Sunday, December 31, 2017

2018

భారతీయులనోములపంటగాను
వచ్చెబదునెనిమిదియగువత్సరమ్మ
యాయురారోగ్యసంపదలన్నియిచ్చి
కాచుగావుతమనలనుగరుణతోడ

పాడిపంటలవృధ్ధతబహుళమగుచు
కూడుగుడ్డలకెప్పుడుకొదవలేక
యైకమత్యముదోడననహరహమ్ము
పంచుకొందురుసంతోషపరిమళమును

తెలివితేటలయందునదెలివిమీరి
యేదిమంచిదియేదిచెడ్డదిపుడమిని
దాననెరుగుచుబ్రతియొక్కమానవుండు
మసలుచుండునునిరతముమాన్యువోలె

వత్సరమంతయునరయగ
మత్సరములువీడిజనులుమమతలతోడన్
నుత్సుకతలుగనబరచుచు
నుత్సవములుజేసికొండ్రునోపినగొలదిన్


అంతర్జాలమునేర్చిరి
వింతగనీతరమునాటిపిల్లలుమిగులన్
 పంతుళ్ళువారుమనకిక
సంతసమునవారియొద్దచట్టులుమనమే

సామరస్యముగలుగుచుసకలజనులు
వారువారలవృత్తులుభవ్యముగను
జేయుచుందురువిడువకన్యాయమెపుడు
సాలుమహిమయేయిట్లుండుసాంతముగను

నోట్లరద్దువలననోటమాటలులేక
నేమిచేయవలయునెందుభద్ర
పరచవలెను?మోడియెరుగలేనట్టిప్ర
దేశమనుచుజింతదీవ్రపరచె

Friday, December 29, 2017

దత్తపది

స్వాతివండెనుజక్కటివంటకములు
షడ్రుచులతోడనలరారెజిత్తమునకు
బ్రేవుమనగనుదిందునునవియయిపుడు
హస్తవాసియేమూలమ్మునట్టమునకు

Thursday, December 28, 2017

ఏకాదశి నాటి పూజ లిడుమల గూర్చున్

ఏకాదశి తిధి యనగను
లోకేశుండి ష్ట పడును లోకము కంటెన్
జీకాకులతో జరిపెడి
యే కాదశి నాటి పూజ లిడుమల గూర్చున్

భార్యకుసేవజేయభువిభర్తతరించునుజన్మజన్మకున్

భార్యనుజూచుగావుతనుభార్యనువోలెనుగాకమాతగా
నార్యుడునాతడెప్పుడునునాలినిబ్రేమనుజూచుచున్సదా
భార్యకుసేవజేయభువిభర్తతరించునుజన్మజన్మకున్
భార్యయుభర్తయున్గలిసిభార్గవియీశులవోలెయుండనొప్పగున్

Wednesday, December 27, 2017

భార్యనుసేవించునట్టిభర్తతరించున్భార్యాభర్తలుజగతిని
నార్యులెగదయెల్లరకునునాలోచింపన్
భార్యలుదరించునటులనె
భార్యనుసేవించునట్టిభర్తతరించున్

Monday, December 25, 2017

విల్లది రామునకునైన విఱువ దరమ్మే

విల్లును విఱిచియె రాముం
డల్లదె యాసీతమాతనా హ్వా నించె
న్ను ల్ల ము లోనికి గ ద మఱి
విల్లది రామునకునైన విఱువ దరమ్మే

Sunday, December 24, 2017

దత్తపది


కాలమేరీతిసాగునోగాలమెరుక
పాడియేసుయోధన!గృష్ఞబంధనమ్ము
భాసిలువదనుడాతడువరదుడుగద
యింకచర్చింపకేదియునిమ్ముపాలు

Saturday, December 23, 2017

పోరాటముజేయశస్త్రములపనియేలాఆరాటమేలకవివర!
పోరాటముజేయశస్త్రములపనియేలా
యారయగాంధీదెచ్చెను
పోరాటములేకయుండభువికిన్ స్వేఛ్ఛన్

ఆకాశవాణి


చదివినఙ్ఞానమంతయునుచప్పునబోవునదేమిచిత్రమో
చదువునుబట్టియుండునదిశ్రధ్ధగదాజదువంగలేనిచో
చదివినఙ్ఞానమేమియునుజక్కగనుండదునేరికైనను
న్జదువులతల్లియిచ్చునికసర్వమువేడగజిత్తశుధ్ధితోన్

మదికి కుశాగ్రతత్త్వమును మానితరీతిని సంతరించిన
న్నది ఘనమై మహోన్నత సభాంతర రాజిత దివ్యతేజమౌ
సదమల భావశూన్యుడయి సారవిహీనత మూర్ఖతత్త్వముం
చదివిన జ్ఞాన మంతయును చప్పునబోవునదేమిచిత్రమో.

బారనిచెప్పగానెవినిబాపడుసంతసమొందెజూడుమాకోరినవెంటనేముదితగొప్పగజేతునునిప్పుడేనుసాం
బారనిచెప్పగానెవినిబాపడుసంతసమొందెజూడుమా
దూరముగాదలంచకనుదోరముసంతసమొప్పగాదగ
న్గూరలుగాయలున్గొనగగూరిమితోడననేగెసంతకున్

Friday, December 22, 2017

బారనంగమురిసెబాపనయ్య

బారనంగమురిసెబాపనయ్యయనుచు
మిత్రుడనెనుసామి!చిత్రముగను
బాపనయ్యలనినవారికిచులకన?
వారినటులననినబాపమబ్బు

రసముతోడవిసిగివేసారచూడుసాం
బారనంగమురిసెబాపనయ్య
పిల్లపెద్దలందరుల్లమలరదిని
బ్రేవుమనుచుదేల్చెబెండ్లియందు

Thursday, December 21, 2017

తెలుగుజదువువారు,దేహియనరెకొద్దిమందిమాత్రమిధ్ధరణిగలరు
తెలుగుజదువువారు,దేహియనరె
భిక్షగోరువారువీధివీధితిరిగి
కర్మఫలముతప్పదేరికైన

Saturday, December 16, 2017

నన్నయరచించె,గావ్యముగన్నడమున


మూడుపర్వములాంధ్రాన ముచ్చటగను
నన్నయరచించె,గావ్యముగన్నడమున
వాహయనగనుగవులెల్లపంపకవి
సరళమగురీతిదనదైన శైలితోడ

Thursday, December 14, 2017

తెలుగుతెలుగనిధీవరుల్ వలుకదగునె


అన్నిభాషలగంటెనునరయతెలుగు
శ్రేష్ఠమైనదియెంతయోచేవకలది
తెలుగుతెలుగనిధీవరుల్ వలుకదగునె
బలుకవచ్చునుహాయిగదెలుగునుడువు

కిరణ్


ఆలివంకవారెయాత్మబంధువులన
నిజముజేసితీవునిజముగాను
నామెయుండునొక్కయరగంటమాత్రమే
సాటిలేరునీకుజగమునందు

పదములులేకుండవ్రాయవలెపద్యములన్


మదికిన్వెతలనుగూర్చెడు
పదములులేకుండవ్రాయవలెపద్యములన్
ముదమున్బొందుదురుగదా
పదములలాలిత్యముండపండితులెపుడున్

Wednesday, December 13, 2017

అరుణాచలయాత్ర


అరుణాచలశివుజూడగ
పురములనేదాటిమేముపోవుచునుండ
న్దిరుమన్నామలయనునొక
కరివరదునియూరుమాకుకనబడెసాగెన్

మల్లెపూలవోలెదెల్లదనముతోడ
పత్తిపూలుమెరిసెపథమునందు
జొన్న చెట్లుగలవుజొన్నకంకెలతోడ
జూడ ముచ్చటయ్యె జూడ్కులకట

చేరితితిరువన్నామల
చేరితిమీరాత్రియందుచేరుచునొకచో
న్నారసిశివసన్నిధినట
జేరితిమోగదినినీయసేమముతోడన్

చేసితిమభిషేకమ్మును
జేసితిమాబావమరదిచెప్పుటవలన
న్జూసితిమంగళరూపుని
వాసిగనభిషేకమైనపార్వతినియునున్

తల్లియుదండ్రియునతనిగ
నుల్లమునన్దలచుకొనుచునుత్సుకతోడ
న్నల్లదెయభిషేకమ్మును
గళ్ళారాచూచియుంటిగనబడువరకున్

భోజనమ్మునుటిఫినులుముదముతోడ
బెట్టుచుందురటయ్యయివేళలందు
భక్తవరులకునిత్యమురక్తితోడ
వారిగదులందువాసపువారలకట


తపముజేసెనురమణుడుతాదాత్మ్యమున
గుహలుమూడింటశ్రధ్ధగాగుట్టుగాను
జేరిచూచితివాటినిజేరుగాను
నేమిభాగ్యముమాయదియేమికరుణ

తనరుగుహవిరూపాక్షునిమరియు
యోంన మశ్శివాయకందగుహనబడునవి
మాకుకలిగెనుదర్శనభాగ్యమవియ
పూర్వజన్మపుసుకృతమువరలుకతన

ఏతావుగనదపమునకు
నాతావునుజేరిధూర్తులారడిజేయ
న్బాతాళలింగమందున
దాతపమునురమణుజేసెదన్మయదృష్టిన్

రమణుడెనీవటనీవే
రమణుడవటసత్యమయిది?రాకాచంద్రా!
యెటజూచిననీనామమె
పటుతరముగబలుకుచుండెపశుపతినాధా!


రమణునివోలెనునాకును
నమలంబగుమోక్షమిచ్చియాదుకొలేవా?
కమలాప్తుబాదుకొలిపిన
ప్రమధాధిప!యాదిదేవ! పార్ధివలింగా!

