Wednesday, December 26, 2012

పద్య రచన -హనుమ,సీత ,శింశు పా వృక్షము

చిన్ని కోతిగ  సీతను  జేర హనుమ
శింశుపా వృక్ష  శాఖకు  చేరి మఱియు
సీత  దుఃఖంబు  బోగొట్ట , మాత ! వినుము
నిన్ను  గనుగొన  నాస్వామి  నన్ను  పంపె . 

Tuesday, December 25, 2012

వమ్ము సర్వమ్ము నేత్ర పర్వము సుమ్ము

భక్తి  శ్రద్ధలు  లేనట్టి పత్రి  పూజ
వమ్ము  సర్వమ్ము , నేత్ర పర్వము సుమ్ము
వేంకటేశుని  రూపంబు  వీ క్ష సేయ
దయలు  వరలును  నిరతము  దైవ మునకు 

పద్య రచన -గోదా దేవి

గోదా దేవికి జేతును
బాదాలకు బూజ నిపుడు  బంధువు లెదు ట న్
వేదాల మంత్ర యుతముగ
నా దేవియె  గాచు నన్ను ననవర తంబున్ .

Monday, December 24, 2012

పద్య రచన -మల్లికార్జునుడు

మల్లి కార్జును డక్కడ  మంది గూడి
నాట్య  మొనరించు  చుండగ నయన  పర్వ
మయ్యె  జూడుడు  మీ రును  నార్యు లార!
సకల  శుభములు  గలిగించు  సర్ప ధరుని

భోగ రక్తుడె మేటి బైరాగి యగును

భోగ రక్తుడె  మేటి బైరాగి  యగును
నిజము  ముమ్మాటి కీ వార్త , నిగమ శర్మ
భోగముల  దేలి  చివర బై రాగి  యయ్యి
యాకు లలములు  దిన సాగె  నడవి లోన .

Friday, December 21, 2012

పద్య రచన -పిల్ల వానిని ఊ యలలో

ఊ యల లూపుదు గన్నా !
హాయిగ మఱి  పండు కొనుము  నలసట  తీరున్
నాయమ వచ్చిన  పిమ్మట
తీయును   నిక  దిష్టి నీకు  తెల్లని  లవణాన్ . 

పద్య రచన -పిచ్చుకలు

పిచ్చుక  జంటను జూడుడు
నెచ్చెలి కట  నిడుచు నుండె  నీరము నహహా
యచ్చం బగు కూరిమి నన
ముచ్చట గా నుండె మఱియు  మోదము  గూర్చెన్

Thursday, December 20, 2012

పద్య రచన - కాకతీయులు

కాకతీయులు  గట్టిన     కట్టడములు
చూడ   ముచ్చట     గొలుపును  చూపరులకు
వారు  చెక్కిన  శిల్పాల  వాడి తనము ,
నాటి  వైభవ  మంతయు   నాట్య మాడు .

ఓరు గల్లు లోన నుండ రాదు .

   మతము  మతము  మధ్య  మమతాను  రాగము
మృగ్య  మగుట  వలన మోడు  బారె
నేక  శిల పు  నగర  హిందువు ల  మనము
ఓరు గల్లు  లోన  నుండ  రాదు .

Wednesday, December 19, 2012

హనుమత్పు త్రుడు వివాహ మాడె హిడింబిన్

వినుముర  గురువులు  సెప్పిరి
హనుమత్పు త్రుడు వివాహ మాడె  హిడింబిన్
ననినంతనె  వేగపడక
ననునయముగ  నడిగి  తెలియు మసలగు  నిజమున్

పద్య రచన -గ్రంధా లయము

   గ్రంధము  లన్నియు  నుండును
గ్రంధాలయ  భవన మందు  గడు  భద్రము  గాన్
గ్రంధము  చదువుట  వలనన
గ్రంధంబుల    సార  మంత     గ్రాహ్యం  బగు నున్

   
   

Tuesday, December 18, 2012

శ్రీ లక్ష్మీ రెడ్డి గారికి

మాతృ భాష మీద మమకారము  వలన 
చేయు  చున్న  కృషికి  చేతు  లెత్తి 
వంద నంబు  లిడుదు  నందు కొనుము  సామి !
యింపు మీర  మిగుల  యిడమ కంటి !

