Wednesday, December 26, 2012

పద్య రచన -హనుమ,సీత ,శింశు పా వృక్షము

చిన్ని కోతిగ  సీతను  జేర హనుమ
శింశుపా వృక్ష  శాఖకు  చేరి మఱియు
సీత  దుఃఖంబు  బోగొట్ట , మాత ! వినుము
నిన్ను  గనుగొన  నాస్వామి  నన్ను  పంపె . 

Tuesday, December 25, 2012

వమ్ము సర్వమ్ము నేత్ర పర్వము సుమ్ము

భక్తి  శ్రద్ధలు  లేనట్టి పత్రి  పూజ
వమ్ము  సర్వమ్ము , నేత్ర పర్వము సుమ్ము
వేంకటేశుని  రూపంబు  వీ క్ష సేయ
దయలు  వరలును  నిరతము  దైవ మునకు 

పద్య రచన -గోదా దేవి

గోదా దేవికి జేతును
బాదాలకు బూజ నిపుడు  బంధువు లెదు ట న్
వేదాల మంత్ర యుతముగ
నా దేవియె  గాచు నన్ను ననవర తంబున్ .

Monday, December 24, 2012

పద్య రచన -మల్లికార్జునుడు

మల్లి కార్జును డక్కడ  మంది గూడి
నాట్య  మొనరించు  చుండగ నయన  పర్వ
మయ్యె  జూడుడు  మీ రును  నార్యు లార!
సకల  శుభములు  గలిగించు  సర్ప ధరుని

భోగ రక్తుడె మేటి బైరాగి యగును

భోగ రక్తుడె  మేటి బైరాగి  యగును
నిజము  ముమ్మాటి కీ వార్త , నిగమ శర్మ
భోగముల  దేలి  చివర బై రాగి  యయ్యి
యాకు లలములు  దిన సాగె  నడవి లోన .

Friday, December 21, 2012

పద్య రచన -పిల్ల వానిని ఊ యలలో

ఊ యల లూపుదు గన్నా !
హాయిగ మఱి  పండు కొనుము  నలసట  తీరున్
నాయమ వచ్చిన  పిమ్మట
తీయును   నిక  దిష్టి నీకు  తెల్లని  లవణాన్ . 

పద్య రచన -పిచ్చుకలు

పిచ్చుక  జంటను జూడుడు
నెచ్చెలి కట  నిడుచు నుండె  నీరము నహహా
యచ్చం బగు కూరిమి నన
ముచ్చట గా నుండె మఱియు  మోదము  గూర్చెన్

Thursday, December 20, 2012

పద్య రచన - కాకతీయులు

కాకతీయులు  గట్టిన     కట్టడములు
చూడ   ముచ్చట     గొలుపును  చూపరులకు
వారు  చెక్కిన  శిల్పాల  వాడి తనము ,
నాటి  వైభవ  మంతయు   నాట్య మాడు .

ఓరు గల్లు లోన నుండ రాదు .

   మతము  మతము  మధ్య  మమతాను  రాగము
మృగ్య  మగుట  వలన మోడు  బారె
నేక  శిల పు  నగర  హిందువు ల  మనము
ఓరు గల్లు  లోన  నుండ  రాదు .

Wednesday, December 19, 2012

హనుమత్పు త్రుడు వివాహ మాడె హిడింబిన్

వినుముర  గురువులు  సెప్పిరి
హనుమత్పు త్రుడు వివాహ మాడె  హిడింబిన్
ననినంతనె  వేగపడక
ననునయముగ  నడిగి  తెలియు మసలగు  నిజమున్

పద్య రచన -గ్రంధా లయము

   గ్రంధము  లన్నియు  నుండును
గ్రంధాలయ  భవన మందు  గడు  భద్రము  గాన్
గ్రంధము  చదువుట  వలనన
గ్రంధంబుల    సార  మంత     గ్రాహ్యం  బగు నున్

   
   

Tuesday, December 18, 2012

శ్రీ లక్ష్మీ రెడ్డి గారికి

మాతృ భాష మీద మమకారము  వలన 
చేయు  చున్న  కృషికి  చేతు  లెత్తి 
వంద నంబు  లిడుదు  నందు కొనుము  సామి !
యింపు మీర  మిగుల  యిడమ కంటి !

Monday, December 17, 2012

పద్య రచన -లక్ష్మీ నరసింహుడు

నరహరి రూపము దాల్చిన
హరిహరుడవు  నీ వె నయ్య ! యదుకుల  నాధా !
హరియించి  పాత కంబులు
దరి నీ నన్ జేర్చు కొనుము దనుజ  విరో ధీ !

Sunday, December 16, 2012

శవ సాన్నిధ్యమ్ము మనకు సౌఖ్యము గూర్చున్

శివ కేశవు లిరువురు నొక
యవతారంబె నరయ  శివ యని బిలువం కే
శవు డూ గొట్టుగ  తనకే
శవ సాన్నిధ్యమ్ము  మనకు సౌఖ్యము  గూర్చున్ 

పద్య రచన -సింహ ద్వయము

విపిన మందుండు  తమ కూన  వెంట రాగ
చూడు డ ల్ల దె  సింహముల్  రెండు  నచట
వచ్చు చున్నవి  ముందుకు  విచ్చల విడి
నెవరి  యాయువు  మూ డె నో  నెవరి కె ఱు క ?

Saturday, December 15, 2012

పద్య రచన -గణ పతి -గుం జీ లు

బొజ్జ గణపయ్య ! యుండ్రాళ్ళు  బోసి నీకు
ధూప  దీపంబు లారతు లొప్పు గాను
నోలి  నిడుదును  మఱియును  నుల్ల  మలర
తీ తు  గుంజీలు  నో సామి ! ప్రీ తి జూడు 

పోరు సేయ లేడు పోటు గాడు .

సంహ రింతు ననుచు  శాత్రవు లెల్లను
నుత్తి మాట లొదవె  నుత్త రుండు
యుద్ధ రంగ మందు  యోధుల  గనుగొని
పోరు సేయ లేడు  పోటు గాడు .

రాతికి మన్మధుడు పుట్టి రతి బెండ్లా డె న్

మాతల  మూవురి  పనుపు న 
పీ తాంబర  ధారి  యపుడు  పెంపొం దం గన్
ప్రీ తిని  నొందా  దనుజా
రాతికి మన్మధుడు పుట్టి రతి  బెండ్లా డె న్ 

Friday, December 14, 2012

పద్య రచన -కాళికామాత

కాళికా మాత ! మమ్ముల గరుణ  జూడు
నియమ నిష్ఠలు  దప్పక .నిన్ను  గొలిచి
పరిమళం బగు  సౌగంధి ఫలము లిత్తు
దినము దినమును నిజముగ  దేవి ! నీ కు .

Thursday, December 13, 2012

పద్య రచన -వరి కుప్పలు

వరి కుప్పల  జూడం గను
నరుసము  మొదలాయె  నెదను  నానం దముతోన్
వరికి ధర బాగు పలికిన
వరమే యిక  రైతు కపుడు వత్సర మంతన్ 

Wednesday, December 12, 2012

పిల్లవానితో బోరాడి భీము డో డె

రామ దూత హనుమ  కధ  రమ్యముగను
బోధ చేసె నిట్టుల తల్లి  పుత్రికకును
నమిత  తేజుడు  శౌర్యుడు  ననిల సుతుడు .
పిల్ల ! వానితో బోరాడి  భీము డో డె

పద్య రచన -వినాయకుడు ,శ్రీ కృష్ణుడు

చిన్మయ మూర్తుల జూడుడు
తన్మయులై యొకరి నొకరు  తాదాత్మ్య్తతతో
మన్మన మలరిం పంగన్
సన్మతితో నుండి రచట  జటిలుడు ,కృష్ణు ల్ .

Tuesday, December 11, 2012

పద్య రచన -కాకినాడ కాజాలు

కాజాలు  జూడ రమ్యము
కాజాలను  దినిన  జాలు కలుగును  సుఖమే 
కాజాల  దీ పి  యట్టిది 
కాజాలకు పుట్టి నిల్లు  కరపయె  సుమ్మా !

(కాకినాడ  దగ్గర  కరప)

Monday, December 10, 2012

పద్య రచన -మందర పర్వత ము

 మందర పర్వత  మదియౌ 
యందముగా జుట్ట బడెను  నహి వాసుకి  చేన్ 
ముందర వెనుకన  నుండియు 
సుందరముగ  లాగు చుండ్రి  సురలు నసురులున్ .

రాముడు క్రురాత్ముడు గద రావణు జంపెన్ .

రాముడు  దయార్ద్ర  హృదయుడు
రాముడు  నిల  నుద్భవించె  రావణు  జంపన్
రాముని యిటులన  దగదిక
రాముడు  క్రూ రాత్ముడు  గద  రావణు  జంపెన్ .

Sunday, December 9, 2012

శివ నామము మనకు గలుగ జేయును నిడుముల్

శివ శివ యేమని  యంటిరి ?
శివ నామము  మనకు  గలుగ జేయును  నిడుముల్ ?
శివ యన  శుభ మందురు కద
శివుడే యిల వేల్పు మాకు  శివ శివ  యందున్ .

పద్య రచన -ఎలుక పిల్లలు

మూడు  మూషిక  కూనలు  ముచ్చట గను 
నాడు కొను చుండె నచ్చట  యార్యులార !
చూడు డా గులాబి తొడిమ చుట్టు  తిరుగు 
చుండి  కడువింత  గొలుపుచు  నుండె నహహ .

