Saturday, December 31, 2016

నూతనవత్సరమనుచువినోదములేలా

పాతదిరోతగదలచుచు
నూతనమునుగోరుకొనుచునూగుచునుండ
న్నీతరహాగాన్యాయమె
నూతనవత్సరమనుచువినోదములేలా

Friday, December 30, 2016

2017

భారతీయులనోములపంటగాను
వచ్చెరెండువేల్ పదిహేడువత్సరమ్మ
యాయురారోగ్యసంపదలన్నియిచ్చి
కాచుగావుతమనలనుగరుణతోడ

పాడిపంటలవృధ్ధతబహుళమగుచు
కూడుగుడ్డలకెప్పుడుకొదవలేక
యైకమత్యముదోడననహరహమ్ము
పంచుకొందురుసంతోషపరిమళమును

తెలివితేటలయందునదెలివిమీరి
యేదిమంచిదియేదిచెడ్డదిపుడమిని
దాననెరుగుచుబ్రతియొక్కమానవుండు
మసలుచుండునునిరతముమాన్యువోలె

వత్సరమంతయునరయగ
మత్సరములువీడిజనులుమమతలతోడన్
నుత్సుకతలుగనబరచుచు
నుత్సవములుజేసికొండ్రునోపినగొలదిన్


అంతర్జాలమునేర్చిరి
వింతగనీతరమునాటిపిల్లలుమిగులన్
 పంతుళ్ళువారుమనకిక
సంతసమునవారియొద్దచట్టులుమనమే

సామరస్యముగలుగుచుసకలజనులు
వారువారలవృత్తులుభవ్యముగను
జేయుచుందురువిడువకన్యాయమెపుడు
సాలుమహిమయేయిట్లుండుసాంతముగను

నోట్లరద్దువలననోటమాటలులేక
నేమిచేయవలయునెందుభద్ర
పరచవలెను?మోడియెరుగలేనట్టిప్ర
దేశమనుచుజింతదీవ్రపరచె

మూఢాచారముముదితకుమురిపెమునొసగెన్

మూఢాచారములనునవి
గాఢముగాహత్తుకొనెనుకామినులకిలన్
 రూఢిగనుసంతుగలుగుత
మూఢాచారముముదితకుమురిపెమునొసగెన్

Thursday, December 29, 2016

రాధేయుడువెంబడింపరాముడుబారెన్

మేధావియనుచుబొగడగ
రాధామాధవుడుదానురయముననపుడున్
గాధలుజెప్పుచునిట్లనె
రాధేయుడువెంబడింపరాముడుబారెన్

Wednesday, December 28, 2016

శకునములకుభీతిలిరినాస్తికజనమ్ము

శకునములకుభీతిలిరినాస్తికజనమ్ము
సహజమయ్యది,యాస్తికుల్సహితమార్య!
భయము పడుదురుతప్పకవాటికిఃఃలను
శకునఫలితముమిన్నగజగతినుండు

పoటినొప్పి

పంటినొప్పినాదిమింటికెగసెనార్య!
వరుసమూడుపళ్ళుబలిమిలాగె
దినమువిడిచిదినముచనుచునుంటి నిసామి!
యెన్నిరోజులిటులనేగవలెనొ

Tuesday, December 27, 2016

అవకాశమ్ములవీడినన్నరులకాహ్లాదమ్ముసేకూరదే

అవకాశమ్ములవీడినన్నరులకాహ్లాదమ్ముసేకూరదే
యవకాశమ్ములవీడినన్నెటులనాహ్లాదమ్ముసేకూరునో
వివరంబిమ్ముమునెయ్యమాయిపుడయీవేళన్సమాచారము
న్నవగాహంబగుచొప్పునన్నిజమునాకర్ధంబునౌన్సుమాా

పార్వతీశుని యవధానము

తనరపార్వతీశునియవధానమందు
పాలుపంచుకొనినకవిపండితులకు
కార్యకర్తలకునిడుదుకరముమోడ్చి
వందనమ్ములునాయవివందలాది

యవకాశమువిడిననరులకాహ్లాదమ్మా

పవనా!చెప్పుమయీయది
యవకాశమువిడిననరులకాహ్లాదమ్మా
వివరణగోరుదుమరినే
వివరముగాజెప్పుమయ్యవిందునునిపుడే

వీరుడుపోవిడుచు,యుధ్ధవిముఖుండగుచున్

భీరుడుతావేడినచో
వీరుడుపోవిడుచు,యుధ్ధవిముఖుండగుచున్
 పారుటభీరునినైజము
వీరునిగానుంటమేలువేవిధములుగన్

Monday, December 26, 2016

అవధానంబొకప్రఙ్ఞయేనననసత్యంబేకదామిత్రమా

అవధానంబొకప్రఙ్ఞయేనననసత్యంబేకదామిత్రమా
యవధానంబదిప్రఙ్ఞనామిగులసత్యంబేమిత్రమాభువిన్
 వివరంబిచ్చితిచాలునారమణయావేశంబుగాబల్కుచో
నవధానంబదియెన్నడున్నరయయయ్యాకాదసత్యంబుదా

Sunday, December 25, 2016

అవధానము ప్రజ్ఞ యనుట యనృతము సఖుడా

అవధానము ప్రజ్ఞయె మఱి
యవధానము జేయునతడు హరిహర సఖుడే
యవగతము లేనిపలుకిది
య వధానము ప్రజ్ఞ యనుట యనృతము సఖుడా 

Saturday, December 24, 2016

శంకరు నాశ్ర యించి రట సైయని క్రైస్తవు లెల్ల భక్తి తోన్

జంకక క్రైస్తవుల్ ద నరశంకరుడే తమ యేశు నంచు దా
పంకజ నాభునిన్ దయను భవ్యుని గొల్చుట మంచి దంచుచున్
శంకరు నాశ్ర యించి రట సైయని క్రైస్తవు లెల్ల భక్తి తోన్
శంకరు డిచ్చుదప్పక ను సర్వశు భంబులు నంచు బ్రీతి గాన్ 

శంకరుని గొల్చు చుంద్రు క్రైస్తవులు సతము

దైవ మొక్కడే వినుమరి ధరణి నుండు
నామములు బలు విధములు నమ్ము డార్య !
తనరశంభుడు క్రీస్తుగా గనబడుట న
శంకరుని  గొల్చు చుంద్రు  క్రైస్తవులు సతము 

Friday, December 23, 2016

శస్త్రశ్రేణులనుమించుసరిచిరునవ్వే

శస్త్రశ్రేణులనరయగ
శస్త్రశ్రేణులనుమించుసరిచిరునవ్వే
శస్త్రముచిరునగవులికను
నస్త్రములేయౌనుబ్రదుకయందరికెపుడున్

భర్తపరేతుడయ్యెననిభార్యయెనవ్వుటనమ్మశక్యమా

భర్తపరేతుడయ్యెననువార్తవినంగనెభార్యనవ్వెరా
భర్తపరేతుడయ్యెననిభార్యయెనవ్వుటనమ్మశక్యమా
యార్తినిరోదనంబుననహాపతి!వీడినయేమిచేయుదున్
 ధూర్తులునాకికన్భువినిదోరముగాబలునిందలేతురే

Thursday, December 22, 2016

భర్త మరణ వార్తను విని భార్య మురిసె

ఏక ధాటిగ నేడ్చెను భాగ్య లక్ష్మి
భర్త మరణ వార్తను, విని భార్య మురిసె
ముద్దు మురిపాల తోడనుముంచి తనను
రేయి బగలును దానుంట రీతి గాంచి 

Wednesday, December 21, 2016

న్యస్తాక్షరి - 38 (ఉ-త్త-రుఁ-డు) అంశము- ఉత్తరుని ప్రగల్భములు ఛందస్సు- ఉత్పలమాల మొదటి పాదం 1వ అక్షరం 'ఉ' రెండవ పాదం 7వ అక్షరం 'త్త' మూడవ పాదం 14వ అక్షరం 'రుఁ' నాల్గవ పాదం 19వ అక్షరం 'డు'

ఉత్తము డైన వాడిపుడు యుధ్ధము జేయగ సాయముండుచో
జిత్తుగ జేతు నత్తఱిని జేవను జూపుచు శత్రు సైన్యమున్
జిత్తము సంతసింపగను చె చ్చెర వైరుల జంపుదున్ననిన్
సత్తువ జూడుడీ యికను సాహస కార్యపు నాదు దాడులన్

అవధాానము

అవధానిపార్వతీశుని
యవధానముజక్కసాగునందరియెదుట
న్నవరసయుతముగమరియును
గవులెల్లరుమెచ్చువిధముకాంచుమురాధా!

