Wednesday, July 31, 2013

గీతాంజలి

1. భగవంతుడు  ఎక్కడ ఉండును

ఎచ్చట గీ త  వినంబడు ?
నిచ్చను  బారాయణం బు  నెచ్చట జరుగున్ ?
ఎచ్చట చర్చలు  జరుగును ?
అచ్చట హరి యుండు నిజము  నరయు కు మారా !
-----------------------------------------------------

2. హరి ఎప్పుడు  సంతసించును ?


 సర్వ భూతములను  సమ దృష్టి వీ క్షించి
శత్రు మిత్రు లనెడి  శంక వీ డి
నాది నీది యనెడి భేద భావము వీ డి
సత్య వాదు లైన  సంత సించు
--------------------------------------------------
3. హరిని  పూజించిన ఏమి  ఇచ్చును ?


సుజనులార ! వినుడు సోత్కర్ష తోడన
హరిని  భజి యించు డ య్య ! మీరు
భక్తి  శ్రద్ధ  తోడ  భజన గావించిన
హరియె  యిచ్చు మీకు సిరుల మూట


(మిత్రులు ,శ్రీ  ఇంద్రసేనా రెడ్డి గారి  సౌజన్యముతో .... )
 

Tuesday, July 30, 2013

శ్రావణ మేఘములు

శ్రావణ మేఘములయ్యవి
శ్రావణ మాసంబు  రాగ  సరగున గురియున్
ఆవల యీవల యనకను
భూవలయము నంత తడుపు  భోరున ధారన్ 

శివ నామ మహిమ

శివ యను రెండక్షరములు
భవమును లేకుండ జేసి భాసురముగ నున్
దివిజుల సరసున జేర్చును
శివ శివ యని బలుకు మెపుడు  శివునే నరుడా !

ఆపద్బాంధవుడు

ఆపద్బాంధవు డందురు
ఆపద గాపాడువాని  నార్యులు వినుమా !
ఈ పొద్దాపొద్దనకను
ఏ పొద్దున నైన నతడు  నిచ్చును  సాయం

 

షిరిడీ సాయి

షిరిడీ సాయి ని  గొలువగ 
నరుదేరగ  షిరిడి కిపుడు  నాత్రుత తోడన్
దరిసెన  మాయెను మఱి యిక
విరిమాలలతోడ పూజ వేమరు జేతున్ 

స్వాములు

స్వాములందఱు  మ ఱి  సర్వ  సంగములను
విడుచు వార లనియు  విందు మిలను
ఏసి కారులు నిక  నేసి భవనములు
వంది  మాగధుల  పసందు సబబె ?


 

మనము శాంతించు నెన్నొ సమస్య లున్న

ప్రతి దినమ్మును  చాగంటి  ప్రవచనమ్ము
శ్రద్ధ తోడన  వినినచో  సకల జనుల
మనము శాంతించు నెన్నొ  సమస్య లున్న
కల్ల  గాదిది  నిజమునే బల్కు చుంటి


 

Monday, July 29, 2013

అగ్రహారములు

పూర్వ కాలము  నందున బుడమి  నేలు
రాజు లొసగిరి  యగ్రహారములు ,వేద
పండితులకు ము  దంబున  బహుమ  తిగను
శాంతి  యుతముగ పాలన సాగు కొ ఱకు 

ఆధునిక మయసభ

మయుని  సభను  జూడ  నరిగి  మమత తోడ
ఉన్న దనుకొని  దాకగ  సున్న  మిగిలె 
లేదు  లేయని  నేగగ  మీ ద కుఱు క
బల్లి  నా మీ ద , మిక్కిలి  భయ పడితిని 

Sunday, July 28, 2013

పద్య రచన - జయాపజయములు

జయములు సరి , యపజయము, వి
జయమునకే  నాంది  యండ్రు  శాస్త్రజ్ఞులుత 
జ్జ యమునకు బొంగ కను నప
జయమునకుం  క్రుంగ కుండు జనుడే  ఘనుడున్
 