దర్శనీయంబులైనట్టిదైవములను
వరుసవెంబడిజూచుచుపర్వతమ్ము
చుట్టుతిరిగితిమయ్యదిచూడదవ్వు
పదియునాలుగుమైళ్ళుగబలికెజనము

ఈరకంబుగయాత్రనుబూర్తిజేసి
యన్నపానాదులన్నియునైనపిదప
పయనమగుచునునికరైలుబండిమీద
చేరియుంటిమియింటికిక్షేమముగను

(8-12-2017 to 13-12-2017)

Tuesday, December 5, 2017

శంకరయ్య గారు

నామటుకునేనువ్రాయుదు
నేమియునేజెప్పలేదెయెవరికిస్వామీ!
నామాదిరిగావారలు
దాముగనేవ్రాయుచుండెతమతమశైలిన్

రాయల వారికి న్ దెలుగు రాదు గదా రసమున్ గ్రహింపగన్

రాయల వారికి న్ దెలుగు రాదు గదా రసమున్ గ్రహింపగన్
మాయని మచ్చగా బలుక మాన్యుల కెట్లుగ దోచె నోగదా
రాయల వారనంగ నిల రాశిగబోసిన మేటి రత్నమే
యాయనఘున్సదా తమిని హర్షము తోడన బ్రస్తుతించెదన్

రాయలకున్దెనుగురాదురసమున్ర్గోలన్

మాయలమాటలెయీయవి
రాయలకున్దెనుగురాదురసమున్ర్గోల
న్నాయతరీతినినరయగ
రాయలెయిలమేటికవియ రమణా!వింటే?

Monday, December 4, 2017

వేంకటపతి కి భామలు వేయిమంది

వేంకటపతి కి భామలు వేయిమంది
వేయిమందియ ,పదునాఱు వేలమంది
భామలమగడు ,నరయగభక్త కోటి
కిసులభుండు ను, వరదుడు  భాసురుండు

Monday, November 27, 2017

గరములతోధనువునెత్తిగడగడవిరిచెన్

గిరిజాపతివిల్లునెగద
యిరవుగనారామభద్రుడెంతయొగరిమ
న్గరగరరవములుగలుగగ
గరములతోధనువునెత్తిగడగడవిరిచెన్

Sunday, November 26, 2017

శంకరుడెత్తెవెండిమలశైలతనూభవసంభ్రమింపగన్

శంకరుడెత్తెవెండిమలశైలతనూభవసంభ్రమింపగన్
శంకరువాసమేయదిగశంకరుకొండనునెత్తుటెట్లగున్
 బొంకములేనిమాటలనుబూరగవీలగునేదయాకరా!
శంకరుడెత్తగాగిరినిశైలతనూభవసంతసించునే?

Saturday, November 25, 2017

శంకరుడెత్తెహిమగిరినిసతివెరగందన్

వంకరటింకరమాటలు
వెంకడుదాబలుకుచుండివెటకారముగాన్
 లంకారాముడ!వినుమా
శంకరుడెత్తెహిమగిరినిసతివెరగందన్

తాతావారు

తాతావారినిగోరుదు
మాతావుకువచ్చియుండ్రి మమ్మలరింపన్
 బ్రీతిగనవధానమ్మును
జేతోమోదంబుగలుగజేయుడుమీరున్

Friday, November 24, 2017

యవధానముజేయువాడెయతిమూర్ఖుడగున్

అవధానమ్మదియొకకళ
యవధానముజేయునతడుహరితుల్యుండే
యవివేకపుపలుకులెయివి
యవధానముజేయువాడెయతిమూర్ఖుడగున్

Thursday, November 23, 2017

చోరునకున్సముండుకవిచోద్యముగాదిదినిత్యసత్యమే

చోరునకున్సముండుకవిచోద్యముగాదిదినిత్యసత్యమే
మీరలుబల్కుటిట్లుపుడుైమేదినినాయమెరాజశేఖరా!
చోరుడుజేయునేరచనసూటిగజెప్పుమనీదుమాటయు
న్నేరడుగాకనేరడిలనేస్తమ!యెయ్యెడజింతసేయగన్

చోరునిసముడుకవియనుటచోద్యమ్మౌనే?

వీ రయ్య పలికె నిట్లని
చోరునిసముడుకవియనుటచోద్యమ్మౌనే?
నారయచోద్యమ్మేగద
చోరునినిన్బోల్చదగునెసుకవులతోడన్

వాణికి నర్ధదేహమును వాసిగ నిచ్చె శివుండు వేడుకన్

వాణికి నర్ధదేహమును వాసిగ నిచ్చె శివుండు వేడుకన్"
వాణికిగాకయిచ్చెనుగపార్వతికీశుడ యర్ధదేహమున్
మానముతోడనామెచనిమారునిశత్రువునర్చజేయగా
మానసమందునన్నలరిమర్కునిధారుడునిచ్చెనర్ధమున్

వాణికిదేహార్ధమొసగెఫాలాక్షుడొగిన్

వాణికియనిపొరబడితిరి
వాణికిగాదియ్యసగముబార్వతికిచ్చెన్
 వాణికియనుకొనినిట్లనె
వాణికిదేహార్ధమొసగెఫాలాక్షుడొగిన్

Wednesday, November 22, 2017

తనరయాత్రేయశారదదంపతులను

సకలసంపదలొనగూర్చుశంకరుండు
నాయురారోగ్యసంపదలన్నియిచ్చి
కంటికినిరెప్పయట్లయికాచుగాత!
తనరయాత్రేయశారదదంపతులను


                         

అష్టోత్తరనామంబులు

అష్టోత్తరనామంబులు
బుష్టిగరచియించితీవపూర్వపువలెనే
మృష్టాన్నమ్మునుబెట్టుమ
యిష్టముగాదిందురార్య!యిప్పుడువారల్

Tuesday, November 21, 2017

రమణికిన్ బూలు చేటగుఁ బ్రాయమందు

రమణికిన్ బూలు చేటగుఁ బ్రాయమందు
కొందరటులనేయుందురుకువలయమున
నెవరియభీష్టమేదియోయెవరికెరుక
భిన్నరుచులనుగలయట్టిమన్నుగాదె

Monday, November 20, 2017

పండుముసలినిన్ వరించెబంకజాక్షిప్రీతితో

తండ్రిమాటతీర్చుటకునుదలిరుబోడిదానుగా
పండుముసలినిన్ వరించెబంకజాక్షిప్రీతితో
యండలేనిచోటసామి!యండదొరకెనంచునా
పండుముసలినిన్ వరించుమార్గమొక్కటేగదా

పండుముసలినివరియించెబంకజాక్షి

తండ్రికోరికమేరకుతప్పనిదయి
పండుముసలినివరియించెబంకజాక్షి
యెవరెవరుబంధమోదైవమెరుక,తోలు
బొమ్మలముమాత్రమేమన మిమ్మహినిసు

దేవి పుట్టిన రోజు

సకలసంపదలొనగూర్చుశంకరుండు
నాయురారోగ్యసంపదలన్నియిచ్చి
కంటికినిరెప్పయట్లయికాచుగాత!
యెల్లవేళల యోదేవి!యీశునిన్ను
                         

పూసపాటి

ఆందోళికరూపంబున
నందముగావ్రాసినట్టియార్యుడ!సూర్యా!
బందమునన్గలపార్వతి
వందనముల్స్వీ కరించిభవ్యతనిచ్చున్

Sunday, November 19, 2017

న్యస్తాక్షరం- అన్నమయ్య

అలతియలతిపదములలవోకగానుమి
న్నయగురీతితోడనరచియించ
మనములుల్లసిలుచుమాధుర్యపురసమొ
య్యనమేనచిలికిహత్తుకొనియె

ఆకాశవాణి

సమయాభావమయనకను
సమయంబునుబెంపుజేసిచదువుడుసామీ!
కమనీయంబుగబద్యము
లమరులుజేజేలుగొట్టయాకసవాణిన్

Saturday, November 18, 2017

శ్రీకృష్ణునికంటె,ఘనుడుశిశుపాలుండే

తేకువవీరుడులేడిల
శ్రీకృష్ణునికంటె,ఘనుడుశిశుపాలుండే
భీకరమౌదూషణలో
శ్రీకృష్ణుడుచంపెసదరుచేదిప్రభునిన్

ఆకాశవాణి

,పాలకుతైలమట్లునిలువన్ వెలుగొందుప్రజాళిగుండియ
ల్బాలకుదైలమున్బడగబారకయచ్చటమెర్పునీగతి
న్బాలిశులైనవారిలనుబండితశ్రేష్ఠులదాపుచేరుచో
మేలిమిగాదలంచుచునుమెచ్చునులోకమంతయున్

Friday, November 17, 2017

భరతుదునిమెరాఘవుండుభామినికొరకై

తరుణులలోనొకభామిని
విరివిగసేవించికల్లువివశతకలదై
యరకొరమాటలనిట్లనె
భరతుదునిమెరాఘవుండుభామినికొరకై

Thursday, November 16, 2017

పరమపదములభ్యమగును,పాపాత్ములకే

నిరతముశివునిన్గొలిచిన
పరమపదములభ్యమగును,పాపాత్ములకే
నరకపుమార్గముగనబడు
హరియించునుబాతకములహరునిన్దలపన్

Wednesday, November 15, 2017

దత్తపది

అప్పుతెచ్చినడబ్బునకయ్యెవడ్డి
మూడురెట్లుగనక్కటమునిగిపోతి
నెట్లుదీర్చుదు?దొరకునేనేమిచెప్పి
నవినినమ్మునునోయిమానవుడ!చెపుమ

దత్తపది

వడ్డి డబ్బులు లేకుండభైరవదొర
యప్పునీయగబదివేలుహర్షమయ్యె
వాటీ తోడన యింటిని బాగుజేతు
జూచుగావుతచల్లగా సోముడతని

దత్తపది

పెళ్ళిపందిరియందునపెళ్ళివారు
బ్రాహ్మణవధువుజేపట్టుపరిణయమున
గోరమాకప్పడమునుబకోడిపెట్ట
భోజనమునుజేసితిమటముదముతోడ

Tuesday, November 14, 2017

పట్టపగలువెన్నెలకురిసెన్

గురజాడవారిబహుమతి
గురువులుమాశంకరయ్యగొనుటకుదృప్తి
న్నిరవుగజాజులుమల్లెలు
విరబూయుట పట్టపగలువెన్నెలకురిసెన్

బొంకునట్టివాడెపూజ్యుడగు

బొంకునట్టివాడెపూజ్యుడగునుసామి
యక్షరాల నిజమయతడెసుమ్ము
నోరుబెద్దచేసినోటినిండపొగరు
మాటలెన్నొపలుకుమంచిలేమి

Monday, November 13, 2017

పురస్కారము

గురజాడపురస్కారము
నరుదుగభువినిత్తురార్య!యపురూపముగాన్
 వరమదిమీకులభించుట
పరమాత్మవుగావెనీవ పండితవర్యా!

