Thursday, June 30, 2016

మాంసము దిన విప్రవరుడు మా న్యు o డ గురా

హింసించుట యగు బ్రాణుల
మాంసము దిన, విప్రవరుడు మా న్యు o డ గురా
హింసల జోలికి బోవక
కంసారిని గొలుచు నెడల కాంక్షలు లేమిన్ 

పతితులె పుణ్య జీవులని వాదన జేసెద రంగనా మణుల్

సతతము దైవ ప్రార్ధన లుసల్పుచు దానము జే యు శీలుడే
యితరము లైన పానమున కిష్టుడు నైనను వాని నందురే
పతితులె పుణ్య జీవులని వాదన జేసెద రంగనా మణు
ల్లతి వల మాటలన్నియు ను నాదరణీయములౌ గ దా యిలన్


Wednesday, June 29, 2016

పతితులె పుణ్యపు రుషులని వాదింత్రు సతుల్

సతతము శంకరు గొలుచుచు
వితరణముంజేయు నెడల బేర్మిని నెపుడు
న్ని తరులు నోపక పోయిన
పతితులె పుణ్యపు రుషులని వాదింత్రు సతుల్

దయ్యమె భార్య యైనపుడు దక్కును భర్తకు సర్వ సౌఖ్యముల్

కయ్యము లెన్నియో జరుగు కాంతకు గాంతునికి న్జ గంబున న్
దయ్యమె భార్య యైనపుడు, దక్కును భర్తకు సర్వ సౌఖ్యముల్
కయ్యము లేక యుండగను గాంతుని సేమము జూర నొందుచు
నెయ్యము తోడనే మెలఁగి నేర్పున నోర్పున నుండనోపినన్ 

Tuesday, June 28, 2016

దయ్యమ్మే భార్య యయిన దక్కును సుఖముల్

అయ్యా !బాగుగ జెప్పితి
రెయ్యెడలనుసత్య మదియ యి ధ్ధర  లోన
న్నియ్యదిమనుజునిభాాగ్యము
దయ్యమ్మే భార్య యయిన దక్కును సుఖముల్

Monday, June 27, 2016

భైరవు డిచ్చు చుండు నశుభంబులు నమ్మిన భక్త కోటికిన్

భారము గాగనాబ్రదుకు భార్యను బిల్లలు జూడకుండు రీ
ధారుణి నెట్లుగా మనుచు దారణ జేయుదు జీవనంబు నున్
వారము వారము న్భజన బాగుగ జేయుచు నుండగానిక న్
భైరవు డిచ్చు చుండు నశుభంబులు నమ్మిన భక్త కోటికిన్ ?


భైర వుండి చ్చునశు భము ల్భ క్తులకును

భైర వుండి చ్చునశు భము ల్భ క్తులకును
ననుట నాయమె మీకిది యార్య !చెపుమ
భైర వుండి చ్చుశుభములు వరదు డగుట
భక్త కోటిని రక్షించి రక్తి తోడ 

పద్య రచన -తెలుగు భాష

పంచ దారను బోలిన భాష యగుట 
వివిధ దేశాల ప్రముఖులు ప్రేమ మీర
లెస్స పలికిరి మనభాష లెస్స యనుచు 
గౌర వించుట మనవంతు కీరవాణి !

మద్దెల లెన్నియో గగన మధ్యము నందున మ్రోగె శ్రా వ్యతన్

అద్దిర మేఘముల్ గగన మంతయు నల్లగ నావరించె నే
యిద్దిన మెల్లడన్గనగ నీదురు గాలులు నుర్ము లున్మఱిన్
సద్దులు తోడుగాగ దివి సాంతము చీకటి గాఁగ గొప్పనౌ
మద్దెల లెన్నియో గగన మధ్యము నందున మ్రోగె శ్రా వ్యతన్ 

మద్దెలలే మ్రోగె గగన మధ్యము నందున్

అద్దిర యురుములు నాబడు
మద్దెలలే మ్రోగె గగన మధ్యము నందు
న్ని ద్దిన ముదయము కాగన్
తద్దయు వర్షo బువ చ్చెదా మెఱుపు లతోన్మద్దెలలే మ్రోగె గగన మధ్యము నందున్

అద్దిర యురుములు నాబడు
మద్దెలలే మ్రోగె గగన మధ్యము నందు
న్ని ద్దిన ముదయము కాగన్
తద్దయు వర్షo బువ చ్చెదా మెఱుపు లతోన్పద్య రచన =ఎడ్ల బండి

ఎడ్ల బండిని జూడగ నింపు గలిగె
పూర్వ మందవి యుండెను బుష్కలముగ 
నేడు కరువాయె న య్యవి నిజము గాను 
బరగ నాటోలు విరివిగ వచ్చుగతన 

Sunday, June 26, 2016

శవ సందర్శన మిచ్చు పుణ్యముల సత్సంపత్తు ల న్మిత్రమా !