పండుగ నాడేల నాకు పాత మగడనె న్

మెండుగ  గ్రొత్తవి  యుండగ
పండుగ నాడేల నాకు  పాత, మగడనె న్
నిండుగ  నుండును నీ కవి
దండలు మును గొన్నవాటి  దాల్చుము  మెడలోన్ 

Saturday, July 27, 2013

యమ దర్బారు

అదిగొ చూడుడు సమవర్తి  యాసనంబు
నందు కూర్చుండి పాపుల యాగడముల
బట్టి శిక్షలు  వేయను  ప్రతియొ కరిని
పిలుచు చుండెను  వరుసగ  బిగ్గరగను

స్వ ర్గారోహణము

స్వ ర్గారోహణమనునది
దుర్గామమే యగును  మఱిని  దుర్మార్గులకున్
భర్గుని గరుణలు గలిగిన
స్వర్గమునే దాటవచ్చు  సాకారముగన్
 

కాళ్ళకు బుద్ధిజెప్పు

తేరు మీ దన నర్జును దేరుపాఱ
కాంచి కదన రంగము నుండి కాఱడవులు
పట్టి పోయిరి  యక్కట  ప్రభుత సేన
కాళ్ళకు మ ఱి బుద్ధి జెపుట  కాద,యిదియ ?

కాకి-కేకి

కాకి యుండును నలుపున  కారు నలుపు
కాయ మంతయు నెమలికి  కన్ను లుండు
కాకి కేకులు గూ యును  కాక ..కూ గ
వచ్చు రెండును నండము బ్రద్ద లగుచు 

హాలాహలము

జగమును రక్షించుట కై
అగజాపతి త్రాగ నపుడు  హాలాహలమున్
నగవులు జిందుచు నమరులు
నగధారికి పూ లవాన  నతులుగ నిడియెన్ 

Friday, July 26, 2013

వృద్ధ నారిని యువకుడు పెండ్లి యాడె

వృద్ధు డైనట్టి భీ ముడు పెండ్లి యాడె
వృద్ధ నారిని,  యువకుడు పెండ్లి  యాడె
వయసు లోనున్న  వాణిని వలచి మిగుల
దంపతు లిరువు రాదర్శ  దంపతులు మఱి

పద్య రచన - చేదోడు వాదోడు

చేయి  దోడును మఱియును వాయి దోడు
నగుచు  యన్ని  పనులను దా నగుచు  జేసె
మాకు  కృష్ణమ్మ యపుడున   మ్మకము గాను
అటులు జేయువా రెవరును నగుప డరుగ. 

Thursday, July 25, 2013

పాడు మనుజు జూడ వేడుక గద !

అన్య చిత్తకాక  యన్య దేవుని గాక
పరమశివుని నొకని మాత్రము మఱి
భక్తి శ్రద్ధ గలిగి  పంచా క్షరి  నియత
పాడు మనుజు  జూడ  వేడుక గద !

పద్యరచన-పేదరాసి పెద్దమ్మ

బాటసారులకు మిగుల  బంధు వయ్యి
కూడువెట్టును  బ్రియమున  కొసరి కొసరి
గ్రామ వార్తలు  సెప్పును గధలు గాను
పేదరాసి పెద్దమ్మ నా బేరు వడసి . 

Wednesday, July 24, 2013

కారు నలుపుపైన గలిగెప్రేమ

కారు కొనుట కొఱకుకాకినాడకు నేగి
కార్లు జూడ నచట  కారు నలుపు
పైన  గలిగెప్రేమ  కాన కొ నగనిష్ట
పడితి నార్య! మఱిని  భర్గు  గృపను . 

పద్య రచన -కరతాళ ధ్వనులు

కరతాళ ధ్వని జేసిరి
విరివిగబ్రజ లందఱచట  వేడుక తోడన్
పరమానందుల వారిది
దరిసెన మను భాగ్య మబ్బె దద్దయు బ్రీ తిన్. 