Monday, December 17, 2012

పద్య రచన -లక్ష్మీ నరసింహుడు

నరహరి రూపము దాల్చిన
హరిహరుడవు  నీ వె నయ్య ! యదుకుల  నాధా !
హరియించి  పాత కంబులు
దరి నీ నన్ జేర్చు కొనుము దనుజ  విరో ధీ !

Sunday, December 16, 2012

శవ సాన్నిధ్యమ్ము మనకు సౌఖ్యము గూర్చున్

శివ కేశవు లిరువురు నొక
యవతారంబె నరయ  శివ యని బిలువం కే
శవు డూ గొట్టుగ  తనకే
శవ సాన్నిధ్యమ్ము  మనకు సౌఖ్యము  గూర్చున్ 

పద్య రచన -సింహ ద్వయము

విపిన మందుండు  తమ కూన  వెంట రాగ
చూడు డ ల్ల దె  సింహముల్  రెండు  నచట
వచ్చు చున్నవి  ముందుకు  విచ్చల విడి
నెవరి  యాయువు  మూ డె నో  నెవరి కె ఱు క ?

Saturday, December 15, 2012

పద్య రచన -గణ పతి -గుం జీ లు

బొజ్జ గణపయ్య ! యుండ్రాళ్ళు  బోసి నీకు
ధూప  దీపంబు లారతు లొప్పు గాను
నోలి  నిడుదును  మఱియును  నుల్ల  మలర
తీ తు  గుంజీలు  నో సామి ! ప్రీ తి జూడు 

పోరు సేయ లేడు పోటు గాడు .

సంహ రింతు ననుచు  శాత్రవు లెల్లను
నుత్తి మాట లొదవె  నుత్త రుండు
యుద్ధ రంగ మందు  యోధుల  గనుగొని
పోరు సేయ లేడు  పోటు గాడు .

రాతికి మన్మధుడు పుట్టి రతి బెండ్లా డె న్

మాతల  మూవురి  పనుపు న 
పీ తాంబర  ధారి  యపుడు  పెంపొం దం గన్
ప్రీ తిని  నొందా  దనుజా
రాతికి మన్మధుడు పుట్టి రతి  బెండ్లా డె న్ 

Friday, December 14, 2012

పద్య రచన -కాళికామాత

కాళికా మాత ! మమ్ముల గరుణ  జూడు
నియమ నిష్ఠలు  దప్పక .నిన్ను  గొలిచి
పరిమళం బగు  సౌగంధి ఫలము లిత్తు
దినము దినమును నిజముగ  దేవి ! నీ కు .

Thursday, December 13, 2012

పద్య రచన -వరి కుప్పలు

వరి కుప్పల  జూడం గను
నరుసము  మొదలాయె  నెదను  నానం దముతోన్
వరికి ధర బాగు పలికిన
వరమే యిక  రైతు కపుడు వత్సర మంతన్ 

Wednesday, December 12, 2012

పిల్లవానితో బోరాడి భీము డో డె

రామ దూత హనుమ  కధ  రమ్యముగను
బోధ చేసె నిట్టుల తల్లి  పుత్రికకును
నమిత  తేజుడు  శౌర్యుడు  ననిల సుతుడు .
పిల్ల ! వానితో బోరాడి  భీము డో డె

పద్య రచన -వినాయకుడు ,శ్రీ కృష్ణుడు

చిన్మయ మూర్తుల జూడుడు
తన్మయులై యొకరి నొకరు  తాదాత్మ్య్తతతో
మన్మన మలరిం పంగన్
సన్మతితో నుండి రచట  జటిలుడు ,కృష్ణు ల్ .

Tuesday, December 11, 2012

పద్య రచన -కాకినాడ కాజాలు

కాజాలు  జూడ రమ్యము
కాజాలను  దినిన  జాలు కలుగును  సుఖమే 
కాజాల  దీ పి  యట్టిది 
కాజాలకు పుట్టి నిల్లు  కరపయె  సుమ్మా !

(కాకినాడ  దగ్గర  కరప)

Monday, December 10, 2012

పద్య రచన -మందర పర్వత ము

 మందర పర్వత  మదియౌ 
యందముగా జుట్ట బడెను  నహి వాసుకి  చేన్ 
ముందర వెనుకన  నుండియు 
సుందరముగ  లాగు చుండ్రి  సురలు నసురులున్ .

రాముడు క్రురాత్ముడు గద రావణు జంపెన్ .

రాముడు  దయార్ద్ర  హృదయుడు
రాముడు  నిల  నుద్భవించె  రావణు  జంపన్
రాముని యిటులన  దగదిక
రాముడు  క్రూ రాత్ముడు  గద  రావణు  జంపెన్ .

