Tuesday, November 29, 2016

మాాధుర్యము

మాధుర్యంబిసుమంతలేనిదిగదామాయాంధ్రమీభూమిపై
యాధారంబులుసూపకిట్లుపలుకంహాయేమినాయంబుసా
మీ!ధీరంబునుగోలుపోయియిటులంమీరిట్లుమాట్లాడగా
బాధల్ నొందెనుమామనంబులిటులంబాధించనోర్వంగమే?

మాాధుర్యము

మాధుర్యంబుననుండగ
మాధుర్యములేనిభాషమనతెలుగుగదా
యాధారంబులుసూపక
బాధనుగలిగించునటులబలుకుటమేలా?

Monday, November 28, 2016

దత్తపది

వినుమా సంజయ!రణమున
నెనయగబరివారమంతయాపక్షమునన్
 గనుమరుగావగనామది
ననునయముంజింతనొందెనదినచ్చదుగా

Sunday, November 27, 2016

వినుముర

వినుమురరాజశేఖర! వివేకపుబుధ్ధినినీక్షణంబునన్
 వనితయుగావ్యమున్ జనులవంతలబెట్టుటసత్యమేకదా
యనయమువారలందరునునాశలుజూపుచునెల్లవేళలన్
 మనములబాధవెట్టుచునుమాంద్యునిజేయుదురేకదాసదా

వనితయు

వనితా!వినుమీసత్యము
వనితయుగవితయుజనులనువంతలబెట్టున్
 మననీయకవిననీయక
యనయముమనమనసుదానుహరియించునుగా

నాాగశాాంంతి

నాగశాంతిగారినందనోద్యానక
వనపువేదికనలరునటువంటి
కందిశంకరయ్యగారికివందన
శతములిచ్చుచుంటిసాదరముగ

చినరాాజాా

మీరుపంపినయాహ్వానమందెయిపుడు
సంతసించితినెంతయోచదివిదాని
దైవకార్యములెన్నియోతన్మయతన
చేయుచున్నందులకుగానుశివుడుమిమ్ము
కంటికినిరెప్పయట్లయికాచుగాత,

Saturday, November 26, 2016

రాాతిని

గౌతముశాపముందగిలికాాoతయెరాయిగమారగానిల
న్నాతతరామచంద్రునిపదావళిసోకగవెంటనేమరిన్
 రాతినిగూడినట్టిచెలిరాతిగమారెనదేమిచోద్యమో
రాతినిమార్చగల్గుటనరామునికొక్కడికేయగున్సుమా

రాాయిగూడి

రాయిగూడిచెలియరాయియయ్యెనునట
కనకలక్ష్మిదానుగాంతలందు
కఠినమనముగలిగికాఠిన్యమునుజూపు
నెపుడుదనపరమనియెంచకిచట

Friday, November 25, 2016

కాార్తిక

కార్తికమాసమందుశితికంఠునిపూజలుసేయపాపమౌ
ఆర్తినిబొందినామనసుహాయిగనుండమియట్లుపల్కితిన్
 కార్తికమాసమందిలనుగాలునిపూజనుజేయనొప్పగు
న్నార్తినినొక్కరోజయినహారములేకనునుంటమేలగున్

కాార్తికము

ధూర్తునిమాటగనెరుగుడు
కార్తికమునశివునిపూజగడుబాపమగున్
 కార్తీకమాసమంతయు
బూర్తిగశివపూజజేయబుణ్యమునిచ్చున్

Thursday, November 24, 2016

ఎదను జీ ల్ప గనంబడు హేమ మణులు

రక్త నాళముల్ ధమనులు రక్తి గలుగ
నె దను జీ ల్ప గనంబడు, హేమ మణులు
ధగధగ లుగను మెఱయుచు దలుకు లొలుక
కాంతి పుంజముల్ వెదజల్లు గగన పరిధి 