Sunday, November 12, 2017

శంకరయ్యగారు

గురజాడపురస్కారము
నిరవుగగైకొనినసామి! యిత్తును నతులన్
 విరివిగనిప్పుడెయందుకొ
సరసుడ!కవివంశతిలక! శంకరగురువా!

పొడి యొనర్చు వాని బొగడ వశమె

సుద్ద కొండ జేరి సుత్తి తో డనసుద్ద
పొడి యొనర్చు వాని బొగడ వశమె
చాల కష్ట మటుల సరిజేయ కొండను
సహన ముండ వలయు సామి !పనికి

గురజాడపురస్కారము

గురజాడపురస్కారము
నిరవుగగైకొనినసామి! యిత్తును నతులన్
 విరివిగనిప్పుడెయందుకొ
సరసుడ!కవివంశతిలక! శంకరగురువా!

Saturday, November 11, 2017

పుస్త కముల్ బఠించెదరు మూర్ఖ జనాళి వివేక శూన్యులై

హస్తము నందు భూషణమ యూ నటు కాకను పండితోత్తముల్
పుస్త కముల్ బఠించెదరు ,మూర్ఖ జనాళి వివేక శూన్యులై
పుస్తకముల్ వృధాయనుచు మూర్ఖపు బుధ్ధిని జించి వేతురే
పుస్తక మూల్యమున్ గనక పోకిరి వోలెను నేమి జేతుమా

పుస్తకము పఠింత్రు మూర్ఖ జనులు

పుస్తకము పఠింత్రు మూర్ఖ జనులు గూడ
మూర్ఖు లైన గాని పుస్త కముల
పఠన మనిన నిష్ట  పడువారు గావున
చదువు చుండు రేమొ సామి ! వారు

ఆకాశవాణి

అణకువగల్గిననటిప్రియ
మణితెలుగునబల్కెప్రజలమనములుపొంగన్
గుణవంతుపగిదిమెలగుచు
నణుమాత్రముసేదలేకయాదుకొభువినిన్

Friday, November 10, 2017

కవులబురస్క్రుతులజేయగావలదెపుడున్

కవనముజేయుటనొల్లక
కవులనుదూషించునతడుకపితుల్యుండే
కవిగాగొప్పలునుడువుకు
కవులబురస్క్రుతులజేయగావలదెపుడున్

Thursday, November 9, 2017

శంకరయ్య గారు

గురజాడపురస్కారము
నిరవుగగైకొనుటకొరకునేగెడుసామీ!
కరములనెత్తుచునిడుదును
నరుసముతోస్వీకరించు మార్యా!నతులన్


  

శివభక్తివరేణ్యుడనగ,శ్రీశ్రీయెగదా

భవునిన్భక్తులశ్రేష్ఠుడు
శివభక్తివరేణ్యుడనగ,శ్రీశ్రీయెగదా
నవరసమిళితపుపాటల
నవలీలగవ్రాయునట్టియార్యుడుజగతిన్

పూస పాటి వారు

బంధాలకవివరేణ్యుడ!
బంధమునన్ముంచితీవపార్వతిలక్ష్శిన్
 పంథానీయదియరయగ
బంధములేమీకుప్రియముపండితవర్యా!

Wednesday, November 8, 2017

కరణమ్మునమ్ముకొనినగలుగుసుఖమ్ముల్

సరళంబగుపదజాలము
విరివిగదావాడగోరువిద్వాంసులకు
న్నిరవుగనుపయుక్తమవ్యా
కరణమ్మునమ్ముకొనినగలుగుసుఖమ్ముల్

భీముడుయుధ్ధరంగమునభీష్మునిజంపెబరాక్రమోధ్ధతిన్

భీముడుయుధ్ధరంగమునభీష్మునిజంపెబరాక్రమోధ్ధతిన్
 భీముడుచంపనేరడుగభీష్మునినెన్నటికిన్రణంబునన్
 భీముడుతాతగాబిలుచుభీష్మునిబ్రేమనునెల్లవేళల
న్నామహనీయుడేయరయనాతనిజంపుటకోర్వనేర్చునే?

Tuesday, November 7, 2017

భీముడు చెలరేగి చంపె ,భీష్ము రణమునన్

ప్రేమను రమ్మని కీచకు
భీముడు చెలరేగి చంపె ,భీష్ము రణమున
న్నేమియు జేయను జాలక
తాముగ బ్రాధేయ పడిరి ధర్మజు ననుజుల్

సంపదగొల్లగొట్టెబ్రశస్తముగాజనులెల్లమెచ్చగన్

సంపదగొల్లగొట్టెబ్రశస్తముగాజనులెల్లమెచ్చగ
న్నింపుగలేదుగావినగనీయదిచెప్పుమ!నీవయిప్పుడున్
 సంపదగొల్లగొట్టునెడసంతులుమెచ్చరునిక్కమేసుమా
పెంపునుగానకేజనులుమెచ్చుటవారలబుధ్ధిహీనతే

సంపదగొల్లగొట్టెదజనులుమెచ్చ

సంపదగొల్లగొట్టెదజనులుమెచ్చ
కొల్లగొట్టుట సరికాదు కొల్లగొట్ట
జనులుమెచ్చుట యనునదిసరియకాదు
రక్షజేయుటమనకుశ్రీరామరక్ష

Sunday, November 5, 2017

పతులు గల రైదుగురు భానుమతికి

ద్రుపద పుత్రిక యైనట్టిద్రోవది కిల
పతులు గల రైదుగురుసాధ్వి ,భానుమతికి
గ్రుడ్డిరాజైన ధృతరాష్ట్రునితనయుడు
భర్త యగుగాదె సోదర!భరణియందు


సింగముఁ జెంగటం గనినఁ జింతలు దీరుట తథ్యమే కదా

సింగముఁ జెంగటం గనినఁ జింతలు దీరుట తథ్యమే కదా
సింగముఁ జెంగటం గనినఁ జింతలు దీరుట తథ్యమెట్లగున్
 సింగముజూడగామదినిజెప్పగరానిభయంబుగల్గుచు
న్నంగములన్నియున్ వణుకయచ్చటనుండకపారిపోదుమా

సింగమ్మును గాంచినపుడె చింతలు దొలఁగున్"

రంగడుగజగజవణకును
సింగమ్మును గాంచినపుడె, చింతలు దొలఁగున్"
రంగని నేసేవించిన
రంగనికృపకలుగుగతనరయమునమనకున్

Saturday, November 4, 2017

ఆకాశవాణి

అమృతసరుపట్టణంబున
నమృతమునుంబోలుపాలనార్యుండొకడు
న్నమృణాలంబునుముంచగ
నమృతమువిషమయ్యెజూడనాశ్చర్యముగన్

కార్తికబూర్ణిమనుగంటిగదనెలవంకన్

మూర్తీవింటివెయీయది
కార్తికబూర్ణిమనుగంటిగదనెలవంక
న్నార్తిని నేగుడికేగగ
గార్తికదామోదరుండుగనబడెనటులన్

Friday, November 3, 2017

పలలమ్మునుగోరిచిలుకఫలములరోసెన్

పలలపురుచినిన్మరిగిన
చిలుకయదాఫలములనిరసించుటగనగన్
 బలలపురుచిబాగుండుట
పలలమ్మునుగోరిచిలుకఫలములరోసెన్

Thursday, November 2, 2017

నేమానిసోమయాజులు

నేమానిసోమయాజుల!
గోముగనవధాన క్రియనుగోవిదులదరన్
 పామరజనరంజకముగ
నమ్మేపలికించునయ్యయవధానంబున్

నేమానిసోమయాజుల!

నేమానిసోమయాజుల!
గోముగనవధాన క్రియనుగోవిదులదరన్
 పామరజనరంజకముగ
ధామమునకుబోవువిధముతనరగజెపుమా!

Wednesday, November 1, 2017

చిపిటములనుదినుచుసిరులొసంగె

చిన్ననాటినెయ్యమెన్నదరమెసామి!
మురుగుగుడ్డలగనిమోముచాటు
వేయకనెదురేగివీవనలవిసిరి
చిపిటములనుదినుచుసిరులొసంగె

కవి కిద్దఱు భార్యలున్నఁ గను సుఖ కీర్తుల్"

కవితలవలనేకీర్తులు
కవులకునిలవచ్చుగానికాదుగపత్నుల్
 కవులకుకారణభూతులు
కవి కిద్దఱు భార్యలున్నఁ గను సుఖ కీర్తుల్"కవితయుపత్నియునిరువురు
కవికిద్దరుభార్యలు,న్నగనుసుఖకీర్తుల్
 కవితయగీర్తినిబత్నియు
నవిరళమగుసుఖమునిచ్చునార్యాపుడమిన్

Monday, October 30, 2017

స-ర-స్వ-తి దత్తపది

సరససంగీతసాహిత్యచారుశీల
రమ్యమైనట్టిగాత్రమ్మురహినినిమ్ము
స్వఛ్ఛమగుపదలాలిత్యమంచితముగ
తిరముగానుండువిధమునుబరగజేయు

దుర్యోధనుబెండ్లియాడిద్రోవదిమురిసెన్

భార్యగ భానుమతిబరగె
దుర్యోధనుబెండ్లియాడి,ద్రోవదిమురిసెన్
వీర్యముగలభీముడుతన
కార్యుడుగానగుటవలననమితముగాగన్

Sunday, October 29, 2017

బంధుగణములగ్రూపు

బంధుగణములయునికులుబహుళముగను
దెలియవచ్చెనుగ్రూపులవలననిపుడు
భద్రపరచిననిటులనేభవ్యులార!
పెంపువహియించుబేర్ములెయింపుగాను

Saturday, October 28, 2017

తండ్రితోరతికేళినిదనయకోరె

తండ్రితోరతికేళినిదనయకోరె
నాహ కలికాలమహిమలెయవ్వ! యేమి
చోద్యములికనువినగను,జూడగాను
బ్రతికి యుండగ వలయునోభవ్యచరిత!