Tuesday, July 23, 2013

వర్షము

కుండ పోతగ వర్షము  గురియు చుండె
వీ లు  లేదాయె యెచటకు వెళ్ళు టకును
ఎండ భరియించ  వచ్చును నెంత యైన
కాని  భరియించ లేముగా వాన చినుకు 

వ్రతములతో వర్ధిలును జరా మరణమ్ముల్

వితరణ భావము  వనితకు
వ్రతములతో వర్ధిలును, జరా మరణమ్ముల్
ప్రతియొక్కరికివి  దప్పవు
సతతము  శివ పూ జ   సేయ  సత్పద మబ్బున్ 

వరదలు

వరదలు  వచ్చుచు  నుండును
విరివిగ ప్రతి వత్సరమ్ము  వేగము  తోడన్
వరదలు  వచ్చుట వలననె
తరుసంపద  వృధ్ధి నొంది  తగ్గు కలుషముల్

Monday, July 22, 2013

గురు స్తుతి

శిష్య రేణువు  నను దరి జేర్చి గాత !
అనెడు  మకుటాన  నుండెను  నార్య! యవియ
విష్ణు నందుని గృ తములు  విలువ గలవి
వందనంబులు మఱివిష్ణు  నందను నకు . 

Sunday, July 21, 2013

శరణు కోరె గ పోతము చంపెను బలి

శరణు కోరె  గ పోతము   చంపెను బలి
కాదు ,బలితన  తొడనునే   గాటు  వెట్టి
డేగ కాహార మొసగియు    డీ లు వడిన
పావురంబును  గాపాడె  ప్రభువు గాన
 

శివ తాండవము

శివ తాండవ రచనమునకు
శివుడే మఱి  సంతసించి  సేమము గలుగన్
అవిరళ  వరముల నిచ్చుత !
భవకరుడగు  రామజోగి  భ్రాతకు నెపుడున్ . 

జన్మ దిన శుభా కాంక్షలు

తే గీ . రామ  లక్ష్మిగ  నామంబు  రమ్య మలరి
         పుట్టి నింటను మఱియును  మెట్టి నింట
         మంచి  వనితగ  పేరొంది , మమత లిచ్చు
         అక్క  సమురాల ! వందనం  బందు కొనుము .


తే . గీ . చేయు చుండిరి  కొడుకులు  చేవ తోడ
           పుట్టు  దినమును  నుత్సవంబుగను  నిపుడు
          ఏమి  భాగ్యము  నీ యది !  యేమి  యమ్మ !
         ప్రోత్స హించుము  వారిని  పొందు  మీ ఱ.


తే. గీ . మనుమ  రాండ్రు ను  గోడళ్ళు  మనుమ లిచట
          వేచి యున్నారు  మీ రిచ్చు యాశిసు లకు
         కాన  నోయమ్మ! యీ యుచు  గాంక్ష దీ ర
        చీ రి  కొడుకుల  నక్కున  జేర్చు కొనుము .


కం .   మంగళ  వాయిద్యం బులు
         మంగళముగ  మ్రోగు చుండ  మానిను లపుడున్
         రంగైన  కేకు  ముక్కయు
         మ్రింగించిరి  యామె చేత  మీ గడ పెరుగున్ .


తే . గీ . సకల శుభములు  గలిగించు  శంకరుండు
           ఆయు రారోగ్య  సంపద లన్ని యిచ్చి
           కంటికిని  రె ప్ప యట్లయి  కాచు గాత !
          ఎల్ల  వేళల  మిమ్ముల  చల్ల గాను .


ది . 23-07-2013  తేదీ న సోదరి ,రామలక్ష్మి గారి  పుట్టిన రోజు  సందర్భముగా
శు భా కాంక్షలతో ........  పోచిరాజు  సుబ్బారావు

  

పంతాలు -పట్టింపులు

పంతాలు ను  పట్టింపులు
పుంతకు మఱి చేర్చి   లీల ! పోడిమి తోడన్
చెంతను  నిరువురు  మెలగిన
పంతాలిక దరికి రావు  పావన  శీ లా !

