఏది ?
అహింస
సర్వదా లించే ధర్మము ఏది ?
ధర్మము
దేనిని నిగ్రహించిన దుఃఖము కలుగదు ?
మనస్సును
తరగని స్నేహము ఎవరిదీ ?
పండితుల స్నేహమునకు
నరుడు దేనిని వదలిన ప్రియుడు అగును ?
అహంకారమును
దేనిని వదలిన దుఃఖించ కుండును?
క్రోధమును
దేనిని వదలిన సుఖ వంతుడు అగును ?
కర్మమును
ధనమును బ్రాహ్మణులకు ఎందుకు ఇవ్వ వలెను ?
కీర్తి కొరకు
నటకులకు ఎందుకియ వలెను ?Sunday, September 18, 2011

అమ్మ

లేమొంటు గుడికి వెళ్ళితి
మాయెనొ మేనునిండ ఏవో పొక్కుల్
చిముచిము లాడుచు పోసెను
అమ్మయె నను జూడ వచ్చె నట్టులు దోచెన్ .

Saturday, September 17, 2011

లేమొంటు

లేమోంటు శివుని జూచితి
మాయెనొ జెప్ప లేను మేనంతయునున్
జెమటలు బోసెను నప్పుడు
అమ్మే నను జూడ వచ్చెనట్టులు దోచెన్ .

Friday, September 16, 2011

కరెన్సీ

అమెరికా = డాలరు
స్టెర్లింగ్== పౌండు
ఆష్ట్రేలియా ==డాలరు
బహ్రెయిన్ ==దీ నార్
జపనీసు==యెన్ /౧౦౦
కువైటు ==దీ నార్
సౌదీ==రియాల్
సింగపూర్==డాలరు
యు ==దిర్హాం
చైనీసు ==యువాం

Sunday, September 11, 2011

త్రిమూర్తులు

లయ కారుడు శివుడే కద
వ్రాయగ నిల సృష్టి కర్త బ్రహ్మ యె సుమ్మీ
నయముగ మూడవ దైవము
దయతో రక్షించు వాడు దామోదరుడే

కొబ్బరి గణపతి

కొబ్బరి కాయల గణపతి
యద్భుతముగ నుండి మనల యబ్బుర పరచెన్
గొబ్బున యీ కర్నూలు కు
కొబ్బరి గణనాదుడిచ్చు కోటి వరాలున్

Thursday, September 8, 2011

పుత్రులు -విధములు

ఔరసుడు =వివాహము అయిన భార్యకు పుట్టిన వాడు
క్షేత్రజుడు = భర్త అనుమతిని ఇతరుని వలన కన్న బిడ్డ
దత్త పుత్రుడు =తల్లి గాని ,తండ్రి గాని ఇచ్చిన బిడ్డ
క్రీ పుత్రుడు = తల్లి గాని , తండ్రి గాని అమ్మిన బిడ్డ
గూ జుడు= రహస్యముగా రంకు బోయి కన్న బిడ్డ
అపవిద్ధుడు =తల్లి దండ్రుల చేత విడువ బడి పెంచ బడిన బిడ్డ

వివాహములు

బ్రాహ్మము
దైవము
అర్హము
ప్రాజాపత్యము
రాక్షసము
ఆసురము
గాంధర్వము
పైశాచము

కువలయ నేత్రా !

కోపము దరి రానీయకు
కోపము నన జీవ శక్తి కోల్పోవు దుమీ
కోపము పెంచును షుగరును
కోపము విడనాడు మమ్మ ! కువలయ నేత్రా !

Tuesday, September 6, 2011

విస్కాంసిన్ (తరువాయి )

--౨౦౧౧ తేదిన హోటలు నుండి వాటర్ అండ్ థీమ్ పార్కుకు వెళ్ళాము .అక్కడ
రక రకములైన రైడ్సు ఉన్నాయి .అవి అన్నియు చిన్న పిల్లలకు ,నడిమి వయస్సు వాళ్లకు ఉపయోగ పడే విన్యాసములు .కిరణ్ వాటరు పార్కులో రైడ్సు చేసాడు .
మేము చేయలేదు. అక్కడ నుండి లాస్ కెన్యాన్ కు వెళ్లి గుర్రపు బండి మీద సుమారు
ఒక గంట సెపు చుట్టూ తిరిగి వచ్చాము .గుర్రపు బండి వాడు అక్కడి వింతలను గురించి చెప్పాడు .అక్కడ కూడ కెరటాల వంటి దిజైనులే . కొండ మార్గము కొండల మధ్యగా బాగా ఇరుకు ప్రదేశము . ఇరుకు మార్గము లోనే గుర్రాలు () బండిని లాగు కొంటు వెల్లడము చాల కష్టము . బండి వాళ్ళు గుర్రాలకు రకమైన తర్ఫీదు ఇచ్చారు .
మొత్తము మీద మా ప్రయాణము ఉల్లాసముగా హాయిగా సాగినది .సాయంత్రము గంటలకు ఇంటికి చేరాము .