నాగులపూజసేయునెలనాగలకున్నరకంబుప్రాప్తమౌ

నాగులపూజసేయునెలనాగలకున్నరకంబుప్రాప్తమౌ
వేగముచింతజేయకుడువేమరుపాటునగాదునెయ్యెడన్
 నాగులపూజసేయునెడనాకముకల్గునునెల్లవారికిన్
 నాగుడెరక్షసేయునటనాగునిపిల్లలగంటికింపుగాన్

Friday, October 27, 2017

నాగపూజసేయ ,నరకమబ్బు

మంచి సంతు గలిగి మహానీయుడగునట
నాగపూజసేయ ,నరకమబ్బు
నాగుపాముజంపు  నరునకెవనికైన
తధ్య మిది య వినుడు తమ్ములార !

Wednesday, October 25, 2017

జిహ్వికకుపంచదారయెచేదుగాదె

తీయతీయగలడ్డులుతినెడునట్టి
జిహ్వికకుపంచదారయెచేదుగాదె
తీపివస్తువున తిగనుదినుటవలన
పుచ్చుపోవునుబండ్లన్నిపురుగుపట్టి

Tuesday, October 24, 2017

గట్రాచూలికిపతిహరికంతుడుసుతుడే

కట్రాజువారిపుత్రుడు
భట్రాజునునడిగెననిటులభర్గుడు హరియున్
 గట్రాయెవరననిట్లనె
గట్రాచూలికిపతిహరికంతుడుసుతుడే

ఆకాశవాణివారిసమస్య

పద్యపులక్షణంబులనుబాగుగనేర్చినవానికెప్పుడున్
పద్యము వ్రాయుటన్న సులభమ్మది పాలను గ్రోలునట్లుగన్
సద్యముతీపినిన్గలిగిశర్కరమిశ్రితమౌవిధంబుగా
హృద్యముగాగనెప్పుడునుహేయననొప్పుచునుండునేగదా

దశకంఠునిగొల్చునరులు.ధన్యులుగదరా!

మశకముకంటెనుహీనులు
దశకంఠునిగొల్చునరులు.ధన్యులుగదరా!
కుశలవులిరువురునరయగ
దశరధునకుమనుమలగుటధరణినిమిగులన్

Monday, October 23, 2017

పూసపాటివారు

సంధులుసేయుటలేదువి
సంధిగ వ్రాయవలదుకదసామీకవితల్
 బంధపుమాలికకందుని
బంధునిగాజేసెననుచుభావనజేతున్

వందనములనందుకొనుమపండితవర్యా!

స్కందునిగూరిచిచెప్పిన
బందముతోనుండుకవితబహుచక్కంగన్
 విందునుగూర్చెనుచెవులకు
వందనములనందుకొనుమపండితవర్యా!

Sunday, October 22, 2017

చరణముతోబతికిసేవసేసెనుసతియే

పరగడుపునసంకీర్తన
చరణముతోబతికిసేవసేసెనుసతియే
పరగనుబుట్టినరోజది
యరయంగానగుటవలననట్లుగజేసెన్

పంచవింశతిశతసమస్యాంచితమిది

పంచవింశతిశతసమస్యాంచితమిది
యనకతప్పదండ్రునార్యులవని
కందిశంకరయ్యగారిపట్టుదలకు
బహుముఖతకునిదియవరలుచుండె

Saturday, October 21, 2017

మారీచుడురాముజంపిమాన్యుండయ్యెన్

ఒౌరాయేమనియంటిరి
మారీచుడురాముజంపిమాన్యుండయ్యెన్
మారీచుడుచంపుటయా!
యారాక్షసుదరమెజంపయార్యా!రామున్

Thursday, October 19, 2017

రాణ్ముని.దుర్యోధనుండురామునిసుతుడే

షణ్ముఖునిదండ్రిశంభుడె
రాణ్ముని.దుర్యోధనుండురామునిసుతుడే
సన్మతిహీనుడు.కుశుడే
హన్మా!వినుమామరియీ యక్షరసత్యమ్

బంధపుకవితలకవివర!బంధపుకవితలకవివర!
బంధముచతురస్రమదియపఠనముజేయన్
గంధముజల్లిననట్లును
కంధరమునుద్రాగినటులుగమ్మగనుండెన్
-

Wednesday, October 18, 2017

ధనలక్ష్శీవ్రతమొసంగు.దారిద్ర్యమునే

ధనమునుగనకమువస్తుల
ధనలక్ష్శీవ్రతమొసంగు.దారిద్ర్యమునే
వినుతొలగించకవచ్చును
ననయముమదినుంచునెడలనభవునిసుమ్మా

కంది శంకరయ్య గారు

తీర్ధయాత్రలుబాగుగదెమలుచుకొని
యేగుదెంచినకవివర!యిపుడమిమ్ము
భక్తరక్షకుడైనట్టిభవుడుదయను
నెల్లవేళలజూచుత!చల్లగాను

Tuesday, October 17, 2017

కాలుపెండ్లియాడెకరమువలచి

అందగత్తెయైననాదిలక్ష్మినిపాన
కాలుపెండ్లియాడెకరమువలచి
వారిబంధమెపుడునారుకాయలుగను
మూడుపూవులుగనుమురియుగాక!

Monday, October 16, 2017

కాంతనుసేవించువారెఘనులుజనహితుల్కాంతా!వినుమా కవితా
కాంతనుసేవించువారెఘనులుజనహితుల్
గాంతలుబెక్కురుగలిగిన
కొంతైననుసాటియగునె?కువలయమందున్

సింగయ్యగారిసూచన

సింగయ్యగారిసూచన
యంగాంగముబులకరించియయ్యెనుముదమున్
 జంగమదేవునిపూజకు
రంగమునున్వెదుకకొరకురమ్మనవత్తున్

Sunday, October 15, 2017

బాలభానుడు.నేలపైపరుగులెత్

చూడముచ్చటయాయెనుసొబగుగలిగి
బాలభానుడు.నేలపైపరుగులెత్తె
నాదుమనుమడుబులిబులినడక వంటి
పరుగుతోడనగ్రిందకుపడుచులేచి

Saturday, October 14, 2017

తమ్ములనిరసించెరామధరణీశుడొగిన్

నమ్మగశక్యముకానిది
తమ్ములనిరసించెరామధరణీశుడొగి
న్నమ్మహితాత్మునినిరసన
తమ్ములపైయుండదెపుడుతమకముతప్పన్

తనయుడుభర్తయయ్యెవనితామణిజేసినపుణ్యమెట్టిదో

వినుముర రాజశేఖర! వివేకముతోడననీదుపుత్రికా
తనయుడుభర్తయయ్యెవనితామణిజేసినపుణ్యమెట్టిదో
కనగనువారిబంధములుగామితలోకముగర్వమొందగా
ననయమువారలిర్వురునహర్నిశముల్నెడబాటులేరెటన్

తనయుడుపతియయ్యెతరుణిమురిసె

కోరుకొనినవిధముకూరిమిగలమామ
తనయుడుపతియయ్యెతరుణిమురిసె
దనదువాంఛదీరెననుచునుదనలోన
దానుసంతసంబుదనరమిగుల

Thursday, October 12, 2017

కరణమేల.కావ్యకరణమునకు

గ్రామపెద్దలుండకార్యసఫలతకు
కరణమేల.కావ్యకరణమునకు
పదునెనిమిదియైనవర్ణనలుండవ
లయునునంతెకాక రమ్యముగను

కారము నయనముల జల్లగన్ హితమబ్బున్

ఊరును బంధుగణంబుల
పోరును సహియించ లేక పోవగ నెటకో
సారీ యని వారలమమ
కారము నయనముల జల్లగన్ హితమబ్బున్

Wednesday, October 11, 2017

వడ్డనజేయువాడుపగవాడె.తినందగుశంకవీడియున్

గ్రుడ్డివె?చూడుమాయతడుక్రొత్తగగన్పడుచుండువాడటన్
వడ్డనజేయువాడుపగవాడె.తినందగుశంకవీడియున్
లడ్డులుమంచివేయవియలక్ష్మియెతానుగజేసెనిప్పుడున్
గుడ్డలుమార్చుకోయికనుగోరినలడ్డులుతీయతీయగాన్

వడ్డించెడివాడు శత్రువా ?తిననొప్పున్

వడ్డాది కమల ! చెప్పుమ
వడ్డించెడివాడు శత్రువా ?తిననొప్పున్
వడ్డనవాడెవడైనను
వడ్డన సరియుండు నటుల బరికింప దగున్


Tuesday, October 10, 2017

నెలజూచిలతాంగి యేడ్చెనేరుపుమీరన్

వలపులబాధనునోర్వక
నెలజూచిలతాంగి యేడ్చెనేరుపుమీర
న్నెలలేనెలలునుదాటగ
బలుకులుదనభర్తతోడభామినియపుడున్

Sunday, October 8, 2017

పసుల సేవ పరమ పదమొసంగు

పసుల సేవ పరమ పదమొసంగు ననుట
యక్షరాల నిజము ,హర్ష మదియ
గోవు వలన మనకు కొండంత లాభమ్ము
పసుల జంప గలుగు పాపమార్య !

లలనల సహకారమ్మున

లలనల సహకారమ్మున
నలవోకగ ,లేని బెర్తు నమరుట వలనన్
సులువుగ వచ్చితి పడుకొని
యలకాపురి యింటి కిపుడె యానందముగా

పుణ్య మార్జింప ,పొరుగింటి పొలతి గూడె

ప్రతి దినమ్మును నర్చింతు భక్తి తోడ
పుణ్య మార్జింప ,పొరుగింటి పొలతి గూడె
నుచ్చనీచము  ల్లేకుండ యోరుగంటి
రామ భద్రుడు వింటిరే ? రామలార !