శవ రూపంబున నాశివుండె పుడు నాశా జ్యోతులన్నీ యుచు
న్నవసానంబున ముక్తినా బరఁగు నానై శ్వర్యము న్దా సదా
యివటూరీ ! యి క ఖఛ్చితంబ యిల నీ శుండేశుభంకా రుడున్
శవ సందర్శన మిచ్చు పుణ్యముల సత్సంపత్తు ల న్మిత్రమా !


Saturday, June 25, 2016

శవ సందర్శనము పుణ్య సంపద లిచ్చు న్

చివరకు మనమంద రమును
శవములుగాామారుటవని సత్యము సుమ్మాా
శవమనగను శివ రూపము
శవ సందర్శనము పుణ్య సంపద లిచ్చు న్  

పద్య రచన -పిల్లలు బడికి

వాన వచ్చుట వలననా బాలురచట 
గొడుగు క్రిందన తలలిడి గుంఫన ముగ 
పోవు చుండిరి బడికిగా బోలు వారు 
చూడ ముచ్చట యాయెను జూడ పటము

Friday, June 24, 2016

పాలను విడి చేయు క్షిరపానము మేలౌ

మాలా !వినుమిది ,హంసలు
పాలను విడి చేయు ,క్షిరపానము మేలౌ
బాలురు తెలివిగ నుంటకు
వీలగుచో బోర్నవీట వేయుము రుచికిన్ 

Thursday, June 23, 2016

రాతిని గాంచి కాంత యను రక్తిని బొందె మనోజ కేళికై

రాతిరి వేళ యా పడతి రాగము దీయుచు బోవు చుండియు న్
రాతిని గాంచి కాంత యను రక్తిని బొందె, మనోజ కేళికై
నా తిని వేడెనా  గురుడు నమ్ముము కోరినవన్ని నిత్తుగా
నేతరుణంబు నైన మఱి యిప్పుడు నాదరి కీవ రాగదే 

రాతిని గని కాంత రక్తి నందె

నాతి యనుకొ నె రమ రాతిరి యేగుచు
రాతిని గని, కాంత రక్తి నందె
సొగసు దనము తోడ శోభిల్లు నూతన
వరుని జాచి మిగుల వలపు గలిగి 

Wednesday, June 22, 2016

తరుణుల వాలు చూపులను దాటగ ధాతకు నైన శక్యమే

తరుణుల వాలు చూపులను దాటగ ధాతకు నైన శక్యమే
తరమును గాదు గా నెపుడు ధాతకు కూడను దాట నీ భువి
న్నిరవుగ నొక్కయీ శ్వరునకే యది సాధ్యమ యీ యుగంబున
న్నెరవుగ మీరలందఱును నేర్పున నీ  విషయంబు నేర్వుడీ 

శ్యామలీయం

శ్యామలీయమ !తవ సవరణ లనుశిర
సా వహించి యింక భావి నెపుడు
దప్పు జేయ కుండ నొప్పువి ధమ్ముగ
నుండు నటుల జేతు నోక వివర !

తరుణుల చూపులను దాట ధాతకు వశమే

విరులను దలలో దాల్చియు
నరవిందపు మోముగలిగి యాహ్లాదముతో
న్గరము న్ సొగసులు గలయా
తరుణుల చూపులను దాట ధాతకు వశమే 

శుని సంపంగి సుమాల శోభ లను మెచ్చున్ మేలు మేలంచు దాన్

వినుమా యీయది సావధానముగ సంపెంగల్ సమూలంబుగా
నొనరన్ మాలగ జేయగా మిగుల దానో పంగ నామా  గిరీ
శుని సంపంగి సుమాల శోభ లను మెచ్చున్ మేలు మేలంచు దాన్
ననగా పండిత శ్రేణులీయె డను నే నా శ్చ ర్య ము న్ బొంది తి న్


Tuesday, June 21, 2016

శునకము సంపంగి పూల శోభను మెచ్చున్

కనబడె సింహము వోలెను
శునకము, సంపంగి పూల శోభను మెచ్చు
న్ద నులత గల యాభామలు
కనువిందుగ నుండుకత న కళకళ తోడన్