Tuesday, December 20, 2016

అ మ్మా రమ్మనుచు బిలిచె నాలిని మగడే

తమ్ముని బెండ్లికి నేగగ
నిమ్ముగ నిక సిధ్ధమగుమ యెప్పటి వలెనే
కమ్మని పలుకుల యోసీ
తమ్మా రమ్మనుచు బిలిచె నాలిని మగడే 

Monday, December 19, 2016

దైవమ్మును నమ్మ కుండ దరమే యుండన్

దైవమె తల్లియు దండ్రియు
దైవమె మఱి యత్త మామ దైవమె గురుడున్
దైవము లేనిది లేదిల
దైవమ్మును నమ్మ కుండ దరమే యుండన్ 

దైవమును నమ్మ కుండగద ర మె యుండ

దైవమును నమ్మ కుండగద ర మె యుండ
కాదు ముమ్మాటి కినిసామి ! కాదు తరము
దైవ మనునది లేనిచో ధరణి యేది ?
యవని లేనిచో లేదుగా జీవ కోటి 

షటిల్

ఏమియయ్యెనోకుడిచేయియేమొకాని
సలుపుచుండెనువిపరీతసద్దుతోడ
నాడకూడదనుకొనుచునాడుచుంటి
దైవమేశరణుయికనుగావనన్నుపులుసుపోయెనునొడలంతసలుపువలన
నరమునరమునులాగుచునాట్యమాడె
పులకరంబునువచ్చెనుజలికిమిగుల
జండుభామునువ్రాయుదుజక్కజేయ

Sunday, December 18, 2016

వేశ్యను జూచి మ్రొక్కిరట వేదవిదుల్ గడు భక్తి నెల్లరున్

వేశ్యను జూడగా ధరణి వేదము సాక్షిగ దల్లి భావనన్
లా శ్యము జేసివారి మది లాలన తోడున నుండగా మరిన్
వేశ్యను జూచి మ్రొక్కిరట వేదవిదుల్ గడు భక్తి నెల్లరున్
వేశ్యల నెప్పుడున్నిలను వేరుగ జూడక నుంట మేలగున్ 

వేశ్యను వీక్షించి వేదవిదు లిడిరి నతుల్

వేశ్యను వేశ్యగ జూడక
వేశ్యను దమ తల్లి వోలె వితరణ బుధ్ధిన్
పశ్యతి భావము గలుగుత
వేశ్యను వీక్షించి వేదవిదు లిడిరి నతుల్ 

స్వాానుభవము

వచనముండదునాయొక్కరచనయందు
పద్యరూపానవ్రాయుదుభావమలర
సాధ్యమైనంతవరకునుసరళముగను
దేటతెల్లపుపదములమూటతోడ

కాామేశ

గణముగూర్చుకొరకుకామేశనామధే
యయని వ్రాసితినటయన్యముగను
దలచవలదునాదుతమ్ముడ!కామేశ!
కవులలోనమేటికవివినీవ

పద్యము

తప్పులసవరణకోరిక
నెప్పగిదినిలేనివారెయీసునతోడన్
తప్పులతడకలపద్యము
లెప్పుడుమరివ్రాయుచుండ్రునిలలోసుమ్మీ

అపరకoదివర్య!

అపరకందివర్యయాప్తుడకామేశ
నామధేయ!పూరణములుమావి
సదయజూసివలయుసవరణలనుజేయ
వలయుననుచునాదువాంఛవినుమ

Saturday, December 17, 2016

తాళము లోని కప్ప కడు దల్లడ మందె భయార్త చిత్తయై

వ్యాళము రాగ లోపలకు బంధు జనంబులు వేసె దా
తాళము ,లోని కప్ప కడు దల్లడ మందె భయార్త చిత్తయై
వ్యాళము జూచి నంతటను వ్యాకులచిత్తము దోడనత్తఱిన్
వ్యాళము గాంచినన్ భయము బారిని నొందుట సాజమే కదా 

గరిక పాటి కాడు గరిక పాటి

గరిక పాటి వారి కమ్మని పూరణ
దెలుపు డా ర్య !యిచట తెలిసి కొందు
మతని పూరణంపు చాతుర్య ప్రతిభను
గరిక పాటి కాడు గరిక పాటి 

తాళములో నుండు కప్పదడదడ లాడెన్

వేళా కోలము కాదిది
కాళిందుని బట్నమందు కాతర మగు నా
నా ళపు టడుగున గల పా
తాళములో నుండు కప్పదడదడ లాడెన్

గరిక పాటి వారి కమ్మని పూరణ
దెలుపు డా ర్య !యిచట తెలిసి కొందు
మతని పూరణంపు చాతుర్య ప్రతిభను
గరిక పాటి కాడు గరిక పాటి 

Friday, December 16, 2016

తిరుమల వేంకటేశ్వరుడు దేవుడు గాడని చెప్పి రెల్లరున్

తిరుమల వేంకటేశ్వరుడు దేవుడు గాడని చెప్పి రెల్లరున్
తిరుమల వేంకటేశ్వరుడు దేవుడు కాక మరేమగున్నిల
న్నురమును సాక్షిగా జెపుమ యోకవి పుంగవ ! వేంకటేశుఁడున్
ధరణిని దైవమే గదయ దా మనబోటి సుభక్త కోటికిన్


తిరుమలేశు డెట్లు దేవు డగును

తిరుమలేశు డెట్లు దేవు డగుననుట
నాస్తికుల పలుకులు నమ్మ వలదు
కలియుగమున మనకు కాంక్షితములు దీర్చు
దైవ మాయనగద కవి వరేణ్య !

Thursday, December 15, 2016

కాసులు జూచి వచ్చినవి గంతులు వేయుచు కోతులన్నియున్

కాసులు జూచి వచ్చినవి గంతులు వేయుచు కోతులన్నియు
న్నా సలు గల్గె వాటికిని నాయత రీతిని గాసు ల న్గనన్ 
వీసము నాలసింపకను వేగముగా నట చిందు లేయుచు న్ 
గా సర బీ సరన్ దిరుగు కాలక పీశు ల జూచితే శివా !