Sunday, December 9, 2012

శివ నామము మనకు గలుగ జేయును నిడుముల్

శివ శివ యేమని  యంటిరి ?
శివ నామము  మనకు  గలుగ జేయును  నిడుముల్ ?
శివ యన  శుభ మందురు కద
శివుడే యిల వేల్పు మాకు  శివ శివ  యందున్ .

పద్య రచన -ఎలుక పిల్లలు

మూడు  మూషిక  కూనలు  ముచ్చట గను 
నాడు కొను చుండె నచ్చట  యార్యులార !
చూడు డా గులాబి తొడిమ చుట్టు  తిరుగు 
చుండి  కడువింత  గొలుపుచు  నుండె నహహ .

Saturday, December 8, 2012

పద్య రచన -నలుడు ,దమయంతి

గాఢ  ని ద్ర యం దుండగ  గని కరంబు 
కొంచె  మైనను  జూడక కుమతి  తోడ 
నాలి  విడిచెను  నలుడు  నా యడవి లోన 
దార  దమ యంతి  నక్కట దౌష్ట్యు డతడు 

సద్గుణో పేతు డ ట తిక్క శంకరయ్య

సద్గుణో పేతు డ ట  తిక్క  శంకరయ్య
యవును  గద సామి ! కామెర్లు యైన వాని
భావ మటులనె  యుండును  భావ మందు
తిక్క  శంకరు మరు రూపు   శంక రుండు .

Friday, December 7, 2012

ప్రశ్నకు ప్రశ్నయె జవాబు భామిని పలికెన్

హశ్నా ! వత్తువ యింటికి ?
బ్రశ్నను  నే  వేయ బలికె   వత్తున  యిపుడే ?
ప్రశ్నను వేసియు మరలన
ప్రశ్నకు  ప్రశ్నయె  జవాబు  భామిని  పలికెన్ .

పద్య రచన -మేఘ సందేశం

మేఘ రాజమ ! వందన  మిడుదు  నీకు
సీత పల్లి యందున్న  నా చెలియ గలిసి
నాదు  ప్రేమను  వివరించి  చేదు  కొనగ
పూను కొనుమమ్మ ! నా బదుల్బు ణ్య  శీ ల !

సుబ్రహ్మణ్య !

నెమలి  వాహన ! గరు ణిం చు మమ్ము  నెపుడు
పుట్ట లోపల  బోయుదు  పొదు గు పాలు
చవితి చవితికి  దప్పక  నవి ర ళ ముగ
ఆర గించుము  కడుపార  హాయి గాను 

Thursday, December 6, 2012

తిక్క శంకరయ్య తోక ముడిచె

తిక్క  శంకరయ్య  తోక  ముడిచె నట
వింత గాదె యయ్య ! వినుట  కిదియ
కలి  యుగంబు నందు  కలవెన్నొ  వింతలు
చూడు డ య్య  మీ రు  చోద్యములను 

పద్య రచన -ఓంకారము

ఓంకారమె  శివు డందురు 
ఓంకారము  పలుకు నెడల  యూపిరి  నిలుచు
న్నోం కారాదులు బలుకగ
శ్రీం కారము తోడ  ముగిసి  సిరులను  నొసగున్ 

కారుపై దాశ రధులు లంకకు నరిగిరి .

సీత జాడను  దెలిసిన  శ్రీ విభుండు
చేర నామెను నయ్యెడ  శీ ఘ్రముగను
సాద రంబుగ కపి భుజ  స్కంధ  మనెడు
కారుపై  దాశ రధులు  లంకకు  నరిగిరి . 

Wednesday, December 5, 2012

గోతులను ద్రవ్వు వారలే గొప్ప వారు .

పైరు  పంటల  తోడన  భరత  భూమి
కళక ళా డ వలెననిన  ఖచ్చితముగ
పోటు  గొలదిని  మొక్కలు  నాటు  కొఱకు
గోతులను  ద్రవ్వు  వారలే  గొప్ప వారు .

పద్య రచన -పళని మల

ఇల పళని మల  శి ఖ రమున
వెలసిన  యా శివుని బుత్రు  వేడుక  మీరన్
కొలిచిన  నిచ్చును  శుభములు
కొలువగ  వేరండు  మీరు   గొలుతుము  వానిన్ .