హనుమా !వింటివె యీయది
శునకము సంపంగి పూల శోభను మెచ్చు
న్గన బడగా నీ పూవులు
తనువంతయు బులకరించి తాదాత్మ్య మగున్


కరుణా సాగరుడన్న నొప్పు దశ దుష్కoఠుండు చిత్రంబుగన్

కరుణా సాగరుడన్న నొప్పు దశ దుష్కoఠుండు చిత్రంబుగ
న్న రయన్  సత్యము రావణుండనగ మాహాత్మ్యుo డు గాదే భువిన్
శరణున్గోరిన వారి కి న్నెపుడు దా సాహాయ్యమున్  జేసెఁగా
కరుణా సాగరుడన్న నొప్పు దశ దుష్కoఠుండుసత్యంబుగన్ 

Monday, June 20, 2016

కరుణా పాధో నిధి దశ కంఠుండనగన్

తరువది యశోక మనగను
సరగున నట నునిచి యతడు సాధ్విని సీతన్
వరముగ నిచ్చెను గడువును
కరుణా పాధో నిధి దశ కంఠుండనగన్

Sunday, June 19, 2016

పిల్లిని జంపె సద్విజుడు వేదమతమ్ము గ యజ్ఞ వాటికన్

అల్లరి పిల్లవాడొకడ యాటల నాడుచు దాగియుండు నో
పిల్లిని జంపె ,సద్విజుడు వేదమతమ్ము గ యజ్ఞ వాటిక
న్ను ల్లము సంతసిల్ల గను నోర్పున నేర్పున యాగమున్ద గ
న్నల్లదె చేసెనే గదర హర్ష కుమారుడ !చూచితే మరి న్

వధువుల్ లేకనె లగ్నముల్ కుదిరె యే వైనాలు చూపింతురో

కధలన్ జెప్పెను నెన్నియో యతడు మాకాశా లతల్ సాగగా
మధువున్ ద్రాగిన వాని పల్కు లవియా మాటల్ వినంగా దులే
వెధవుల్ సెప్పెడు పల్కులన్ వినక యాపెద్దల్ కుదిర్చెన్ గదా
వధువుల్ లేకనె లగ్నముల్ కుదిరె యే వైనాలు చూపింతురో 

పిల్లినిస ద్విజుడు చంపె వేదోక్తముగన్

ఎల్లపుడు జంపకూడదు
పిల్లిని, స ద్విజుడు చంపె వేదోక్తముగ
న్నల్లన యాగము జేయుచు
నెల్లరకు నిష్ట మగుత నిధ్ధర యందున్ 

Saturday, June 18, 2016

న్యస్తాక్షరి - 35 (రా-మ-దా-సు)

రాతినే నాతి జేసిన రామ చంద్ర !
మమ్ము సహితము గాపాడు మిమ్ముగాను
దాస దాసాను దాసుండ దయను జూడు
సుజన పాలన రక్తుడ !సౌమ్య చరిత !

రామ !భద్రగిరి నివాస !రమ్య చరిత !
మదిని దలతునునీ  రూపు మాననీయ !
దాసు డైనట్టి గోపన్న ద్రాచి నట్లు
సుజన పాలక! మాయెడ జూపు దయను 

అల్లుడ నయ్యెదన్ సుతుఁడ నయ్యెద ప్రాణ విభుండ నయ్యెడన్

అల్లన యత్తమామలకు, హైమ వతీసుత తండ్రికి,న్నిక న్
లాలన తోడజూచునను లాస్యకు నెప్పుడు నాదరంబునన్
వల్లభ రాయడా !కనుము భావన జేయుచు బారదర్శ తన్
అల్లుడ నయ్యెదన్ సుతుఁడ నయ్యెద ప్రాణ విభుండ నయ్యెడన్ 

Friday, June 17, 2016

జయహో హనుమా !

పాపాలెన్నిటి జేసిన 
పాపుల దరి జేర్చకుండ పాలయ హనుమా !
పాపాల జోలు పోనిక 
పాపంబుల మీద నొ ట్టు పవన కుమారా !