వాారసుడు

పోచిరాజవంశభూరుహమునకిల
వారసుండొకండువాహ్వయనగ
బుట్టెబూర్ణచంద్రుబోలుచువానికి
నిచ్చునాశిసులనునీశుడెపుడు

కాసులు గని వచ్చె గపులు గంతు లిడుచు

త మిని దానిమ్మ పండ్లుగా దలచి మదిని
మేటి రత్నాల కాంతుల మెఱయు చుండు
కాసులు గని వచ్చె గపులు గంతు లిడుచు
నాహ రించగ విత్తుల నార్య !యవియ

2017-స్వాాగతము

వచ్చుచున్నదికొత్తగావత్సరమ్ము
రెండువేలపదియునేడు,రండుమీరు
గౌరవంబునమరియునుకౌతుకమున
స్వాగతంబునుబలుకుగ సాలునిలకు

Wednesday, December 14, 2016

ఇనశశి బింబయుగ్మ ముదయించె దినాంత మునందు దద్దిశన్

కనుముర రాజ శేఖరుడ !కాంతులు జిమ్ముచు నాకసంబున
న్నినశశి బింబయుగ్మ ముదయించె, దినాంత మునందు దద్దిశన్
గనుమిక నెఱ్ఱ కాంతులు వికారము బుట్టు విధంబుగా మరిన్
 గనబడు చుండెనే జెపుమ కాంతుల మధ్య న వెల్గు నాశివున్ 

ఇన హిమకర బింబము లుదయించె నొక మొగిన్

కనియాా కుమారి యొద్దన
ని న హిమకర బింబము లుదయించె నొక మొగి
న్నె నరగ బౌర్ణమి రోజున
కనువిందగు జూడ మనకు గాంచిన గొలదిన్

Tuesday, December 13, 2016

గీతనుజెప్పెనర్జునుడుగీష్పతియేవినగన్ రణంబునన్

గీతనుజెప్పెనర్జునుడుగీష్పతియేవినగన్ రణంబునన్
గీతనుజెప్పెగృష్ణుడటగీష్పతిసాక్షిగగ్రీడికేగదా
తాతకుమందమర్పగుటదప్పుగజెప్పెనులెక్కజేయకన్
గీతనునెప్పుడున్జదువకేలునుమోడ్చుచుమోక్షమబ్బుగా

గీతనుబోధించెనరుడుగీష్పతివినగన్

తాతనునడుగగనిట్లని
గీతనుబోధించెనెవరికియెవరుచెపుమా
యాతడుజెప్పెనునిటులను
గీతనుబోధించెనరుడుగీష్పతివినగన్

దత్తజయoతి

చిత్రా!వింటివె యీయది
దత్తుడుమరిపుట్టెనంటదానీరోజున్
 దత్తాత్రేయుడెయాయన
దత్తునకున్నిత్తునతులుదప్పకనిపుడే

Monday, December 12, 2016

రాామాాయణము

రామరామయనుచురామునిదలచిన
రాముడిచ్చుమనకురాసులగమి
రాసులనగధనపురాసులుబు డమిన
నిజముబలుకుచుంటినిజముగాను

Sunday, December 11, 2016

జనకునిచావుపుత్రునకుసంతసముంగలిగించుసత్యమౌ

జనకునిచావుపుత్రునకుసంతసముంగలిగించుసత్యమౌ
జనకునిచావుపుత్రునకుసంతసముంగలిగించదెప్పుడున్
 గనుమురదుఃఖమున్గలిగికానగరానియవస్ధలెన్నియో
యనయముగల్గుచుండునుగదార్య!మరెందులకిట్లుపల్కిరే?

తండ్రి మరణమ్ము సంతోష దాయకమ్ము

తీర నట్టిది యాలోటు నేరి కైన
తండ్రి మరణమ్ము, సంతోష దాయకమ్ము
మరణ మొందిన కొమరుడు మరల బ్రదుక
జరుగ వచ్చును నిట్లుగ నరుదు గాను
కొంత మందికి మాత్రమే కువల యమున 

Saturday, December 10, 2016

అరయగశంకరాభరణమందుసమస్యలవెల్లువేకదా

అరయగశంకరాభరణమందుసమస్యలవెల్లువేకదా
యురకలువేయపండితులయూహలు,భావములెన్నియోమరి
న్వరలినశంకరాభరణమందలిపూరణంబులేసుమా
వరమగుపాయసంబుగడుపారభుజించినదృప్తిమాదిరిన్

శంకరాభరణముసమస్యలకునెలవు

శంకరాభరణముసమస్యలకునెలవు
కాదుసామి!స మస్యలగణమునిజముకాదు
పూరణలుజరుగునిచటముఖ్యముగను
బరగనిదియొకమంచిదేవాలయమ్ము

2222

నాలుగురెండులవరకును
నీలహరీసాగుకతననింపయెమదికి
న్బాలా!యింకనునెన్నియొ
నలవోకగవ్రాయునేర్పునందీయుముమా

రెండువేలకుపైగనునుండెననుచు
సంబరమ్మునునొందితె సామిమీరు?
చాలదాసంఖ్య మీయండసామిమాకు
నుండునెడలనునింకనుమెండుగాను
వ్రాయనేర్తుముతప్పకవలదుశంక

Friday, December 9, 2016

బలవంతపు చావు వచ్చె భాస్కరునకటన్

అల రాహువు మ్రింగఁగ మఱి
బలవంతపు చావు వచ్చె భాస్కరునకట
న్నిల యంతయు జీకటి యయి
చలనమునే లేకయుండె జగతి యె సుమ్మీ

Thursday, December 8, 2016

బలరాముడుసీతజూచిఫక్కుననవ్వెన్

లలనలమాటలమధ్యన
చిలిపిగనొకలలనయనియెజెలియా!వింటే
యిలనీసంఘటన జరిగె
బలరాముడుసీతజూచిఫక్కుననవ్వెన్

Wednesday, December 7, 2016

సాహిత్యాధ్వ మున దుమ్ము సమధిక మయ్యెన్

హాహా హీహీ యనుచును
కుహనా గేయాలు వ్రాయ గోవిదు డనుచున్
హాహా యోహో యనుటన
సాహిత్యాధ్వ మున దుమ్ము సమధిక మయ్యెన్  

పొన్నగoటివాారు

ఈ రోజు రాత్రికి (7.12.26) బెంగుళూర్ నుండి హైదరాబాద్ కు ప్రయాణం.

ఈరోజువత్తురనగను
తీరనిసంతోషమయ్యెదేశికవర్యా!
యారోగ్యవంతుడువుగను
నీరాత్రికివచ్చుకతనయీమాదరికిన్

Tuesday, December 6, 2016

తప్పులు సేయుమానవుడె ధర్మవి దుండ న నొప్పు నెల్లెడన్

తప్పక దండనార్హు డిలదానగు నెప్పటి కైనను న్సుమా
తప్పులు సేయుమానవుడె, ధర్మవి దుండ న నొప్పు నెల్లెడ
న్నెప్పటి కప్పుడున్విమల చిత్తము తోడన నెల్లవారికిన్
 దప్పిక నో గిరంబులను దప్పక దీర్చుచునుండుచో భువిన్

జయలలిత

అమ్మా!
బడుగుజీవులుగుండెలుబ్రద్దలవగ
నేడ్చుచుండిరికంటివె?యేకధార
గాను,గదలిరావమ్మయొకపరికాంచి
నిన్నుసేదదేరుదురమ్మనిజముగాను

శాాస్త్రీజీ!

శాస్త్రిగారికినిడుచునుసాదరముగ
వందనంబులనేనిటపదులకొలది
శంకరాభరణమ్మునశక్తికొలది
వ్రాయగోరుదుబద్యముల్ప్రతిదినమ్ము

తప్పుసేయువాఁడె ధర్మ విదుడు

దండనార్హుడి లను దప్పక ధరణిని
తప్పుసేయువాఁడె ,ధర్మ విదుడు
ధర్మ శాస్త్ర ములను దాతె లియు నతడు
ధర్మ మునువి డువడు ధర్మ విదుడు

Monday, December 5, 2016

రాక్షసు లెల్లరన్ సతము రక్షణ సేయు సహస్ర నేత్రుడే

రాక్షస రాజుగా నెనరు రావణు డేలెను గన్నతండ్రిగా
రాక్షసు లెల్లరన్ ,సతము రక్షణ సేయు సహస్ర నేత్రుడే
యేక్షణ మందునై నమరి యేమరు పాటును లేక యుండగా
 వీక్షణ జేయుచున్ దివిని వేలుపు లందఱి బాగు లన్ సుమీ 

