Tuesday, May 31, 2016

కాముడ వైన ముక్తియె సుఖంబుగదక్కును లోకమౌనన్

నేమము దోడ నెప్పుడును నీరజ నాభుని మ్రోలనే దగ
న్గా మము గల్గుచు న్భజన గారవ మొప్పగ జేయుచో నిక
న్గా ముడ వైన ముక్తియె సుఖంబుగదక్కును లోకమౌన
న్బా ముల దాల్చువాని నిల బ్రార్ధన జేయుమ యెల్ల వేళలన్ 

కాముడవు ముక్తి దక్కుట కడు సులభము

కాముడవు ముక్తి దక్కుట కడు సులభము
కాంత ! ముమ్మాటికినిజము కామ మదియు
దైవ నామము ,పూజలు  దర్శన ముల
నెడల లగ్నమై నుండుచో నీపు డమిని
ముక్తి నొందుదు వనుమాన మొంద వలదు 

వనితారత్నముమీసమంటిపలికెన్వాల్లభ్యమొప్పారగన్

వినుమానాయదిపల్కులన్గమల!యేవేళావిశేషంబహో
వనితారత్నముమీసమంటిపలికెన్వాల్లభ్యమొప్పారగన్
దనదైనన్దగుశైలిలోబలికె తాదాత్మ్మంబునొందన్మదిన్
వినగానొప్పునెనామెమాటలిలదావేసారునట్లేయగున్Monday, May 30, 2016

వనితమీసమ్మునంటితాపలికెనిట్లు

వనితమీసమ్మునంటితాపలికెనిట్లు
మీసముండినమగవారుమీరయైన
రండినాతోడదలపడరండివేగ
తేల్చుకొనెదముమనయొక్కతెగువలిపుడ


Sunday, May 29, 2016

వ్రతపీఠముపైనబాదరక్షలనిడుమా

సతతముభరతా!నీదగు
వ్రతపీఠముపైనబాదరక్షలనిడుమా
యితరమునేదియుదలచక
పతియగునారామచంద్రుబాదముగనుమా!


అతిగాబ్రేమనుబొందునాప్రతిమనాహాయంచుదారుంచిరా
వ్రతపీఠమ్మునబాదరక్షలిడుమాభక్తిన్ బ్రపూజింపగన్
వెతలున్నాయవిపోవగాయిపుడయావెంకేశుబాదాలనున్
పతితున్గావుమయిప్పుడేకరుణమేపారన్రమా!వెంటనే


Saturday, May 28, 2016

భరతుడంపెరామునివనవాసమునకు

రాజ్యపాలనగావించెరాముబదులు
భరతుడం,పెరామునివనవాసమునకు
కైకకోరినవరములకారణమున
తనయుడనియునుజూడకతండ్రియపుడు


Friday, May 27, 2016

పద్యములనువ్రాయవలెనుపదుగురురోయన్

హృద్యముగాగవులందరు
పద్యములనువ్రాయవలెను,పదుగురురోయన్
విద్యలనవమానించకు
విద్యయెమరికూడుబెట్టువిశ్వంబునకున్

శంక రార్య !

శంక రార్య !

జ్వరము దగ్గె నీర సమ్మును నుండెను
ననుచు దెలుప మోద మయ్యె మదికి
పుష్టి గలుగు నన్న మునుదినిన యెడల
నీర సమ్ము దగ్గు నార్య !మీకు

బ్లాగునందునమీయొక్కపనినిజూడ
సంతసమ్మునుగలిగెనుశంకరార్య!
కోలుకొనినందులకుగానుగృష్ణుదయను
పూర్తియారోగ్యమీయుత!మృడుడుమీకు

Thursday, May 26, 2016

కారణ మేమిలేక నిజ కాంతుని దూ ఱరె కాంత లెల్లరున్

కారణ మేమిలేక నిజ కాంతుని దూ ఱరె కాంత లెల్లరున్
కారణ మేమియుండ దట కాంతుని దూ ఱు ట యొక్కకార్యమే
వారల భావమం చనెడు భావన దోచెడు నామదిన్ మరిన్
మీరలు సెప్పుడీ యిపుడు మీకుగ నేమని దోచెనో గదా 

కారణము లేక దూఱును కాంత పతిని

కారణము లేక దూఱును కాంత పతిని
నామె కేమైన పిచ్చియా ?యార్య చెపుమ
కారణము లేక దూఱదు కాంత తనదు
పతిని నెన్నడు జగతిని ,భయము తోడ 