అల్లుడ బుత్రుండ మగడనయ్యెద వరుసన్

చల్లగ నుండను శ్రీమతి
యల్లన వేషంబు లెన్నొ యై ఛ్చిక ముంగాన్
మెల్లగ బ్రీతిని  నిటులుగ
న ల్లుడ బుత్రుండ మగడనయ్యెద వరుసన్ 

Thursday, June 16, 2016

దత్తపది - (తాత-మామ-బావ-మరది)వానదేవుని ఆహ్వానిస్తూ

ఉష్ణ తీవ్రతమామది యోప దయ్యె
నాల తాతరులును మాడి నేల బడియె
వాన దేవుడ !గబగబా వఛ్చి మాకు
దెగువ దనము హర్ష మమరదిశల కురియు 

రావణు డున్వి భీషణుడు రాముని పుత్రులు ధర్మ వర్తనుల్

ఆ వసుధ న్జనించె నుగ నిర్వురు భ్రాతలు వారలే గదా
రావణు డున్వి భీషణుడు ,రాముని పుత్రులు ధర్మ వర్తను
ల్యీ వ  యెరుంగుమా మఱియు నెవ్వరి కెప్పుడులొంగ లేదని
న్నివసు ధన్గనంబడునె నిట్టిమాహాత్ములు నెంత గా గనన్ 

Wednesday, June 15, 2016

రావణ విభీ ష ణు లు రఘు రాము సుతులు

అరయ నగుదురు సోదరు లవని యందు
రావణ విభీ ష ణు లు ,రఘు రాము సుతులు
కవల పిల్లలు ,వీరులు లవుడు కుశులె
యారితే రిరి విలువిద్య యందు వారు

శంకరార్య! సంతసంబునుగలిగెనుశంకరార్య!
కంటివైద్యముసుఖముగగలుగుకతన
సకలశుభములుగలిగించుశంకరుండు
కంటికినిరెప్పయట్ల్డయికాచుగాత!


Tuesday, June 14, 2016

నిషిద్ధాక్షరము - క (క, దాని గుణితములు, అది సంయుక్తమైన అక్షరములు)కుచేల వృత్తాంతము

బాల్య మిత్రు డగుట బహుసంపదల నొందె 
నలసు ధా ముడార్య !హరిని వలన 
చిన్న నాటి నెయ్య మెన్నంగ గొప్పది 
జీవి తాంతము మన చెంత నుండు 

Monday, June 13, 2016

నవ తెలంగాణ!{మాన్యులు శంకరయ్య గారు }
సీ.        ఎనలేని పాలనం బనయమ్ము వర్ధిల్లె
ననఁ గాకతీయుల ఘనత సాక్షి!
అసమాన సాహిత్య రసమాధురి కురిసె
నఁగఁ బోతన్న పద్యములు సాక్షి!
ప్రతిలేని శిల్పసంపదలు శోభిలె నని
పలుక రామప్ప దేవళము సాక్షి
సరిలేని పోరాటశక్తికి నెల విది
యన రాష్ట్రసాధనోద్యమము సాక్షి
తే.        యిట్టి బహుళప్రశస్తమై యెసఁగినట్టి
నా తెలంగాణ రాష్ట్రమ్ము నవ్యజాగృ
తీ సమారంభకృషిని సంధించి మించి
సర్వతోముఖప్రగతికై సాగు నింక.                                     (1)

కం.       శ్రీలకు తావలమై వి
ద్యా లలితకళలుపరస్పరాత్మీయతలున్
మేలుగ వర్ధిల్లఁగమురి
పాల తెలంగాణ ప్రగతి పథమున సాగున్.             (2)

కం.       కోకిలవలెమేఘమువలె,
కేకివలెన్చిల్కవలెనుశ్రీకృష్ణుని వం
శీకృతనినాదగతిమో
దాకర తెలఁగాణ కవిత యలరించు నిఁకన్.            (3)

సీ.        బతుకమ్మ బోనాల పాటలు ద్రాక్షాస
వంబయి తన్మయత్వంబు నిడఁగ
ముడాల యాదాద్రి కొమురెల్లి దేవుళ్ళ
కరుణామృతమ్ము మేల్గలుగఁ జేయ
రామప్ప లక్నవరమ్ము పాకాల త
టాకముల్ మేటిపంటల నొసంగ
నానాట వర్ధిల్లు నవ్యపరిశ్రమల్
జీవనోపాధికిఁ ద్రోవఁ జూప
తే.        సర్వరంగమ్ములందు ప్రశస్త వృద్ధి
నంది, కలలెల్ల సాకారమై చెలంగ,
ప్రజలు పాలకుల్ సత్సమన్వయము గలిగి
సాగ బంగారు తెలఁగాణ సాధ్య మగును.               (4)