Saturday, December 8, 2012

పద్య రచన -నలుడు ,దమయంతి

గాఢ  ని ద్ర యం దుండగ  గని కరంబు 
కొంచె  మైనను  జూడక కుమతి  తోడ 
నాలి  విడిచెను  నలుడు  నా యడవి లోన 
దార  దమ యంతి  నక్కట దౌష్ట్యు డతడు 

సద్గుణో పేతు డ ట తిక్క శంకరయ్య

సద్గుణో పేతు డ ట  తిక్క  శంకరయ్య
యవును  గద సామి ! కామెర్లు యైన వాని
భావ మటులనె  యుండును  భావ మందు
తిక్క  శంకరు మరు రూపు   శంక రుండు .

Friday, December 7, 2012

ప్రశ్నకు ప్రశ్నయె జవాబు భామిని పలికెన్

హశ్నా ! వత్తువ యింటికి ?
బ్రశ్నను  నే  వేయ బలికె   వత్తున  యిపుడే ?
ప్రశ్నను వేసియు మరలన
ప్రశ్నకు  ప్రశ్నయె  జవాబు  భామిని  పలికెన్ .

పద్య రచన -మేఘ సందేశం

మేఘ రాజమ ! వందన  మిడుదు  నీకు
సీత పల్లి యందున్న  నా చెలియ గలిసి
నాదు  ప్రేమను  వివరించి  చేదు  కొనగ
పూను కొనుమమ్మ ! నా బదుల్బు ణ్య  శీ ల !

సుబ్రహ్మణ్య !

నెమలి  వాహన ! గరు ణిం చు మమ్ము  నెపుడు
పుట్ట లోపల  బోయుదు  పొదు గు పాలు
చవితి చవితికి  దప్పక  నవి ర ళ ముగ
ఆర గించుము  కడుపార  హాయి గాను 

Thursday, December 6, 2012

తిక్క శంకరయ్య తోక ముడిచె

తిక్క  శంకరయ్య  తోక  ముడిచె నట
వింత గాదె యయ్య ! వినుట  కిదియ
కలి  యుగంబు నందు  కలవెన్నొ  వింతలు
చూడు డ య్య  మీ రు  చోద్యములను 

పద్య రచన -ఓంకారము

ఓంకారమె  శివు డందురు 
ఓంకారము  పలుకు నెడల  యూపిరి  నిలుచు
న్నోం కారాదులు బలుకగ
శ్రీం కారము తోడ  ముగిసి  సిరులను  నొసగున్ 

కారుపై దాశ రధులు లంకకు నరిగిరి .

సీత జాడను  దెలిసిన  శ్రీ విభుండు
చేర నామెను నయ్యెడ  శీ ఘ్రముగను
సాద రంబుగ కపి భుజ  స్కంధ  మనెడు
కారుపై  దాశ రధులు  లంకకు  నరిగిరి . 

Wednesday, December 5, 2012

గోతులను ద్రవ్వు వారలే గొప్ప వారు .

పైరు  పంటల  తోడన  భరత  భూమి
కళక ళా డ వలెననిన  ఖచ్చితముగ
పోటు  గొలదిని  మొక్కలు  నాటు  కొఱకు
గోతులను  ద్రవ్వు  వారలే  గొప్ప వారు .

పద్య రచన -పళని మల

ఇల పళని మల  శి ఖ రమున
వెలసిన  యా శివుని బుత్రు  వేడుక  మీరన్
కొలిచిన  నిచ్చును  శుభములు
కొలువగ  వేరండు  మీరు   గొలుతుము  వానిన్ .

Tuesday, December 4, 2012

భాగ్య నగరాన దిరుగ వై రాగ్య మొదవు .

పుణ్య తీ ర్ధా ల  కేగిన  పుణ్య మబ్బు
కాశి నగరాన  దిరుగ మో  క్షంబు  గలుగు
జంట నగరాల  దిరిగిన జ్వరము  వచ్చు
భాగ్య  నగరాన  దిరుగ  వై రాగ్య  మొదవు .

పద్య రచన -అర్జునుడు ,మత్స్య యంత్రము

మత్స్య  యంత్రంబు  ఛే దించి  మగతనంబు
తోడ  పార్ధుడు  కృ ష్ణ ను  బెండ్లి  యాడ
వేల గొలదిని  రాజుల  వీ క్ష ణ ముల
నడుమ , జేజేలు  బలికిరి  నరుని  కపుడు .

Monday, December 3, 2012

పద్య రచన -చిరుతలు ,లేడి

చూడు డ ల్ల దె  చి ఱు తలు  లేడి జూసి
చంప  బూనక  నెయ్యము నింపు  చుండె
మునుల యాశ్రమ  వాటిక  దనరు  వోలె
పరిస రంబ ట  పచ్చిక  పఱచి  యుండె 

దురద కందకు లేదు కత్తులకు హెచ్చె

భర్త కొట్టగ భార్యను వాయి  ముడిచి
యేమి  యనలేదు  సరికదా  యిష్ట బడెను
కాని  దూషించె  యాతని  గన్న  తల్లి
దురద  కందకు  లేదు  కత్తులకు  హెచ్చె 

Sunday, December 2, 2012

పరమాత్మ

నాది నాది యనుచు  నగుబాలు గాకుము 
ఏది లేదు  భువిని  నీ ది  యనగ 
పరమ  పురుషు డతడు  పరమాత్మ  యొక్కడె 
మాయ దొలగ జేసి మహితు  జేయు .

నాగేంద్ర !

లక్ష  పత్రుల  తోడన  లక్షణముగ
పూజ సేయంగ  సమకట్టు  పుణ్య పురుష !
గన్నవరపు నా  గేం ద్రుడ ! మిన్న  చరిత !
యందు కొనుమయ్య ! యాశీ స్సు  లందు కొనుము .
-
తల్లి  దండ్రులు  దమ్ముల  నుల్ల మలర
చేయు  చుండిరి  పూజను  జెలియ  తోడ
నాలి పురమున  దనరగ  నా శివునకు
నేమి  భాగ్యము ? పొగడగ  నెవరి తరము ?
-
జరుపు  కొనుమయ్య ! పూజను  జరుపు  కొనుము
బంధు  మిత్రుల  మధ్యను  బాగు గాను
సకల  శుభములు  గలిగించు  శంక రుండు
అన్ని  విధముల  మిమ్ముల  నాదు కొనును .
-
ఇల దొడ్డ వరము  నందున
వెలసిన  యా సాంబ శివుని  వేడుక మీర
న్నలరులు  పత్రుల  తోడను
చెలువుగ  నాగేంద్ర ! నీ వు  చేయుము  పూజల్
-
అత్త మామలు  మ ఱదల  యండ గొనుచు
నూరి పెద్దలు  నీవెంట  యుండ గాను
వేద మంత్రాలు  గట్టిగ  విన బడంగ
సాదరంబుగ జేయుము  శంభు  పూజ .

పద్య రచన -అయ్యప్ప

 అయ్యప్పను బూజించిన
నయ్యప్పే  గాచు మనల  నాపద నుండి
న్న య్యప్ప  మించు  దేవుడు
నియ్యిలలో  గాన రాడు  నెందును  వెతకన్ .

Saturday, December 1, 2012

గ్రహణ కాల మ్మున దినిన గలుగు మేలు

గ్రహణ కాల మ్మున  దినిన గలుగు మేలు
ననుట  సరి కాదు  నరయగ  నార్యు లార !
కడుపు  నొప్పులు  మఱియును  గాలు  నొప్పి
వివిధ  రకముల  రోగంబు  లవియు వచ్చు .

పద్య రచన -శ్రీ కృష్ణుడు ,

ఆల మందలు  బచ్చిక   యాహరించ
గోప బాలురు  జక్కగ  గుమ్మి  గూడి
యాట లాడుచు  నుండిరి  యయ్య దునన
కృ ష్ణు జుట్టును  దిరిగిరి  గొల్ల వారు 

Sunday, November 25, 2012

పద్య రచన -జయ విజయులు

జయుడు  విజయులు  నిలబడి  జయము  జయము
పలికిరా యదు  నందను  ప్రభుత కపుడు
తమకు  మోక్ష మీ యంగ  యా  త్రాడు  లాగి
మోక్ష  మీ యంగ  సత్తువ  మురహరి దె గ .

పద్య రచన -ధర్మజుడు ,పాలికలు

జూదము  నాడకు  నెప్పుడు
జూ దమునే  యాడి ధర్మజుడు నడవులకున్
సోదర  యుతముగ  నరుగుచు
పాదపముల  నాశ్ర యించె  బ్రతుకుట  కొఱకున్

Saturday, November 24, 2012

పద్య రచన -జిలేబీలు

నోరూరు చుండె ని య్యె డ
యారాముగ దిందు నిపుడ యన్ని జిలేబు
ల్నార య బంగ రు రంగును
మీ రె ను గద వాటి జూడ మిలమిల మెఱ సీ

 

కాకి నృత్య మాడె కేకి వొగ డె

కాకి  నృత్య మాడె  కేకి  వొగ డె నట
బాగు బాగు  వినుము  భ రత ! నీ వు
పూ వు పెట్టు  కొనుము  పొసగంగ చెవిలోన
వినగ రాని  మాట  వినుట  వలన .
( క్షమించాలి )
 

Friday, November 23, 2012

కమ్మని వర మొసగ , మిగుల కళ వళ మొందెన్

అమ్ముని  దీ వన  మేరకు
నిమ్ముము  నొక  పుత్రు  నాకు యినుడా ! దయ తోన్
నమ్ము మని  కుంతి  బలుకను
కమ్మని  వర మొసగ , మిగుల కళ వళ  మొందెన్ 

Thursday, November 22, 2012

పద్య రచన -- బాపు

చదువుడు   అ ఆ ఇ ఈ యని
పదునుగ మఱి   ముగ్గు  గీ చె  బాపూ  నచట న్
మది  విందు  గూర్చు నేరుపు
కద సొంతము  వానికి చిత్ర కళ లోన బళా

Wednesday, November 21, 2012

యము గన పెన్నిధులు బెక్కు లలరుచు నుండున్ .

