Friday, October 30, 2015

పద్య రచన - ఆకలి దప్పులన్ మఱచి .......

 ఆకలి దప్పులన్ మఱచి యాడిన రోజులు గుర్తు వచ్చెనే
యీ  కబడిన్గ  నంగ మఱి యీ యది సంతస మొప్పె యిప్పుడు
న్భీ కర  మైన యాట యిది వేగమె రమ్మిక రామజోగి !నే
వేకువ జామునే యిటకు వేగమె వచ్చితి దీని జూడగన్


యోగము భోగేచ్ఛ బెంచు నుర్వి జనులకున్

తీగను బోలుయు  వతిసం
యోగము భోగేచ్ఛ బెంచు నుర్వి జనులకు
న్భోగ ములు గలుగు నెడలను
రోగములకు వశము లగుచు రోదిం తురుగా  

Thursday, October 29, 2015

భార్య -భర్త

భరియింప బడుట గావున 
భ రణిని మఱి పిలువబడును  భార్య యనంగ
న్భరి యించు వాని నందురు 
నరయంగా భర్త యనుచు నార్యా ! వినుమా 

జింక చంపి తినును చిరుత పులి ని

జింక చంపి తినును చిరుత పులి ని నట
తారు మారు గాను నార్యు లనిరి
చిరుత పులియ తినును జింకను ,నరయగ
పులిని జూడ పారి పోవు జింక 

పద్య రచన - సామాన్యుడు వీ డనుకొని ,,,

 సామాన్యుడు వీ డనుకొని
యేమాత్రము  విడిచి బెట్ట కీ  గది  నుండి
న్బాములచే గఱపించుచు
బాములకున్లోను జేయు వాలాయము గాన్
అన్నప రెడ్డి గారికి జన్మ దిన శుభా కాంక్షలు

సత్య నారాయ ణా గురు సముడ !నీకు
జన్మ దినపుశు  భదినాన శంక రుండు
ఆయు రారోగ్య సంపద లన్ని యిచ్చి
కంటి కిని రెప్ప  యట్లయి కాచు గాత !

Wednesday, October 28, 2015

మత్స్య యంత్రమ్ము గొట్టెను మాద్రి సుతుడు

బాహు బలమున బాణా న  ఫల్గు ణుం డు
మత్స్య యంత్రమ్ము గొట్టెను, మాద్రి సుతుడు
సంత సంబున బలుకుచు  జయము రవము
అందు కొనుముర సోదర ! వందనములు

పద్య రచన -- ఎన్ని చదువ బ్రయోజన .......

ఎన్ని చదువ బ్రయోజన మేమి గలదు
దొంగ బుధ్ధు లు  గలుగుచు దోచు కొనగ
చావ బాదిరి యిసుమంత జాలి లేక
సార్ధ కంబును జేయుడు చదువు నిలను 

Tuesday, October 27, 2015

పద్య రచన -ఇదెకద పుణ్య కార్య మన .........

ఇదెకద పుణ్య కార్య మన నెల్లరు మెచ్చగ దైవ సన్నిధి
న్వదలక  భక్తి తోడ బలు భావములా హృది రంగ రించగా
నదుము గులాబి ,మల్లెలును నా శివు జూట ము నందు నొప్పగా
ముదమున నామనంబు క  డుమోదము నొందె నుజూ డుడత్త   ఱి న్ 

జనుల జంప గల్గు ఘన యశమ్ము

పాత కములు గలిగి పాపిగా బేరొం దు
జనుల జంప, గల్గు ఘన యశమ్ము
మంచి కార్య ములను మాత్రమే జేయంగ
చేత లుండ వలయు శ్రీ క రముగ 

Monday, October 26, 2015

కలడా విజ్ఞుం డు గన శకారుని కంటెన్

ఇల మాశంకరు కంటెను
కలడా విజ్ఞుం డు గన, శకారుని కంటె
న్ద ల చ న్దు ష్టుడు నెచట ను
కలనైనన్గా  నరాడు కంటే సామీ !