Wednesday, May 25, 2016

పరమ భాగవతులు సాని వాడ నుంద్రు

దైవ సాన్నిధ్యమున నుంద్రు తా రెపుడును
పరమ భాగవతులు, సాని వాడ నుంద్రు
జారు లెప్పుడు, వారల సమయ మంత
వ్యర్ధ మొనరింతు రట్లు ని ర ర్ధక ముగ 

వేడుకోలు

మంచి యారోగ్య మిమ్ముమా ,మాగు రువులు
శంక రార్యుల కెప్పుడు, లెంకనుగద
వేడు కొనుచుంటి నిన్నునే వినయ ముగను
నాల కించుమ నామొఱ యాది దేవ !

Tuesday, May 24, 2016

నారికి దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా

ఆరయ దివియే యగుమరి
నారికి దన పుట్టినిల్లు, నరకమ్ము గదా
జారుల జీవిత మెప్పుడు
వారల రానీయ రాదు పడతుల దరికిన్ 

Monday, May 23, 2016

భీ తింజెందిరి ధర్మ నందనుని సంవీ క్షించి భీ మా ర్జునుల్

భీ తింజెందిరి ధర్మ నందనుని సంవీ క్షించి భీ మా ర్జును
ల్భీ తిన్జెందగ గారణం బది కదా వీక్షించ గా నత్తరిన్
న్జేతో మోదముగా గనంబడె నుగాచిత్రంబుగా నిప్పుడు
న్శాన్తిన్గోరెడు ధర్మ రాజు సమరో త్సాహంబునుప్పొంగుట న్

భీతింజెందిరి ధర్మనందనుని సంవీక్షించి భీమార్జునుల్
,  భీతింజెందగ కారణంబును మదిన్వీక్షించగా నత్తఱిన్
 చేతోమోదముగా గనంబడె మహా చిత్రాతి చిత్రంబు..నీ,
 రీతింధర్మపు రూపమై వెలుగు నా రేనిన్బలౌద్ధత్యముల్.

భీ తిల్లిరి ధర్మజు గని భీమా ర్జునులే

గీతా చార్యుని దలచుచు
కా తరమున్లేక మదిని కార్చిచ్చు వలె
న్నేతల నందఱజంపగ
భీ తిల్లిరి ధర్మజు గని భీమా ర్జునులే 

ముఖమముపచ్చడియగుముద్దులిడగ

గుద్దునొక్కటీయగోడనొడిసిబెట్టి
ముఖముపచ్చడియగుముద్దులిడగ
బుగ్గసొట్టవడుచుమోమంతయువికృతి
గనయిసొగసుదనముగమిలివోవు


Sunday, May 22, 2016

పరుల కుపకారమును జేయ పాప మొదవు

పుణ్యమయ్యది గలుగును గణ్య ముగను
పరుల కుపకారమును జేయ, పాప మొదవు
ప్రాణి కోటిని హింసించ బ్రత్య హమును
బ్రాణ మనగను జీవికి బ్రాణము గద 

కనికరముంజూ పదగదు కాంతల పైనన్

కనుడీ వాక్యము మీరలు
కనికరముంజూ పదగదు కాంతల పైన
న్వినుటకు సొంపుగ గలదే ?
వనితలు లేనట్టి గృహము వ్యర్ధము గాదే ?

ఖండ కావ్యము -కల

రాజ శేఖర శర్మచే రమ్యముగను 
వ్రాయ బడినట్టి యీ కృతి  పామరులరు 
సహిత మయ్యది బాగుగ జదువ గలరు 
శైలి సులభమ గుగతన గలను నైన 

Saturday, May 21, 2016

లవకుశులు మేనమామలు లక్ష్మ ణునకు

కాదు కాదె ప్పటి కిని నా కవలు లైన
లవకుశులు మేనమామలు లక్ష్మ ణునకు
వార గుదురార్య!యతనికి వరుస కుకొమ
రులిల నిట్లుగా బంధము దెలియవలయు 

సంస్కారము

సంస్కారమయదిముఖ్యము
సంస్కారములేనివారుజగమునవ్యర్ధుల్
 సంస్కారవంతుడగునిల
సంక్రందునికరుణకలుగసాదరముంగాన్