Wednesday, November 23, 2016

మతిహీన పురుషు నుతింప మాన్యులు సుమ్మీ

మతిహీనుల మాటయ యిది
 మతిహీన పురుషు నుతింప మాన్యులు సుమ్మీ
మతిగల వారెవ్వరు మఱి
యతిగా గొఱగాని మాట లాడరు ధరణిన్ 

Tuesday, November 22, 2016

కిరణ్

కార్తికబహుళదశమినిగనగదెలిసె
నీదుపుట్టినరోజనినిజముపుత్ర!
యాదిదేవుడునీకిచ్చువేదమాత
సాక్షిగాసకలములగుసంపదలను

భువి వీ డితి వేల బాల మురళీ కృష్ణా !

అవనిని గలుగఁగ జుట్టము
లవసరమా భువినివీ డ యార్యా మురళీ !
వివశత నొందగ మేమిట
భువి వీ డితి వేల బాల మురళీ కృష్ణా !

మoగళoపల్లి!

లేవులేవయ్యయికమాకులేవునీవు
మంగళంపల్లి! యరిగితె?మమ్మువిడిచి
తీరనటువంటి   లోటుమీమరణమార్య!
నీదునాత్మకు శాంతిని నీశు డిచ్చు 

పొన్నగoటివాారు

కేటరాక్టునుదొలగించకంటినుండి
యాపరేషనుజేసెడునాస్పిటలున
కీదినమ్ముననేగెడునాదుమిత్ర
మా!శుభ ములిచ్చుగావుతమాధవుండు

Monday, November 21, 2016

కట్టలు గల్గువారు పడు కష్టము నబ్జ భవుండెఱుంగునా

కట్టలు గల్గువారు పడు కష్టము నబ్జ భవుండెఱుంగునా
కట్టలు గల్గువారలకు గష్టము లేవియు లేవుగా యి లన్
గట్టల నొక్కటొక్కటిగగాంచుచు మార్చుచు నుంటిరే గదా
యట్టి తరింజ తుర్ముఖుని కందున నేర్వగ నేమి గానిట న్ 

కట్టలుగలవారిబాధకంజుడెరుగునా

కట్టలుగొల్లలుగలిగిన
కట్టలుగలవారిబాధకంజుడెరుగునా
కట్టలులక్ష్మీదేవియె
కట్టలనేమార్చుకొండ్రుకనకమువోలెన్

Sunday, November 20, 2016

త న్నంజూచిననెభక్తితత్త్వముదెలియున్

మున్నెన్నడులేనంతగ
దన్నంజూచిననెభక్తితత్త్వముదెలియున్
 గన్ననివోలెనుజగతిని
విన్నారామీరుసామి!వీనులతోడన్

Saturday, November 19, 2016

పడ్డ వాడు కాడు చెడ్డ వాడు

నింద మోపి మిగుల నిందించె రాముని
చాకి వాని మాట సరకు గొనుచు
పడ్డ వాడు కాడు చెడ్డ వాడు భువిని
రాముడనగమనకు రక్ష కుండు

Friday, November 18, 2016

"ఆగ్రహ మున్నఁ జాలు సుజనావళి మెచ్చును స్తోత్రవాక్కులన్"


ఆగ్రహమున్నజాలుసుజనావళిమెచ్చునుస్తోత్రవాక్కుల
న్నాగ్రహమున్నమెచ్చునటయాసుజనావళియేమిమాటయా!
యాగ్రహమున్నవాడిలనుహాయిగనుంటనునొప్పుకోడుగా
నుగ్రుడుదానుగాయికనుయోర్పువహించియునుండమేలుగా

ఆ గ్రహమున్నపుడెమెత్తురందరుసుజనుల్

ఉగ్రపురూపమువచ్చును
నా గ్రహమున్నపుడెమెత్తురందరుసుజనుల్
ఆగ్రహము లేక భక్తిని
నుగ్రునిబూజించునెడలనుత్సాహముతోన్

Thursday, November 17, 2016

రద్దన రాధ్ధాంత మేల రాహుల్ గాంధీ !