గురు పూ ర్ణిమ

గురు పూ ర్ణిమ దినమున మన
గురువును  బూజించు నెడల  గురువే యిచ్చున్
వరమగు  నా శీ ర్వాదము
పర సుఖములబొందు కొఱకు  పావన  నరుడా !

పంచాయతీ ఎన్నికలు

ఎన్నికలు  జరుగు చున్నవి
ఎన్నిక  పంచాయ తీ ల  యీ శుల  కొఱకున్
అన్నలు  దమ్ముల  మధ్యన
మున్నెన్నడు  గానరాని  మోదము తోడన్ 

Saturday, July 20, 2013

మీసము లందమ్ము సతికి మెట్టెల కంటెన్

రోసము  గలిగిన  మనిషికి
మీసము లందమ్ము, సతికి మెట్టెల కంటెన్
బాసటముగ బతి దేవుని
ఆసలు మఱి  దీ ర్చదగును  నాప్యాయత తోన్ 

పద్య రచన -వానకాలపు చదువు

ప్రతి దినమ్మును  మానక  పరుగులిడుచు
పాఠ శాలకు నేగిన  ఫలములేదు
చదువ ,వ్రాయను  నేర్వని  జడుని  నరయ
వాన కాలపు  చదువులు మాను టొప్పు 

Friday, July 19, 2013

పట్టూ -విడుపులు

పట్టూ విడుపులు  ననునివి
ఇట్టట్టుగ నుండవలెను  నెవరికి నైన
న్నట్టులు   జరుగని నెడలను
పట్టును గోల్పోవు నిజము  పండిత వర్యా !

పద్య రచన -శునకము

సాధనంబున  సముకూరు  సర్వ జనుల
కన్ని  పనులును  జక్కగ  నడ్డు  లేక
శునక రాజము  సాక్షియే  చూడు డార్య !
ఎటుల నిలబడె వాటిపై నెత్తు లోన . 

Thursday, July 18, 2013

నోటి పూత

నోటి పూతకు జెడిపోయె  నోరు మిగుల
వచ్చు చుండెను  వాసన  హెచ్చు గాను
మందు వాడిన దగ్గక  మఱి ని  బెరిగె
శివుని  నిర్ణయ మెటు  లుండె జెప్ప లేము  

భీష్ముడం బను బెండ్లాడి బిడ్డల గనె

తొల్లి  పేరగు  దేవవ్రతుడనువాడు
భీష్ముడం, బను బెండ్లాడి  బిడ్డల గనె
నాటకంబున  భీష్ముడు నా బడునట
అతడు పెండ్లాడె  నంబను  నామె నపుడు 

పద్య రచన -తొలి ఏకాదశి

తొలి ఏకాదశి  దినమున
తులనాత్మక  దండములను  తొలిగా  శంభో !
ఇలనే నాదర సహితము
మెల మెల్లగ బెట్టు చుంటి  మీదయ  కొఱకున్ . 

మానవులారా ! భజనలు మానుట శుభమౌ

గానము  జేయుడు భవు కథ
మానవులారా !, భజనలు  మానుట  శుభమౌ
మానవ మృగముల కెప్పుడు
ఆనతి మఱి  యిచ్చె మనకు  నార్యులు  వినుడీ . 

Wednesday, July 17, 2013

మాయలో పడు

ప్రక్క  యింటి  యామె  మాయలో పడి రవి
తనదు  భార్య గొట్టి  తరిమె నయ్య !
ఏమి చిత్రము  లివి  ? యీకలి కాలము
నింక యెన్ని వింత లీ క్షణ ములొ !

పద్య రచన - పుష్ప లావిక

సొగసు  కన్నుల దోడన  సొంపు  మీఱి
ఎడమ చేతిని  పూ బుట్ట  యింపు   గొ లుప
వలపు  కన్నులు రమ్య మై  వలపు   లీ న
చూడ ముచ్చట గొలిపెను  జూడు  డార్య !

