Wednesday, August 31, 2016

మార్తాండుడు గ్రుంకె నదిగొ మధ్యా హ్న మునన్

మూర్తీ ! చూడుము గగనము
మార్తాండుడు గ్రుంకె, నదిగొ మధ్యా హ్న మున
న్నా ర్తిని విలవిల లాడగ
మార్తాండుడు రెచ్చి పోయి మాడ్చె ను శిరముల్


Tuesday, August 30, 2016

అరిష డ్వర్గము మానవాళికి హితంబందించు నెల్లప్పుడున్

అరయన్  గీడును జేయునే నిలను బాహాటమ్ముగా నెప్పుడున్
అరిష డ్వర్గము మానవాళికి ,హితంబందించు నెల్లప్పుడు
న్నిరవౌ సజ్జన సాహితీ పరులు తారే బో ధనల్జే యుచు
న్నరి షడ్వర్గము గూరి చి న్మిగుల నాహ్లాదంబు గల్గ న్దగ న్అరి షడ్వర్గమ్ము హితము నందించు సదా

హరియించును సంపదలను
న రి షడ్వర్గమ్ము ,హితము నందించు సదా
యిరవౌ సజ్జన పొత్తులు
తరతరముల వరకు నెపుడు దధ్యముఁ భువినిన్ 

కుందేటికి కొమ్ము లైదు కుక్కకు వలనే

పందెము గెలువగగొమ్ముల
నందముగా ఫి ట్టు జేసి యాగారడి యున్
కుందేటికి కుక్కకునకు
కుందేటికి కొమ్ము లైదు కుక్కకు వలనే

చూడుడు మీరలు చూడ్కుల తోడ
కుందేలు కుక్కకు కొమ్ములు గలవు 

తండ్రి య సంగ్రహ త్వమును దా గడు మెచ్చె సుతుండు చూడరే

తీండ్ర గ గొప్పవారిలను దీటలు వారగ దానమీయగన్ 
దండ్రి దనంత దా నపుడు దప్పను భావన గల్గి యుంటతో 
తండ్రి య సంగ్రహ త్వమును దా గడు మెచ్చె సుతుండు చూడరే 
పౌండ్రు ని మంచి శీలతను పౌరుష భావము రంగ రించుటల్ 

తండ్రి ధనహీన క త న తనయు డెది గె

వీలు కాలేదు చదువగ వేణు నక ట
తండ్రి ధనహీన క త న,  తనయు డెది గె
దల్లి దండ్రుల పోషణ ,దైవ బలము
లుండుట వలన మంచిగ నున్నతుడుగ

Wednesday, August 24, 2016

దత్తపది - (శివ-హర-భవ-రుద్ర)శ్రీకృష్ణుని స్తుతిస్తూ

భవహర శివకర పరమాత్మకృష్ణ !
వారిజ నేత్రుడ వామన రుద్ర !
యటుకులు బెల్లము నర్పింతు నీకు
కాపాడు మమ్ముల గరుణతో సామి !

Tuesday, August 23, 2016

నీరము లేక దీపములు నిక్కముగా గొడి గట్టె జూడుమా

తారక రాము జేలు గన ధాన్యము బూర్తిగ డొల్లు వోయెనే 
నీరము లేక ,దీపములు నిక్కముగా గొడి గట్టె జూడుమా 
పూరగగుందె లో జమురు పోయక పోవుట చేతనే సుమా 
యూరక వెల్గుమన్న యవి యోపునె వెల్గగ బండితోత్తమా 

నీరు చాలక దీపము లారి పోయె

పంట పొలములు బూర్తిగా వాడి పోయె
నీరు చాలక, దీపము లారి పోయె
బట్ట బయటన వెలిగించ బ వన మునకు
ముందు జాగ్రత్త యవసర మందఱకును 