పద్య రచన -నవ వికచ సరసి రుహము .......

నవ  వికచ సరసి రుహము ను
తవశిరమున బెట్టు కొనుము దామర సాక్షీ !
నవ వధువు వలెను నుందువు
సవరము  నుం బెట్టు  కొనుము  చక్కగ నుండన్ 

కాశీ యాత్ర (శంకరయ్య గారు )

శంక రార్యుల పయనము జక్కగాను 
సాగు  గాకయ నుచునునే  సాగిల బడి 
కాశి విశ్వేశు బ్రా ర్ధిం తు  కరము మోడ్చి 
యార్య ! శంకర !యేగుమా  యమ్మ తోడ 
సకల శుభముల నిచ్చుత!  శంకరుండు  

Sunday, October 25, 2015

మన్మధుండు ముక్కంటికి మాతులుండు

భవుని కోపాన దగ్ధమై భస్మ  మయ్యె
మన్మధుండు , ముక్కంటికి మాతులుండు
నెరుగ  నెవ్వరో మరినేను నెరిగి తేని
జెప్పు డా ర్యులు  విందును దప్ప కుండ 

పద్య రచన -ఔరా కలయా నిజమా

ఔరా  కలయా నిజమా
యీ రోజున జరిగె వింత యీ శుని గుడిలో
కారుల హారను చప్పుడు
ఆ రాత్రియు జెవుల సోకె నార్యా !వినుమా

Saturday, October 24, 2015

బుద్ధుడు హింసయె హితమని బోధించె నిలన్

బుద్ధుని గనువా డె పుడును
బుద్ధిగ మఱి  యనడునటుల  బుద్ధిని గూర్చి
న్సి ధ్ధా ! నీవే చెప్పుము
బుద్ధుడు హింసయె హితమని బోధించె నిలన్ 

పద్య రచన -వినుమిదె నాహిత వాక్యము

వినుమిదె నాహిత  వాక్యము
ననయము మఱియా డబోకు నా త్మీ యుల తో
న్గ నుముర యాజూ దమ్ములు
నినుజేయును దప్పకుండ నేర స్థుని గన్

Friday, October 23, 2015

పద్య రచన -కటకట యిట్టి మాట ----------

కటకట యిట్టి మాట   లనగా దగునే మఱి నీకు నిప్పుడు
న్గ టువుగ మాటలాడ నయగారమ యా రయంగ జెప్పుమా
పటుతరసాధు మాటలు ‘సభాస్థలిఁ బెక్కులుగాఁగఁ బల్కుమీ
యటుల గుచో బె రుంగున  ట యాయువు శ్రీలును సంతుయున్సదావాలమ్ములు గలవు రెండు బంట్రో తునకున్

పోలికలే లేకుండగ
వాలమ్ములు గలవు రెండు బంట్రో తునకు
న్నీ లాగున మఱి యిచ్చిన
చాలను నే వ్రాయ దీని  శంకరు సామీ ! 

Thursday, October 22, 2015

పద్య రచన -“బలము గలదేని నాతో...”

బలము గలదేని నాతో 
దలప డి  నను గెలువు మయ్య ! తల్లా ప్రగడా !
పలువిధపు కారు కూతలు 
కల నైన న్గూ యకెపుడు కాచును భవుడున్ 

అమరావతి రాజు చంద్రుడై శోభిల్లెన్

అమరావతి యనుచోటన
కమనీయపుపురముగట్టి కళకళలాడన్
కుమతుల గర్వమునణచగ
అమరావతిరాజుచంద్రు ఢైశోభిల్లెన్

Wednesday, October 21, 2015

కరి మహిషాసురుని జంపి కాచెన్ జ గతిన్

విజయ దశమి శుభాకాంక్షలతో .......
-----
వరగర్వా తిశ యంబున
సురలను బంధించి యతడు చుల్లర వెట్ట
న్సరగున దలబడి యాశాం
కరి మహిషాసురుని జంపి కాచెన్ జ గతిన్