Tuesday, July 16, 2013

పుక్కిటం బట్టి యుమిసె సముద్ర జలంబు

అవని  జనులను  గాపాడ  యా యగస్త్యు
డా క్షణం బున  రాక్షస  యానవాలు
తెలియు  కొఱకునై  సంద్రాన , వెలికి తీయ
పుక్కిటం బట్టి  యుమిసె  సముద్ర జలంబు 

కోటి లింగాల రేవు

కోటి లింగాల రేవు ను   గోర్కె  మీఱ
చూడ నేగితి  నోయమ్మ! చూడ గానె
మంత్ర రాజం బు  చదువుచు , మదిని  నిండ
నిలుపు కొంటిని  శం భుని  నిక్క ముగను 

పద్య రచన -మాయల పకీ రు

మాయల పకీరు ప్రాణపు  మర్మ మిదియ
చిలుక యందున నుండెను  చెలువు గాను
బాల నాగమ్మ సుతు నాగ వర్ధి రాజు
చెట్టు దరిజేరి  మఱియు నా  జిలుక జంపె
 

Monday, July 15, 2013

దురదృష్టము వలన సిరులు దొరకు జనులకున్

వరదల  పాలైరి  జనులు
దురదృష్టము వలన , సిరులు దొరకు జనులకున్
విరివిగ  శివు బూజించిన
ఇరవుగ మఱి  మనసువెట్టి  యెప్పుడు  నైనన్ 

పద్య రచన- రిక్షా వాలా

కన్ను గవను  మించి మిన్నగా పుత్రుని
చేత బట్టు కొనుచు  చేదు చుండె
రిక్ష,  చూడు డార్య ! రేయి బగలు  ను లా
గినను  దీ రవాతని  నిడుమములు 

వేవిళ్ళు

కడుపుతో నుండు  గుర్తుగ  కరము వచ్చు
వాంతి  రూపము వేవిళ్ళు  వరుసగాను
నాలు గైదుది నమ్ములు  , నయము కా వ
వైద్యు సలహాను  బాటించ వలయు సుమ్ము
 

వికటకవి

రామ కృషుని కవితలు  రమ్య మలరి
భావ సంపద లొలికించు  భవ్యముగను
అట్టి యెడల వికట కవి యనుట యెట్లు
చెల్లు ? వినయపు కోరిక  చెప్పు డార్య !

పెళ్ళిళ్ళ పేరయ్య

పెళ్లి సంబంధముల కునై  పెద్ద వారు
పిలువ వచ్చెను పెళ్ళిళ్ళ  పేరయయ్య
కూతు  వివరంబు  లట్లనే  కొడుకు గూర్చి
చెప్పె నప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు చేయ దలచి 

Sunday, July 14, 2013

రాము డానంద మందె ను నూ ర్వశిని పొంది

రాము డానంద  మందె ను నూ ర్వశిని  పొంది
అనగ  దగునార్య ? యా రాముడనగ నేక
పత్ని యుతుడుగా దె లియుడు  పరమ పురుష !
వంద నంబులు  నిడుదును  వంద లాది . 

పద్య రచన -క్రొత్త కాపురము

క్రొత్త  కాపురమ్ము గోరి బెట్టితినినే
జూడ రండి మీరు చూసి మమ్ము
ఆద రించి  వేయు డ క్షతల్ మిగుల
అమ్మ ! నాన్న ! అక్క ! అత్త!మామ!
 

Saturday, July 13, 2013

పద్య రచన -ఉపాయము

చిత్ర మందున  జూడుడు  శిశువు లార!
ఓ గిరంబున  కొఱకునై  నొక్క మేక
ఎక్కి  మోటారు బండిని  చక్క గాను
పత్రములనందు కొను చుండె జిత్ర ముగను

సతతంబు  నుపాయంబున
జతనంబులు  సేయునె డల చక్కగ పనులన్
హి తముగ జేయగ  వచ్చును
సుతరంబగు  మేక సాక్షి  చూడుము  నరుడా !
 