Friday, October 6, 2017

కరుణనుజూపించదలచికఠినుడనైతిన్

పరువముగలయొకయాడుది
యురమునుదాబాదుచుండనోపకయపుడున్
 సరగునదండనజేయుట
కరుణనుజూపించదలచికఠినుడనైతిన్

కరుణనుజూపించదలచికఠినుడనైతిన్

పరువముగలయొకయాడుది
యురముననాఛ్ఛాదనంబునోపమివలనన్
సరగున కినుక వహించుట
కరుణనుజూపించదలచికఠినుడనైతిన్

Thursday, October 5, 2017

సత్పుత్రుడొకడుజనింప.సద్గతికరువౌ

సత్పధములందవచ్చును
సత్పుత్రుడొకడుజనింప.సద్గతికరువౌ
తత్పరతయెలేకుండగ
మత్పితరునిగొల్వునెడలమమతలులేకన్

శంకరార్య !

నీదు పయనము జరుగుత! మృదువు గాను
నెట్టి యవరోధ ములులేక యిప్పు డార్య!
దర్శ నీయంబు లైనట్టి యాలయాలు
చూచి కళ్ళార  రండిక సుఖము గాను

 

Wednesday, October 4, 2017

సోమరితనమ్మె.జనులకుసొబగుగూర్చు

కటిక దారిద్ర్యమొనగూర్చికఠినుజేయు
సోమరితనమ్మె.జనులకుసొబగుగూర్చు
ప్రేమతోడన పరులకుబ్రీతిజేయు
నట్టి మంచితనమెయిలనుట్టిపడుచు

Tuesday, October 3, 2017

జనహననముజేయువాడెజనవంద్యుడగున్

వినుమాయీయదిమరిదు
ర్జనహననముజేయువాడెజనవంద్యుడగు
న్ననయముజెడునాలోచన
గనుచునుబాధించుగతనగాపురుషుండై

Monday, October 2, 2017

రాధనాలింగనముజేసె రాఘవుండు

రాధనాలింగనముజేసె రాఘవుండు
నాటకంబునవారట్లునటనజేసె
గాని నిజజీవితంబునగాదు సామి!
రాధ రాఘవులిరువురుబాత్రలచట

గాంధిస్వాతంత్ర్యయోధుడు.గాడునిజము

తనర సత్యమ్ముశాంతియుబ్రాణమైన
గాంధిస్వాతంత్ర్యయోధుడు.గాడునిజము
దేశసంపద నాశించునాశపరుడు
శుధ్ధమైనట్టిమనుజుడుసుమ్ముధరను

Sunday, October 1, 2017

చక్రబంధము

చక్రబంధంపుసీసమ్ముజదువతెలిసె
నీదు రచనావిధానమునిక్కముగను
పండితులకుకాకుండగ బామరులకు
సులువుగానర్ధమగునది సుమ్ముసూర్య!

నంద నందనా,

  శ్రీ లక్ష్మి వల్లభ, శ్రీ గోపికాలోల,
          శ్రీ జగత్పాలాయ, శ్రీ నివాస,
శ్రీ వేంకటేశాయ, శ్రీ అమృతాంశాయ,
          శ్రీ వత్సవక్షసే, శ్రీ హరాయ,
శ్రీ శార్ఙ్గ పాణయే, శ్రీ కటిహస్తాయ,
          శ్రీ పద్మనాభాయ, శ్రీధరాయ,
శ్రీ దీనబంధవే, శ్రీ అనేకాత్మనే,
          శ్రీ జగద్వాపినే, శ్రీ వరాయ,
శ్రీ హయగ్రీవాయ, శ్రీ జగదీశ్వరా,
          శ్రీ పరంజ్యోతిషే, శ్రీ రమేశ,
శ్రీ మధుసూధనా, శ్రీ భక్త వత్సలా,
          శ్రీ పరబ్రహ్మణే, శ్రీ శుభాంగ,   
శ్రీ యజ్ఞరూపాయ, శ్రీ ఖడ్గధారిణే,
          శ్రీ నిరాభాసాయ, శ్రీ గిరీశ,
శ్రీ వన మాలినే, శ్రీ యాదవేంద్రాయ,
          శ్రీ సురపూజితా, శ్రీ శిరీశ,     
తే.
నంద నందనా, దశరధ నందన, మధు
సూదన, పశుపాలకుడ, అనాధ రక్ష
కా, దినకర తేజా, సాలగ్రామ హర,  పు
రాణ పురుష,  కాపాడు  పరమ దయాళు.

Saturday, September 30, 2017

చారుధామయాత్ర

చారుధామ యాత్ర సఫలమగుటకును
సేమముగనుగృహము చేరుటకును
వలయు శక్తియుక్తు లలవోకగామీకు
కలుగు గాత! శివుని కరుణ వలన

పూసపాటివరేణ్య!

సకల దేవత లిచ్చు సకలసంపదలను
ననుచు వ్రాసి నట్టి యార్య! నీదు
రచన యద్భుతంబు పూసపాటివరేణ్య!
సాటి గలరె?నీకు సములలోన

విజయదశమివచ్చు,విదియనాడు

ఆశ్వయుజపుదశమియనబడుదినమున
విజయదశమివచ్చు,విదియనాడు
దుర్గమాతనెపుడు దుహితముల్ బరిమార్చ
పూజసేతురయ్య! పుడమిజనులు

Thursday, September 28, 2017

యన్నదమ్ములు.రాముడునంగదుండు

భరతశత్రుఘ్నులక్ష్మణుండరయగాదె!
యన్నదమ్ములు.రాముడునంగదుండు
లగుదురటయొకరికొకరుగానయ్యసుతులు
వారిబంధపుకారణమూర్మిళయ్యె

శాస్త్రీజీ

దేవ్యవతారములవలెను
నవ్యముగాదెలిసికొంటినవబతుకమ్మ
ల్భవ్యులుమీమూలంబున
సవ్యముగాబూజజేయశాస్త్రీ! సిరులే.
-----
ఏకవచన సంబోధనకు క్షంతవ్యుడను

నవరాత్రులబతుకమ్మ

 1. ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ
  2. అటుకుల బతుకమ్మ
  3. ముద్దపప్పు బతుకమ్మ
  4. నానే బియ్యం బతుకమ్మ
  5. అట్ల బతుకమ్మ
  6. అలిగిన బతుకమ్మ
  7. వేపకాయల బతుకమ్మ
  8. వెన్నముద్దల బతుకమ్మ
  9. చద్దుల బతుకమ్మ

కామేశ!

బ్రతుకమ్మపాటజదువగ
బ్రతుకమ్మే వచ్చినటుల భావంబయ్యె
న్నతులితమగు నీకవితకు
సతతముకామేశ!యిచ్చుశంభుడు సిరులన్
ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

Wednesday, September 27, 2017

బతుకమ్మపాటద్విపద మాలిక :
శ్రీగౌరి బ్రతుకమ్మ సిరులీయ రావె
మాగౌరి వోయమ్మ మన్నింపు మమ్మ

ఇంపార మాయింటి యిలవేల్పు వమ్మ
సొంపార సక్కఁగ జూడఁగ రావె

వెతలన్ని బాపఁగ వేగంబ రావె
బ్రతుకమ్మ బ్రతుకమ్మ బంగారు తల్లి

మాయమ్మ దుర్గమ్మ మము గన్న తల్లి
యాయమ్మ బ్రతుకమ్మ నర్చింప రమ్మ

తంగేడు గుమ్మడి తామర సుమలు
బంగారు గునుగును వామనె విరులు

కమనీయ గరికలు కనువిందు కట్ల
రమణీయ దోసలు లావణ్య బీర

చేమంతి పూబంతి చెంగల్వ పూలు
భామ లందరు జేరి వాలుగ పేర్చి

పసుపు గౌరినిఁ జేసి వాటిపై నుంచి
వసుధను తంబల ప్రభల నీయంగ

నెలత లందరు గూడి నృత్యమ్ము లాడి
పలుమారు కీర్తించి పాటలు పాడ

కతలన్ని వింటిమి కారుణ్య మూర్తి
బ్రతుకమ్మ సద్దుల బ్రతుకమ్మ బ్రతుకు

కుదురుఁగ నిత్యమ్ము కొలుతుము నిన్ను
కదలిరా బ్రతుకమ్మ కాపాడ మమ్ము.
(రచన:కామేశ్వరరా వు)

శుభాకాంక్షలు

ఇద్దినపుశుభాకాంక్షలు
నద్దిరబ్రతుకమ్మపర్వమగుటనువలన
న్నిద్దినముపూజజేసియు
చద్దన్నమునాహరింపసంతసమొందున్

బేగమ్

దద్దరిలుగొంతుతోడన
చద్దులబ్రతుకమ్మనాడెషంషాద్ బేగమ్
ముద్దులగుమ్మలుబాడగ
దద్దయువినసొంపుగలుగదానునుబాడెన్

Tuesday, September 26, 2017

పూసపాటి

దినముదినమునునొకక్రొత్తదియగువిధపు
చిత్రబంధాలరచనలుజేయుచుండు
కవివరేణ్యునకిచ్చుత!కామితార్ధ
ములనుశంకరుడెల్లవేళలపుడమిని

రావణానుజుండు రాాముడుగదా

కుంభ కర్ణుడనెడుడింభుడౌక్రూరుండు
రావణానుజుండు.రాముడుగద
రావణాదిగాగరాక్షసగణమును
సంహరించినట్టిచక్రధరుడు

Monday, September 25, 2017

యబిణఢఠత

రాదుమిత్రమ!యెప్పుడురమ్మనిను
మునికిగోపమే.భూషణంబనగనొప్పు
మానవత్వముతోడనమసలుకొనుచు
దానధర్మములొనరించుధర్మగుణమె

పిట్టావారు

సామాజికతోరణమను
నామంబున వెలసినట్టి నాణ్యపురచనల్
 పామరజనములు సహితము
దామాషగ జదువగలరుతడబడకుండన్

గోపాలం 22-9-2017

మొదట టైపిస్టు గాజేరి తుదిని నీవు
తనరజిల్లాధి కారిగ వినుతికెక్కి
పదవి విరమణ  నొందిన పరమపురుష!
సాటి వారలుగలరనుమాటలేదు

 కన్న బిడ్డల కంటెను మిన్నగాను
సాకి తీవయ్యతమ్ముల సహృదయమున
నీదు ప్రేమను మరువరునిక్కముగను
తండ్రి యంతటి వాడవు  తమ్ములకును

కాన రానట్టి దూరమ్ము కడచి నావె
యెచట యున్నను మమ్ముల నచట నుండి
కంట గనిబెట్టు చుండుమా కరుణ తోడ
వేడు చుంటిని నిన్నునే వేయి మార్లు

 లేవు లేవయ్య గోపాల లేవయికను
నిన్ను నమ్మిన వారమే మిన్నగాను
విడిచి వెళ్ళుటమమ్ముల పాడియగునె?
మేము వత్తుము దరికినీ ప్రేమతోడ

 జ్ఞాప కంబులు  నీయవి  జ్ఞప్తి  కలిగి
యున్న లేకున్న  నున్నట్టు  లుండె  మాకు
నయ్య చూతుము  నొ కపరి యయ్యరమ్ము
 మునుపు వోలెను ,నీ రాక  ముదముమాకు

పట్టుదలనుగలిగి పట్టభద్రుడవయి
ప్రభులయందు మేటిప్రభుడవుగను
పేరుగాంచితీవప్రేమాదరమ్ముల
నిన్నుమించునతడుమన్నుగలడె?