రాక్షసుల సహస్ర దృక్కు రక్షించు సదా

యక్షులు నరయగ బక్షమె
రాక్షసుల, సహస్ర దృక్కు రక్షించు సదా
యక్షయ పాత్రను బోలెను
భిక్షుల నందరిని దాను బ్రేమనుధరణిన్ 

దత్తపది

రాజ్యలాలసకొరకుకైకయ్యమాడ
సీ,త మరిటుసుమిత్రవాసిగనుమెలగు
చుండతారసిల్లగనెవ్వరుండరార్య
యనుచుబలికెనుగృష్ణుడునచ్చటపుడు

Sunday, December 4, 2016

అవధాానము

శంకరాభరణమునదిగ్గజమ్ములైన
కందిశంకరయ్యమరియుకవివరేణ్యు
డైనమధుసూదనుండునునరుగుకతన
దిగ్విజయమగుగావుత!దేవిదయను

సభికు లందఱు మెచ్చగ సరళ ముగను
 దిగ్విజయము గా నవధాన ప్రక్రియ యట
సాగి నందుల కెంతయో సంబ రమ్ము
నయిన  కతమున నతులివె యందఱకును 

Saturday, December 3, 2016

మూడును నాలుగున్ గలియముప్పది యూ గదలెక్క జూచినన్

ఏడగు నార్యవింటివిగ నెవ్విధ మున్మఱి కూడినన్సుమా
మూడును నాలుగున్ గలియ,ముప్పది యూ గదలెక్క జూచిన
న్నేడును గల్పగా నిటను  నిర్వది మూడున కిప్పుడీ తరి
న్వాడును వీ డు ను న్ననక పామరు డైనను జెప్పుదీని నిన్ 

మూడు నాలుగు గలిపిన ముప్పది కద

ఆర్యు లారవి నుడుమీ ర లగును నేడు
మూడు నాలుగు గలిపిన, ముప్పది కద
మూడు పదులను గలుపగ ముచ్చటగ ను
నెక్కములపుస్త కమ్మును జక్క జదువ
లెక్క లన్నియు వచ్చును మిక్కుటముగ

Friday, December 2, 2016

వరసురలోక మేగుదురు వారక చేసిన పాపకృత్యముల్

ఇరవుగ జేయ పుణ్యము లునేపున హాయిగ నెల్లవారునున్
వరసురలోక మేగుదురు ,వారక చేసిన పాపకృత్యము
ల్లరయగ బాపు లౌదురట,యా రడి వెట్టిన సాటి వారల
నిరతము బోదురయ్యెడను నేరుగగాలుని యొద్దకున్గదా

స్వర్గ లోక మేగె దరట పాపు లెల్ల

స్వర్గ లోక మేగె దరట పాపు లెల్ల 
రైన పుణ్యాత్ము లందఱు నరుగ వలెను 
నరక లోకమునకు మఱి న్యాయ మదియ 
కారణంబరయగబాపి  గణము దివిని 
నాక్ర మించుట మూలాన నట్లు జరుగు 

నాాన్నపుట్టినరోజు

భువినిమమ్ములవిడుచుచుదివికినేగ
భావ్యమేనీకు?చెప్పుమ!పరమపురుష!
మీరుపుట్టినయీరోజుమరువలేము
అంజలిఘటియింతునుమరియందుకొనుడు
( నాన్నపుట్టినరోజుసందర్భముగా)

సానుల పొందు గల్గిననె సత్పు రుషుల్ యశమున్ గడింతురే

సానుల పొందు గల్గిననె సత్పు రుషుల్ యశమున్ గడింతురే 
సానుల పొందునున్ గలుగ సత్పురు షుండ గు టొప్పునే ధరన్ 
సానుల గూడుచున్మసల జాడ్యము లెన్నియొ గల్గునే గదా 
తానుగ మంచియై యొరుల తా పము దీర్చిన గీర్తిగల్గు నున్ 

Thursday, December 1, 2016

సాని పొందున్న వారలే సత్పురుషులు

చాల మంది గల రట యీ జగము నందు
సాని పొందున్న వారలే ,సత్పురుషులు
శక్తి గొలదిని బరులకు సాయము నిల
జేయువారలే జగతిని శేఖరన్న !

న్యస్తాక్షరి వి -వా -హ =ము

వివిధ రకముల వాద్యముల్ వినబ డంగ
వార కాంతల నృత్యముల్ వాహ యనగ
హసిత వదనంబు తోడన హన్సి కచట
ముడులు వేయించు కొనియెను మూడు సామి !న్యస్తాాక్షరి"వి.వాా.హము

విడిదియంతటనిండగబెండ్లివారు
వాద్యఘోషాలువినువీధివ్యాప్తిజెంద
హర్షపులకితగాత్రయౌయాగిరిజకు
ముడులుమూడునువేసెనుమూర్తిరాజు

Tuesday, November 29, 2016

మాాధుర్యము

మాధుర్యంబిసుమంతలేనిదిగదామాయాంధ్రమీభూమిపై
యాధారంబులుసూపకిట్లుపలుకంహాయేమినాయంబుసా
మీ!ధీరంబునుగోలుపోయియిటులంమీరిట్లుమాట్లాడగా
బాధల్ నొందెనుమామనంబులిటులంబాధించనోర్వంగమే?

మాాధుర్యము

మాధుర్యంబుననుండగ
మాధుర్యములేనిభాషమనతెలుగుగదా
యాధారంబులుసూపక
బాధనుగలిగించునటులబలుకుటమేలా?

Monday, November 28, 2016

దత్తపది

వినుమా సంజయ!రణమున
నెనయగబరివారమంతయాపక్షమునన్
 గనుమరుగావగనామది
ననునయముంజింతనొందెనదినచ్చదుగా

Sunday, November 27, 2016

వినుముర

వినుమురరాజశేఖర! వివేకపుబుధ్ధినినీక్షణంబునన్
 వనితయుగావ్యమున్ జనులవంతలబెట్టుటసత్యమేకదా
యనయమువారలందరునునాశలుజూపుచునెల్లవేళలన్
 మనములబాధవెట్టుచునుమాంద్యునిజేయుదురేకదాసదా

వనితయు

వనితా!వినుమీసత్యము
వనితయుగవితయుజనులనువంతలబెట్టున్
 మననీయకవిననీయక
యనయముమనమనసుదానుహరియించునుగా

నాాగశాాంంతి

నాగశాంతిగారినందనోద్యానక
వనపువేదికనలరునటువంటి
కందిశంకరయ్యగారికివందన
శతములిచ్చుచుంటిసాదరముగ

చినరాాజాా

మీరుపంపినయాహ్వానమందెయిపుడు
సంతసించితినెంతయోచదివిదాని
దైవకార్యములెన్నియోతన్మయతన
చేయుచున్నందులకుగానుశివుడుమిమ్ము
కంటికినిరెప్పయట్లయికాచుగాత,

Saturday, November 26, 2016

రాాతిని

గౌతముశాపముందగిలికాాoతయెరాయిగమారగానిల
న్నాతతరామచంద్రునిపదావళిసోకగవెంటనేమరిన్
 రాతినిగూడినట్టిచెలిరాతిగమారెనదేమిచోద్యమో
రాతినిమార్చగల్గుటనరామునికొక్కడికేయగున్సుమా

రాాయిగూడి

రాయిగూడిచెలియరాయియయ్యెనునట
కనకలక్ష్మిదానుగాంతలందు
కఠినమనముగలిగికాఠిన్యమునుజూపు
నెపుడుదనపరమనియెంచకిచట

Friday, November 25, 2016

కాార్తిక

కార్తికమాసమందుశితికంఠునిపూజలుసేయపాపమౌ
ఆర్తినిబొందినామనసుహాయిగనుండమియట్లుపల్కితిన్
 కార్తికమాసమందిలనుగాలునిపూజనుజేయనొప్పగు
న్నార్తినినొక్కరోజయినహారములేకనునుంటమేలగున్