సమతా  భావము  గ లుగుచు
మమతలు  తనరారు చుండు మనుగడ  తోడన్
విమలము నగునా  సతి హృద
యము గన  పెన్నిధులు బెక్కు లలరుచు  నుండున్ .

పద్య రచన -168. పాండవులు

అరుగు  చుండిరి  పాండవు  లైదు గురును 
వెనుక  వారికి  యొక కుక్క  వెంట రాగ 
ముక్తి  కొఱకునై  జేరగ మోక్ష  గృహము 
అంతి  మంబున  సర్వుల కదియె  సుమ్ము .

కైలాస పర్వతము

నీ వా  కైలాసమ్మును
నావాసము  జేసి కొనుచు  నహ రహ  మందున్
కావగ మమ్ముల  నుంటివి
యావంతయు  లేదు  శంక  హర హర  శంభో !

Tuesday, November 20, 2012

పద్య రచన -167,శిబి -గద్ద

పావు రంబును  రక్షిం చు  పనికి  పూని
చక్ర  వర్తియా  శిబి, డేగ  సంత  సించ
తనదు  తొడ నుండి  మాంసము  దనర కోసి
యాహ రింపగ  నిచ్చెను  నాద రమున .
 

19-11-2012 తే దీ న శ్రీ వారి పుష్ప యాగము

వేంక టే శున  కీ పూట  వైభవముగ
మంత్ర  పూర్వక  నామాలు  మంది  జదువ
పుష్ప యాగము  జరిగెను పూల  తోడ
చూడ  ముచ్చట  గొలిపెను  చూప రులకు .
-
కనకాం బరములు  మల్లెలు
నెనరం జేమంతి  పూలు  నింపగు  దళ ముల్
వినయము  దోపుచు  నింపిరి
పూనికతో  వేద విదులు  పూర్ణా నందున్ .
-
మొగలి  రేకుల  వాసన  మోద మలర
వేద  ఘోషణ  మనసును  విందు  గొలుప
భక్త  జనములు  చుట్టును  భక్తీ తోడ
పలుకు  చుండిరి  జేజేలు  ప్రభువు  న కును .

కాశీ యాత్ర

కన్న కొడుకగు  కిరణును  గలుపు  కొనుచు
విజయ ,జామాత  లిరువురు  వెంట  రాగ
కాశి  కేగితి  విశ్వేశు  గనుట  కొఱకు
హాయి  గొలిపెను  పయనము   నందఱకును
-
కాశి కాపురమున  గ ను విందు  గావించె
కనక  మ యపు  దేహ  కాంతి  తోడ
యన్న పూర్ణ  తల్లి , య భయ మీ యంగను
భక్త  కోటి  కెల్ల రక్తి  నుండె .
-
చూసితి  దుర్గా  మాతను
జూసితి  మఱి  యాంజనేయు  జూసితి  గపులన్
జూసితి  వీణా ధారిని 
జూసితి నే  గవల  మాత జూడ్కుల కింపౌ
-
విశ్వ  నాధుని   జూడంగ  వేల కొలది
భక్త  జనములు  వత్తురు  ప్రతి  దినమ్ము
వారి  నందర  బ్రోవను  వాస  ముండె
కాశి యందున  తిరముగ గాలు డచట
-
ఘాటు  లరువది నాలుగు  గలవు  సుమ్ము
నందు లోనన  మణి కర్ణి కాయు పట్టు
తాన  మాడిన దొలగును  దప్పు  లన్ని
కల్ల  కాదిది నిజమునే  బల్కు చుంటి
-
కాళ  భైరవ  దర్శన  కాంక్ష తోడ
పరుగు  పరుగున  బోవంగ  ప్రభువు  దరికి
సరిగ జూడంగ జాలము  జనము  మధ్య
ప్రణతు  లిడుదును నా కాళ  భైరవునకు .
-
చింతించ దగిన  విషయము
నంతా నిక  చెత్త యుండె  నా పుర మందున్
గుంతల  మాదిరె  వీధులు
నంతా  యా శివుని  లీల  లాహా  యరయన్
-
చీరల  విషయము జూసిన
బారమ యే  లేక యుండి  బహు  తేలికగా
నీరము తడిసిన  చెడక బె
నారసు  పటు  చీర  బోలు  నవ  వస్త్రము నున్ .
-
శివుని  యాజ్ఞ యు  లేనిచొ  చీమ యైన
కుట్ట డందురు  పండి తు లట్టు  లయ్యె
యాజ్ఞ గలుగగ  భర్గుని  యాత్మ  నుండి
వెళ్ళ గలిగితి మేముయా విభుని  దరికి .

పండ్ల యందున యాపిలు పండు మఱియు
నాకు కూరల యందున నలరు నట్టి
పాల కూరను వదిలితి బ్రమద మలర
దుంప లందున చిలగడ దుంప కూడ
కాశి యందున విడిచితి  గంగ లోన 

Monday, November 19, 2012

దిన ఫలముల వలన మనకు దృప్తి గలుగునే ?

అనయము రోగము  గలిగిన
మనుజున కుం  మందు  కాక  మనుగడ  కొఱకున్
మొనయగ క లు వ గ  జోస్యుని
దిన ఫలముల  వలన మనకు  దృప్తి  గలుగునే ?

పద్య రచన -పెసరట్టు

పెసరట్టు  సైను  బోర్డును
చూసితి  మఱి  యమెరికా లొ  చూసితి  యింకా
యాసలు  నట  చిగి రించెను
బాసను  మన  తెనుగు  చూసి  బళిరా  యంటిన్ .

Saturday, November 10, 2012

పద్య రచన -157

ఏడు కొండల మీదున్న వేంకటేశ!
మమ్ము గాపాడ దిగిర మ్ము మంగతోడ 
ముసలి పండుల మైతిమి ముదిమి వలన 
మేము రాలేక గోరితి మిమ్ము సామి !


కారాగార మ్ము లొసగు గై వల్య మ్మున్

నేరాలు  సేయ  ఫలితము
కారాగార మ్ము లొసగు  గై వల్య మ్ము
న్నా  రాముని  సేవించగ
శ్రీ రాముడె  మనకు  రక్ష  సిరి సిరి  మువ్వా !

Friday, November 9, 2012

పద్య రచన -156,బుర్ర కధ

బు ఱ్ఱ కధను వి  నుటకు నో  బుడత  లార!
రండు  వేగమె  మీరలు  రచ్చ  దరికి
చెప్పు  చుండెను  కధకుడు  చెవుల  కింపు
గాను శ్రీ కృష్ణ  లీలల  కధను  నచట .


తనయునకును దండ్రి కొకతె దారగ నయ్యెన్

వినుమీ  వాక్యము  శంకర !
తనయునకును  దండ్రి కొకతె  దారగ నయ్యెన్
విన గూడని  వన్నియు నిట
వినుటకు నే,  నోయి  భవుడ ! వెగటుగ నుండెన్ .

Thursday, November 8, 2012

పంచ రత్నములు (శ్రీ రాం ,శ్రీ దేవి -వివాహము సందర్భముగా )

1.   ఒకరి  కోసము  మఱి యొక రుద్భ వించి  
      యగ్ని  సాక్షిగ  పరిణయ  మాడ దలచి 
      తీసికొని రయ్య ! విందును  దీయగాను 
      బంధు  మిత్రుల  సాక్షిగ బట్ట పగలు .

2.   వరుడు  బుట్టెను  బ్రగ డల  వారి  యింట 
      వధువు  బుట్టెను  వడ్డాది  వారి  యింట 
      వధువు  శ్రీదేవి ,శ్రీరాము  వరుడు నరయ 
      చూడ  జక్కని  జంటయె  చూ డ్కులకును .
    
     వియ్యపు రాళ్లు ........

3.  ఇందును  గల దొక చిత్రము 
     నెందును  మఱి గానరాదు  నెవరికి నైన 
     న్నందమ  యిరువురి  పేరులు 
     మందికి  ముద మయ్యె  రత్న మాలలె  యగుట న్ .

     వధువు ......అమ్మా  శ్రీ  దేవీ !

4.  అత్త మామలు  మఱియును  నాడు బిడ్డ 
     మిగుల  సౌ మ్యులు , వారిని  మీర  కుండ 
     యధిక  భక్తిని  మెలగితి వై న    నిన్ను 
     రక్ష సేయును  నిరతము  రాము డబల !

5.  తనర  శ్రీ రాము  నీ కును  దగిన  భర్త 
     యతని  కనుసన్న  మెలగుచు నలరు  మ మ్మ !
    సకల  శుభములు  గలిగించు  శంక రుండు 
     కంటికిని  రె ప్ప యట్లయి  కాచు  మిమ్ము .
     
         

పద్య రచన - ఓరు గల్లు -భద్ర కాళి

ఓరుగల్లున  వెలసిన  భద్ర  కాళి !
పూజ సేయంగ నేర్తు మా పురికి రమ్ము 
నేను రాలేక  దరికినీ  నిన్ను  గోరు 
చుంటి  నిక నీవు  గరుణను  జూపు  తల్లి !

కరములు దిద్దం గ లేని కరము కరమ్మే ?

హరి  పూజ  సేయు  కరములు
కరములు  దిద్దం గ  లేని  కరము  కరమ్మే ?
హరునకు  తిలకము  జక్కగ
హరిహరులే  నొక్క రూపు  నాలోచించన్ .

పద్య రచన -154,కొండ గుహ -శివ లింగము

కొండ  కాదది  యొక మన  గుండె కాని
గుహయు  కాదది మన బ్రహ్మ  కుహర  మదియె 
మంచు  లింగము  గాదది  మాన  వతయె 
భావ నాజగ ము న లస ద్భా వ  మదియె .