విజయ దశమి

విజయ దశమి శుభాకాంక్షల తో ,,,,  

విజయ దశమి నాడు వీడని భక్తిని
జమ్మి చెట్టు పూజ సలుపు నెడల
కార్య సిద్ధి గలుగు ,కలుగువాడు ను నగు
సంది యంబు వలదు సత్య మిదియ

Tuesday, October 20, 2015

పద్య రచన - “వికసించెను ముఖపద్మము......

వికసించెను ముఖ పద్మము 
ప్రకటించగ నాదు తీర్పు బాహాట ముగా
న్సకలము  నాకే దక్కును 
నిక భయము న్లేదు నాకు నీశ్వరు కరుణన్ 

రాక్షసుడు ర చించె రామ కధను

కలహ భోజ నుండు గారవ మొప్పగ
బోధ జేయు కతన బుద్ధి నెఱి గి
రాక్షసుడు ర చించె రామ కధను మఱి
కావ్య మనగ నదియ గణుతి కెక్కెరాక్షసుడు రచించెరామకధనటన్న
నొ ప్పుకొనుదురెమరియొండు మాట
పలుకకుండ యార్య! వాల్మీకి రచియించ
కావ్యమనగ నదియ గణుతికెక్కెMonday, October 19, 2015

శ్రీ రావి రంగారావు

రావి వంశాన బుట్టిన  రావు  వర్య !
నీదు ధీశక్తి నెన్నగ  నాదు తరమె ?
వంద నంబులు సేయుట వంద లాది 
తప్ప వేరొక మార్గమ్ము దరిని లేదు 

లలిత మృదూ క్తులన్గవితల న్రచి యించిన మెచ్చ రెవ్వరున్

ఇలను జనంబు లందఱు సహేతుక మొప్పగ నెంచి మెత్తురీ
లలిత మృదూక్తులన్ గవితలన్ రచియించిన, మెచ్చ రెవ్వరు
న్నలతిపదాలతోడ ననయంబును సభ్యత నీతి లేనిచో
ములుకుల వంటి మాటలను మొండిగ బల్కెడివారి నత్తరిన్.ఇలను జనంబు మెత్తురు విశేష సమంచిత పాండితీ విధిన్ ,
లలిత మృదూక్తులన్గవితల న్రచియించిన;  మెచ్చరెవ్వరు
న్నలతి పదంబు తోడన నయంబును నీతియు లేని గాటమౌ
ములుకుల వంటి మాటలను  మొండిగ జెప్ప జూచినన్ 

పద్య రచన -బతుకమ్మ

 బతుకమ్మను బూజింతురు
వెతలనికన్బా పుమనుచు  వెలదులు భక్తి
న్సతతము గాపా డుమ మఱి
బతుకమ్మా !నీ  కునిడుదు వందన శతముల్


గురుమూర్తి గారి సరస్వతీ పూజ

గురుమూర్తి గారి చేతన
 విరచిత యా పూజ జదువ భేషని పించెన్
గురుమూర్తి వర్య !మీకుగ
కరములు జోడించి యిడుదు కనకపు సుమముల్ 

“పద్య రచన -కలయో వైష్ణవమాయయొ...”