Monday, August 22, 2016

కన్యాదానమ్ము సేయ గలుగు నరకమే

ధన్యు లగుదురట పుడమిని
కన్యాదానమ్ము సేయ, గలుగు నరకమే
యన్యాయంబుగ నితరుల
వన్య మృగంబులను బోలె బాధించం గన్ 

Sunday, August 21, 2016

భర్తను బైటకున్ దరిమె భారత నారి కళా ప్రపూర్ణయై

భ ర్తను బంపె గూరలకు భారతి తానుగ వంట జేయుచున్
భర్తను బైటకున్, దరిమె భారత నారి కళా ప్రపూర్ణయై
ధూర్తుడు కోరియా సతిని దూరగలోగిలి నాక్షణంబునన్
భర్తను గాక యే యితర పౌరుని జూడరు భారతీ మణుల్ 

భర్తను బయటకు దరిమె భరత నారి

కూర గాయలు దెమ్మని కుసుమ పంపె
భర్తను బయటకు ,దరిమె భరత నారి
ధూర్తు డొక్కడు వలపుతో దరికి రాగ
స్త్రీలు బ్రాధాన్య మిత్తురు శీలమునకు 

Saturday, August 20, 2016

ఆర్య భట్టు

ఆర్య భట్టున కిడుదును నహరహమ్ము
వంద నంబులు శత కోటి పగలు రేయి
యాతని కృషికి సంతోష మంది మిగుల
పగలు రేయిలు గలుగుట భట్టు వలన 

భాగవత జయంతి


భాగవతజయంతియనగబరగునుత్స
వంబునుజరుపుచున్నట్టిప్రముఖులకును
వచ్చునటువంటిసాహితీపరులకిడుదు
వందనంబులువేలుగనందుకొనుడు


రామ రమ్మ టంచు రాధ పిలిచె

రామ రమ్మటంచు రమణి యా సీతమ్మ
పిలిచె ననుచు వ్రాయ దలచి వ్రాసె
రామ రమ్మ టంచు రాధ పిలిచె నని
మతిమ రఫున నిచట మామగారు

Friday, August 19, 2016

జన్మాష్టమి


అష్టమి రోహిణి పొద్దున
న ష్టమ గర్భుడు  పుట్టె కృ ష్ణుడు మహిలో
న్ని ష్టముగ పూ  చేసిన
కష్టము లిక మనకు తొ గు కన్నని దయచేన్
శ్రీ కృష్ణుడు భగవానుడు
శ్రీ కృష్ణుడు మనకు నిచ్చు సిరి సం  ద లున్
శ్రీ కృష్ణుని సేవించిన
శ్రీ కృష్ణు డె మనల పంపు మోక్షము దరికిన్ .


కిష్ట  దేవకి కడుపున
అష్టమినా డుద్భవించ  ష్ట మ శి శు గాన్
ఇష్టముగ  ల్లె వా సులు
కష్టము లిక తొలగె  ను ఛు గంతులు వేసెన్.

దోమలు గుట్టినను రేయి దోష రహితమే

ఏమని యంటిరి సామీ !
దోమలు గుట్టినను రేయి దోష రహితమే ,
యా మాటలు మీవేనా ?
నేమో మఱి రాదు నిదుర యెప్పుడు నాకున్
Thursday, August 18, 2016

గాడిద వఛ్చి జొచ్చెనట కర్ణ పుటంబున జోద్య మయ్యెడిన్

గాడిద వఛ్చి జొచ్చెనట కర్ణ పుటంబున జోద్య మయ్యెడిన్
 గాడిద యేమి ఖర్మ మఱి కాకులు మేకలు సర్వము న్సదా
పాడుచు దా ముగాను దమ పాటల నెన్నియొ యూక దంపు గాన్
 వేడుక జేసె గా  నవియ వీనుల విందుగ నత్తఱిన్గదా 

గాడిద చోద్యముగజొచ్చె గర్ణ పుటమునన్

మాడుగుల రామచంద్రుడు
గాడిదగా బొమ్మజేసి కాగితమునుతోన్
పాడుచు నూద గ దానా
గాడిద చోద్యముగజొచ్చె గర్ణ పుటమునన్

పద్మావతీ శ్రీనివాసము

ఒకరి కొకరునె దురుగాను నుండి పలుకు
కొనుచు  నున్నట్లు దోచెను కువలయమున
నీదు కావ్యము సోదర ! నిజముగాను
నిట్టి యద్భుత రచన నీ కెట్లు గలిగె !