Friday, May 20, 2016

ఉత్తరుండ ర్జునునకంటెనుత్త ముండు

వరము లిచ్చెడు దైవమే వసుధ ప్రజకు 
ను త్తరుండ,ర్జునునకంటెనుత్త ముండు 
లేడు భువిలోన నెందును లేమ ! యరయ 
యాతనికి సాటి యాతడే యవని యందు 

ఖండ కావ్యము -విఘ్నేశ్వర జననము

విఘ్న నాధుని జననపు వింత కధను 
జక్క వర్ణించు తీరును జదువ మదికి 
సంత సంబును గలిగెను నెంత గానొ 
సుబ్బ సహదేవ !నామాట సూ నృ తంబు 

Thursday, May 19, 2016

పాపములకుగారకుండుపరమశివుండే

పాపములునీవుజేయుచు
పాపములకుగారకుండుపరమశివుండే
యీపగిదినీవుపలుకుట
నీపాపమునిన్నుజెరచునీలా!వినుమా

అనుమానించె డు పతిగల యతివ సు ఖించున్

అనయము నరకము జూచును
న నుమానించె డు పతిగల యతివ, సు ఖించు
న్దనపై ప్రేమను జూపుచు
వినయము గల భర్త గలుగ వేయింతలు గాన్ 

ఖండ కావ్యము -సక్తు ప్రస్థుని కధ

పేద బ్రాహ్మణు దానమ్ము పెద్ద దనుచు 
ధర్మ రాజట పలుకువి ధాన మరయ 
పులక రించెను నా యొ డల్బొలుపు గాను 
సత్యనారాయ ణా !మఱి   సాద రముగ 
నందు కొనుమయ్య  నేనిచ్చు  వంద నములు 

Wednesday, May 18, 2016

దొంగ పదసేవ జేయని ధుల్ ల భించు

మాయ సాధువుల నునమ్మి మనుట కంటె
యాది మధ్యాంత రహితుడు నైన వెన్న
దొంగ పదసేవ జేయని ధుల్ ల భించు
బ్రదుకు పుడమిని జక్కగ బ డయు కొఱకు 

జగదభిరామునిగొలిచిన....

జగదభిరామునిగొలిచిన
జగమునకేమేలుమరియుశాంతియుగలుగున్
బగలునురేయియుననకను
ఖగవాహనుగొలువరండుకలియుదమచటన్

Tuesday, May 17, 2016

ఖండ కావ్యము -భృగు మహర్షి

భృగు మహర్షి బృ హత్శోధన గురిచి యిట
చక్కగా వ్రాసినట్టి రచయిత కిత్తు
వేల కొలదిగ నాశిసుల్ బ్రియము తోడ
నందు కొనుముర  సోదర ! యందు కొనుము 

యమునెక్కి లులాయములు విహారము సల్పున్

అమలా!వినుమీసంగతి
కమతముమూలానవచ్చుకసరునుబరుప
న్నమలంబగుగ్రాసపునిచ
యమునెక్కిలులాయములువిహారముసల్పున్
Monday, May 16, 2016

సన్మానము

జనన మొందిన తేదీని మనన జేసి 
సభను నొకదాని నేర్పాటు జక్క పఱచి 
సభికు లందరి మధ్యన సన్మతి నిట 
శాలు వనుగప్పి దీవించ సంత సమయె 

సన్మానించుట నిటులను 
సన్మానపు సభలు జరిపి సముచిత రీతిన్ 
సన్మాన కర్త చొరవన 
సన్మానిత సంఖ్య పెరిగె సాకార ముగాన్ 

వేదిక నలరు నాతోటి సోదరులకు ,
 సత్క రించెడు వారలు ,సత్క రింప 
బడెడు వారలు ప్రేక్షక మాన్యులకును 
వంద నంబులు సేతును నందు కొనుడు 

సన్మానము జేయగ నిక 
సన్మానితు నేను మీకు శతముల కొలదిన్ 
సన్మతితో నే నిత్తును 
దన్మయ మగునట్లు దనకు దరహాసములన్ 

ఇంత మందిని నిచ్చట నింత సేపు 
విసుగు లేకుండ కూర్చుండు విధము జేయు 
మొహనాకారు డైనట్టి మోహనునకు 
శుభము కలుగుత ! నిరతము నభవు దయను 

   

పూలను సిగలోన దురుము పొలతులు గలరే

పూలను గూరిచి సందియ
మేలా సామీ ! పడతుల యేశిర సైనన్
బూలకు ననువుగ గలచో
పూలను సిగలోన దురుము పొలతులు గలరే

{గలరే అనగా ఉన్నారని నా భావము }

ఖండ కావ్యము -అమ్మాయిలూ .......