తే.        పెక్కు పోరాటములఁ జేసి విక్రమించి
స్వంతరాష్ట్రమ్ము సాధింపఁ జాలినార
మన్ని రంగాలలో వృద్ధి నందగలము;
నా తెలంగాణ తల్లి వందనము నీకు!                                (5)

పాశుపత మ్ము వేసి హరి పార్ధుని జంపె ను నిర్దయాత్ముడై

పాశుపత మ్ము వేసి హరి పార్ధుని జంపె ను నిర్దయాత్ముడై
యాశువు గాదె మీపలుకు లట్లుగ నెవ్వరు  నైన నుండునే
నీ శుడు జంప నేరడిల నెట్టి పరి స్థితులందు నైనను
న్బాశు పతంబుతోడ నమరి పార్ధుని గృష్ణుడు నేర్వుమా యిదిన్

పాశుపతము వేసి హరియె పార్ధుని జంపెన్

ఆశువు తోడన బలికెను
పాశుపతము వేసి హరియె పార్ధుని జంపె
న్నీ శా ! వింటివె యాయది
పాశుపతము జంపెన టగ పార్ధుని నచట న్

శంకరయ్య గారి కంటి వైద్యము

కంటి వైద్యమునకు బోవు కంది శంక
రయ్య గారికి శుభములు రయముగాను 
జరుగు గావుత ! శంకరు గరుణ వలన 
తధ్య మీయది ,నామాట తప్పు కాదు 

Sunday, June 12, 2016

న్యస్తాక్షరి..జ న్మ భూ మి-ఆటవెలది-భారతమాత

జననితుల్యమగుటసకలముబొందుజ
న్మబడయుకతనదనుమనకునెపుడు
భూరితనముగూర్చుపుడమితల్లికిదియే
మిక్కుటమగునతులుసక్కజేతు

కవ్వడి తేరు టె క్కెమున గారుడ రూపము శోభ గూ ర్చెడిన్

కవ్వడి తేరు టె క్కెమున గారుడ రూపము శోభ గూర్చె డి
న్గ వ్వడి తేరు టె క్కెమున గారుడ రూపముగానరా దుగా
నెవ్వరు సెప్పిరో యిటుల నేమన వచ్చును వారల న్సుధా !
రవ్వడి జేయకింక మఱి రాతిరి యాయెను బండుకో యిటన్

Saturday, June 11, 2016

కవ్వడి రధ ప తాకాన గరుడు డుండు

కవ్వడి రధ ప తాకాన గరుడు డుండు
ననుట సరికాదు గరుడుడు హరిప తాక
మునగ దరెప రెప లతోడ ముదము గలుగ
నూగు చుండును గగనాన నొప్పు గాను 

Friday, June 10, 2016

దత్తపది - (మబ్బు-వాన-జల్లు-వరద)

అల్ల కురు వంశ మంతయు జల్లు మనగ
తొడరి  సభలోన జెప్పదొ డవుగ రాజ్య
భాగ మబ్బునే జెప్పుమ పాండవులకు
ననివి దురుడుదా పలికె నీ  వానతీ యు
మార్య !జరుగబో వుఘట న లాదులిపుడు 

Thursday, June 9, 2016

బక ముద్వృత్తిని జింక ప్రాణము గొనె న్బాపంబు గా నెంచదే

బక ముద్వృత్తిని జింక ప్రాణము గొనె న్బాపంబు గా నెంచదే
బక ముద్వృత్తిని జింక ప్రాణమనగ న్భావ్యంబు గా దెప్పుడు
న్బకము న్జింకలు నొక్కచో గలియు నెవ్వారి  న్గనుంగొ ం టి రే ?
వికలం బౌనదిగా దలంచితిని నో భీమేశ్వరా వా !మదిన్

బకము రేగి జింక ప్రాణము గొనె

బకము రేగి జింక ప్రాణము గొనెనట
యేమి చిత్ర మిదియ యెక్క డైన
సంభ వించు నట్లు జాడతెలిసె నిల ?
వేరు వేరు వాటి వేసరములు  

Wednesday, June 8, 2016

భాగవతమ్ము మానవుల బాపముజేయగ బ్రోత్సహించురా

భాగవతమ్ము మానవుల బాపముజేయగ బ్రోత్సహించురా
రాగము తోడ నిట్లనగ రాదు గనెప్పుడు నోయి సోదరా !
భా గ వతమ్ము మానవుల పాప ము బోవుట కర్హమౌ గదా 
భోగము లెన్నియో మనకు భూరిగ నిచ్చును సత్యమిద్దియే 