కలయో వైష్ణవ మాయయొ 
తెలుపంగా నిక జాలనేను దెఱపై  జూడ
న్దెల తెల్లటి తనభూ తిని
కలలో మఱి యిచ్చె నాకు కాలుడు దయతోన్ 

Sunday, October 18, 2015

కృష్ణు డా డె నట క్రికెట్టు క్రీడ

‘రాసక్రీడ లెన్నొ రహి సత్యభామతో 
కృష్ణు డా డె నట, క్రికెట్టు క్రీడ
యందు పేరు మోసె యాసచిను గదార్య !
యొక్క రొకొక యాట నొప్పుదు రిల

సరస్వతీ పూజసరస్వతీ పూజ
రచన - గురుమూర్తి ఆచారిమ.
తరమే యెవ్వనికేని నిత్యము సమస్త౦బైన లోకావళిన్
దరహాసద్యుతి న౦ధకారమును విధ్వ౦స౦బు గావి౦చుచున్
కరపద్మస్థిత వైణికాస్వరతర౦గశ్రేణి నాన౦ద డో
ల రహి౦ప౦గ నొనర్చు త్వద్విమల లీలాకేళి వర్ణి౦పగన్.

చ.
లలితకళావితాన సమల౦కృత సౌమ్య ముఖస్థల౦బు, శీ
తల కరుణాసుధారస నిధాన సునేత్రయుగ౦బు, ధర్మ ని
ర్మల హృదయా౦శమున్, కవిసమాజ నుతా౦చిత పాదపద్మముల్,
గలిగి తనర్చు నిన్నెద దల౦చెద బ్రోవుము తల్లి భారతీ!

ఉ.
తల్లి! విప౦చికాస్వర సుధారసధారల మీరు పల్కులన్
చల్లని మ౦దహాస మృదుచ౦ద్రిక కన్నను శుభ్రమౌ మదిన్,
మెల్లని రాజహ౦స గతి మి౦చిన వర్తనమున్, సత౦బు రా
జిల్లగ నీ పదాబ్జముల చేరువ నన్నిడు మమ్మ శారదా!

సీ.
తేనియ లొలుక౦గ వీణియ మీటుచు
నాన౦దలహరిలో నలరుచున్న
చేరువ నాట్య౦బు జేయు మయూరమున్
గనుల ప౦డుగ గాగ గా౦చుచున్న
జలజాత స౦భవు చతురాననములతో
వేదవాదమ్ము గావి౦చు చున్న
చేత బూనిన ముద్దుచిలుక తేటపలుకు
వీనుల వి౦దుగా వినుచునున్న
తే.గీ.
ఆ సరస్వతీ జనని నా కనవరతము
సర్వ లోకోన్నత౦బైన జ్ఞానధనము
మరియు దానితో కైవల్య మార్గ మొసగి
బ్రోచు చు౦డగ నాకి౦క లోప మేది?

Saturday, October 17, 2015

పురుష పుంగవునోడించిపొలతినెగడె


  1. యుధ్థమందున నాసత్య యోధురాలె
    రక్కసుండగు నరకుని రయముతోడ
    సంహరించెనుగావున సాహసాన
    పురుష పుంగవునోడించిపొలతినెగడె

పద్య రచన -ఒౌరా యెవ్విధి నమ్శుదు


ఒౌరా యెవ్విధి నమ్శుదు
బేరమ్శులు రాకపోయెబీడులునగుటన్
ఊరునబ్రదుకుట కష్టము
రారాయికపోదముమరి రాచనగరికిన్

Friday, October 16, 2015

పద్యరచన- అంశము... “సూర్యోదయ వర్ణనము” ఛందము - సీసము.

కావుకా వుమనుచు కాకుల రవములు
              వినబడం  గమరిని  వీనులకును
ప్రాగ్ది శా  భాగాన భానుండు   రధముపై
              బయలుదే రంగను  బ్రభలు వెలుగ
వేకువ జామున వేలకొ  లందిగ
                  నడకకై మార్గాన  నడచు చుండ
చీకట్లు మాయమై చిరువెలుం  గులుదోప
                  పుడమితల్లి యపుడు  పులక రించ
యంధ  కారము  మాయమై యచట యచట
కాంతి వెలుగుల తోడన  కానుపించ
తెల్ల వారెను జూ డుడు మెల్ల మెలగ
శంక రార్యుడ ! వందన మింక మీకు 

చేత కాని వాడు సేసె సృష్టి

ముందు సిద్ధ మగును నందరి కంటెను
చేత కాని వాడు, సేసె సృష్టి
సకల జీవ కోటి  నికమనీ యముగను
ముఖము నందు వ్రాసి పూర్వ ఫలము 

ష ష్టి పూర్తి(కృష్ణయ్య గారు )

పుసులూరి వంశ  మండన !
పసగల మొనగాడ  వార్య ! పావన కృష్ణా !
మిసమిస లాడుచు నుంటివి
యరుదెంచెనె? నరువది మఱి యపుడే నీకున్ .