మూర్తి గారి రచన మోతాదు దాటెను 
జోలి మాలి నపని జూడ యదియ 
పరువు నష్ట మనుచు బడతులు దావాను 
వేతు రేమొ సామి ! భీతి కలిగె 

Sunday, May 15, 2016

ఖండ కావ్యము -పరమ పద సోపాన పటము

పిల్ల పెద్ద లనక నెల్లవా రునునాడు
కొనెడి యాట యీ వైకుంఠ పాళి
ముందు వెనుక లుగను మోక్ష మందుదు రట
గుండు వారి యాట గొప్ప దనము 

భార్యకు మీసముల్ మొలిచె బాపురె భర్తకు గర్భమ య్యె డిన్

ఆర్యులు సెప్పి యుంటిరి ట హాహ య నంగను నేమిచిత్ర మో
భార్యకు మీసముల్ మొలిచె బాపురె భర్తకు గర్భమ య్యె డిన్
న్నార్యులు దా నెరుంగ వలె నాలిము ఖమ్మున మీసముల్గనన్
శౌర్యము గాదలంచవలె ,శూరులు వారలు ధాత్రి యందు నన్

పద్య రచన -చింత పండు

చింత పండు మనకు నెంతయో నుపకృతి 
జేయు ,రుచిని గలుగ జేయు రసము 
నందు ,పులుసు కూర లందును వేయగ 
దాని విలువ జెప్ప దరము గాదు 

Saturday, May 14, 2016

ఖండ కావ్యము -జల రక్షణ

జలరక్షణ గూరిచి దా
నలవోకగ వ్రాసె గృతిని హాహా యనగన్
దలచగ శేఖర శర్మకు
నిల సా టియె లే రుభువిని నీశుని  దయచేన్

గోపికల నృత్యము

బృందావనమున గోపిక 
లందముగా జేయు చుండ్రి హాహా యనగ న్ 
డెందము లలరగ నృత్యము 
నందుని  నందనుని మ్రోల నవరసమొలుకన్ 

క్రీస్తు పూజ నీయుడు గాడు క్రైస్తవులకు

క్రైస్త వులకెల్ల జగతిని గ్రాంతి నొప్పు
క్రీస్తు పూజ నీయుడు, గాడు క్రైస్తవులకు
వంద నీయుడు శ్రీరామ భక్తు డిలను
మతము బట్టియే దైవము మాన్యు డగును 

Friday, May 13, 2016

పిలువకురా యలుగకురా

పిలువకురా యలుగకురా
చెలిమిని నేజే తునిపుడు చేష్టలుడుగుచు
న్బి లువుము నీదరికిప్పుడు
వలపులతో  స్రుక్కి యుంటి వంశీ కృష్ణా !

రామచంద్రుడు శయనించె రంభ తోడ ala

కటిక నేలపై సీతతో గాననమున
రామచంద్రుడు శయనించె, రంభ తోడ
కులుకు చుండెడి వాడట కౌతు కమున
దేవతల రాజు నిరతము దివము నందు


ఖండ కావ్యము -పనసపొట్టు కూర

పనసపొట్టు కూర బహు పసందుగనుండు
నావ బెట్టి వండ నార్యు లార !
శుభమ శుభములకును శుచిగను ,చక్కని
రచన నిచ్చె  శంకర య్య మనకు 

ఆదిశంకరాచార్యజయంతి

ఆదిశంకరుపుట్టినయీదినమున
వాడవాడలయందునవేడుకగను
జరుపుచుండెయుత్సవములుశంకరునకు
వైభవోపేతముగనునుపాసన!కను

వాల్మీకి

వల్మీకోద్భవుడగుటన
వాల్మీకిగబేరునొందిపావనకృతియౌ
చెల్మినిరామాయణమును
బల్మరుదాచదువునట్లువ్రాసెనుగదరా