-
కొండ  గుహలోన  వింతను  గొలుపు  చుండె
మంచు  లింగము  దెలుపును  మించి  యుండె
లింగ  రూపము  దాల్చిన  రంగ  సాయి !
శిరసు  వంతును  నో సామి ! సిగ్గు  పడ ను .

Tuesday, November 6, 2012

ఓడ నెక్కి పోద ము రావె యోరుగల్లు .

వేయి   కంబము ల్గ ల యట్టి  వీ డు  బ ళి ర
చూడ  నద్భుతము  గొలుపు  చూడ్కుల కును
మానసంబున  నుల్లాస మనెడు  గాలి
 యోడ  నెక్కి  పోద ము  రావె  యోరుగల్లు .

పద్య రచన -153,

హంస  వాహనా రూ డు డై  యరుగు  చుం డె 
 నీ టి మీ దన  జూడుడు  నీ ర జా క్షు 
డైన  ప్రమధ  గ ణా ధి పు  డాలి  తోడ 
సంద్య్హ  కాలపు   వాహ్యాళి  జరుప  కొఱకు .

Monday, November 5, 2012

పద్య రచన -152,నంది దోయి

 నందికి  దీటుగ  వేరొక 
నందియి యే  యుండె  నచట నల్లటి  రంగు
న్నందము  చిందించుచు  మఱి 
కందోయికి  విందు  గూర్చె  కంటి రె  మీరున్ ?

దత్త పది -శరణము -చరణము -తరణము -కరణము


శరణము  దశ రధ  నందన !
చరణము లే మీవి  మాకు  తరణము   లయ్యా !
కర ణ ములు  సేయ  మంచివి 
వరమగు  సద్బుద్ధి  నిమ్ము  వరదుడ ! రామా !

తల్లికి దనయకును ధవు డొ కండె

ధరణి  సుతకు  ధవుడు దాశరధియ  యౌను
వసుమ తీ శు డనగ  వాసు దేవె
 దాశరధియు  ననగ  వాసు దే వు  డ గుట
తల్లికి  దనయకును  ధవు డొ కండె .

Sunday, November 4, 2012

పద్య రచన -151

 బస్సు  మీదన  నిలబడి  పయన  మగుట 
యరయ  యా ప ద  తెలియదె  యట్లు  జేయ ?
నెప్పు  డైనను  నా  ప ద ల్  జెప్పి  రావు 
సా వ ధా న మె  యె ల్లె డ   స రి య  యగును .

కొందరికి మేత పలు వాత లందరకును

అన్ని  శాఖల  యందున  నధిక  మయ్యె
లంచ  గొండు తనము  నిల  ,నించు  కేని
పాప  భీతి యె   లేకుండ పరుల  సొమ్ము
కొందరికి  మేత పలు వాత  లందరకును  

Saturday, November 3, 2012

పద్య రచన - అపు రూప నాణేలు

పాత  కాలపు  నాణేల  పైన  జూడ
రామ  లక్ష్మణ  ప్రతిమలు  రమ్య  ముగను 
గాన  వచ్చును  జూడుడు  కన్ను లార
దైవ  భక్తికి   ఋ జువ ది   తనయు  లార!పద్య రచన -

వరదలు  వచ్చిన  యె డ లన
కరువే  మఱి  సంభవించి  కాటికి  పంపున్
వర దు డ !  శ్రీకర !  శుభకర !
వరద లు   లేకుండు న టు లు  వరమును  నిమ్మూ !కలలే వాస్తవము లగుచు గడు సుఖము లిడున్ .

వలయముల  వంటి  యూహలు
నలలలలుగ  వ చ్చు చుండి  య దృ శ్య  మగుచున్
కలలుగ   మారుచు  నుండిన
కలలే  వాస్తవము  లగుచు  గడు  సుఖము  లిడున్ .

Friday, November 2, 2012

సీ తా పతి యనగ జంద్ర శేఖరుడు గదా !

భ్రాతా ! విను మొక  విషయము
 పీ తాంబర  ధారి  మఱియు  ప్రేతల  ప్రభువు
న్నేతావత   చింతించగ
సీ తా పతి  యనగ  జంద్ర  శేఖరుడు   గదా !

పద్య రచన -148,శబరి

గోరు  ముద్దలు  దినిపించు  నారి వోలె
దాను  రుచి  జూసి  తీయని  దైన  ఫలము 
రాము  జేతికి  నిచ్చిన  రామ , యరయ 
 శబరి  నాబడు  గురువర !   సద్వ నిత యు .

Thursday, November 1, 2012

పద్య రచన -బాలుడు ,సింహము

బాలు  డ క్క డ   సింగము  ప్రక్క  నుండి 
యాట లాడుట  మొదలిడు  నట్ల  యుండె 
బోసి  గుడ్డలు  గలిగిన  బుడత డ  తడు   
భరతు డా  యను  సందేహ  పడితి  నిపుడు .

Wednesday, October 31, 2012

శిలయే మృ దు పుష్ప మ ట్లు చెలు వొందె బళా .

అల నాడా రాముడు వన
 ము ల  మార్గము  బోవు చుండ  ముకుళి త  శిలను
న్నల తి  యహల్యను  దాకగ
శిలయే  మృ దు  పుష్ప  మ ట్లు చెలు  వొందె బళా . 

పద్య రచన -పిల్లి ,కోడి పిల్లలు


చూడు  మల్లదె   చిత్రంబు చోద్య   మదియ
కోడి  పిల్లలు ,పిల్లియు  కూడి  యుండె
జాతి  వైరంబు  లేక య  జతగ యుండి
మునుల  యాశ్రమ భావంబు  మొనయు  చుండె .
 

Monday, October 29, 2012

పద్య రచన -145

దండ మయా  శివ  శంకర 
 దండ మయా  సాంబ నీకు  దండము  భవుడా !
దండమయా  గిరిజా పతి !
  దండమయా  నీకు  నెపుడు  దండము  శివుడా !

చిత్రమ్మే మాట లాడె చిత్రము తోడన్ .

చిత్రములు    జ రుగు  చున్నవి
చిత్రమునే  స్క్రీను  మీద  చేతులు  కదిపీ
చిత్రముగ  తోలు బొమ్మల
చిత్రమ్మే  మాట లాడె  చిత్రము  తోడన్ .

పద్య రచన -144

లేగ దూ డలు  దల్లులు  వేగిరముగ
ద్రాగు  చుండెను  జూడుడు  ద ప్పి  కతన
బోరు  పళ్ళెము  నందలి  నీరము ను,  జ
వాను  దోడు  చుండెను  గద  వాటి కొఱకు .

Saturday, October 27, 2012

సిగరెట్టులు గాల్చ దగును , సే మము కొఱకున్

నగరము  వెలుపల  నరయగ
సిగరెట్టుల  గాల్చ దగును ,  సే మము  కొఱకున్ 
పగతుర  జోలికి  పోకుము 
పగ  గలిగిన  నిదుర  రాదు  పాడగు  మతియున్ .

హరు డుం గర మిచ్చి పంపె హనుమంతు నొగిన్

అ రిలోక  భయంకరు డే
హరు డుం గర మిచ్చి  పంపె  హనుమంతు నొగిన్
నర రూ పుడు ,భగ వంతుడు
ధరణిని  గాపాడు వాడు , ధర్మ జ్ఞుం డున్ .  

పొగ త్రాగని వాడు దున్న పోతై పుట్టున్

నగవుల  నిలయ పు  మా టిది
పొగ త్రాగని  వాడు దున్న పోతై  పుట్టు
న్నగ మ్య  గోచర  మీ యది
తగదయ్యా  యిట్టి  దీ య  తమకు న్నిపుడున్

Friday, October 26, 2012

దత్త పది -రారా -పోరా -తేరా -సారా

రారాజు  భీ మ సే నులు 
పోరాటము  సేయు చుండ  పుర హరుడ పుడున్ 
సా రా నిలమును జూ తును 
తే రా పుము  మాత ల య్య !తిరముగ నిచటన్ .

Thursday, October 25, 2012

నేనే వత్తున్ .

చాలీ  చాలని  రాబ డి
యేలాగున  బ్రతుక వలెను నీ శా ! చెపుమా
పాలేరు  తనము  జేయుదు
నీ లోగిలి  తెలుపు మయ్య ! నేనే  వత్తున్ .

శంక రార్య !

చాలి  చాలని  రాబడి శంక రార్య !
క్రుంగ దీ యును  మనిషిని  కూ డు  లేక
మధ్య  తరగతి  బ్రతుకులు  మిధ్య యేను
పూ ర్వ  జన్మల  ఫలితము బొందు  మనల.

Wednesday, October 24, 2012

రామునకు సీ త సోదరి రమ్య వనిత

జనకుని  జ్యేష్ఠ  కొమరిత  జాయ యగును
రామునకు  సీ త  సోదరి  రమ్య  వనిత
రమ్య  పేరున  నొప్పిన  రామ  యామె
సకల  సుగుణాల  రాశియు  సద్వ నిత యు .

దసరా

దసరా పండుగ  రోజున
కిసలయములు  బూ లు  దెచ్చి  కేశము  లందున్
హసితేక్షణ గిరి  ప్రభున క
రుసమున్నట  పెట్టు  నెడల రో సము  తగ్గున్ .

బొమ్మల కొలువు - గాయత్రి నగరము


బొమ్మల  గొలువు  జూడంగ  బోవ  నచట 
బొమ్మలా ? యవి దేవతా మూ ర్తులా య 
నంగ  నొకపరి  విభ్రాంతి  నైతి నయ్య !
యట్ల పేర్చిరి  బొమ్మల  నచటి  వారు.


పండుగ లివి వచ్చు దండు గలకు

పండుగ లివి వచ్చు దండు గలకు నన 
మంచి గాదు మనకు మమత లిచ్చు 
బంధు రికము దెలియు భవ బంధము పెరుగు 
పండు గనిన పరమ పావ నంబు

Sunday, October 21, 2012

కీ చకుడు పెండ్లి యాడె లంకిణిని మెచ్చి .