నిన్నుజూడగ లేవయ్య నిజము గాను
వత్స రంబులు నరువది వచ్చి నటుల
కాన బడుచుంటి  విప్పుడు కన్ను లకును
పడుచు కుర్రాడు నుండెడు పగిది నీవు

ఇటులె కాపాడు కొనుమయ్య ! యీ స్థి  తినిక
జన్మ యున్నంత వరకును ,సైయ నంగ
పిన్న పెద్దలు చెలికాండ్రు పేర్మి తోడ
నయ్య ! కృష్ణయ్య! జనములు హాయనంగ.


తనర హనుమాయి నీకిల  దగిన  భార్య
యగుచు  కంటికినే  రె ప్ప  యైన విధము
ఎల్ల  వేళల మీ బాగు నినుమ డించ
శ్రధ్ధ జూపును నిజమిది సజ్జ నుండ !


నీ దు  మాటయే ప్రజలకు వేద వాక్కు
నిన్ను నమ్మిన వారికి నీడ నిచ్చి
యాదు కొంటివి   నిక్కము  సాదరముగ i
సాటి యెవరయ్య  నీకిల  సాటి యెవరు ?


వయసు దాటుట తప్పదు   ప్రతి యొకరికి
చింత గూడదు దానికై  సుంత యైన
చీకు   చింతలు  లేకుండ  శేష జీవి
తంబు సాగించు   కృష్ణయ్య ! తనర   యీవు


ష ష్టి పూర్తిని  నీ  రోజు జరుపు కొనగ
చింత నొందక మఱి నీవు  శివుని మదిని
స్మరణ జేయుచు గడుపుము జరము దనుక
ముక్తి  గలుగును దప్పక  ముదము గలుగ

సకల శుభ ములు గలిగించు శంకరుండు
ఆయు రా రోగ్య  సంపద లన్ని యిచ్చి
కంటికిని రెప్ప యట్లయి  కాచు గాత !
ఎల్ల వేళల మిమ్ముల చల్ల గాను .

( ది  5-11-2015 తేదీ న   కృ ష్ణయ్య గారి ష ష్టి పూర్తి  సందర్భము గా }

రచన ; పోచి రాజు   సుబ్బారావు

విజయ దశమి

విజయ దశమి నాడు విష్ణు బూజనుసేయ
సకల సంపదలును,సంతునిచ్చు
రాముడటులజేసి రావణువధియించె
అర్జునుండు గెలిచె నరి గణమును

Thursday, October 15, 2015

యేశు ని నమ్మిన ద్రి నేత్రు డిచ్చును సిరులన్

ఈ శుని దూ తయె కావున
యేశు ని  నమ్మిన ద్రి నేత్రు డిచ్చును సిరుల
న్యీ  శును నేసుయు గృష్ణుడు
నా శార్వరి ,యాదిశక్తి యంశము లేనౌ

పద్య రచన --కమలముల వంటి కన్నులు

కమలముల వంటి కన్నులు
నమలంబగు బాలనిచ్చు నతివకు చంబు
ల్గనులకు గనబడినన్ నీ
మనమును దిగజారనీకు  మనుజుడ ! యెపుడున్ 