Thursday, May 12, 2016

తొలుత మ్రొక్కంగ వలె నెల్ల దుర్జనులకు

విఘ్నముల బాపు కొఱకునై విఘ్ననాధు
దొలుత మ్రొక్కంగ వలె ,నెల్ల దుర్జనులకు
దగిన శిక్షను వేయగ దగును సుమ్ము
చెడ్డ పనులను భావిని జేయ కునికి

ఖండ కావ్యము -శివ శివా

శివ శివ శివ శివ యనుచున్ 
శివునే బ్రార్ధించు నెడల సేమము ,సిరులన్ 
భవుడి చ్చును నో మిస్సన !
పవలంతయు జేయ పూజ బరిశు ద్ధ ముగన్ 


కింకరుడే రాజయి ఘన కీర్తిని దెచ్చెన్

బొంకులు సెప్పెడు రాజును
లెంకలు నిక నమ్మ కుండ లేమిని జేయ
న్శంకను వీడుచు నపుడొక
కింకరుడే రాజయి ఘన కీర్తిని దెచ్చెన్ 

Wednesday, May 11, 2016

పద్య రచన -ఎడ్ల బండి

చిత్ర మందున జూడుము చిన్న చిన్న 
పిల్ల లాబండి మీదన నుల్ల మలర 
పోవు చుండిరి బడి కి కా బోలు చూడ 
ముచ్చట గనుండె ను బయన ముగద బాల !

Tuesday, May 10, 2016

ఖండ కావ్యము -నవ విధ భక్తి నివేదనము

శర్మ విరచిత పద్యాలు చ దువ మదిని 
సంత సమ్మును గలిగెను సరళ కృతికి 
భక్తి పద్యాల రచనలో రక్తి యుండె 
నిజము ముమ్మాటి కీ మాట ప్రజల లార!

కోతిని పెండ్లాడి నాతి కొమరుని బడసెన్

ఈ తరము వారి చేష్టలు
తాతల కాలంబు నాడు తలచిరె యిటుల
న్జేతలు దిగువవి జూడుము
కోతిని పెండ్లాడి నాతి కొమరుని బడసెన్ 

పద్య రచన -మిర్చి బజ్జీలు

చిత్ర మందున  జూడుబ జ్జీ ల సొగసు 
నెంత బాగుగ నుండెనో నంత రుచిని 
గలుగ జేయును నిజమది కల్ల కాదు 
వేడి వేడివి తిందము  వేగ రండు 

Monday, May 9, 2016

మాట నిలుకడ లేకున్న మాన్యు డగును

ముఖ్య ముగనిల గారవ ముండ దా ర్య !
మాట నిలుకడ లేకున్న, మాన్యు డగును
మాన వత్వము తోడన మదిని దలచి
సాటి వారల కెప్పుడు సాయ బడిన

Sunday, May 8, 2016

నీరు జల్లి నంత నిప్పు రగిలె

నిప్పు చల్ల గనగు నీరజ !తెలియుము
నీరు జల్లి నంత, నిప్పు రగిలె
భోగి మంట నుండి భుగ భుగ మనుచును
గట్టె వేయ గనది యట్టు లుండు 

పద్య రచన -కాగితపు పడవలు

చిన్న దనమున వరదన జిందు లాడి 
కాగితము తోడ పడవలు కత్తి రిగను 
జేసి నీటి యందున నవివేసి యాడు 
కొనెడి వారము బాల్యపు గుర్తు లవియ 

Saturday, May 7, 2016

గీతను పఠి యించు నరుడు కోతి యగును

సకల సద్గుణ వారాశి ,శాంతి యుతుడు
గీతను పఠి యించు నరుడు, కోతి యగును
దురితములు జేయు మనుజుడు దుష్టు డయ్యు
వికృత చేష్టల తోడను విర్ర వీగి 

పద్య రచన -రైతు భూమి దున్నుట

తనదు కొమరుని నాగటి దరువు మీద
నునిచి దున్నసా గె నునట  తనివి తీర
తొలకరించగ నానేల సులువు గాను
నాతడే కద మనకు గా నన్నదా త 

Friday, May 6, 2016

శంకరయ్య గారి కర్నూల్ పయనము

గురువు శంకరు కర్నూలు నరుగు కతన 
పయన మతనికి శుభముగ బరగు గాక !
వేడు కొందును శంభుని వినయ ముగను 
జయము గూర్చగ జేయుడో శంకర!యని 

మతము మారని జనులకు హితము లేదు

మేలు గలుగును నిరతము బాల !వినుము
మతము మారని జనులకు, హితము లేదు
మతము మార్పుల మూలాన మతపు విలువ
తెలియ కుండగ బోవుచు  దీటు గాను 

పద్య రచన -గులాబీ జాములు

తీయ తీయ గు లాబిని  దినగ జిహ్వ 
లేచి వచ్చును గద మరి లీల !తీసి 
కొనుము వాటిలో మనకుగా గొన్ని టిపుడు 
తనివి దీరగ దింద ము మనము బాల !