Tuesday, December 4, 2012

భాగ్య నగరాన దిరుగ వై రాగ్య మొదవు .

పుణ్య తీ ర్ధా ల  కేగిన  పుణ్య మబ్బు
కాశి నగరాన  దిరుగ మో  క్షంబు  గలుగు
జంట నగరాల  దిరిగిన జ్వరము  వచ్చు
భాగ్య  నగరాన  దిరుగ  వై రాగ్య  మొదవు .

పద్య రచన -అర్జునుడు ,మత్స్య యంత్రము

మత్స్య  యంత్రంబు  ఛే దించి  మగతనంబు
తోడ  పార్ధుడు  కృ ష్ణ ను  బెండ్లి  యాడ
వేల గొలదిని  రాజుల  వీ క్ష ణ ముల
నడుమ , జేజేలు  బలికిరి  నరుని  కపుడు .

Monday, December 3, 2012

పద్య రచన -చిరుతలు ,లేడి

చూడు డ ల్ల దె  చి ఱు తలు  లేడి జూసి
చంప  బూనక  నెయ్యము నింపు  చుండె
మునుల యాశ్రమ  వాటిక  దనరు  వోలె
పరిస రంబ ట  పచ్చిక  పఱచి  యుండె 

దురద కందకు లేదు కత్తులకు హెచ్చె

భర్త కొట్టగ భార్యను వాయి  ముడిచి
యేమి  యనలేదు  సరికదా  యిష్ట బడెను
కాని  దూషించె  యాతని  గన్న  తల్లి
దురద  కందకు  లేదు  కత్తులకు  హెచ్చె 

Sunday, December 2, 2012

పరమాత్మ

నాది నాది యనుచు  నగుబాలు గాకుము 
ఏది లేదు  భువిని  నీ ది  యనగ 
పరమ  పురుషు డతడు  పరమాత్మ  యొక్కడె 
మాయ దొలగ జేసి మహితు  జేయు .

నాగేంద్ర !

లక్ష  పత్రుల  తోడన  లక్షణముగ
పూజ సేయంగ  సమకట్టు  పుణ్య పురుష !
గన్నవరపు నా  గేం ద్రుడ ! మిన్న  చరిత !
యందు కొనుమయ్య ! యాశీ స్సు  లందు కొనుము .
-
తల్లి  దండ్రులు  దమ్ముల  నుల్ల మలర
చేయు  చుండిరి  పూజను  జెలియ  తోడ
నాలి పురమున  దనరగ  నా శివునకు
నేమి  భాగ్యము ? పొగడగ  నెవరి తరము ?
-
జరుపు  కొనుమయ్య ! పూజను  జరుపు  కొనుము
బంధు  మిత్రుల  మధ్యను  బాగు గాను
సకల  శుభములు  గలిగించు  శంక రుండు
అన్ని  విధముల  మిమ్ముల  నాదు కొనును .
-
ఇల దొడ్డ వరము  నందున
వెలసిన  యా సాంబ శివుని  వేడుక మీర
న్నలరులు  పత్రుల  తోడను
చెలువుగ  నాగేంద్ర ! నీ వు  చేయుము  పూజల్
-
అత్త మామలు  మ ఱదల  యండ గొనుచు
నూరి పెద్దలు  నీవెంట  యుండ గాను
వేద మంత్రాలు  గట్టిగ  విన బడంగ
సాదరంబుగ జేయుము  శంభు  పూజ .

పద్య రచన -అయ్యప్ప

 అయ్యప్పను బూజించిన
నయ్యప్పే  గాచు మనల  నాపద నుండి
న్న య్యప్ప  మించు  దేవుడు
నియ్యిలలో  గాన రాడు  నెందును  వెతకన్ .

Saturday, December 1, 2012

గ్రహణ కాల మ్మున దినిన గలుగు మేలు

గ్రహణ కాల మ్మున  దినిన గలుగు మేలు
ననుట  సరి కాదు  నరయగ  నార్యు లార !
కడుపు  నొప్పులు  మఱియును  గాలు  నొప్పి
వివిధ  రకముల  రోగంబు  లవియు వచ్చు .

పద్య రచన -శ్రీ కృష్ణుడు ,

ఆల మందలు  బచ్చిక   యాహరించ
గోప బాలురు  జక్కగ  గుమ్మి  గూడి
యాట లాడుచు  నుండిరి  యయ్య దునన
కృ ష్ణు జుట్టును  దిరిగిరి  గొల్ల వారు