కాార్తికము

ధూర్తునిమాటగనెరుగుడు
కార్తికమునశివునిపూజగడుబాపమగున్
 కార్తీకమాసమంతయు
బూర్తిగశివపూజజేయబుణ్యమునిచ్చున్

Thursday, November 24, 2016

ఎదను జీ ల్ప గనంబడు హేమ మణులు

రక్త నాళముల్ ధమనులు రక్తి గలుగ
నె దను జీ ల్ప గనంబడు, హేమ మణులు
ధగధగ లుగను మెఱయుచు దలుకు లొలుక
కాంతి పుంజముల్ వెదజల్లు గగన పరిధి 

Wednesday, November 23, 2016

మతిహీన పురుషు నుతింప మాన్యులు సుమ్మీ

మతిహీనుల మాటయ యిది
 మతిహీన పురుషు నుతింప మాన్యులు సుమ్మీ
మతిగల వారెవ్వరు మఱి
యతిగా గొఱగాని మాట లాడరు ధరణిన్ 

Tuesday, November 22, 2016

కిరణ్

కార్తికబహుళదశమినిగనగదెలిసె
నీదుపుట్టినరోజనినిజముపుత్ర!
యాదిదేవుడునీకిచ్చువేదమాత
సాక్షిగాసకలములగుసంపదలను

భువి వీ డితి వేల బాల మురళీ కృష్ణా !

అవనిని గలుగఁగ జుట్టము
లవసరమా భువినివీ డ యార్యా మురళీ !
వివశత నొందగ మేమిట
భువి వీ డితి వేల బాల మురళీ కృష్ణా !

మoగళoపల్లి!

లేవులేవయ్యయికమాకులేవునీవు
మంగళంపల్లి! యరిగితె?మమ్మువిడిచి
తీరనటువంటి   లోటుమీమరణమార్య!
నీదునాత్మకు శాంతిని నీశు డిచ్చు 

పొన్నగoటివాారు

కేటరాక్టునుదొలగించకంటినుండి
యాపరేషనుజేసెడునాస్పిటలున
కీదినమ్ముననేగెడునాదుమిత్ర
మా!శుభ ములిచ్చుగావుతమాధవుండు

Monday, November 21, 2016

కట్టలు గల్గువారు పడు కష్టము నబ్జ భవుండెఱుంగునా

కట్టలు గల్గువారు పడు కష్టము నబ్జ భవుండెఱుంగునా
కట్టలు గల్గువారలకు గష్టము లేవియు లేవుగా యి లన్
గట్టల నొక్కటొక్కటిగగాంచుచు మార్చుచు నుంటిరే గదా
యట్టి తరింజ తుర్ముఖుని కందున నేర్వగ నేమి గానిట న్ 

కట్టలుగలవారిబాధకంజుడెరుగునా

కట్టలుగొల్లలుగలిగిన
కట్టలుగలవారిబాధకంజుడెరుగునా
కట్టలులక్ష్మీదేవియె
కట్టలనేమార్చుకొండ్రుకనకమువోలెన్

Sunday, November 20, 2016

త న్నంజూచిననెభక్తితత్త్వముదెలియున్

మున్నెన్నడులేనంతగ
దన్నంజూచిననెభక్తితత్త్వముదెలియున్
 గన్ననివోలెనుజగతిని
విన్నారామీరుసామి!వీనులతోడన్

Saturday, November 19, 2016

పడ్డ వాడు కాడు చెడ్డ వాడు

నింద మోపి మిగుల నిందించె రాముని
చాకి వాని మాట సరకు గొనుచు
పడ్డ వాడు కాడు చెడ్డ వాడు భువిని
రాముడనగమనకు రక్ష కుండు

Friday, November 18, 2016

"ఆగ్రహ మున్నఁ జాలు సుజనావళి మెచ్చును స్తోత్రవాక్కులన్"


ఆగ్రహమున్నజాలుసుజనావళిమెచ్చునుస్తోత్రవాక్కుల
న్నాగ్రహమున్నమెచ్చునటయాసుజనావళియేమిమాటయా!
యాగ్రహమున్నవాడిలనుహాయిగనుంటనునొప్పుకోడుగా
నుగ్రుడుదానుగాయికనుయోర్పువహించియునుండమేలుగా

ఆ గ్రహమున్నపుడెమెత్తురందరుసుజనుల్

ఉగ్రపురూపమువచ్చును
నా గ్రహమున్నపుడెమెత్తురందరుసుజనుల్
ఆగ్రహము లేక భక్తిని
నుగ్రునిబూజించునెడలనుత్సాహముతోన్

Thursday, November 17, 2016

రద్దన రాధ్ధాంత మేల రాహుల్ గాంధీ !

హద్దులు దాటుట చేతను
రద్దును జేయంగ మోడి ,రహిచెడి యిటులన్
బెద్దగ నఱచుచు నుంటివి
రద్దన రాధ్ధాంత మేల రాహుల్ గాంధీ !

Wednesday, November 16, 2016

భామా !రమ్మనుచు ముదిత భర్తను బిలిచెన్

ఏమీ యిట్లo టివి యిట
భామా !రమ్మనుచు ముదిత భర్తను బిలిచె
న్గోముగను ముద్దు లొలుకగ
నీ  మా పటి వేళ కనుచు నెంతయొ వేడ్కన్

Tuesday, November 15, 2016

ఏదినమందు తద్దినములే కరవౌనొ మ దీ యతద్దినం

ఏదినమందు తద్దినములే కరవౌనొ మ దీ యతద్దినం
బాదిన మౌనుగా బలికి రార్యులు న్యాయమె యట్లు పల్కగ
న్నా దిన  మందు నారవియ యాయత రీతిని గానడో యిక
న్నా ది నమున్ దలం  తురట యయ్యది యూనని దుర్దినంబు గాన్ 

తద్దినమే లేనిరోజు తద్దినమే నా

యద్దినము సూర్యు జూడమి
తద్దినమును నండ్రు బుధులు తాదాత్మ్యత తో
మొద్దుగ బలుకుట న్యాయమె
తద్దినమే లేనిరోజు తద్దినమే నా 

Monday, November 14, 2016

ఫలితము గోరి పాటు పడు వారికి దక్కునె లాభ మెయ్యెడన్

ఫలితము గోరి పాటు పడు వారికి దక్కునె లాభ మెయ్యెడన్
ఫలితము గోరి పాటు పడు వారికి దప్పక దక్కునే సుమా
కలుగుట సంశయంబిదియకారణ మేమది చెప్పుమా మరిన్
మలమల మాడ మంటివె ?యు మాసుత !లాభ ములేక య  య్యెడన్ 

పాటు పడినవారి కెట్లు ఫలితము దక్కున్

చేట ల గొలదిగనిత్తురు 
పాటు పడినవారి కె,ట్లు ఫలితము దక్కున్ 
మాటల గారడి జేయుచు 
బూటకములు బలుకు నెడల భువిలో మనకున్ 

Sunday, November 13, 2016

పిల్లిని జంక బెట్టుకొని పెండ్లికి బోయిన మెత్తు రెల్లరున్

పిల్లిని జంక బెట్టుకొని పెండ్లికి బోయిన మెత్తు రెల్లరు
న్గల్లలు బల్కగా నిచట కామిని ! న్యాయమె నీకుగా మరిన్
బిల్లిని జంక బెట్టుకొని పెండ్లికి బోయిన మెచ్చరెవ్వరు
న్ను ల్లము బాధ నొందగను నొక్కరు నొక్కవి ధంబు బల్కుగా
పెండ్లి కేగుము చంకలో పిల్లి తోడ

ముద్దు లొలికించు చుంటివి ముద్ద రాల !
పిల్లిని విడిచి యుండగ నొల్ల వేని
పెండ్లి కేగుము చంకలో పిల్లి తోడ
నిన్ను జూతురు వింతగ సన్నుతాంగి !