Wednesday, October 14, 2015

పద్య రచన - మగడా !పోటుమగండ వీ వెయని సంభావింప

మగడా !పోటుమగండ వీ వెయని సంభావింప లేకుంటి నే
ప్రగతిం జెందెద వంచు నే  నిచట సంభ్రంబొం  చుం మంటిగా
నగవా  నీకిది యేమిటిం దలతు లేనా నీ  కు?నేనుంటి గా
పగవాడైనను నీవలె న్నిటుల జంపంగా దొడంగూ ర్చునే ?దత్త పది =కారు-జీపు -వ్యాను -లారి (రామాయణా ర్ధము }

కారు బలహీను లమిత విక్రములు కపులు 
వార లారీతి యుండుట కారణంబు 
రామ రాజీ పు డ మియందు రాజ్య మేలు 
కతన  నాతని దివ్యాను గ్రహము నొంది 


Tuesday, October 13, 2015

పదములు -జిజ్ఞాస -విజ్ఞానము -వివేకము -మానవత్వము

జిజ్ఞాస వివేకంబులు 
విజ్ఞానము మానవత్వ  వివరములు దగ
న్సుజ్ఞాతము నగు విధముగ 
విజ్ఞాపన జేసిరార్య ! వీనుల విందౌ . 

దత్తపది =కారు ,లారి ,జీపు వ్యాను (భారతార్ధము )

కారు మొయిలవి గగనాన గ్రమ్ము కొనెను 
కనుమ దివ్యాను భవమును గౌర వేంద్ర !
ధర్మ రాజీ పు  డమికిని దగిన   పతిగ 
నుండ యేలా రిపుల మాట యుండు ననఘ !


పద్య రచన -కవి కలమున కున్న మహిమ

కవి  కలమున కున్న మహిమ
వివరింతును మీకు నిపుడు  వివరము తోడ
న్ర వికా ననిచో  టులయు
న్గ వికాంచును సత్య మిదియ  కందివ రేణ్యా !

Monday, October 12, 2015

సజ్జనులు చేరుదురు యమసదనమునకు

పుణ్య లోకాల కేసామి ! పొలుపు గాను
సజ్జనులు చేరుదురు ,యమసదనమునకు
పాపు లందఱు పోదురు పాపములను
జేయు కతన నిజము గ నే  జెప్పు చుంటి 

పద్య రచన -ఎక్కడదాగినాడొ ......

ఎక్కడ  దాగినాడొ  కనిపించడు నాకిల దేవదే వుడు
న్మక్కువ తోడ నుంటి ని ట మాన్యుడ ! చెప్పుము నిన్నునే  మన
న్దక్కువ జేసి , యా ప్రభువు  దర్శన మిచ్చెనె ? చెప్పుమా మఱి 
న్నక్కున జేర్చు భక్తు డొకడ క్కడ నుం డెను సామి, నీ కనిన్

Sunday, October 11, 2015

బతుకమ్మల నాడిరి మగవారలు వేడ్కన్

సతతము బిల్లా పాపల
యుతముగ సంతోష ముండ యువతులు నచట
న్గతలను బాడగ ముదమున
బతుకమ్మల నాడిరి మగవారలు వేడ్కన్ 

పద్య రచన -మహాలయ అమావాస్య

ఈమ హాలయ పితృ దిన మెన్న  భువిని
అన్ని కులముల వారలు మిన్న గాను 
తర్ప ణ మ్ములు  శ్రధ్ధగ దమతమ పిత 
రులకు నిత్తురట మఱి యా  ర్యుల యె దుటన 

Saturday, October 10, 2015

పద్యరచన - “నమ్ము మీ మాట నిజము మోసమ్ము గాదు...”