ఏసు  రాములు  మార్గాన  నేగు చుండి
పిచ్చి  మాటలు  బలుకుచు  బేల వోలె
ఏసు  రాముని  దరి జేరి  యిట్లు  బలికె
కీ చకుడు  పెండ్లి  యాడె  లంకిణిని  మెచ్చి .

కారు తిరిగె విచ్చల విడి గగనము నందున్

అవధాని  గారి  సమస్యా పూ రణ ము

ఔరా  సమస్య యే యిది
యా రాముని  ధర్మ పత్ని  నపహరణ ము కై
చేరిన  రావణు దురహం
కారు తిరిగె విచ్చల  విడి గగనము నందున్ 

కొమ్ములు జనియించె గనుడు కోమలి తలపై

ఇమ్ముగ  మా లే దూ డకు
 కొమ్ములు  జనియించె, గనుడు  కోమలి  తలపై
రెమ్మల  వలె   నేర్పడి యె ను
వమ్ముగ నట  యాముదమ్ము  వాడుట  చేతన్  

Saturday, October 20, 2012

దయ్యమె దైవమును జంపి ధర పై వెలసెన్ .

దయ్యములు లేవు నిజముగ
నయ్యదు నన జంపు శంక హా కలుగుట యా ?
దయ్యము దైవము నొకటే
దయ్యమె దైవమును జంపి ధర పై వెలసెన్ .
కారుకు  రెక్కల  నమరిచి 
నేరుగ పెట్రోలు  బోసి నింగికి  పంపన్ 
వా రందరు  కృషి  జేయగ
కా రు తిరిగె విచ్చల విడి  గగనము  నందున్ .

padya rachana

 వరుణ దేవుడ! మాకొక  వ రము నిమ్ము
నిండు  హృదయాన , పంటలు  పండు  కొఱకు
మంచి  వానలు  కురిపించు  మాకు  ధరను
వేయి  విధముల  మ్రొక్కుదు  మోయి సామి !

దే హము లేనట్టి వాడె తేజము బొందున్


ఆహా  భగవానుడు గద 
దే హము  లేనట్టి  వాడె  తేజము  బొందున్ 
మోహాదులు  లేకుండిన 
దేహము  మఱి  శుద్ది  యగును  దిన దిన వృ ద్దిన్ 

అ వధా నము జేయు వార లల్పులు గాదే !


అవధాన  మరయ  నొక  కళ 
రవ ళిం చును  జనుల  నెపుడు  రసముల  తోడ
న్నవ నవ లాడుచు నుండును 
అ వధా నము  జేయు  వార లల్పులు  గాదే !

Wednesday, October 17, 2012

అవధాని గారి ఆహ్వానము నవ యవధానివి నీ వయ ! వివరించుచు మాకు నీ వు విషయము లన్నీ నవ రస భరితము గలుగగ యవధానము సేయు మయ్య ! యనిలు కుమారా !


అ వధానము సేసిన వాని యాయువు పెరుగున్

అవధా నంబులు సేసిరి
యవిరళ మగు  ధార  కలిగి యాశువు  తోడ
న్నవధా నంబులు  సేసిన
య  వధానము  సేసిన వాని  యాయువు పెరుగున్ .

పద్య రచన -బతుకమ్మ సంబరము

సంబరము  జరుపు చుండి రి
యంబరమేయంటు నటు లహాహా యరుపు
ల్లంబరు పేట్ బతుకమ్మకు
నంబరములు  మేలు రకము నా చ్చా దించీ .
పతిని బాధపెట్టు వనిత సాధ్వి.

నరకలోక మేగు నర జన్మ తదుపరి
పతిని బాధ పెట్టు వనిత, సాధ్వి 
పతి దైవ మనియు భావించి నిరతము
పాద సేవ చేయు పాణి తోడ.

Sunday, October 14, 2012

దొరకని దొంగలును దొరికిన దొంగలు నొకటే .

దొరలుగ  నుండుచు  పైకిల
విరివిరిగా  దోచు కొనుచు వేలకు  వేలున్
దొరకగ  గుట్టుగ  నుందురు
దొరకని  దొంగలును  దొరికిన  దొంగలు  నొకటే .

పద్య రచన -141,కృష్ణ శా స్త్రి


చిత్ర  రంగము  నందున  చేయి  ద్రిప్పి
పాట  లెన్నియొ  వ్రాసిన  పటిమ  నీ దె
కృష్ణ  పక్షపు  చంద్రుడ ! కృష్ణ  శా స్త్రి !
మరల  రావయ్య  మమ్ముల  మరులు  గొల్ప .

Friday, October 12, 2012

శకుని కర్ణ దుశ్శా సనుల్ సత్పురు షులు

దుష్ట బుద్ధులు  మఱియును  దోర్బలురును
శకుని  కర్ణ  దుశ్శా సనుల్,  సత్పురు షులు
పాండ వేయులు  బహు నీ తి  పరులు గూ డ
అన్న దమ్ముల  సఖ్యత నెన్న లేము 

పద్య రచన -మర్క ట ద్వయము


రెండు  కోతుల  జూ డుము  పండను కొని
సెల్లు  ఫోనును  బరికించి  డొల్ల జేసె
కోతి  చేష్టలు  వింత ను  గొలుపు  చుండు
రూ ప  మరయగ మనుజుని  రూ ప మేను .

Thursday, October 11, 2012

చూ డు డదే పట్ట పగలె చుక్కలు వొ డి చెన్


ఓడల  రేవుల   యొడ్డున
చూ డు  డదే  పట్ట పగలె  చుక్కలు  వొ డి చెన్
వాడిగ విద్యుత్కాంతులు
పో డి గ నట  మె ఱ యు  చుండి  యోడల  లోనన్ .

పద్య రచన -139,అల్లసాని పెద్దన


అల్ల సాని  పెద్ద  నార్యుడ ! కవి  వర !
మను  చరిత్ర  రచన  మహితు  జేసె
అల్ల సాని  వారి  యల్లిక  జిగి బిగి
యండ్రు  నిజ ము  నతు ల  నం దు కొనుము .

Wednesday, October 10, 2012

పద్య రచన -138, బీ ట లు తీ సిన పొలము

బీ ట  తీ యగ ,పొల మది   బీ ద  రైతు
వాన  లేమికి  చింతించి  వాన  చినుకు
పడును  పండును  బంటలు  పాట్లు  తొలగు
ననుచు  భావించి  ప్రార్ధిం చె  నవ్వరు ణుని
 

అగ్ని పు నీ త వె యిడుముల కం త ము లేదా ?

అగ్నికి  యాహుతి  యౌట ను
అగ్ని పు నీ త వె  యిడుముల  కం త ము  లేదా ?
లగ్నపు  ఫలితము నౌ  యది
భ గ్న మె  మ రి  యాయె, వారి  భవ బంధ ములున్ 

Tuesday, October 9, 2012

పద్య రచన -తిక్కన

 భారతంబును  దెనుగున  వ్రాసి  నీ వు 
తెనుగు  భాషకు  వన్నెను  దెచ్చి నావు 
తిక్క  నార్యుడ ! కవి వర ! తెలుపు  చుంటి 
వంద  నంబులు  శత కోటి  యందు  కొనుము .

పనస పండు తినగ పరువ మబ్బె

పసిడి  రంగు  కలిగె  పద్మావతి కి యట
పనస  పండు  తినగ,  పరువ  మబ్బె
చిన్న  పిల్ల సీ త  వన్నెలు  జిందుచు
 నాడ  పిల్ల  లంద ఱ ట్లె  యుండు .

దామోదరు దిట్టు వాడు ధన వంతుడ గున్

 ఆ మూ గిగ పుట్టు నిలను 
దామోదరు  దిట్టు వాడు , ధన వంతు డగున్ 
రామా రామా  యనుచున్ 
దోమాల తొ  పూ జ సేయ తూ రుపు  ముఖమై .

పద్య రచన -137,ఎఱ్ఱన

భారతా రణ్య  భాగంబు  బదిల ముగను
దెనుగు  సేసితి వీ వయ ,తేట తెల్ల
ముగను  మఱియును  జనములు  మోద  మలర
శంభు  దాసుడ! యె ఱ్ఱ న !శ తపు  నతు లు .

Monday, October 8, 2012

కుంతికి నైదు గురు సుతలు గుణ సంపన్నుల్

వింతగ బలికెడి  మాటలు
కుంతికి  నైదు గురు  సుతలు,  గుణ  సంపన్నుల్
పంతులు  పెంచిన  పిల్లలు
నింతియ  మఱి  కా క  వారలీ శు ని  భక్తుల్ .

దత్త పది .. క్రికెట్టు -హాకీ -టెన్నిసు -చెస్సు ,భార తార్ధము

భార తంబున జూ దంబు  పాడి  య య్యె
హాకి  టెన్నిసు  చె స్సులు క్రికెటు  లేవి
యాడి  న ట్టులు  గానము  నార్య  !  యెచట
ధరణి  పాలించు  జక్కగ  ధర్మ రాజ !

 

Sunday, October 7, 2012

news


One mosquito coil equals 100 cigarettes, says expert 

New Delhi: Smoke emitted from one mosquito repellent coil is equivalent to those of 100 cigarettes, thus causing harm to a large number of people in India, an expert said. 

"Not many people know about it, but the damage done to your lungs by one mosquito coil is equivalent to the damage done by 100 cigarettes. This was according to a recent study conducted in Malyasia," said Chest Research Foundation director Sandeep Salvi. He was speaking at the conference 'Air Pollution and Our Health', organised by the Centre for Science and Environment (CSE) along with the Indian Council for Medical Research and the Indian Medical Association. Mr Salvi said there is a lack of awareness about the impact of air pollution on human health. Pointing out the "lack of research culture" among Indian doctors, Salvi said that indoor air pollution too is a health risk factor. Participants at the event, which included doctors and health researchers, also spoke about vehicular air pollution in the capital. 