Saturday, November 12, 2016

విప్రుడు మద్య మాంసముల విందనగా దల యూపి వచ్చెనే

విప్రుడు మద్య మాంసముల విందనగా దల యూపి వచ్చెనే
విప్రుడు నైననున్నతడు విందుగ మద్య ము మాంసమున్ గొనన్
విప్ర కులంబున న్వెలిని వేయగ యుక్తము త క్ష ణంబు గా
సుప్రజ !వింటివే యిదియ సూనృత వాక్యమునా దియే గదా

ద్విజుడు మద్య మాంసమ్ముల విందు గోరె

నేటి తరము నందున బ్రాహ్మణే తరు లిల
మద్య మాంసము లన్నియు మానివేసి
శా క ములు దిను చుండగ శంక లేని
ద్విజుడు మద్య మాంసమ్ముల విందు గోరె

Thursday, November 10, 2016

సిగ్గెగ్గులు లేని మనుజు సిరి తా వలచున్

దగ్గరకు న్రా నీయరు
సిగ్గెగ్గులు లేని మనుజు, సిరి తా వలచున్
మొగ్గక చెడునల వాట్ల కు
బిగ్గరగా వేడ మదిని విష్ణుని నెపుడున్


Wednesday, November 9, 2016

మానినిమానముంజెరచిమన్ననలన్ మగవాడుపొందెరా

మానినిమానముంజెరచిమన్ననలన్ మగవాడుపొందెరా
మానినిమానమున్ జెరచమన్ననలిచ్చుటసిగ్గుచేటురా
వానినికట్టిచెట్టునకువాతలుబెట్టిననింకనెవ్వరున్
మానినిజోలికిన్నెపుడుమానవుడెవ్వడుబోవడేగదా

మానిని మానమ్ము జెఱఛి మన్నన లందెన్

తా నే యెటకో పోయెను 
మానిని మానమ్ము జెఱచి ,మన్నన లందెన్ 
దానము జేయుచు మునిగిన 
మానిని ప్రాణంబు నిలిపి మగువల చేతన్ 

Tuesday, November 8, 2016

దోషములరుదుధనమున్నదుష్టునoదు

దోషములరుదుధనమున్నదుష్టునoదు
నాాబలుకగనుసరిగాాదునమ్ముడాార్య!
దుష్టుడనగనేనుoడునుదోషముగద
యట్టివాానికిధనమున్నబుట్టుబొగరు

దో షము లెంచ రెవ్వరును దుష్టుని చెంతను విత్తమున్నచో

దో షము లెంచ రెవ్వరును దుష్టుని చెంతను విత్తమున్నచో
దోషము లెంచరెవ్వరని దుష్టుని దండన జేయకుండుచో
దోషము లెన్నియో యికను దొంతర గామరి జేయునే గదా
దోషికి శిక్ష యీ యుటలు దోషము కాదుగ జింత జేయగన్ 

Monday, November 7, 2016

పిస్కావారు

తెలుగు సాహిత్య రంగాన్ని దీర్చి దిద్ది 
తనది యగు శైలి నొకదాని నొనర జేసి 
తెలుగు భాషకు వన్నెను దెచ్చి నట్టి 
సత్య నారాయణు బ్రతిభ జాట తరమె ?

తెలుగు వెలుగుల నీనుచు దేనె వోలె 
తీయ గనునుండు నాతని తెలుగు రచన 
సాటి యెవ్వరగానరు సములలోన 
నాత నికతడే సాటియీ యైహికమున 

బోండా లరవై నమిలెను బొరుగుల వలెనే

చండా మార్కుడు ద్రాగెను
బోండా లరవై,నమిలెను బొరుగుల వలెనే
పెండ్యాల వారి కొమరుడు
తండులముల బావు శేరు తానొక్కండే 

Sunday, November 6, 2016

హారముగొల్చిచూడబదియామడలున్నదికంటివేసఖీ!

పారములేనిసైన్యమదిబాగుగనుండెను జూడుమా సమా
హారముగొల్చిచూడబదియామడలున్నదికంటివేసఖీ!
బాారులుదీరుచున్సమయ భంగము జేయక నొక్క రొక్కరు
న్వీరముజూపుచున్మదినిభీతినిలేకనుబోరుసల్పిరే

హారము గొలిచిన నది పది యా మడ లుండెన్

భారత సేనావళి యను
హారము గొలిచిన నది పది యా మడ లుండెన్
రారా చూతము దానిని
నౌరా యది యింత పొడుగ ! నబ్బుర మయ్యెన్ 

దత్తపది - 102 (సరి-గమ-పద-నిస)రామాయణార్థంలో

రాముని పదసేవను  జేయు బ్రేమ గలిగి
నాతని సమీప మునజేరి యాశతో డ
కొసరి కొసరియారా మునకు శబ రియట
యంది యీయగమధురమైన ట్టి పండ్ల
నార గించెను బ్రియమున నాత డపుడు

Saturday, November 5, 2016

దేవుడు లేనె లేడని మదిన్ నెర నమ్ముచు గొల్తు భక్తి తో న్

దేవుడు లేనె లేడని మదిన్ నెర నమ్ముచు గొల్తు భక్తి తో న్
దేవుడు లేనిచో నెటుల దేవుని గొల్తువు రామరాజ ! యే
జీవుని కై న నెప్పుడును జీవము గల్గు ట సంభ వించుటన్
దేవుడె యూ నుగా !భువిని ,దీ రె నె ?నీకనుమానమిప్పుడున్ 

Friday, November 4, 2016

దేవుడు లేడనుచు నమ్మి తిరముగ గొల్తున్

నీవే నాకిల దైవము
నీవే మఱి యుందు వండ్రు నిఖిలమునందు
న్నీ వెంకట పతి  మించిన
దేవుడు లేడనుచు నమ్మి తిరముగ గొల్తున్

గురువులకు నమస్కారములతో


ఏమి దురదృష్టమోసామి !యే మొ కాని
కష్ట ములుమీ కె రాకకు కత న మేమి ?
ప్రతిది నమ్మును దప్పక భక్తి తోడ
నాలయమ్మును జుట్టును నారు మార్లు
తిరుగ ,దొలగును బాధలు దిరము గాను 

అభినoదనలు

నాదుకవితకుస్పందించినగవుతోడ
నింపుగొలిపెడుసందేశమిచ్చినట్టి
మీరలందరకుహృదయపూర్వకముగ
జేయుచుంటినినతులను,స్వీకరించ
గోరుచున్నానుమిమ్ములనార్యులార!