Friday, July 12, 2013

నరకమున సుఖమ్ము దొరకు నయ్య

నరకమున సుఖమ్ము దొరకు నయ్య ,యయిన
ఇచ్చ గింతు రార్య  యిలను  జనులు
నరకమునకు బోవ  నగుబాటు నొందక
సుఖము నందు గలదు  సుఖము ,నిజము
 

పద్య రచన -విదూషకుడు

పూర్వ కాలంబు  నందున  పృధివి యొద్ద
హాస్య  మంత్రి వి  దూ షకు డ నగ  నొకడు
ఉండి , రాజులు సంతోష ముండు  నటుల
చూతు రెప్పుడు  నిజమిది  సుమ్ము  నమ్ము 

Thursday, July 11, 2013

కాంతా లోలుండె మోక్ష గామి యనదగున్

కాంతల చుట్టును  దిరుగును
కాంతా లోలుండె,  మోక్ష గామి యనదగున్
ఆంతర్యం బున శివునిడి
కాంతలకుం దూ రమగుచు గడిపెడు వానిన్ .
 

పద్య రచన -ముసురు

ముసురు  పట్టెను  గగనాన  మోద మలర
కారు  చీకట్లు పుడమిని గ్రమ్ము  కొనెను
చినుకు  పడు నను నాశతో  చీకు  ముసలి
గొడుగు  క్రిందన  కూర్చుండె  చూడు సామి !

మబ్బులు

మబ్బు లుండెను  మింటను  మస్తు గాను
కారు   చీకట్లు బుడమిని గ్రమ్ము కొనెను
ఏమి పాపము  చేసితి మేమొ  కాని
ఒక్క చినుకును  బడదాయె   నిక్కముగను

 

చచ్చిన వాడాగ్ర హించి శత్రువు గూల్చెన్

విచ్చల విడిగా ద్రాగెను
చచ్చిన వాడా,గ్ర హించి  శత్రువు  గూల్చెన్
అచ్చమ దెలుగిం టి వనిత
ఉచ్చును  బిగియించి, వేసి నోముగ శరమున్ 

పద్య రచన -రధ యాత్ర

సాగు చుండెను  రధయాత్ర  చక్క గాను
చూడ గనువిందు  గావించె  చూ డ్కులకును
ఎంత మంది యుం  డిరినేల  యీ నినట్లు
పుణ్య మంతయు  వారిదే  పూవుబోణి !

Wednesday, July 10, 2013

పద్య రచన -నవల

నవలలు వ్రాతురు  కొందఱు
అవలీలగ, గాని యందు  నర్ధము వెదుకన్
అవతవకలు గా నుండును
వివరముగా  వ్రాయు నతడు  విశ్వంభు వుడే . 

వట్టి రాక పోకలొనర్చు వాడె భర్త

వట్టి రాక పోకలొనర్చు వాడె భర్త
కాక , వలచియు  వలపించి కాంత  నతడు
భోగ భాగ్యాల దేలగ  భువిని  నామె
చేయ దగి నట్టి యేర్పాటు  చేయ వలయు . 

Tuesday, July 9, 2013

ఆర్య ! నేమాని వంశజ !

ఆర్య ! నేమాని  వంశజ ! యాద్యు డీవు
క్రొత్త  గణముల  తోడన  క్రొత్త  రచన
 దండ కం బది  శివప్రియ  , తనరె  మిగుల
అందు కొనుమయ్య ! నతులను  నందు కొనుము 

Monday, July 8, 2013

పద్య రచన -రాజమహేంద్రి

రమ్య హర్మ్యాల విలసిల్లు  రాజ మండ్రి
చూడ చక్కని  పురమది  చూడ రండి
రాజ రాజ నరేంద్రుని  రాజ్య మచట
రామ రాజ్యము పగిదిని  రాణ కెక్కె . 