పద్మావతీ శ్రీనివాసము

ఒకరి కొకరునె దురుగాను నుండి పలుకు
కొనుచు  నున్నట్లు దోచెను కువలయమున
నీదు కావ్యము సోదర ! నిజముగాను
నిట్టి యద్భుత రచన నీ కెట్లు గలిగె !

సరస్వతీ దేవి

ధర యీశు జెల్లెలగుటన
వరుసకు మేనత్త యగును భారతి మాకున్ 
గరమున బూజలు సేయుచు 
శిరమున సాష్టాంగ మదియ చేతును నెపుడున్ 

ధాన్యము వద్దురా మనకు ధాన్యము గావలెధన్యత న్గనన్

ధాన్యము వద్దురా మనకు ధాన్యము గావలెధన్యత న్గనన్
 ధాన్యము మంచి రంగు గలదా ,పరికించుచు ముందుగా నటన్
 మాన్యుల యొద్దనే గొలిచి మాపటి వేళకు రమ్ముమా మరిన్
 మాన్యత యైన యట్టి బహుమానము నిత్తును నప్పుడే సుమా 

Wednesday, August 17, 2016

ధాన్య మేల మనకు ధాన్య ముండ

ధాన్య మేల మనకు ధాన్య ముండగమరి
ధాన్య మాడ, మారు దండు లముగ
దండు లములు దెఛ్చి వండిన నగు గద
భోజ్య వస్తు వుగను భోక్త లకిల

రతినిబెండ్లాడె,వారిజసుతుడునిజము


మన్మధుడనబడునొకడుమైధిలిసుత
రతినిబెండ్లాడె,వారిజసుతుడునిజము
వ్యాసవిరచితరచనలకాద్యుడవని
కాదె?దెలుపుడుమీరలుగవివరేణ్య!

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవము


నేనుభారతీయుడనౌటనిరతమునిల
గర్వమొందుదుమరియునుగారవించి
వందనంబులుసేతునుభరతమాత!
యన్నివేళలవిడువకయందుకొనుముకుంజరయూధమ్ముదోమకుత్తుకజొచ్చెన్


అంజని!వింటివెయీయది
కుంజరయూధమ్ముదోమకుత్తుకజొచ్చెన్
వింజామరలనుబట్టుకు
రంజింపగజేయరమ్మురయముగనిపుడున్

పుష్కరమ్ములు

పుష్కరమ్ములువచ్చునుబుణ్యమీయ
నొ క్కొకనదికివరుసగనొక్కసారి
వచ్చుశంకర!పన్నెండువత్సరముల
కిప్పుడరయగగృష్ణమ్మకొప్పుగాను
వచ్చెశుభములీయమనకుభవ్యముగను

భారతయుధ్ధముననోడిపార్ధుడుసచ్చెన్


ఒౌరాయేమనిపలికిరి
భారతయుధ్ధముననోడిపార్ధుడుసచ్చెన్
వీరునినటులుగననుటకు
నారయమరిన్యాయమగునె నార్యామీకున్

తల్లికిదండ్రికిన్దగబ్రదక్షిణసేయగరాదుసంతుకున్


తల్లికిదండ్రికిన్దగబ్రదక్షిణసేయగరాదుసంతుకు
న్నల్లదెయొప్పునేరమణ! యావిధమౌపలుకంగనీకిట
న్దల్లియుదండ్రియున్మనకుదైవములీభువినౌటయెప్పుడు
న్నుల్లముసంతసించగనునొప్పునుజేయబ్రదక్షిణంబునున్

శ్రీకృష్ణ దేవరాయా!శ్రీకృష్ణదేవరాయా!
ప్రాకట కర్ణాట రాజ్య రమణీ రమణా!
నీ కావ్య సుధనుఁ గ్రోలఁగ
మా కందును మధురమైన మాకందములే.