హద్దులు దాటుట చేతను
రద్దును జేయంగ మోడి ,రహిచెడి యిటులన్
బెద్దగ నఱచుచు నుంటివి
రద్దన రాధ్ధాంత మేల రాహుల్ గాంధీ !

Wednesday, November 16, 2016

భామా !రమ్మనుచు ముదిత భర్తను బిలిచెన్

ఏమీ యిట్లo టివి యిట
భామా !రమ్మనుచు ముదిత భర్తను బిలిచె
న్గోముగను ముద్దు లొలుకగ
నీ  మా పటి వేళ కనుచు నెంతయొ వేడ్కన్

Tuesday, November 15, 2016

ఏదినమందు తద్దినములే కరవౌనొ మ దీ యతద్దినం

ఏదినమందు తద్దినములే కరవౌనొ మ దీ యతద్దినం
బాదిన మౌనుగా బలికి రార్యులు న్యాయమె యట్లు పల్కగ
న్నా దిన  మందు నారవియ యాయత రీతిని గానడో యిక
న్నా ది నమున్ దలం  తురట యయ్యది యూనని దుర్దినంబు గాన్ 

తద్దినమే లేనిరోజు తద్దినమే నా

యద్దినము సూర్యు జూడమి
తద్దినమును నండ్రు బుధులు తాదాత్మ్యత తో
మొద్దుగ బలుకుట న్యాయమె
తద్దినమే లేనిరోజు తద్దినమే నా 

Monday, November 14, 2016

ఫలితము గోరి పాటు పడు వారికి దక్కునె లాభ మెయ్యెడన్

ఫలితము గోరి పాటు పడు వారికి దక్కునె లాభ మెయ్యెడన్
ఫలితము గోరి పాటు పడు వారికి దప్పక దక్కునే సుమా
కలుగుట సంశయంబిదియకారణ మేమది చెప్పుమా మరిన్
మలమల మాడ మంటివె ?యు మాసుత !లాభ ములేక య  య్యెడన్ 

పాటు పడినవారి కెట్లు ఫలితము దక్కున్

చేట ల గొలదిగనిత్తురు 
పాటు పడినవారి కె,ట్లు ఫలితము దక్కున్ 
మాటల గారడి జేయుచు 
బూటకములు బలుకు నెడల భువిలో మనకున్ 

Sunday, November 13, 2016

పిల్లిని జంక బెట్టుకొని పెండ్లికి బోయిన మెత్తు రెల్లరున్

పిల్లిని జంక బెట్టుకొని పెండ్లికి బోయిన మెత్తు రెల్లరు
న్గల్లలు బల్కగా నిచట కామిని ! న్యాయమె నీకుగా మరిన్
బిల్లిని జంక బెట్టుకొని పెండ్లికి బోయిన మెచ్చరెవ్వరు
న్ను ల్లము బాధ నొందగను నొక్కరు నొక్కవి ధంబు బల్కుగా
పెండ్లి కేగుము చంకలో పిల్లి తోడ

ముద్దు లొలికించు చుంటివి ముద్ద రాల !
పిల్లిని విడిచి యుండగ నొల్ల వేని
పెండ్లి కేగుము చంకలో పిల్లి తోడ
నిన్ను జూతురు వింతగ సన్నుతాంగి !

Saturday, November 12, 2016

విప్రుడు మద్య మాంసముల విందనగా దల యూపి వచ్చెనే

విప్రుడు మద్య మాంసముల విందనగా దల యూపి వచ్చెనే
విప్రుడు నైననున్నతడు విందుగ మద్య ము మాంసమున్ గొనన్
విప్ర కులంబున న్వెలిని వేయగ యుక్తము త క్ష ణంబు గా
సుప్రజ !వింటివే యిదియ సూనృత వాక్యమునా దియే గదా