ఖండ కావ్యము -భోజ రాజు వింత కోరిక

వింత కోరిక కోరిన విభుని కధను 
కాళి దాసుమ హాకవి కదన విధము 
నద్భు తంబుగ వ్రాసిన నార్య !శంక 
రయ్య !వందన శతముల నందు కొనుము 

ఖండ కావ్యము -విఘ్నేశ్వర స్తుతి

గురు మూర్తి గారి చేతను 
సరళంబగు రీతి తోడ సాం బునిదనయు
న్నిరవుగ గణు తించగ మది 
గరముం సంతోష మయ్యె గాంచిన విధమై 

Thursday, May 5, 2016

పద్య రచన -కట్టెలమోపు

కట్టెల మోపును మోయుచు 
బిట్టున నట పోవుచుండ్రి బేలలు వరుస 
న్నిట్టుల మోయుచు వారలు 
పట్టున మరి వండు కొండ్రు వంటను నింట న్ 

బెండు మునుగు నినుప గుండు తేలు

బండ కట్టి నీట బడవేయ ,వెంటనే
బెండు మునుగు, నినుప గుండు తేలు
ననుట నిజము కాదు మునుగును జలమున
నిజము పలికి తిపుడు నీవు నమ్ము 

అక్కను బ్రేమించి పెండ్లి యాడె ముదమునన్

మక్కువ తోజూ తును మా
య క్కను, బ్రేమించి పెండ్లి యాడె ముదమున
న్జక్కని వాడగు సోముని
చ క్కందన మునకు మెచ్చి సరసపు రీతిన్ 

పద్య రచన -మజ్జిగ కుండలు

కొత్తి మీరియు కరివేప కూడి యుండి
యల్లమును జేర్చి యచ్చటను ల్ల మలర 
తేట మజ్జిగ గనబడె ,దెరువరులకు 
దప్పి దీ ర్చను బెట్టిరి దాత లార్య !

రచన : పోచిరాజు కామేశ్వర రావుశ్రీకర దినకర సోముల
నాకుజ బుధ గురువు శుక్రు డాదిగ శనియున్
రాకేందు రిపులు రాహువు
నా కేతువులన్ స్మరింతు నమితప్రీతిన్ (1)

ఘన తిమి రారిన్ కశ్యప
తనయున్ దురితౌఘహర్తఁ దలతుం భక్తిన్
దినకరు జపాసుమ సమున్
జననోద్దీపిత ప్రచండ సమ్యక్కిరణున్ (2)

విమలాంబుజ హిమ వర్ణున్
హిమ గిరిజాధీశ మౌళి హృత్ప్రియ వాసుం
గమలానుజున్ శశాంకున్
నమస్కరింతును నిశాధి నాధున్ సోమున్ (3)

అశనిద్యుతి సమ భాసితు
ని శక్తిహస్త విభవు ధరణీ సంజాతున్
విశ దాంగారక నామున్
భృశ మంగళకరు నుతింతు పేరిమి తోడన్ (4)

గమ్యా ప్రమేయ రూపున్
రమ్య ప్రియంగు నవ కుట్మల సమశ్యామున్
సమ్యక్సత్వ గుణ నిధిన్
సౌమ్యగ్రహ బుధు నుతింతు సమ్మోదముగన్ (5)

అమర ముని వరాచార్యున్
విమలాత్ముం గాంచన నిభ విలసిత దేహున్
సముచిత రీతి బృహస్పతి
నమస్కరింతు నిల భక్తి ననవర తమ్మున్ (6)

సకలాసుర వర గురువుఁ గ
నక సన్నిభ నవ్య కుంద నాళాభాంగుం
బ్రకటిత శాస్త్రాచార్యుని
నకలంకు నుతింతు శుక్రు నగ్ని ముఖు నిలన్ (7)