తనయుడు తన తమ్ముడయ్యె దప్పో యొప్పో

వినుమా యిది యెట్లగు నిల
ద నయుడు తన తమ్ముడయ్యె దప్పో యొప్పో
వినగనునింపుగ లేదిది
వనజా !మఱి నీవచె ప్పు వరుసలు గుఱిచి న్ 

Thursday, November 3, 2016

కందిపప్పు

కందిపప్పునుజూడుముకాంత!యచట
కనులకింపయ్యెబంగరుకాంతితోడ
ధరనుజూడగమిన్నునుదాకెమరిని
కొనకదప్పదుగామనకుబ్రదుకుటకు

Wednesday, November 2, 2016

కారాగారము న ఘన సుఖంబులు దక్కున్

కారాగారము నందున
నేరాలకు శిక్షయుండు నిక్కముసామీ !
నేరాల నేతలకు మఱి
కారాగారము న ఘన సుఖంబులు దక్కున్ 

Tuesday, November 1, 2016

అయ్యను గాంచి నాతి విరహాతుర యయ్యెను సాజమే కదా

బియ్యము నిండుకుండె మఱి వేగమె తెమ్మనె  వంట జేయన
న్న య్యను గాంచి ,నాతి విరహాతుర యయ్యెను సాజమే కదా
యొయ్యనబ్ర క్కజేరి పతి నోముగ బల్కుచు నామెతోడ ,దా
నియ్యగ నొక్క ముద్దపుడు నింపుగ నామెను మెచ్చుచు న్స దా

అయ్యను గని విరహ మందె నతి వ సహజమే

బియ్యము దెమ్మని గోరిన
ద య్యను గని, విరహ మందె నతి వ సహజమే
తియ్యగ బెనిమిటి పలుకుచు
నియ్యంగా నొక్క ముద్దు నిటు నటు ప్రేమన్ 

Monday, October 31, 2016

దత్తపది - (కన్ను-ముక్కు-చెవి-నోరు)దీపావళి సంబరాలను వర్ణిస్తూ

బాణసంచను గాల్చగా వలయు సరిగ
లేని యెడల ముక్కు చెవులు కన్ను నోరు
నిప్పు రవలకు గాలును నప్పుడపుడు
జాగ రూకత మంచిది సర్వు లకును 

రణమేసుఖశాంతులిచ్చిమనకున్ రంజిల్లజేయున్ మదిన్

క్షణికావేశములేకయుండగనునాసాంతంబుజేయంగపూ
రణమేసుఖశాంతులిచ్చిమనకున్ రంజిల్లజేయున్ మదిన్
 వినుడీసూత్రముమీరలందరునునోవీరాభిమానుల్ ! దగన్
 బ్రణవంబీయదిగాదలంచియెదనభ్యాసంబుజేయుండహో

రణమేసుఖశాాoతులిచ్చిరoజిలజేయున్

రణగొణశబ్దములొకపరి
సణుగుడులేయేకధాటిసాధింపులునున్
 గణకొనకసమస్యాపూ
రణమేసుఖశాంతులిచ్చిరంజిలజేయున్

Sunday, October 30, 2016

కాామేశ!

కార్తికంబునబుట్టినకారణాన
శివునిశుభదృష్టినీయందుచిలుకమిగుల
భోగభాగ్యములన్నియుబుష్కలముగ
గలుగుగావుతకామేశ!ఖరునివలన

Saturday, October 29, 2016

ఫాల్గుణమున దీపావళి పండుగ కద

చెట్ల యాకులు రాలును జిత్ర ముగను
ఫాల్గుణమున ,దీపావళి పండుగ కద
వచ్చు నాశ్వయుజ బహుళ పక్షమందు
నమవసను బ్రతి వత్సర మమల కీర్తి

Friday, October 28, 2016

నాగాభరణుండు కినిసి నరకుని జంపెన్

ఆగణపతినిన్ జంపెను
నాగాభరణుండు కినిసి ,నరకుని జంపెన్
పోగాలము వచ్చుతరిని
నా  గౌరియె భామయగుచు నాజిని  లోనన్


విప్ర కులావతంసునకు బేరగు జంధ్య మదేల వేయగన్

కప్రపు రంబునందు గల కాంతలు పెద్దలు సంశయించి రీ
విప్ర కులావతంసునకు బేరగు జంధ్య మదేల వేయగన్
విప్ర కులావతంసుడును వేలుగ శాస్త్రము లెన్నియో దగన్
విప్రులు మెచ్చగా దనర వేమఱు సారులు పాఠ నంబునన్ 

విప్ర వరునకు యజ్నో ప వీత మేల

సకల శాస్త్రము లన్నియు జక్క జదివి
పేరు ప్రఖ్యాతు లార్జించి  వినుతి కెక్కు
విప్ర వరునకు యజ్నో ప వీత మేల
యవస రమ్మది లేదిల యార్య !వినుము

Thursday, October 27, 2016

శంకరార్య!

మీకుజరిగిన దానికిమేముకూడ
బాధనొందితిమిమిగులపరమగురువ!
వేళతప్పకమందులువేసికొనుము
సరియయగుమీకువెంటనేశంకరార్య!

Wednesday, October 26, 2016

పెను ప్రమాదములుప్ర మోదము నకెసుమ్ము

జరుగు చున్నవి నిత్యము జనుల కకట
పెను ప్రమాదములు,ప్ర మోదము నకెసుమ్ము
రోడ్ల ప్రక్కన జెట్లను నాటు ట రయ
పిల్ల గాలులు వీచును జల్ల గాను 

అమ్మ ఆబ్దీకము


అమ్శ వచ్చునుశుక్రవారమ్మునాడు
వచ్చువారలుమరిరానివారలెవరు
తెలియకుండెనునాకది,దేవిరాక
తధ్యమనుకొనుచుంటినిదధ్యమౌనె?
-----
అమ్శచల్లనియాశీస్సులందుకొనగ
దప్పకుండగరావలెనొప్పురీతి
సోదరులుమరియునికనుసోదరీమ
ణులగుమీరలు,సప్రేమబలుకుచుంటి

కోడలు, మామఁ జూచి కనుగొట్టెను రమ్మని సైగఁ జేయుచున్

కోడలు, మామఁ జూచి కనుగొట్టెను రమ్మని సైగఁ జేయుచున్
జూడగ దుష్టకంబు లవి జోరుగ సాగుచు నుండె నీభువిన్
గోడలు మామ జూచి కనుగొట్టుట యేమిది కండకావరం
బాడది యుండగా వలెను నాడతనంబున గౌరవంబుగన్

కోడలు కనుగొట్టె మామకున్ రమ్మనుచున్చూడుము కలియుగ ధర్మము
కోడలు కనుగొట్టె మామకున్ రమ్మనుచున్
కోడలి చర్యకు భయపడి
కోడలినే వెడల గొట్టె గుపితుడు నగుచున్ 


Tuesday, October 25, 2016

మునికి న్గో పమె భూషణంబగు బ్రజా మోదంబు సంధిల్లగన్

మునికి న్గో పమె భూషణంబగు బ్రజా మోదంబు సంధిల్లగ
న్ననగాన్యాయమె యార్య మీకదియయా హా యెంతగా బల్కిరో
మునికిన్ శాంతమె భూషణంబగును నే ప్రొద్దున్గదా నేర్వుమా
యనిశంబాతడు మానసంబు నిల  నాదైవంబు నేగొల్చుగా 

Monday, October 24, 2016

మునికి గోప మెకద భూషణంబు

మునికి గోప మెకద భూషణంబనగను
న్యాయ మగునె నార్య !నరునకు వలె
గోప ముండ రాదు కొంచె మైన మునికి
మౌనమే యతనికి నాభరణము 

రైకనువిప్పిడాసెసమరంబునగూలినబ్రాణనాధునిన్


భీకరయుధ్ధరంగమునబేరయనాయుడుఖడ్గమున్దగన్
దాకరమందునన్మిగులధారణజేయగముందెబోవగన్
రైకనువిప్పిడాసెసమరంబునగూలినబ్రాణనాధుని
న్నాకమలాక్షిశోకముననాయతరీతినినీరుకార్చుచున్

రైకనువిప్పికలిసినదిరణనిహతుబతిన్


చాకలికొమరుడురణమున
నేకాకిగబోరుసలిపియీడ్వంబడుచు
న్నాకముజేరగదనసతి
రైకనువిప్పికలిసినదిరణనిహతుబతిన్

Saturday, October 22, 2016

నడిరేయి ర విగాంచి నవ్వె నుత్పలము

వేడి గాడ్పు వీచె నడిరేయి, ర విగాంచి
నవ్వె నుత్పలమన న్యాయ మౌనె ?
చంద్రు జూడ గ విక సనమునొందు భువిని
రవిని జూడ గముకు ళ త నునొందు 

Friday, October 21, 2016

సీతను బెండ్లాడి శివుడు శిశువును గనియన్

ప్రీతిగ నుండెను రాముడు
సీతను బెండ్లాడి, శివుడు శిశువును గనియె
న్మాత  గు పార్వతి జేసిన
ప్రతిమది గణపతి రూపపు పార్థివ మేనన్ 

సోదరా !