According to estimates, about 55 per cent of Delhi's population lives within 500 metres from main roads - and is, therefore, prone to a variety of physical disorders. "The vehicular pollution is a major concern for the environment. The rising incidents of genetic disorder have a lot to do with air pollution. 

India loses one million children under five because of respiratory problems every year," said Sanjeev Bagai, the chief executive officer of Batra Hospitals. He said industries also contribute to the air pollution and these need to be shifted out of the capital. 

Saturday, October 6, 2012

హెడ్మా ష్ట రు నేర్వ సాగె నేబీ సీ డీ ల్

హెడ్మా  యను  వాడే  యిట
హెడ్మా ష్ట రు,  నేర్వ  సాగె  నేబీ  సీ డీ ల్
లె డ్మా  జేరిన  రోజునె
రెడ్మా  యే   దోస్తి  జేసె  లె డ్మా  తోడన్

 

పద్య రచన -135,నన్నయ

ఆది  కవిగను  బేరొం ది  యాంధ్ర  మందు
రచన  జేసితి వీ వ భా  రతము  న న్న
యార్య ! వందన  మొనరిం తు  నయ్య !గొనుము
శబ్ద  శాసన ! కవివర ! సత్క వీం ద్ర !
 

Friday, October 5, 2012

వక్త్రంబుల్ పది గలిగిన వానికి జేజే .

వక్త్రంబు లెన్ని యున్నను
వక్త్రము  మఱి యొకటి నేని  బలుకని శివునిన్
వక్త్రము  లన్నియు  వమ్ము లు
వక్త్రంబుల్ పది గలిగిన వానికి జేజే .

పద్య రచన -134,హరి కధ

డప్పు  సన్నాయి  మధ్యన  డాం భికముగ
యువతి  నిలబడి  హరికధ   యుత్సు కతన
జెప్ప  దొడ గెను  జనముల  చప్ప టు లు, గ
గనము వఱకును  వినబడు  వినుడు  మీ రు .

Thursday, October 4, 2012

రమణీ రమ్మనెను సీ త రాముని గనుచున్

రమణుని  జూ డను  ద్రిజటా
రమణీ రమ్మనెను సీ త,  రాముని  గనుచు
న్నమితమగు  సంత సమ్మును
విమలముగా  బొందె నపుడు విల్లును  విఱు వన్ .

పద్య రచన -133,కంస సంహరణ ము

మేనమామని  జూ డక  మృతుని  జేసి 
యవని  బ్రజలను  బ్రోచిన  యాద వేంద్ర !
దుష్ట  శిక్షణ  మఱియును  శిష్టు  బ్రోవ 
యవత  రించితి  వీ వయ  యవని యందు .

Wednesday, October 3, 2012

పద్య రచన -132.కా శీ క్షేత్రము

కాశి కాపురమున  గనిపించు నాలయ 
ములను  గనుల  గాంచ  మోక్ష  మరయ 
సంభ  వించు  నయ్య ! సత్య ము  సుమ్మిది 
శివుని  జూ డ వేరె  చెప్ప  నేల ?

పద్య రచన -131,అన్నము, విస్తరి

కూర  పప్పును  సాంబారు  కూడి  యున్న 
విందు  భోజన  మయ్యది   తిందు  మిపుడు 
రండు  వేవేగ  మీరలు  రాము  గుడికి 
అన్న దానము  జరిగె వెం  కన్న  చేత .

తిరుమ లేశు డైన దిరిప మెత్తె .

వేంక టేశు  డడుగ  పెండ్లి  చేసి  కొనుట
కు , మఱి  సొమ్ము  నిచ్చె  కూ డ దీసి
యా కు  బేరు  డాత  డానంద  బడగను
తిరుమ  లేశు  డైన  దిరిప  మెత్తె .

 

Monday, October 1, 2012

హింస కలుగ జేయు హితము భువికి

 ధీ రు డైన వాని భీ రుని  గానిల
హింస  కలుగ జేయు,  హితము  భువికి
ప్రాణ  హింస  మాను ప్రతిన సే  యంగను
హింస  కలుగు  నెడల  హేయ  మదియ .

పద్య రచన ---గాం ధీ జీ .

చూ డ జాలక  లోకంబు  జూ  డ్కు  లవియ
మూ త బడినవి  యౌ రౌ ర  ముఖము  దించె

నేమి  చేతుము ? తాతయ్య ! యెవరు  దిక్కు ?
రమ్ము  గాం ధి జీ ! వేగమె  మమ్ము  గావ .
 

Sunday, September 30, 2012

అనుమానించు పతి బడసి యతివ సుఖ పడెన్

అనవరతము  దుః ఖిం చె ను
అనుమానించు  పతి  బడసి , యతివ  సుఖ పడెన్
ననుమాన  రహిత  భర్తను
ననునయముగ బొంది  యపుడు  యా జన్మ మునున్ .

పద్య రచన -129,మీ రా బా యి

ఏరా ! యేమిటి  వింతలు ?
మీరా  యట  పాడు  చుండె  మేనును  మఱ చీ
రారా  వినుదము  మనమును
నారాటము  హెచ్చె  నాకు నాలా పించన్ .

దుర్గా భ ర్గులను గొలువ దురితము లంటున్

దుర్గా లయమున  కేగితి
దుర్గా భ ర్గులను  గొలువ,  దురితము లంటున్
దుర్గా  మాతను  దిట్టిన
దుర్గా  భర్గులను  గొలుతు దో యిలి  పట్టీ .

దత్త పది -ఆలము ,కాలము ,మేలము ,గాలము


ఆలములు  సేయ  పుడమిని
కాలము  మఱి  వక్ర  గతిని   గదు లుచు  నుండున్
మేలము  లాడకు  మెప్పుడు
గాలమునే  వేసి  నిన్ను  గమ్యము  చేర్తున్ .

గాంగేయుం డనగ గ్రీ డి గా నె ఱు గ వలెన్

గంగా  దేవికి  పుత్రుడు
గాంగేయుం డనగ,  గ్రీ డి గా నె ఱు గ వలెన్
నం గా ధీ శు డు  కర్ణుని
సం గాతుడు ,కుంతి  కొడుకు  శం కరు  భక్తున్ .

Saturday, September 29, 2012

పద్య రచన -128,త ల్లీ బిడ్డలు

చూ డు డ క్కడి  చి త్రము  చూ పు  లలర
ముద్దు  మురిపాలు  దీ ర్చను  ముదము  తోడ
యూ సు లాడుచు  నుండెను  నుత్సు కత న
తల్లి  బిడ్డల యను బంధ  ముల్ల  మలరె .

కారు కారుని ఢీ కొని కనక మయ్యె

మంట  లెగయుచు  నింగికి భస్మ  మయ్యె
కారు  కారుని  ఢీ కొని , కనక  మయ్యె
రాము  పట్టిన దెల్లను  భూ మి  యందు
పుణ్య  పురుషుల  దరి  జేరు పుత్త  డెపుడు .

Friday, September 28, 2012

గాలి చినుకులు మొదల య్యె గగన మందు

చూ చు చుండగ పుడమిని  చోద్య ముగను
గాలి  చినుకులు  మొదల య్యె , గగన  మందు
ఎండ  తీ వ్ర త  గన్పట్టె  దండి  గాను
చిత్ర  మయ్యవి  కాలుని  చేష్ట లకట !

విన న నొ ల్లను భారతంబు వినుమా నీ వున్

అనవసర  పరుష  మాటలు
విన న నొ ల్లను,  భారతంబు  వినుమా  నీ వున్
వినయము  గల  యా వీ రులు
పనివడి  పాలించె  భువిని  భరతుని  వోలెన్ .

పద్య రచన --127.గణే శుడు

తొమ్మిది  రోజులు పూ జలు 
నెమ్మది  నేజేసి  నిన్ను  నీ రము  నందు 
న్ని మ్ముగ గలిపితి  సామీ !
యిమ్ముము  మఱి  ముక్తి  నాకు  నీ శుని  తనయా !

Thursday, September 27, 2012

పద్య రచన -126,జాషువా

ఖండ  కావ్యాల  సంపుటి  దండి గాను
రచన  జేసిన  గుఱ్ఱము  రమ్య  కవియె
నతులు  సేతును  నీ కెన్నొ  నమ్రుడ  నయి
అందు  కొనుమయ్య ! జాషువ !వంద  నాలు . 

హనుమను ముద్దాడె శంభు డా నందమునన్ .

ఇనకుల  భూ ష ణు  డ ర్చితు 
విను  వీ ధిన  నుండు శివుడు  విశ్వం భవుడున్ 
ననుపమ  సుందరి  పార్వతి  
హనుమను , ముద్దాడె శంభు  డా నందమునన్ .
 

పాదపపు మూల ముండు పై భాగ మందు

గట్టి  బలమైన  వ్రేళ్ళతో దట్ట ముగను
పాదపపు  మూల ముండు,  పై  భాగ  మందు
కొమ్మ  రెమ్మలు  మఱి యును  కొమరు  పండ్లు
చూడ  ముచ్చట  గొలుపును చూపరులకు .

Wednesday, September 26, 2012

పద్య రచన -125,గోరింటాకు

నారి  య ఱ చేయి  జూ డ గ  నయన   పర్వ 

మయ్యె  నె ఱ్ఱ టి  కాం తు ల ట్ల మరి  వె లిగె 

కోను  రంగది  ముచ్చట  గొలిపె  మాకు 

కొమ్మ  లాకుల  కలయిక  రె మ్మ  ల వి య .