ఆయత బాహువిక్రమ సమార్జిత వంశ పరంపరాగత
శ్రీయుత రాజ్యవైభవ మశేషముఁ జెందియు ధర్మరక్షణో
పాయ విదుండవైన నరపాలశిఖామణి! నీ ప్రజాళికిన్
న్యాయము దప్పకుండగ ఘనంబగు పాలన మందఁజేసితే.

వచియింతున్ భవదీయ విక్రమ కళా భాస్వద్యశోభూషిత
ప్రచురోదంతములన్; సమస్త ఘన కర్ణాటాంధ్ర సామ్రాజ్య స
ద్రచనా కార్య నిరంతరాత్త నిపుణత్వమ్మున్ విభూషింతు; భా
వ చయాంచత్ సుమనోజ్ఞ దివ్య కవితాప్రౌఢిన్ బ్రశంసించెదన్.

నీ యన్గుం బ్రజ కెల్ల మోదమును సంధింపంగఁ బాలించితే
యా యన్యాయపు శత్రుమూఁకల రణంబం దోడఁగాఁ జేసితే
వ్రాయం బొందితి వాంధ్రభాషను కవీంద్రస్థానమున్ విష్ణుచి
త్తీయంబున్ నినుఁ బోలు రాజు కలఁడే దేశమ్మునన్ జూడఁగన్.

ఒక చేతన్ గరవాల మూని రిపురాడుద్వృత్తి ఖండించితే
యొక చేతన్ ఘన ఘంట మూని రసకావ్యోత్పత్తినిన్ జేసితే
వికసించెన్ ముఖ మష్టదిగ్గజ కవుల్ ప్రీతిన్ నినుం జేరి కా
వ్య కళాగేహము లష్టదిక్కుల యశోవ్యాప్తిన్ గనం జేయఁగన్.

రచన - కంది శంకరయ్య, వరంగల్

సార్వభౌము


సార్వభౌమునిగూరిచిశంకరార్య!
చదివినటువంటిపద్యాలసరళిజూడ
తిక్కనార్యుడుతలపించెెనొక్కసారి
నీదుకవితావిధానమునిజముసుమ్ము

పద్దియముకాలకూటంపుముద్దగాదె


పద్దియముకాలకూటంపుముద్దగాదె
వాణి!రెండునువేర్వేరుపనులజేయు
కాలకూటంపువిషమదికాలుజేర్చు
పద్దియంబదిచదువగబ్రమదమిచ్చు

భగణంబున గురువు నాస్తి పండితు లారా !

భగణంబున గురువుండగ
భగణంబున గురువు నాస్తి పండితు లారా !
జగమును గృడ్డిగ జేతురె
తగునా నిటు మాటలాడ తప్పుడు పలుకుల్

Tuesday, August 16, 2016

రాముడుధర్మమునుజెరచెరాజులుమెచ్చన్

ఏమంటిరిమీరిప్పుడు
రాముడుధర్మమునుజెరచెరాజులుమెచ్చన్
 రాముడుధర్మపునిరతుడు
రామునినేనిందజేయరమ్యంబగునా?