ఏమి పాపముజేసితిమేమొగాని
దయనువిడనాడి పోయిరి ధర్మమగునె
నెదురు చూసియుచూసియునిజముగాను
కళ్ళుజూడుమకాయలుకాచెసుమ్ము

మాయమర్మములెరుగనిమనిషివీవు
మత్సరంబది నీకిసుమంతలేదు
సాటిమనిషిని మనిషిగా సాకినావు
సాటియెవరయ్యనీకిలసాటియెవరు?

మీరులేనట్టిలోటునుమేముదీర్చ
లేముభారమంతయునికనామురహరి
చూచుకొనునయ్యనిజమిదిలేచియికను
యందుకొనుమయ్యశ్రధ్ధాంజలందుకొనుము

సకల శుభములుగలిగించుశంకరుండు
మరల జన్మంబులేకుండు వరమునిచ్చి
పుణ్యలోకాలు జేరగ ననుమతించి
నీదునాత్మకుశాంతినినించుగాక!

Sunday, September 24, 2017

తమ్మునిబెండ్లియాడెనొకతన్విముదంబునతానపెద్దయై

అమ్మరొ యెంతమాటిదియయందరుమెత్తుర ?నీదుపల్కులన్
తమ్మునిబెండ్లియాడెనొకతన్విముదంబునతానపెద్దయై
గమ్ముగనుండుమాసరళ! కాముకుడైనను నట్లుమారునే?
నిమ్మహినెచ్చటైననిలనీరకపుంజనులుందురేమొలే

సవతిలేనియింటసౌరులేదు

జీవనమ్ముసాగు జేజీయమానమై
సవతిలేనియింట,సౌరులేదు
చెట్లుచేమతోడచీకాకుగానుంట
కారణంబు వలనకాంత గృహము

Saturday, September 23, 2017

నెల్లూరు ప్రయాణము

నెల్లూరు వచ్చియుంటిమి
యల్లదెమాబావమరది యనుకోకుండా
యిల్లును బంధుగణంబుల
నెల్లరదావిడిచినిచటె నేగెనుదివికిన్

Thursday, September 21, 2017

భీమసేనుడు తాటకి పీచ మడచె

కీచకుని పీచ మడచెను కింకు పెట్టి
భీమసేనుడు ,తాటకి పీచ మడచె
లక్ష్మణుండా మె ముకుచెవుల్లాగి కోసి
రక్త సిక్తము గావించి రహిని చెడగ

పూసపాటివారు

శంకరాభరణపుమనసత్కవులకు
దేవి నామాల తోడన దెల్పినట్టి
నీదు రచనకు జోహార్లు నిండుకుండ!
శుభములిచ్చునునీకును శుక్లమాత

షోడశ దళ కమల సీస  సుమము జదువ
నీదు దీశక్తి దెలిసెను నిజము సామి !
శ్రీహరియనిన్ను గాపాడు సిరుల నిచ్చి
పుణ్య పురుషుడ యోయన్న పూసపాటి !

Wednesday, September 20, 2017

దసరా శుభాకాంక్షలు

సాటి కవివరేణ్యుల కిల సంతసములు
శుభము లుగలుగు గావుత యాభవాని
సాద్వి కరుణన యీశుభ సమయ మందు
కల్ల కాదిది నిజమునే పల్కు చుంటి

హర్మ్యమ్మున వెదుక దగునె యానందమ్మున్

హర్మ్యమ్ము లుండునెడలను
హర్మ్యమ్మున వెదుక దగునె యానందమ్మున్ 
హర్మ్యమ్ముల నానందము
ధర్మ్యమ్ముగదలతు నెపుడు ధార్మిక బుధ్ధిన్

Tuesday, September 19, 2017

విజ్ఞత లేనట్టి నరుడె విజయము నందున్

విజ్ఞత ప్రజ్ఞత సుజ్ఞత
లజ్ఞానపు మెట్టులవియ యార్యా ! తలపన్
విజ్ఞత యుండిన జాలదు
విజ్ఞత లేనట్టి నరుడె విజయము నందున్

విజ్ఞత లేనట్టినరుడె విజయమునందున్

ప్రజ్ఞను గలిగియు నుంటయె
విజ్ఞత, లేనట్టినరుడె విజయమునందున్
సుజ్ఞాను దరికి జేరక
యజ్ఞానపు రక్కసె పుడు నాతని దరినిన్

Monday, September 18, 2017

భారవియెరచించె,భారతమును

పాశుపతపు కధను భాసురమగునట్లు
భారవియెరచించె,భారతమును
నన్నయ యికతిక్కనార్యుడెర్రనలను
మువ్వురుదెనిగించిముదముగొల్పె

భారవి వ్రాసె భారతము బాడిరి దానిని రాఘవాత్మజుల్

భారవి వ్రాసె భారతము బాడిరి దానిని రాఘవాత్మజుల్
భారవి వ్రాయ భారతము బాడుట యా ?యది  రాఘవాత్మజుల్
మీరిటు లాడుటన్ దగునె ? మేమిట శూన్య మనస్కు లైతిమే
యే రకమున్ర చించవలె నిప్పుడు దీనిని దెల్పు సోదరా !

భారవియె రచించె భారతమును

పాశుపతపు కథను బరిపూర్ణముగ గవి
భారవియె రచించె,భారతమును
దెనుఁగు జేసిరిగద తేటతెల్లముగను
నన్నయాదులార్య ! భిన్న సరళి

Sunday, September 17, 2017

మల్లెలు నల్లబారినవి మాలల నల్లెడి వేళచిత్రమే

అల్లదె యెండ వేడిమికి నావిరి యుండగ తాళలేక యా
మల్లెలు నల్లబారినవి ,మాలల నల్లెడి వేళచిత్రమే
యుల్లము సంతసిల్లగ నట నోమ్మనునా దము శోత్రపేయమై
మెల్లగ మేనుకు న్దగుల మేదురమై యది హాయిగొల్పెడిన్

మల్లెలు గడు నల్లనయ్యె మాలలుగట్టన్

అల్లదె వింతగ నుండెను 
మల్లెలు గడు నల్లనయ్యె మాలలుగట్ట
న్నల్లటి దారము వాడిన
దెల్లగనే మల్లెలుండు దేవర పల్లీ !

కన్నురెప్పల,కటకత్తులాయె

ఎర్రబారెరంగ! యేలకోమరినీదు
కన్నురెప్పల,కటకత్తులాయె
నేమిమాయజేసెనేమొయాకర్రలు
మాయలాడిచేతిమహిమవలన

కన్నుల రెప్పలేయకట కత్తులుగాననుజీల్చెనిల్వునన్

అన్నువతోగనంబడుచునానన మందున లేతనవ్వుల
న్మిన్నగ గానిపించుచును మేదిని యందున వెల్గులీనునా
నున్ననిపాప బుగ్గలను నోటినిబట్టుచు ముద్దులీయగా
కన్నుల రెప్పలేయకట కత్తులుగాననుజీల్చెనిల్వునన్

కన్నురెప్పలకట కత్తులాయె

కోరినట్టి ధనముగొడుకునకీయని
కారణంబునసుతుడలుగనతని
కన్నురెప్పలకట కత్తులాయెనుజూడు
తండ్రి చర్యలెటుల యుండునొనిక

Saturday, September 16, 2017

కలియుగదైవంబనంగ కాలుడెసుమ్మీ

లలనా !వేంకట నాధుడె
కలియుగదైవంబనంగ కాలుడెసుమ్మీ
యిల జీవుల బ్రాణంబుల
నల వోకగ దీయునెవడొ యాతడె లేమా !