ద్రోణు డొక్కడు దుష్ట చతు ష్ట యమున

 వేల  కొలదిగ విమతుల  నేల  కూ ల్చె 

ద్రోణు  డొక్కడు, దుష్ట  చతు ష్ట యమున

కర్ణ  దుస్స  సే ను మొదలుగా నతి  బల 

వంతు  లరయ  రా రా జున  కెంతొ  హితులు .

 

Tuesday, September 25, 2012

పద్య రచన -124 ,కం సుడు- దేవకి

పుట్టె  కృష్ణుడు  దేవకి  పొట్ట  నుండి
తెలిసి కంసుడు  చంపను  చెలియ నకట
కరము  నెత్తె ను  జూ డుడు  కనబ డు న దె
ప్రాణ  రక్షణ  కన్నని  వంతు  సుమ్ము .

అలుక వి భూ ష ణ ము సుజనులగు వారలకున్

అలుగుట  నె ఱు గని  ధర్మున
క లుక   వి భూ ష ణ ము, సుజనులగు  వారలకున్
నలుకలు  మంచిది  గాదయ
యలు క లు లే లే ని  మనసు  హాయిగ నుండున్ .

కన్నెరికము సేసి కాసు లడిగె

కాళ నాధ భట్ల  కామేశు  డొ కపరి
కన్నెరికము  సేసి  కాసు  లడిగె
కష్ట  పడితి  ననుచు,  కల్ల గాదు  నిజము
నమ్ము డ య్య ! మీ రు  నాదు  మాట .
 

Monday, September 24, 2012

కోపి నకులుడు భ్రాతను రూ పు మాపె

కోపి  నకులుడు భ్రాతను  రూ పు  మాపె 

ననుట  పొసగదు భారత  మందు  నెచట 

నకుల  సహదేవు లెం త యొ  నమ్రు లు  కద

ధర్మ రాజున  కెప్పుడు  ధర్మ  విదులు .

padya rachana -123,naimishaaranyamu


నైమి శారణ్య మది జూడ నలరు చుండె

మునుల యాగంబు తోడన మొదటి నుండి

సూ త మునియును మొదలగు హోత లచట

చర్చ సేతురు వేదాల సార మంత .

Sunday, September 23, 2012

భోగ మూ లము సజ్జన త్యాగ మొక డె

వివిధ  జనములు  నొందెడు  వెతల  కర య

భోగ  మూ లము  సజ్జన  త్యాగ  మొక డె
దారి  తీ యును  బాపపు  దరికి  నిలను 

సకల  శుభ ము ల నొసగును   సజ్జ  నుండు .

పద్య రచన -122.శకుంతల

చిత్ర  మద్దాని  జూ డుడు  చెలియ లార!
విరహ వేదన  నొందె ను  వీ క్ష ణంబు
రాజు  దుష్యంతు  రాక కై  రామ  యపుడు
ప్రేమ  లేఖను  వ్రాసెను  ప్రియుని  కొఱకు .

Saturday, September 22, 2012

దయ్యమ్ము ను గనిన హనుమ దారిని విడి చెన్ .

అయ్యా ! రాముని  భటు డా !
కయ్యము  మఱి  సేయ  కిపుడు  కపివర ! హనుమా !
నెయ్యము  సేతును ననునా
దయ్యమ్ము ను  గనిన  హనుమ దారిని  విడి చెన్ .
 

నెలలో సుతు గన్న తల్లినిగ నిగ లాడెన్ .వలపుల దీ పికి గుర్తుగ

లలనా మణి నెలను దప్పి లలితము కాగన్

నల నర య ను దొమ్మిది యవ

నెలలో సుతు గన్న తల్లినిగ నిగ లాడెన్ . 

Friday, September 21, 2012

పద్య రచన -120, కుబేరుడు

రంభ  తనయుడ !ధనికుడ !రాజ మౌళి !
ప్రియుడ ! దాన విభుండ !కుబేర సామి !
పుష్ప కం బున  యానం బు  భూ రి గాను
జేయు  నీ కివె  వినతులు  సేతు  నెపుడు .

Thursday, September 20, 2012

పద్య రచన -119

 గంధ  వాహుడ! భీ ముని  గనిన య య్య !
మృగము  వాహన ! యనిలుడ ! వేగ  గమన !
ఆయు  రారోగ్య  సంపద లన్ని  గలుగు
వరము  నీ యుము  నీ కిదె  వంద  నంబు .

పుణ్య మెచటను గలుగదు పుడమి మీ ద

ధర్మ పాలన కంటె బాతకము లేదు

భూ త హింసను మించిన భూ రి నవల

ప్రాణ రక్షణ ముఖ్యము ప్రాణి కోటి.పుణ్య మెచటను గలుగదు పుడమి మీ ద
ధర్మ పాలన కంటె ,బాతకము లేదు

భూ త హింసను మించిన భూ రి నవల

ప్రాణ రక్షణ ముఖ్యము ప్రాణి కోటి.


పుణ్య మెచటను గలుగదు పుడమి మీ ద

ధర్మ పాలన కంటె బాతకము లేదు

భూ త హింసను మించిన భూ రి నవల

ప్రాణ రక్షణ ముఖ్యము ప్రాణి కోటి.సెప్టెంబర్ 20, 2012 11:28 

పుణ్య మెచటను గలుగదు పుడమి మీ ద

ధర్మ పాలన కంటె బాతకము లేదు

భూ త హింసను మించిన భూ రి నవల

ప్రాణ రక్షణ ముఖ్యము ప్రాణి కోటి.సెప్టెంబర్ 20, 2012 11:28

padya rachana -118
వరుణ దేవుడ! మాకొక వ రము నిమ్ము

నిండు హృదయాన , పంటలు పండు కొఱకు

మంచి వానలు కురిపించు మాకు ధరను

వేయి విధముల మ్రొక్కుదు మోయి సామి !

Wednesday, September 19, 2012

విఘ్న పతికి మ్రొక్క విఘ్నము లిడు

విఘ్న పతికి  మ్రొక్క  విఘ్నము  లిడు నట
వినెడు  వారి  కది య వింత  గాదె ?
విఘ్న  పతికి  మ్రొక్క విఘ్నములె  దొలగు
వినతు  లందు  కొనుము  విఘ్న  రాజ !

Sunday, September 16, 2012

పద్య రచన -115,యముడు

 
ధర్మ  పాలన  త త్ప ర ! ధర్మ  రాజ !
దేహ  మారోగ్య  ముండగ   దేవ ! నాది 
తీ సుకొనుమయ్య  ప్రాణంబు  తీసుకొనుము 
ప్రణతు లిడుదును  గాలుడ ! ప్రతి  దినంబు .

పద్య రచన -114,అగ్ని

 దోయి  మొగములు   గలిగిన  దొరయె సుమ్ము 
 మేక  వాహను డా తడు  మె ఱయు  ముఖుడు 
ఆయు ధంబులు  చే బూ ని  యలరె  నచట 
యగ్ని  దేవుడు  మనలను  నాదు  కొ ఱకు .

Saturday, September 15, 2012

దత్త పది =అల్లము ,చింత పండు ,కొత్తి మీ ర ,జీ ర =భారతా ర్ధము

 భీ ముడు  జేసెను  బచ్చడి 
ప్రేమగ మఱి  చింత  పండు  బెల్లము ,జీ రన్ 
వామును  నల్లము  కలిపియు 
గోముగ నిక  కొత్తి మీ ర  కూడను  గలి పీ .

Friday, September 14, 2012

జానకిని బెండ్లి యాడె లక్ష్మణుడు వేడ్క

రామ  భూ పతి  యందాల  భామ  యైన 
జానకిని  బెండ్లి  యాడె , లక్ష్మణుడు  వేడ్క 
నొంది  నయ్యెడ విన్నపా లొ నర  జేసె 
సామి  దయ జూపి  మాయెడ,  శరణు  నిమ్ము .

పద్య రచన -113,ఇంద్రుడు

 దేవ  లోకపు  నాధుడ !దివ్య  పురుష !
గజము  నెక్కిన  చిత్రము  గాను పించె 
అంద గాడల యందున   నంద గాడ !
అందు  కొనుముర వంద నా లందు  కొనుము .

Thursday, September 13, 2012

పద్య రచన -112 ,కాంతలు .

జిలుగు  వెలుగుల  కాంతుల  చీ ర లోన
కాంత  లందరు  నొకపరి  కాను  పింప 
దివిని  విడి చియు  వచ్చి రా ?  భువికి  ననగ
నూ హ  వచ్చెను  మదికినా  నోయి  బాల !

బావల భుజి యించు టే శుభా వహ మందున్

నీ వే  పొగడితి  విప్పుడు 
బావల, భుజి యించు  టే శుభా వహ మందున్ 
పావన  రాముని  నామము 
బావలతో  కలిసి నీ వు  పలికిన  పిదపన్ .

పద్య రచన -111,బండి -కారు

 ఎద్దు  బండది  చూ చుట  కద్భు తంబు 
గొలుపు  చుండె ను  మీ దన  గొడుగు  వలెను 
బస్సు  మోడలు  పైకప్పు  బాగు  గుండి 
పధికు  డొక్కడె యె క్కియు  పయన  మయ్యె .

Tuesday, September 11, 2012

వంక యున్న వాడు శంక రుండు .

సృష్టి  కార కుండు  సిత  భస్మ ధారుడు 
భక్త  రక్ష కుండు  భవుడు  హరుడు 
శిరసు  మీద  జూడ  జిలుగు వె  లుగు నెల 
వంక  యున్న  వాడు  శంక రుండు .

పద్య రచన -110,అన్న పూ ర్ణా దేవి

 చూ డ రమ్య  మదియు చోద్యము  గూడను 
భిక్ష  వేయు  చుండె  భిక్షు నకదె 
మాకు  కూడ భిక్ష  మసలక  వేసి  యో 
యన్న  పూర్ణ ! మమ్ము  నాదు కొనుము .

Monday, September 10, 2012

ఆ మని గని శుక పికమ్ములయ్యో యే డ్చెన్ .