నమ్ము మీ మాట నిజము మోసమ్ము గాదు
వత్తు దప్పక దరికినీ  వారిజాక్షి !
యాలయంబుల దర్శన మవస రమ్ము 
మనకు మఱి యీవ  యస్సున మాన్యము గను 

శ్రీ రామాయని పిలిచిన శివు డే తెంచెన్

ఆరయ నొకరే  యగుటను
శ్రీ రామాయని పిలిచిన శివు డే తెంచె
న్నారాముడు నీ శివుడును
బారంగతు జేయు నెపుడు  భక్తుని  దయతోన్ 

Friday, October 9, 2015

పురుషుడు పసుపాడి ముడిచె బూ మాల నొగిన్

విరజాజులతో రా,దన
పురుషుడు పసుపాడి  ముడిచె బూ మాల నొగి
న్నరవింద ముఖము గలిగిన
వర లక్ష్మీ శాస్త్రి  యపుడు ప్రమదము తోడన్ 

పద్యరచన - “భర్త భరించెడివాఁ డఁట...

భర్త భరించెడివాఁ డఁట
భర్తను మఱి సరిగ  జూడు భార్యయు గలదే ?
కర్తవ్యము, బాధ్యత లవి
భర్తయు భార్యయు నరయుచు    బ్రదుకగ వలయున్


Thursday, October 8, 2015

పద్య రచన -అనిశము సర్వ భూతముల .......

 అనిశము సర్వ భూతముల  యందిల దైవము జూచు చుండియు
న్దనరగ  బ్రేమ భావము లు తప్ప క వర్తిలు చున్మ నం గగా
న నయము  శాంతి సౌఖ్యము లె యాయత రీతి నొప్పవే ?
యనుపమ ! నీవె దెల్పు మది యాయువు గూడను వృధ్ధి చెంద దే ?

కాంత గోరగ తానె యేకాం తు డయ్యె

పెండ్లి యాడెను గుడిలోన పేరి శాస్త్రి
కాంత గోరగ తానె ,యేకాం తు డయ్యె
కట్న మేదియు లేదను గార ణమున
నియ్య గవిడాకు లామెకు నిష్ట మౌట 

Wednesday, October 7, 2015

దుర్భర దారిద్ర్య పీ డితుడవు కుబేరా

అర్భక ! శని వలనైతివి
దుర్భర దారిద్ర్య పీ డితుడవు కుబేరా!
నిర్భాగ్యుని గాజేయకు
దర్భా శ్రీరామ చంద్రు దయతో నీవున్  

పద్య రచన -ఇద్దరు భార్యలు గలిగిన

ఇద్దరు భార్యలు గలిగిన
ముద్దులు మురిపెంబు లవియు మోదము గూర్చు
న్నిద్దరు తగవులు బోయిన
నద్దిర సంసార ముండు నధమ స్థి తిలోన్ 

Tuesday, October 6, 2015

చీమ కుట్టె జచ్చె సింహ మయ్యొ

కన్న మందు నేను కరమును బెట్టగ
చీమ కుట్టె ,జచ్చెసింహ మయ్యొ
రోగ పీడితమయిరోదుచు జంతు ప్ర
దర్శన తల  మందు దారు ణ ముగ

పద్య రచన -ఎంత సుదినమిద్ది

ఎంత సుదినమిద్ది యేమని వివరింతు
నాదు కొడుకు నేడు నార్తు అమెరి
కాన బయలు దేరి కన్నుల పండువ
జేయ వచ్చు  చుండె శీఘ్ర ముగను 

Monday, October 5, 2015

రాము డేలి నాడు రోము ప్రజల

కన్న బిడ్డ లవలె కాపాడి ప్రజలను
రాము డేలి నాడు, రోము ప్రజల
కనుల యందు  సుఖము గనబడు నట్లుగ
పాల నమును జేసె ప్రభువు రోము 

పద్య రచన -“పుడమిఁ గల జనులు పొగడఁగ...”

పుడమి గల జనులు పొగడగ
గడగడ లాడించె రిపుల కఠినపు రీతి
న్నడవుల దిరుగుచు శ్రీ రా
ముడుదగు శౌర్యంబు తోడ మునులను గావన్

Sunday, October 4, 2015

కావేరీ తీర మందు గలదట డిల్లీ

ఓ వాణీ ! వింటి వయిది
కావేరీ తీర మందు గలదట డిల్లీ
నీవును నమ్మితె? యోయమ !
పావన మగుగుడులు గలవు పరమా త్ము నివిన్

పద్య రచన -ఏమని వర్ణింతును నీ ......