Tuesday, August 9, 2016

భాారతయోధులన్నరిపువాాహినికిన్ దృృణకల్పులేకదాా


భాారతయోధులన్నరిపువాాహినికిన్ దృృణకల్పులేకదా
యాార్యులునమ్మిరాాపలుకులయ్యవిభాారతవీరులెప్పుడున్
పౌౌరుషవ0తులేభువినిభాారతమాాతనుగౌౌరవిoతురే
నేరముగాాదె?యిట్లుడువనీరజ!చెప్పుమనీవయిప్పుడున్

భరతయోధులుచీమలుపగతురకును

భరతయోధులుచీమలుపగతురకును
శత్రువులరయదోమలుభాారతీయు
లకునువాారువీరగుదురులక్ష్మి!మరియు
వీరువాారుగమాారుదురాార్య.భువిని

Sunday, August 7, 2016

ఊరక గల్గు భోగములు యోగము గూడిన వారి కిధ్ధరన్

ఊరక గల్గు భోగములు యోగము గూడిన వారి కిధ్ధర
న్నారయ యోగమే భువిని నద్భుత సంపద లిచ్చునెప్పుడు
న్వా రలు వారివారి దొ లి ప్రాభవ మందు కొనంగ యోగమే
కారణ మౌను నెప్పుడును గాద న లేరుగనెవ్వరు న్సు మీ 

ఊరక భోగములు గల్గు యోగులకు ధరన్

నేరము లన్నియు జేయుచు
బారమునకు జేర్తు ననుచు భ్రమ కలిగించ
న్వా రలు సంపద పంచగ
నూ రక భోగములు గల్గు యోగులకు ధరన్  

Saturday, August 6, 2016

కవిసన్మానమని చెప్ప గాభీతిల్లె న్

పవనా !సన్మానంబును
నవిరళముగజేయుచుండ్రి యచ్చట గనుమా
కవిగా జేతురు నీకన
కవిసన్మానమని చెప్ప గాభీతిల్లె న్

Friday, August 5, 2016

వరుణ దేవుడు కరుణించె గరువువచ్చె

కుండ బోతగ వర్షాలు గురియు టకును
వరుణ దేవుడు కరుణించె ,గరువువచ్చె
వాన లనునవి పడకను భరణి యందు
మొలవ దాయెను గడ్డియు ముఖ్య ముగను 

Thursday, August 4, 2016

సత్య మింకక వనము నిస్సత్త్వ మయ్య

సత్య మింకక వనము నిస్సత్త్వ మయ్య
కాదు గానెప్పటి కినది కమల !యరయ
కవన మనునది యొకగొప్ప కళయ సుమ్ము
సత్త్వ మే యది యట్లన సరియ కాదు 

మరు భూమిని దొరకు గాదె మాణిక్యమ్ముల్

అరయఁగ నెముకల భస్మము
మరు భూమిని దొరకు గాదె, మాణిక్యమ్ముల్
విరివిగ దొరకును జలధిని
తరతర ములనుండి యచట తళుకుల దోడన్ 

సాహితీ సమరాంగణ సార్వభౌముఁడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలవారి 507 వ పట్టాభిషేక దినోత్సవము

అష్ట దిగ్గజ కవులను నాద రించు
కొఱకు గాజేయు నట్టి స త్కార మునకు
గురువు శంకరుడెంపిక గూర్చి  వినగ
సంత సంబయ్యె ను మిగుల సములు లార !Tuesday, August 2, 2016

దత్తపది - 95 (నవ్య-భవ్య-దివ్య-సవ్య)వైద్యవృత్తిని గురించి

భవ్యతకలుగుటకొరకై
సవ్యమమగువైద్యమిచ్చిశంభునిగరుణన్
నవ్యతకనబరచుటకును
దివ్యంబుగనుండునటులదీర్చెనుగుండెన్

Monday, August 1, 2016

సమర శూరులు చీమల జంపు వారు

అర్జు నుండును భీముడు నరయ మిగుల
సమర శూరులు, చీమల జంపు వారు
నభము శుభమును దెలియని యాకతాయి
పిల్లలు సరదా యనుచును నుల్లసిల్లు