శరమున్ గని జింక పిల్ల సంతస మందెన్

గిరగిర వడివడి బరుగున
అరుసముతో జిందు లేసి  నటునిటు దిరుగన్
ఇరవుగ దప్పిక కలుగన్
శరమున్ గని జింక పిల్ల సంతస మందెన్ 

Sunday, July 7, 2013

పెండ్లి యయ్యెను బార్వతి విష్ణువునకు

విశ్వనాధుని  దోడన  విభవ మొప్ప
పెండ్లి యయ్యెను బార్వతి,  విష్ణువునకు
లక్ష్మి తోడన  జరిగెను లాస్య లాడ
మేలు జరుగును  బుడమి  కి   చేలు పండి . 

పద్య రచన - కుశల ప్రశ్నలు

ఒకరు నొకరికి నెదురైన  నుత్సహించి
కుశల ప్రశ్నలు వేయుచు  కౌతుకమున
వ్యావహారిక  విషయముల్  బదిలముగను
మాట లాడుదు రయ్యెడ  మైమ ఱచుచు .

 

Saturday, July 6, 2013

పద్య రచన -ఛందో బద్ధ కవిత్వము

మీ దు మిక్కిలి  ఛందస్సు  మీర కుండ
రచన గావింప బడుటన  రమ్యముగను
పద్య కవితలు  వినుటకు హృ ద్య  మయ్యి
ఆయు రారోగ్య పుష్టిని  నంద జేయు . 

సౌహార్దము జూపు వాడె శత్రు వనదగున్

ఆహా యేమని యంటిరి ?
సౌహార్దము  జూపు వాడె  శత్రు వనదగున్
బాహాటంబుగ బలుకుదు
సౌహార్దము  జూపు వాడు  శత్రు వెటులగున్ ?

Friday, July 5, 2013

పద్య రచన -అత్త లేని కోడలు

అత్తలేని కోడలు త్తము రాలన
నిది వరకిటి  మాట  యిప్పు డరయ
కోడరికము  వచ్చు కోడ ళ్లె    యత్తల
యునికి  నోర్వ జాల కుండి  రకట 

Thursday, July 4, 2013

పద్య రచన -విందు

చూడు పొడుగాటి  విస్తరి  చోద్య మయ్యె
రకరకంబుల  తీపులు  రమ్యముగను
చూడ కనువిందు నొడ గూర్చె చూచు కొలది
ఆలసింపక  రండిక  యాహరించ . 

Wednesday, July 3, 2013

బాట వీ డి నడచు వాడె జ్ఞాని .

ధర్మ బుద్ధి లేక ధార్మికుడును గాక
కల్లబొల్లి మాట లుల్ల సిలగ
నర్మ భాషణముల  నమ్మించు వారల
బాట వీ డి నడచు వాడె  జ్ఞాని . 

పద్య రచన - బెత్తము

బెత్తము నుపయోగితురు
పొ త్తములను  జదువ కుండ  పోకిరి వలెనున్
పత్తనపు  రోడ్ల  వెంబడి
ఉత్తిత్తుగ  దిరుగు నెడల  నొజ్జలు మిగులన్ 

Tuesday, July 2, 2013

పురుషుడు గర్భమ్ము దాల్చె బుణ్య ఫలముగన్

తరుణి యొ కనాట కంబున
పురుషుని వేషంబు వేసి  పోణిమి సెలగన్
మరునుని  ప్రేరణ కతనన
పురుషుడు గర్భమ్ము దాల్చె  బుణ్య ఫలముగన్

మోదమును గూర్చె ఘోర ప్రమాద మౌర

శంకరా భరణ ము బ్లాగు , చదువరులకు
మోదమును గూర్చె, ఘోర ప్రమాద మౌర
కలిగె నుత్తరా ఖండము గ్రామ ప్రజకు
బహుళ నదులన్ని వరదలై పా ఱు కతన

పద్య రచన -శకునములు


శకునము లవి బూ టకములు
శకునములను నమ్మ కునికి జాతికి మేలౌ
శకునంబులకును బదులుగ
సకలంబుల నుండు శంభు శరణము వే డూ .పద్య రచన -శకునములు