చదివితి శతకపు భాగము
చదువగ సంతసము గలిగె జక్కగ నుంటన్
చదువుల తల్లియ నిన్నిక
సదయను మఱి  జూచు గాక సహజ న్ముండా !

పాచికల నాడ యవసరం బదియ వలదు
భక్తి భావము దోడన పరమ శివుని
బూజ జేసిన నిచ్చును బుణ్య ఫలము
వేంక టేశుడు శంభుడు వేరు కాదు

భవ్యత నొందుట కొఱకు ను
నవ్యయుడగు గృష్ణు గొలువ నాతడు మనకున్
దివ్యంబగు మోక్షంబును
సవ్యంబగు రీతి నిచ్చు సహజ న్ముండా!

దేవ గురువు బృ హస్పతి తిరము గాను
శ్రవణ మందున నుండిన సర్వు లకును
నాయు రారోగ్య సంపద లన్ని గలుగు
సోమ వారపు దినమున శుభము గలుగు


వేంకటేశుని శతకము వీను లలర
చదువు చుంటిని నిత్యము, చదువు తరిని
స్వామి దర్శన మగు నట్లు భ్రాంతి గలుగ
మోకరిల్లుదు వెంటనే ముఖము దించి

సప్త గిరులను దాటుచు సంయమునన 
నిన్ను జూడగ రాగోర చిన్మయుండ !
మార్గ మధ్యము నందున మంగళమగు 
నీదు రూపము గన్ప డె  నిజము గాను 
సార్ధ కంబయ్యె నిజమునా జన్మ యికను 
నట్లె గావుము నాభాతృ హర్ష మొదవ


వినగను గాధలు నీయవి 
మనసున సంతోష మయ్యె మాన్యుడ వగుట
న్గను లార జూచు భాగ్యము 
నొనరగమఱి జేయుమార్య!యోనా సామీ !


శక్తి కొలదిని జేయంగ రక్తి తోడ 
పూజ నావేంక టేశుని మూల ప్రతిమ 
కు మరి స్వామియ యిచ్చును కువల యమున 
శాంతి ,సౌభాగ్యపు సిరులు ,సంతు వుయును 

జన్మలన్నిటికంటెనుజన్మమరయ
యిలనుమానవజన్మయేమేలుగదర
బుధ్ధితెలివియుజ్ఞానాన బూర్ణుడగుచు
మానవత్వముతోడనమసలుచుండుసోదరా !

చదివితి శతకపు భాగము
చదువగ సంతసము గలిగె జక్కగ నుంటన్
చదువుల తల్లియ నిన్నిక
సదయను మఱి  జూచు గాక సహజ న్ముండా !

పాచికల నాడ యవసరం బదియ వలదు
భక్తి భావము దోడన పరమ శివుని
బూజ జేసిన నిచ్చును బుణ్య ఫలము
వేంక టేశుడు శంభుడు వేరు కాదు

భవ్యత నొందుట కొఱకు ను
నవ్యయుడగు గృష్ణు గొలువ నాతడు మనకున్
దివ్యంబగు మోక్షంబును
సవ్యంబగు రీతి నిచ్చు సహజ న్ముండా!

దేవ గురువు బృ హస్పతి తిరము గాను
శ్రవణ మందున నుండిన సర్వు లకును
నాయు రారోగ్య సంపద లన్ని గలుగు
సోమ వారపు దినమున శుభము గలుగు


వేంకటేశుని శతకము వీను లలర
చదువు చుంటిని నిత్యము, చదువు తరిని
స్వామి దర్శన మగు నట్లు భ్రాంతి గలుగ
మోకరిల్లుదు వెంటనే ముఖము దించి

సప్త గిరులను దాటుచు సంయమునన 
నిన్ను జూడగ రాగోర చిన్మయుండ !
మార్గ మధ్యము నందున మంగళమగు 
నీదు రూపము గన్ప డె  నిజము గాను 
సార్ధ కంబయ్యె నిజమునా జన్మ యికను 
నట్లె గావుము నాభాతృ హర్ష మొదవ


వినగను గాధలు నీయవి 
మనసున సంతోష మయ్యె మాన్యుడ వగుట
న్గను లార జూచు భాగ్యము 
నొనరగమఱి జేయుమార్య!యోనా సామీ !


శక్తి కొలదిని జేయంగ రక్తి తోడ 
పూజ నావేంక టేశుని మూల ప్రతిమ 
కు మరి స్వామియ యిచ్చును కువల యమున 
శాంతి ,సౌభాగ్యపు సిరులు ,సంతు వుయును 

జన్మలన్నిటికంటెనుజన్మమరయ
యిలనుమానవజన్మయేమేలుగదర
బుధ్ధితెలివియుజ్ఞానాన బూర్ణుడగుచు
మానవత్వముతోడనమసలుచుండు

శతక మంతయు బూర్తిగ జదువ దెలిపె 
భక్తి భావము కలిగెడు పధ్ధతి యును 
స్వామి మహిమ లు పుష్కర స్నాన ఫలము 

లాది గానెన్నియో వింత లాశతకము వేంకటేశ్వరా!

(౧)
శతకం బొక్కటి వ్రాయ నెంచితిని మీచారిత్ర్యముల్  చాటుచున్
నుతియింతుం దమ లీలలన్నిటిని నే నోరార రమ్యంబుగా
వెతలం బెట్టక శక్తి నిచ్చి నను దీవింపంగ రావే నమ
శ్శతముల్ సేసెద భక్తినిం దిరుమలేశా భక్త రక్షాగ్రణీ!

శ్రీసతి భీకరాగ్రహము శ్రీపతి శాంతము గాదె మిమ్మిలన్
భాసిత సప్తశైలయుత భారత విశ్రుత పుణ్య భూమినిన్
హాస విలాస రేఖల విహార నివాసము సేయ నిల్పె సం
త్రాస జనాళి రక్షణకు రాజనిభానన వేంకటేశ్వరా!                                1.

నుదుటను నామ మొప్పెను గనుంగవ కన్పడ కుండు నట్టులన్
సదమల దామ మొప్పెను భుజద్వయ భాసిత భూషణమ్మనన్
ముదిత లలంకరించి రట ముచ్చట గొల్పుచు వక్షమందునం
దదసదృ శాకృతిన్నరయ ధన్యుల మైతిమి వేంకటేశ్వరా!                        2.

శంభుని కంఠ మందున విషమ్మును చంద్రుని యందు మచ్చయున్
గుంభిత తాపమే యినుని క్రూర కరమ్ములఁ దల్లడిల్లగన్
గుంభన రీతిఁ జంపె వనిఁ గోతిని రాముడు నట్టి దోషముల్
సంభవ మన్న మీ కడ  నసత్యపుఁ బల్కులు వేంకటేశ్వరా!                      3.

కలువలు పూయ నేర్చునె ప్రకాశిత చారు శశాంకుఁ గానకే
వలవల యేడ్చు పద్మములు పశ్చిమ దిక్కున సూర్యు డున్నచో
వెలవెలఁబోవు గేహములు పేరిమి పూజలు సల్పకున్నచో
నిలయము సత్య సంపదకు నీ భజనావలి వేంకటేశ్వరా!                        4.

సుందర దివ్య విగ్రహము సూర్య శశాంక నిభాక్షియుగ్మ పా
రీంద్ర నిభావలగ్న పరిలిప్త సుగంధ నితాంత గాత్ర మా
నందమ యాభయప్రద ఘనద్యుతి హస్త వికాస మూర్తివే
నందిత పద్మగర్భ సురనాథ మహేశ్వర వేంకటేశ్వరా!