Friday, September 15, 2017

సత్కార్యమ్ములె మనకపజయ కారణముల్

ఉత్కళ దేశపు ప్రభువగు
నుత్కళ రాజేంద్రు తోడ నోరిమి లేమి
న్నా త్కురికి  సోము డనియెను
సత్కార్యమ్ములె మనకపజయ కారణముల్

ఛీ త్కృతి జేయుట వృధ్ధుల
సత్కార్యమ్ములె ,మనకపజయకారణముల్
సత్కృతి జేయక పరులకు
చీత్కారముతోడ నుండి చేయనపకృతిన్


తనికెళ్ళ భరణి

తెలుగు భాషగొప్పదనము దేటతెల్ల
ముగను జెప్పిన తనికెళ్ళసొగసుదనము
భాష నేర్పుసా హిత్యాభి లాషలవగ
తంబు లయ్యెను శివరామ! యద్భుతముగ

పుస్తకావిష్కరణము

సత్యనారాయణా!నీకుసాదరంపు
వందనంబులుశతకోటి యందుకొనుమ
పొత్తమావిష్కరణశుభమూర్తమందు
పంపుడొకకాపి దయతోన భారమనక

Thursday, September 14, 2017

ధరలు తగ్గిన జగమెల్ల దల్లడిల్లె

సంతసంబును  నొందురు సకల జనులు
ధరలు తగ్గిన, జగమెల్ల దల్లడిల్లె
హారి కెనుతుఫాను నుగాంచి" హా"యనుంచు
కూలిపోయెను భవనము ల్గొన్ని వేలు

Wednesday, September 13, 2017

హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుడే సుగదా

హరిహరులమయమె జగమిది 
హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుడే సుగదా
హరియంశమె వారలుమఱి
తరతమ భావంబు లేదు తమలో తమకున్
 

దత్త పది --ముక్కు --నోరు చెవి -కన్ను (రామాయణార్ధము )

రాముమేనముక్కుటమదిరమ్యమలర
విల్లునోరుద్రునిదియతా విరిచె విమల !
లక్ష్మణునిసోద రునకన్నువగనువేసె
పుష్పమాలనురామునిభుజములందు


Tuesday, September 12, 2017

కంది వారు

చిన్నతనమున నుండియే చిన్నచిన్న
పద్యములవ్రాసి యిప్పుడు ప్రముఖ కవిగ
పేరు గాంచిన కవివర! ప్రీతి తోడ
వందనంబులు నాయవి యందు కొనుడు


సంగమేశ్వరశాస్

సంగమేశ్వరశాస్త్రికి సాదరముగ
వందనమ్ములుసేతునువందలాది
విశ్వ కవిరవీంద్రులకునువేలకొలది
హృదయ పూర్వక నతులతోనాదరింతు

Monday, September 11, 2017

తద్దినమే శుభంబి డుట తధ్య మటంచు వచించు విజ్ఞుడై

ఎద్దిన ముండునో రవియు నిద్ధర నెప్పుడు జింతజేయగన్
తద్దినమే శుభంబి డుట తధ్య మటంచు వచించు విజ్ఞుడై
మద్దుల గోపీనాథుడట మాన్యుడు ,పెద్దలు గానిపించగా
నొద్దిక తోడదా నెపుడు నుండును సాదర మొప్ప నత్తఱిన్

తద్దినమే శుభమిడునట తధ్యము సుమ్మీ

ఎద్దినము సూర్యుడుండునొ
తద్దినమే శుభమిడునట తధ్యము సుమ్మీ
యద్దినము పనులు చక్కగ
నొద్దికగా జేయవచ్చు నుర్విని మనమున్

Sunday, September 10, 2017

రంగని ఛీ యనిరి పాండురంగని భక్తుల్

రంగడు దైవమ ప్రజలకు
రంగని ఛీ యనిరి పాండురంగని భక్తుల్
రంగని భక్తుల కిటులుగ
భంగము గలిగించు మాట బలుకగ నేలా ?

 

Saturday, September 9, 2017

చక్కర చేద నుట విబుధ సమ్మతమె కదా

అక్కజమొదవెనునీ యది
చక్కెర చేద నుట విబుధ సమ్మతమె కదా
యెక్కడి విబుధులు వీరలు
పక్కాగా చేదె యనుట భావ్యమె సితమున్

తండ్రులకుమ్రొక్కెను,పతివ్రతాసుతుండు

పద్మదళములవోలెనువలయముగను
నుండునాశత్రుసేనపునుక్కడంచ
బయలుదేరుచునభిమన్యబాలుడపుడు
తండ్రులకుమ్రొక్కెను,పతివ్రతాసుతుండు
మంచిమర్యాదసహితుడై మసలునెపుడు

Friday, September 8, 2017

తండ్రులకు మ్రొక్కెను పతివ్రతా సు తుండు

పద్మ వ్యుహమ్ము  ఛేదన బరుప దలచి
బాలు డభిమన్యుడయ్యెడ ప్రధమముగను
తండ్రులకు మ్రొక్కెను ,పతివ్రతా సు తుండు
మదిని కల్మష  రహితుడై మసలుచుండు

Thursday, September 7, 2017

జింకను గాంచి తక్షణమె సింహము పారె నదేమి చిత్రమో

డొంకల చాటున న్మిగుల డో గుచు నుండిన చిన్నదైన యా
జింకను గాంచి తక్షణమె సింహము పారె నదేమి చిత్రమో
జంకుచు దానితల్లి యట  సాగిలు చుండను   భావము న్మదిన్
శంకను బొందుచు న్మృగము సానువు వీడుచు నత్తఱిన్సుమా

జింకను గని తక్షణ మ్మె సింహము పారెన్

జంకుచు నేడ్చెను బాలుడు
జింకను గని, తక్షణ మ్మె  సింహము పారెన్
డొంకల మాటున మృగమను
శంకను దా బట్టు కొనగ సానువు నుండిన్

Wednesday, September 6, 2017

పండుతులువసింపనిధరపావనముగదా

దండిగ సంస్కృతి యుండియు
మెండగు గర్వంబుతోడమేదినిబ్రజలన్
 బండగ దూషించునట్టి
పండుతులువసింపనిధరపావనముగదా

Tuesday, September 5, 2017

దొంగలతో దొరల్ గలిసి దోపిడి సేయుటె నీతి యి ధ్ధరన్

దొంగలతో దొరల్ గలిసి దోపిడి సేయుటె నీతి యి ధ్ధరన్
రంగడు చెప్పగా దెలిసె రాహువు కేతువు లిద్దరు న్సదా
దొంగతనంబున న్గలిసి దొడ్డతనంబున మంత్రిగారితోన్
భంగముగాక నెప్పుడును భారిగ జేతురు నిర్భయంబుగన్

దొంగలతో దొరలు గలిసి దోచెదరు గదా

రంగని యాభరణమ్ములు
దొంగలతో గుడికి పెద్ద ,దోచెను గలిసీ
రంగా ! చెప్పుమ యిప్పుడు
దొంగలతో  దొరలు గలిసి దోచెదరు గదా

Monday, September 4, 2017

ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవము

గురువున కిత్తును నతులను
గురువుయె కద తల్లి దండ్రి గురువుయె దైవం
గురువునె మఱి పూజించిన
గురువుయె యిక నిచ్చు మనకు గూరిమి ,దెలివిన్

శంకరుడు మొద లుకొనుచు శంక రార్యు
లనడుమగలుగు గురువు ల లహరి నుండి
నాదు గురుపరం పరలకు నతుల నిడుదు
శతము కొలదిని భక్తిని సవిన యముగ 

దత్త పది =గు -రు -పూ -జ

గురువు కలిగించు నుత్తమ గుణము లనిల
రుచిర వాక్కుల నిరతము రోత లేక
పూజ జేయుడు నుత్సవ  ముపగిదినిక
జపతపంబులనొప్పెడు చైత్య మతడు

దత్తపది అవ్వ -తాత -అత్త -మామ (భారతార్ధము )

అవ్వలిని జచ్చు వారల త్తనువుల నిక
మరుల భూమికి గొంపోవు మా మరువక
ననుచు నప్పుడు ధర్మజుండాన తీయ
బంటు లయ్యెడ  తా త మక o బు తోడ
పర్వు లెత్తిరి యనిలోన వరుస గాను

Saturday, September 2, 2017

రాతిరి సూర్య బింబము తిరంబుగ వెల్గె విహాయసంబునన్

రాతిరి సూర్య బింబము తిరంబుగ వెల్గె విహాయసంబునన్
భూతల మందుగానమది పోడిమి కాంతులు చిమ్మెనేమొ దా
రాతిరి చంద్ర బింబము తిరంబుగ వెల్గుల నిచ్చు నెప్పుడు
న్నంతియె కానివే ఱొకటి యౌటకు నచ్చట వీలుగా దుగా

రాతిరి రవి నభమునన్ దిరంబుగ వెలిగెన్

మాతా !కా నబడడు గద
రాతిరి రవి నభమునన్, దిరంబుగ వెలిగెన్
జోతులు వాయువు లేమిని
రాతిరి నన్  వెలుగు నిచ్చు రాగుడు  మనకున్

మార్గ దర్శక మగునను మాటనిజము

సుకవి వర్యుడ! వేంకట సుబ్బరాయ!
నీదు పూరణ పధ్ధతి నిజము గాను
నధ్భు తంబయి యలరారి యదియ మాకు
మార్గ దర్శక మగునను మాటనిజము

Friday, September 1, 2017

విష్ణువె హాలాహలమను విషమును గ్రోలెన్

కృష్ణుడు ,రాముడు ,శివులన
విష్ణువె, హాలాహలమను విషమును గ్రోలెన్
విష్ణుని రూపుడు శంభుడు
తష్ణీభావంబు తోడ ధాత్రిని బ్రోవన్ 

కవిసమ్మేళనమయ్యది

కవిసమ్మేళనమయ్యది
కవులందరుగూడిరచట కవనపుఝరులు
న్నవరసపుగుభాళింపుల
శ్రవణానందంబుగలుగ జరుపగ వలయున్

పూసపాటివారు

చతురంగబంధసీసము
చతురతతోవ్రాసినట్టిసత్కవివర్యా!
సతియగుశాంభవి మిమ్ముల
సతతముగాపాడుగాక! సకలము నొసగీ

Thursday, August 31, 2017

తరువులన్ రక్ష సేయుట తగని చర్

తరువు మూలాన లాభాలు  దండి గలుగ
తరువులన్ రక్ష సేయుట తగని   చర్య
యనుట నుచితమే ?మీకునో యమ్మ ! యరయ
పెంచ వలయును వాటిని నంచితముగ


ఆడ మగ,పిన్న పెద్దల యంద రిపని
తరువులన్ రక్షసేయుట ,తగనిచర్య
యాకు పిందెలు గాయలయలరినట్టి
కొమ్మ నరకుట యేరికి సుమ్ము సామి!