ద్విజుడు మద్య మాంసమ్ముల విందు గోరె

నేటి తరము నందున బ్రాహ్మణే తరు లిల
మద్య మాంసము లన్నియు మానివేసి
శా క ములు దిను చుండగ శంక లేని
ద్విజుడు మద్య మాంసమ్ముల విందు గోరె

Thursday, November 10, 2016

సిగ్గెగ్గులు లేని మనుజు సిరి తా వలచున్

దగ్గరకు న్రా నీయరు
సిగ్గెగ్గులు లేని మనుజు, సిరి తా వలచున్
మొగ్గక చెడునల వాట్ల కు
బిగ్గరగా వేడ మదిని విష్ణుని నెపుడున్


Wednesday, November 9, 2016

మానినిమానముంజెరచిమన్ననలన్ మగవాడుపొందెరా

మానినిమానముంజెరచిమన్ననలన్ మగవాడుపొందెరా
మానినిమానమున్ జెరచమన్ననలిచ్చుటసిగ్గుచేటురా
వానినికట్టిచెట్టునకువాతలుబెట్టిననింకనెవ్వరున్
మానినిజోలికిన్నెపుడుమానవుడెవ్వడుబోవడేగదా

మానిని మానమ్ము జెఱఛి మన్నన లందెన్

తా నే యెటకో పోయెను 
మానిని మానమ్ము జెఱచి ,మన్నన లందెన్ 
దానము జేయుచు మునిగిన 
మానిని ప్రాణంబు నిలిపి మగువల చేతన్ 

Tuesday, November 8, 2016

దోషములరుదుధనమున్నదుష్టునoదు

దోషములరుదుధనమున్నదుష్టునoదు
నాాబలుకగనుసరిగాాదునమ్ముడాార్య!
దుష్టుడనగనేనుoడునుదోషముగద
యట్టివాానికిధనమున్నబుట్టుబొగరు

దో షము లెంచ రెవ్వరును దుష్టుని చెంతను విత్తమున్నచో

దో షము లెంచ రెవ్వరును దుష్టుని చెంతను విత్తమున్నచో
దోషము లెంచరెవ్వరని దుష్టుని దండన జేయకుండుచో
దోషము లెన్నియో యికను దొంతర గామరి జేయునే గదా
దోషికి శిక్ష యీ యుటలు దోషము కాదుగ జింత జేయగన్ 

Monday, November 7, 2016

పిస్కావారు

తెలుగు సాహిత్య రంగాన్ని దీర్చి దిద్ది 
తనది యగు శైలి నొకదాని నొనర జేసి 
తెలుగు భాషకు వన్నెను దెచ్చి నట్టి 
సత్య నారాయణు బ్రతిభ జాట తరమె ?

తెలుగు వెలుగుల నీనుచు దేనె వోలె 
తీయ గనునుండు నాతని తెలుగు రచన 
సాటి యెవ్వరగానరు సములలోన 
నాత నికతడే సాటియీ యైహికమున 

బోండా లరవై నమిలెను బొరుగుల వలెనే

చండా మార్కుడు ద్రాగెను
బోండా లరవై,నమిలెను బొరుగుల వలెనే
పెండ్యాల వారి కొమరుడు
తండులముల బావు శేరు తానొక్కండే 

Sunday, November 6, 2016

హారముగొల్చిచూడబదియామడలున్నదికంటివేసఖీ!

పారములేనిసైన్యమదిబాగుగనుండెను జూడుమా సమా
హారముగొల్చిచూడబదియామడలున్నదికంటివేసఖీ!
బాారులుదీరుచున్సమయ భంగము జేయక నొక్క రొక్కరు
న్వీరముజూపుచున్మదినిభీతినిలేకనుబోరుసల్పిరే

హారము గొలిచిన నది పది యా మడ లుండెన్

భారత సేనావళి యను
హారము గొలిచిన నది పది యా మడ లుండెన్
రారా చూతము దానిని
నౌరా యది యింత పొడుగ ! నబ్బుర మయ్యెన్ 