యామున సమాన దేహ
శ్యామున్ ధర్మాగ్రజు రవి సంజాతున్ ఛా
యామార్తాండ సుపుత్రున్
వేమారు నుతింతు శనిని విలసిత గాత్రున్ (8)

అతి వీరు నర్ధ కాయుని
సతి సింహిక ముద్దుపట్టిఁ జంద్రా దిత్యా
మిత దళితాసక్త మతిన్
సతతము రాహువు నుతింతు సద్భక్తి నిలన్ (9)

కుసుమామల దళ సన్నిభు
నసదృశ రౌద్రాత్ము ఘోరు నతులిత రౌద్రున్
లసితగ్రహ తారా విభు
వసుధం గేతువు నుతింతు బరమప్రీతిన్ 

ఖండ కావ్యము -నవ గ్రహ స్తోత్రము

తొమ్మిది గ్రహముల గూరిచి 
యిమ్ముగ నిట వ్రాసి నట్టి యీ కృతుల నునే 
గమ్మగ జదువుదు నిత్యము 
నిమ్మహి గామేషు కృపను నిచ్చుచు బ్రేమన్ 

Tuesday, May 3, 2016

ఖండ కావ్యము -----స్వర్ణ భూమి

స్వర్ణ భూమి కృతిని జదువగా ముదమయ్యె 
శర్మ గారి రచన జక్క నగుట 
వ్రాయ నింక నుబహు వ్రాతలు గృతులుగ
కోరు దునత నినిట కూర్మి తోడ 

ధాన్యము గని రైతు తల్ల డిల్లె

ధాన్యము గని రైతు తల్ల డిల్లెను మఱి
యందు పొల్లు దప్ప యసలు గింజ
కాన బడక బోగ గంటినిండుగనీరు
నేక ధార గాను నేరు కాగ 

పద్య రచన -ఆడ మగవారలను

చిత్తరువు నందు గలయట్టి పొత్త ములను 
జూడ నవగత మయ్యెను సులువు గాను 
చేడి యలనిల నర్ధము చే సి కొనుట 
బహుళ కష్టమనుచు దోచె బా ర్వ తమ్మ !
పురుషు లనబడు వారలు పొలుపు గలిగి 
చేయి చేతిని గలుపుచు జేరి యుండ్రు 

తెలుగుబాల!

పరులయధికారమునుమీదవైచికొనుట
జోలిమాలినబనికిదాజూరగొనుట
మంచిలక్షణంబదికాదుమానవునకు
దెలియజెప్పితినామాటదెలుగుబాల!

Monday, May 2, 2016

ఖండ కావ్యము -ఋతు చక్రము

ఆరు ఋతువుల సొగసును నంద ముగను 
దనదు ధీశక్తి వర్ణించి తనరె లక్ష్మి 
యాహ ,యేమిర చనయది యద్భు తంబ 
యామె కామెయే సాటి యో యార్యులార !

దీ పా లంకృత గృహమున దిమిరము నిండెన్

దీ పా వళి దిన మున మా
పాపలు సంతో షమున ట పా సులు గాల్చ
న్మా పాక దగ్ధ మగుటన
దీ పా లంకృత గృహమున దిమిరము నిండెన్ 

పద్య రచన -ఉప్పు

ఉప్పు లేని కూర చప్పగా నుండును 
భోజ్య వస్తు వులకు ముఖ్య మదియ 
వనధి నీరు మడుల బారించి యెండన 
నెండ జేసి చేతు రిలను నుప్పు 

కొయ్యగుర్రమెక్కికయ్యమాడె

బుడతడచటయెంతముద్దుగానుండెనో
కొయ్యగుర్రమెక్కి.కయ్యమాడె
నతనిజూచివానియన్నశంకరరావు
గుర్రముతనదియనిగొడవజేసి

పద్యరచన.....పిచ్చుకగూడు

పిచ్చుకగూడునుజూడగ
నచ్చముగాగుహనుబోలియలరెనుమిగుల
న్బిచ్చుకయాగూడునుదా
నిచ్చనురకరకములుగనునేర్పరుచుకొనున్

ఖండకావ్యము......తెలుగువెలుగు

తెలుగుభాషకుగలతియ్యదనమ్మును
నాటవెలదిలోననచ్చుగుద్ది
చదువరులకుసంతసమ్మునుగలిగించు
సఖుడ,సుబ్బరావ!శతమునతులు