ఏమని వర్ణింతును నీ
నామము నో శంకరార్య!నా మంబరయ
న్నా మా శంకరు నామము
మేముగ నర్చింతు మిమ్ము మీదయ కొఱ కున్ 

Saturday, October 3, 2015

పద్య రచన - “నే నొక పూలతోటకడ నిల్చితి నొంటిరినై...”

నే నొక పూలతోటకడ నిల్చితి నొంటిరినై శుభం బు గా
ధ్యానము జేయుచుం శివుని  మానస  మందున నప్పు డా తడే
యానన  మందునన్నగవు నంచిత రీతిని గన్పడం గనా
మా నసమందునన్మి మిగుల మాన్యత నొప్పెను నా క్షణం బునన్స్తన వస్త్రము విడిచి వధువు తలచెను మామన్

ఘనమగు దాపము నోర్వక
యనుమతి  పతివలన బొంది యాహా యనుచు
న్ద నహర్మ్యము లోన నుపరి 
స్తన వస్త్రము విడిచి వధువు తలచెను మామన్

(మామ =చందమామ )

Friday, October 2, 2015

ఆర్యా ! ఆర్య భట్ల !

తప్పు లుండ వచ్చు ,దాముగా నెవరును 
గొప్ప వారు కాదు నె ప్పటికిని 
గురువు నొద్ద  నేర్చు  కొనగవ లయు సుమ్ము 
అరయు మీ నిజమ్ము నార్య భట్ల !

పద్య రచన --కటకట యెన్ని కష్టములు ........

కటకట  యెన్ని కష్టములు గల్గెను మాకిపు డా ర్య !యే మనన్
నటనలయందు నేర్పరి యనంద గు మాచె లికాడు  మొన్న రే
యట మఱి ద్రాగి దూలుచు రయంబున నూతిని డాసి దూ కెనా
డటనిక నా తడ య్యెడ భయంబున కేకలు వేసె నత్తరిన్ 

తెలివి లేని వాడె దేశి కుండు

ముష్కరులను నమ్మి మోసపో  యెడి వాడు
తెలివి లేని వాడె , దేశి కుండు
తనదు శిష్య గణము  దనరారు  నట్లుగ
బోధ జేయు నెపుడు భూరి గాను 

కవి మిత్రులకు నమస్కారములతో .....-

కవి మిత్రులకు  నమస్కారములతో .....-
----

జయమును బలుకగ వలయును
దయతో నిక శంకరార్యు  దత్పురుషునకు
న్లయకారుని గృప  వలనన
జయమున్సా ధించు కతన సాకాం క్షత తోన్


Thursday, October 1, 2015

జాతిపిత


జాతిపితగనుబేరొంది జగమునందు
సత్యము మఱియు నాయహింసా పథమ్ము
నెఱపి యాంగ్లరాజులమఱి తఱిమి కొట్టి
తెచ్చె నుసురాజ్య ముమనకు  దెగువతోడ

సెలవు


సెలవు  గాబ్రకట ననుని  చ్చిరి గురువులు
కవిత లకికను శంకర ! కారణంబు
దెలియ కుండెను , సెలవది దేని కొరకొ ?
యేండ్ల కొలదిగ  సాగెడి యీ కృ  షినిట
యాపి వేయుట  ధర్మమా ? యజ్ఞ పురుష !

ద్రుపద రాజ కన్య ద్రోణు వలచె

పార్ధు వలచి యతని బరిణయ మాడెను
ద్రుపద రాజ కన్య ,ద్రోణు వలచె
గృపుని భగిని యైన గృపి యను  నాయింతి
సంత సమ్ము మదిని సంత రిల్ల