దత్తపది - 102 (సరి-గమ-పద-నిస)రామాయణార్థంలో

రాముని పదసేవను  జేయు బ్రేమ గలిగి
నాతని సమీప మునజేరి యాశతో డ
కొసరి కొసరియారా మునకు శబ రియట
యంది యీయగమధురమైన ట్టి పండ్ల
నార గించెను బ్రియమున నాత డపుడు

Saturday, November 5, 2016

దేవుడు లేనె లేడని మదిన్ నెర నమ్ముచు గొల్తు భక్తి తో న్

దేవుడు లేనె లేడని మదిన్ నెర నమ్ముచు గొల్తు భక్తి తో న్
దేవుడు లేనిచో నెటుల దేవుని గొల్తువు రామరాజ ! యే
జీవుని కై న నెప్పుడును జీవము గల్గు ట సంభ వించుటన్
దేవుడె యూ నుగా !భువిని ,దీ రె నె ?నీకనుమానమిప్పుడున్ 

Friday, November 4, 2016

దేవుడు లేడనుచు నమ్మి తిరముగ గొల్తున్

నీవే నాకిల దైవము
నీవే మఱి యుందు వండ్రు నిఖిలమునందు
న్నీ వెంకట పతి  మించిన
దేవుడు లేడనుచు నమ్మి తిరముగ గొల్తున్

గురువులకు నమస్కారములతో


ఏమి దురదృష్టమోసామి !యే మొ కాని
కష్ట ములుమీ కె రాకకు కత న మేమి ?
ప్రతిది నమ్మును దప్పక భక్తి తోడ
నాలయమ్మును జుట్టును నారు మార్లు
తిరుగ ,దొలగును బాధలు దిరము గాను 

అభినoదనలు

నాదుకవితకుస్పందించినగవుతోడ
నింపుగొలిపెడుసందేశమిచ్చినట్టి
మీరలందరకుహృదయపూర్వకముగ
జేయుచుంటినినతులను,స్వీకరించ
గోరుచున్నానుమిమ్ములనార్యులార!

తనయుడు తన తమ్ముడయ్యె దప్పో యొప్పో

వినుమా యిది యెట్లగు నిల
ద నయుడు తన తమ్ముడయ్యె దప్పో యొప్పో
వినగనునింపుగ లేదిది
వనజా !మఱి నీవచె ప్పు వరుసలు గుఱిచి న్ 

Thursday, November 3, 2016

కందిపప్పు

కందిపప్పునుజూడుముకాంత!యచట
కనులకింపయ్యెబంగరుకాంతితోడ
ధరనుజూడగమిన్నునుదాకెమరిని
కొనకదప్పదుగామనకుబ్రదుకుటకు

Wednesday, November 2, 2016

కారాగారము న ఘన సుఖంబులు దక్కున్

కారాగారము నందున
నేరాలకు శిక్షయుండు నిక్కముసామీ !
నేరాల నేతలకు మఱి
కారాగారము న ఘన సుఖంబులు దక్కున్ 

Tuesday, November 1, 2016

అయ్యను గాంచి నాతి విరహాతుర యయ్యెను సాజమే కదా

బియ్యము నిండుకుండె మఱి వేగమె తెమ్మనె  వంట జేయన
న్న య్యను గాంచి ,నాతి విరహాతుర యయ్యెను సాజమే కదా
యొయ్యనబ్ర క్కజేరి పతి నోముగ బల్కుచు నామెతోడ ,దా
నియ్యగ నొక్క ముద్దపుడు నింపుగ నామెను మెచ్చుచు న్స దా

అయ్యను గని విరహ మందె నతి వ సహజమే

బియ్యము దెమ్మని గోరిన
ద య్యను గని, విరహ మందె నతి వ సహజమే
తియ్యగ బెనిమిటి పలుకుచు
నియ్యంగా నొక్క ముద్దు నిటు నటు ప్రేమన్