భాగవతము ప్రోత్స హించు బాపము జేయన్

రాగము దానము బల్లవి
రాగములను బాడుకొ నుము రంజిల మనసుల్
బాగుగగలదా యిట్లన
భాగవతము ప్రోత్స హించు బాపము జేయన్ 

Monday, June 6, 2016

సరసీజాాతములువిరియజంంద్రుడువెలిగెఃఃన్

సరసులకంందమువచ్చును
సరసీజాాతములువిరియ,జంంద్రుడువెలిగె
న్నరయగబూర్ణిమదినమున
విరబూసినమల్లివోలెవేడుకనీయన్Sunday, June 5, 2016

కవితల్వ్రాసి పఠించి నంత గవి సత్కా రమ్ముల న్బొందునే

కవితల్వ్రాసి పఠించి నంత గవి సత్కా రమ్ముల న్బొందునే
కవిత లవ్రాయడు నెప్పుడు న్నతడు సత్కారంబు లాశించి యు
న్గవిత ల్బొందును గారవంబు లిల నా కావ్యంబు లొప్ప న్సరి
న్గవితా ! నేర్వుము నీ వును న్సరిగ నా గావ్యంపు సోయంబులన్ 

Saturday, June 4, 2016

కవిత జెప్పిన కవికి సత్కార మేల ?

కవిత జెప్పిన కవికి సత్కార మేల ?
యనుట సరికాదుసత్కార మార్య !చేయ
వలయు నువిధిగ నప్పుడే పండి తులకు
సంత సమ్ములు గలుగుచు జదువ వ్రాతు
రెన్నియో కావ్యములికను మిన్న  గాను 

Friday, June 3, 2016

మంచున్గొండలు మండుచున్న వవిగో మాహేంద్ర నీ లద్యుతిన్

మంచున్గొండలు మండుచున్న వవిగో మాహేంద్ర నీ లద్యుతి
న్నంచు న్మా రవిచంద్రు పల్కె నిపుడే యార్యా !కనున్గొంటివే
మంచున్గొండ లు మండు టె క్కడన లేమా !చూచితే నీవుగా
మంచున్గొండల నె క్కుచో బదము లేమాత్రంబు గాన్పించవే 

మంచుమల యింద్ర నీ లమై మండు చుండె

సూర్య కిరణాల కాంతికి సొగసు గలుగు
మంచుమల ,యింద్ర నీ లమై  మండు చుండె
నబ్బ యేమి యుష్ణ మ ,యెండ యదిరి పోయె
నెప్పు డైనను జూచితె యింత వింత 

Thursday, June 2, 2016

మరణము నందు తోడ్పడెను మాధవు డెంతయు మో దమందగన్

మరణము నందు తోడ్పడెను మాధవు డెంతయు మో దమందగ
న్నరయగదోచె నాపలుకు హారతి !సత్యమ యెల్ల వేళల
న్నెరుకగ లేదె నీకు మరి యేపుగగావడె ?తిన్నని న్భళా
దురితము బాపి పుణ్యమును దుష్టిగ నీయగ నోపునే గదా

మరణ మందు తోడు మాధవునకు

భక్తుల కె పుడుండు పరమశి వునిదయ
మరణ మందు తోడు ,మాధవునకు
నతులొ నర్చు నెడల నమ్రత గనునిక
రక్షజేయు నెపుడు రయము తోడ 

శ్రీ కృష్ణునున్గ ని సిగ్గుతోడ వడి బాఱెన్సీ త పూదోట లోన్

శ్రీ కృష్ణునున్గ ని సిగ్గుతోడ వడి బాఱెన్సీ త పూదోట లోన్
రాకాచంద్రుని బోలు గృష్ణు గని యా రాముండు నా భావనన్
లౌక్యంబు న్నిసుమంత లేక తనుగా లోలాయ మా నంబునై
నాకారంబును జూచి యామె యపుడ ట్లున్జే సెన్గదా మరిన్

Wednesday, June 1, 2016

శ్రీకృష్ణుని జూచి సీత సిగ్గిలి పాఱె న్

శ్రీ కర రూపము గలయా
శ్రీకృష్ణుని జూచి సీత సిగ్గిలి పాఱె న్
రాకా చంద్రుని బోలిన
యా కృష్ణుడె తనదు భర్త యనుకొని మదిలోన్