భామ యగు  సీ త మాతను 
పామరుడగు  చాకి వాని  మాటలు  నమ్మీ 
రాముడు  పంపగ నడవికి 
యా  మని గని శుక పికమ్ములయ్యో యే డ్చెన్ .

ప ద్య రచన -109,గ్రహములు

గ్రహముల  సంఖ్యను  దెలుపుడు 
గ్రహములు  మఱి  తొమ్మి దండ్రు  గ్రహ  శాస్త్రజ్ఞు ల్ 
గ్రహముల  కధిపతి  యె వ ర న 
గ్రహములకే  రాజు సూర్య గ్రహమని దెలియున్ .

Sunday, September 9, 2012

శ్రీ దత్తా త్రేయుల వారి అవతారములు

1.శ్రీ  శ్రీ పాద వల్లభులు =తూర్పు గోదావరి  జిల్లా ,పిటా పురం ,1320సం .
2.శ్రీ  నృ సిం హ  సరస్వతి ,కరం జా ,మహా రాష్ట్ర ,1322.
3.శ్రీ  మాణిక్  మహా ప్రభు ,హుమ్నా బాద్ , మహా రాష్ట్ర 
4.శ్రీ  స్వామీ  సమర్ధ అక్కల్  కోట  మహా రాజ్ ,ప్రజ్ఞా పురం ,మహా రాష్ట్ర 
5.శ్రీ  సాయి బాబా .షి రి డి.
గమనిక -=== స్వామి  సమర్ధ ,శ్రీ  సాయి బాబాలు  సమ కా లీ నులు 
దత్తాత్మ  ఒకే సారి రెండు  భాగము లై  పై  విధముగా  అవత రించిరి .
ఇందులో  మరల సాయి బాబా నందు సం పూ ర్ణ దత్తాం శ యైన 
శ్రీ  ఆంజ నేయ  స్వామీ వారు  కూడ  యిమిడి  యున్నారు .

శివుడ వొ మాధవు డ వొ సరసిజ జన్ము డ వో

కవనము  వ్రాయుదు  నీ పయి 
వివరముగా  దెలుపు  మయ్య ! వివరము  ల న్నీ 
యె వడవొ ,యె చట  నివాస మొ 
శివుడ వొ మాధవు డ వొ సరసిజ జన్ము డ వో 


పద్య రచన -108

కాపాడు మమ్మ !మమ్ముల 
నేపాపము  సేసి  యెరుగ  మే వేళ ల లోన్ 
మీ పాద సేవ  జేతుము 
మా పాలిట  దైవ మీ వె  మహ లక్ష్మమ్మా !

పద్య రచన -107,మార్కండేయుడు

మృడు ని  లింగము  గట్టిగ  మృ కము  నితన 
యుండు  పట్టుకు  గోరెను  యో భవుండ !
భక్త  లోలుడ ! భవహర !భస్మ  ధ రు డ !
కావు  మిప్పుడు  వేగమె  కాలు నుండి .

Saturday, September 8, 2012

ఇద్దరు సతులున్న వాడె యిల ధన్యుడ గున్

తద్దయు  నిజమును  జెప్పిరి 
యిద్దరు  సతు లున్న  వాడె యిల  ధన్యు డగున్ 
నిద్దరి లో  నొక రున్నను  
ముద్దు లు ,  ముచ్చట్లు  మఱియు  మురిపెము  లుండున్ .

Friday, September 7, 2012

పద్య రచన -106,రేలంగి

 నవ్వుల  రాయడె  యాతడు
నవ్వులు  నవ్వించు  మనల  నటనల  తోడన్ 
నవ్వా డె   నట  శిఖా మణి 
యవ్వల  రేలంగి  యతడె  యాప్తుడు  మనకున్ .

మమ్మీ డాడీ లు తెలుగు మాటలె తాతా !

బామ్మా !యెక్కడ కేగిరి ?
మమ్మీ  డాడీ లు,  తెలుగు  మాటలె  తాతా !
యమ్మా  నాన్నల  పదములు 
అమ్మా  యను  పిలుపె  వినగ హాయిగ నుండున్ .

పద్య రచన -105,నారదుడు

కలహ భోజ నుండు  కామి తార్ద  దుడును
వైణి కాగ్ర జుండు ,వటుడు ,మౌని 
నార సింహ  జపము  నా రా యణం చును 
సకల  భువన  ములను   సంచ రించు .

కోడలున్న చోటు వీ డు నత్త

ధనికు నకును  మిగుల  దారిద్ర్య మంటును 
కోడలున్న  చోటు , వీ డు నత్త 
కొడుకు  కాపు రంబు  పొడగని  నంతనె 
అత్త వారి  బంధ  మట్ల  యుండె .

Thursday, September 6, 2012శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం
ప్రభాదివ్యకాయం ప్రకీర్తి ప్రదాయం
భజే వాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం భజేహం పవిత్రం
భజే సూర్యమిత్రం భజే రుద్రరూపం
భజే బ్రహ్మతేజం బటంచున్ ప్రభాతంబు
సాయంత్రమున్ నీనామసంకీర్తనల్ జేసి
నీ రూపు వర్ణించి నీమీద నే దండకం బొక్కటిన్ జేయ
నీ మూర్తిగావించి నీసుందరం బెంచి నీదాసదాసనుదాసుండవై
రామభక్తుండనై నిన్ను నేగొల్చెదన్
నీ కటాక్షంబునన్ జూచితే వేడుకల్ చేసితే
నామొరాలించితే నన్ను రక్షించితే
అంజనాదేవి గర్భాన్వయాదేవ
నిన్నెంచ నేనెంతవాడన్
దయాశాలివైజూచియున్ దాతవై బ్రోచియున్
దగ్గరన్ నిచియున్ దొల్లిసుగ్రీవు కున్మంత్రివై
స్వామి కార్యార్థమై యేగి
శ్రీరామ సౌమిత్రులం జూచి వారిన్విచారించి
సర్వేశు బూజించి యబ్భానుజుం బంటుగావించి
వాలినిన్ జంపించి కాకుత్థ్స తిలకున్ కృపాదృష్టి వీక్షించి
కిష్కింధకేతెంచి శ్రీరామ కార్యార్థమై లంక కేతెంచియున్
లంకిణిన్ జంపియున్ లంకనున్ గాల్చియున్
యభ్భూ మిజంజూచియానందముప్పొంగి యాయుంగరంబిచ్చి
యారత్న మున్ దెచ్చి శ్రీరామునకున్నిచ్చి సంతోషమున్‌జేసి
సుగ్రీవునిన్ యంగదున్ జాంబవంతు న్నలున్నీలులన్‌గూడి
యాసేతువున్ దాటి వానరుల్‌మూకలై పెన్మూకలై
యాదైత్యులన్ ద్రుంచగా రావణుండంత కాలాగ్ని రుద్రుండుగా వచ్చి
బ్రహ్మాండమైనట్టి యా శక్తినిన్‌వైచి యాలక్షణున్ మూర్ఛనొందింపగానప్పుడే నీవు
సంజీవినిన్‌దెచ్చి సౌమిత్రికిన్నిచ్చి ప్రాణంబు రక్షింపగా
కుంభకర్ణాదుల న్వీరులం బోర శ్రీరామ బాణాగ్ని
వారందరిన్ రావణున్ జంపగా నంత లోకంబు లానందమైయుండ
నవ్వేళను న్విభీషుణున్ వేడుకన్ దోడుకన్ వచ్చి పట్టాభిషేకంబు చేయించి,
సీతామహాదేవినిన్ దెచ్చి శ్రీరాముకున్నిచ్చి,
యంతన్నయోధ్యాపురిన్‌జొచ్చి పట్టాభిషేకంబు సంరంభమైయున్న
నీకన్న నాకెవ్వరున్ గూర్మి లేరంచు మన్నించి శ్రీరామభక్త ప్రశస్తంబుగా
నిన్నుసేవించి నీకీర్తనల్ చేసినన్ పాపముల్‌ల్బాయునే భయములున్
దీరునే భాగ్యముల్ గల్గునే సామ్రాజ్యముల్ గల్గుసంపత్తులున్ కల్గునో
వానరాకార యోభక్త మందార యోపుణ్య సంచార యోధీర యోవీర
నీవే సమస్తంబుగా నొప్పి యాతారక బ్రహ్మ మంత్రంబు పఠియించుచున్ స్థిరమ్ముగన్
వజ్రదేహంబునున్ దాల్చి శ్రీరామ శ్రీరామయంచున్ మనఃపూతమైన ఎప్పుడున్ తప్పకన్
తలతునా జిహ్వయందుండి నీ దీర్ఘదేహమ్ము త్రైలోక్య సంచారివై రామ
నామాంకితధ్యానివై బ్రహ్మతేజంబునన్ రౌద్రనీజ్వాల
కల్లోల హావీరహనుమంత ఓంకార శబ్దంబులన్ భూత ప్రేతంబులన్ బెన్
పిశాచంబులన్ శాకినీ ఢాకినీత్యాదులన్ గాలిదయ్యంబులన్
నీదు వాలంబునన్ జుట్టి నేలంబడం గొట్టి నీముష్టిఘాతంబులన్
బాహుదండంబులన్ రోమఖండంబులన్ ద్రుంచి కాలాగ్ని
రుద్రుండవై నీవు బ్రహ్మప్రభాభాసితంబైన నీదివ్య తేజంబునున్ జూచి
రారోరి నాముద్దు నరసింహ యన్‌చున్ దయాదృష్టి
వీక్షించి నన్నేలు నాస్వామియో యాంజనేయా
నమస్తే సదా బ్రహ్మచారీ
నమస్తే నమోవాయుపుత్రా నమస్తే నమః

                                        - ఇతిశమ్-

No comments:


Post a CommentOnline
Share