Wednesday, August 30, 2017

గురువారమ్మని పిలువగ గుపితుండయ్యెన్

గురువారంబును బిలుతురు
గురువారమె యనుచు జనులు కోమలి ! యవునా ?
నరయగ నేలకొ  మిత్రుడు
గురువారమ్మని పిలువగ గుపితుండయ్యెన్

 గురువారంబునసాయిని
గురుతరమగుభక్తితోడ గొలుతురు జనముల
ల్లిరవుగ మనమును బోదమ?
గురువా! రమ్మనిపిలువగ గుపితుండయ్యెన్

 నరకాసురసంహారము
కరమునుసంతసముతోడ గావించిరట
న్నరయుదముమనము సైతము
గురువా!రమ్మనిపిలువగ గుపితుండయ్యెన్

కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక స్వామి
 1. బావిని నీవుగావెలసి భక్తజనాళి హృదంతరాళముం

     దావులనింపినావుగద ధన్యతగూర్చుచు కాణిపాకము

     న్నోవర సిద్ధినాయకుడ! మోదకహస్తుడ!మూషికాధిపా!

     కావుమ మమ్ముసంతతము గౌరిముఖాంబుజ ద్వాదశాత్ముడా!

 2. ఇష్టము నీకనిన్నిల గణేశుడ! తీయనినిక్షుఖండముల్

     కష్టమెయైన దెచ్చితిని గైకొనివాని దయార్ద్రచిత్తతన్

     స్పష్టపు యోచనల్గలుగ చక్కని బుద్ధిని నాకొసంగుమా

     నిష్ఠగ నిన్నుగొల్తునిక నీరజనాభుని మేనగుర్రడా!

3. రైతు పొలాననీవు కడు రాజసమింపెసలార బావిలో

     చేతమురంజిలం దమదు సేమముగోరుచు నుద్భవించితో

     భూతగణాధినాధుని సుపుత్రుడ!షణ్ముఖ సోదరా ! మహ

     ర్జాతక! కాణిపాకనగరాధిప! నీకివె మానమస్కృతుల్.


 వందే గణనాయకమ్.


1. ప్రథమ తాంబూలమర్పించి ప్రాంజలింతు

    విఘ్నరాజుగ స్తుతియించి వేడుకొందు

    కార్యమేదేని తలపెట్టి ఘనతజెంద

    దొడ్డగణపయ్య ననుగావు దురితహరణ!


2. అమ్మ పార్వతి మలచిన బొమ్మవీవు

    అయ్య కరుణరేఖల వెనకయ్యవీవు

    పందెమందున తమ్ముని ప్రక్కనిడిన ...దొడ్డ.....


3. నిన్ను పరిహాసమాడిన నేరమునకు

    శాపమందెను నిర్దయ చంద్రుడపుడు

    ఘనత మీరగ సతతంబు గారవింతు...దొడ్డ.....


4. మాతపితలను సేవించు మార్గమొకటె

    సకలసౌఖ్యాల గనియంచు చాటినట్టి

    జ్ఞానివీవయ్య  వెనకయ్య!మానితుండ!...దొడ్డ.....


5. ఇర్వదొక్కటి పత్రాల నింపుగాను

    పూజలందుచు భక్తుల మోదమలర

    మోక్షమందించు పరమాత్మ! పుణ్యపురుష!...దొడ్డ...


6. గరికపూజకె ముదమంది దురితములను

    పారద్రోలెడు పరమాత్మ! భవ్యచరిత!

    కార్యసిద్ధిని గూర్చెడు ఘనుడవీవు...దొడ్డ...


7. మోదకంబుల నర్పింప మోదమంది

    వెనుకముందులుజూడక మనుజులకును

    సర్వవిజయాలు గూర్తువు సాధువదన!..దొడ్డ...


8. గర్వపడినట్టి తమ్ముని గర్వమణచి

    వినయశీలంబె సర్వత్ర విజయమంచు

    చాటిచెప్పిన ఘనుడవు మేటివయ్య!..దొడ్డ...


9. సర్వసైన్యాధిపత్యంపు సాధనాన

    నీవు జూపిన ప్రజ్ఞకు నీరజాక్ష!

    మిగుల నాశ్చర్యమొందెను మిన్ను మన్ను..దొడ్డ...


10.పంటలన్నియు సతతంబు పాడుసేయు

     ఎలుక మీదను నీవుండి యెఱుకగూర్చి

     జ్ఞాననేత్రంబునిచ్చిన జ్ఞానివీవు.

     దొడ్డ గణపయ్య ననుగావు దురిత హరణ!
[

Tuesday, August 29, 2017

సరసీరుహ నేత్రకొక్క స్తనమే కనుమా

సరసుండగు నొక పెనిమిటి
కరమున నొక చన్ను దాచి కాంతను బలికె
న్నరసితె  భామా ! యిపుడీ
సరసీరుహ నేత్రకొక్క స్తనమే కనుమా

Monday, August 28, 2017

గాజులు గల్లుగల్లనగ గవ్వడి గాండివ మెత్తె గృద్దుడై

ఆజిని శత్రు సైన్యములనందరి పీకలు గత్తిరించగా
రాజుల భార్యలున్స మర ప్రాంగణ మందున నేడ్వ నత్తఱిన్
గాజులు గల్లుగల్లనగ గవ్వడి గాండివ మెత్తె గృద్దుడై
వాజిని వేగవంతముగ బర్వులు బెట్టగ జేసె నయ్యెడన్

గాజులు గల్లనగ గ్రీడి గాండివ మెత్తెన్

ఆజిని నుత్సాహంబున
రాజుల గర్వo బు  లుడుగ రహితో జెలగన్
రాజుల పత్నుల హస్తపు
గాజులు గల్లనగ గ్రీడి గాండివ మెత్తెన్

Sunday, August 27, 2017

ద్రౌపది మెడలో గృష్ణుఁడు తాళి గట్టె

తాళి గట్టిరి  పాండవుల్దల్లి చెప్ప
ద్రౌపది మెడలో, గృష్ణుఁడు తాళి గట్టె
సత్య భామమొద లుగాగ సతుల కార్య !
యష్ట మహిషుల బేరన నాఖ్యు లైరి

Saturday, August 26, 2017

వరమే పదితలలవాని ప్రాణము దీ సెన్

వరములు శివుడే  యీయగ
గరువముతో సురల మునుల గాసిలి వెటుచున్
పరకాంతా మోహపు కా
వరమే పదితలలవాని ప్రాణము దీ సెన్

Friday, August 25, 2017

పార్ధ సారధి పరిమార్చె బాండవులను

శి ష్ట రక్షణ కొఱకునై దుష్ట జనుల
బా ర్ధ సారధి పరిమార్చె  బాండవులను
గంటికిని ఱెప్పయటు లను  గాచి యెపుడు
పక్ష పాతిగ బే రొం దె బాండ వులకు


ఎలుక వడకెవి నాయకు డెక్కుననుచు

ఎలుక వడకెవి నాయకు డెక్కుననుచు
మూషికపువడ కుసహజ ముగద యరయ
యంట బరువుగ ల్గునతని  వింతగాదె?
మోయ నేరికై ననుధర మురళి! చెపుమ!

సూర్యా!

కెరటాలవోలె సాగెను
కరమునుసౌందర్యమొప్ప కవనము సూర్యా!
యరసితి మాశుభవాక్యము
మురిపెముతో మీకునిత్తు మోదక శతముల్

Wednesday, August 23, 2017

రామ భద్రునకు న్ ధర్మ రాజు సుతుడు

రామ భద్రునకు న్  ధర్మ రాజు సుతుడు
పొసగునే యిది పుడమిని పుణ్య చరిత !
వేరు  వేరైన యుగములు  వారివికద
చింత జేయగ  మనకిది వింత గొలుపు

Tuesday, August 22, 2017

పాలిచ్చిన తన జనకుని భజియింపవలెన్

పాలన భాగము తెనుగున
పాలిచ్చిన తన జనకుని భజియింపవలెన్
బా లీయని  తన జనకుని
చాలరు పోషింప భువిని సంతృప్తిగగన్

Monday, August 21, 2017

హింసకు బాల్పడెడివాడె హితమును గూర్చున్

కంసుని సోదర తుల్యుడు
హింసకు బాల్పడెడివాడె, హితమును గూర్చున్
గం సారి నెల్లవేళల
శం సనమున్ జేయు నెడల సాత్విక బుధ్ధిన్

మానవుడే దానవుడు నుమాధవుడయ్యెన్

కానని దౌష్ట్యము జేసెడు
 మానవుడే  దానవుడు, నుమాధవుడయ్యె
న్నానగరాజు దుహిత నట 
గానగనే మరులు గొనగ గా రణ మగుటన్

Friday, August 18, 2017

మత్తు మందు సేవించుట మంచిదె కద

మత్తు మందు సేవించుట మంచిదె కద
మంచి దెన్నటికినిగాదు మత్తు మందు
హేయమైనది సేవన మార్య ! నిజము
దాని జోలికి బోయిన దారితప్పు

Thursday, August 17, 2017

గురువుల పదసేవ జేయ గూడదు శిష్యా !

నిరతము జేయుటవ శ్యము
గురువుల పదసేవ, జేయ గూడదు శిష్యా !
గురుపత్నిని మోహించుట
నెరపుమ యీరెండు నీవు నిరతము భువినిన్

Wednesday, August 16, 2017

విజయ సారధి జన్మించె విపిన మందు

కటిక చీకటి గలయట్టి ఖైదు లోన
విజయ సారధి జన్మించె, విపిన మందు
జంతు జాలము వసియించు వింత గొలుపు
రకరకంబుల గూతల  రవళి తోడ

Tuesday, August 15, 2017

కాముడు వెన్నెనలు గురిసె గంతుడు మెచ్చన్

కాముడుగంతుడు నొకరే
కాముడు వెన్నెనలు గురిసె గంతుడు మెచ్చన్
 గాముడు వెన్నెల గురియగ
నేమీ కంతుండు మెచ్చె నెట్లుగ సామీ!

అంశము- స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు ఛందస్సు- తేటగీతి స్యస్తాక్షరములు... మొదటి పాదం మొదటి గణం మొదటి అక్షరం 'స్వ' రెండవ పాదం రెండవ గణం మొదటి అక్షరం 'తం' మూడవ పాదం మూడవ గణం మొదటి అక్షరం 'త్ర' నాల్గవ పాదం నాల్గవ గణం మొదటి అక్షరం 'ము'

స్వర్ణ మయముగ జేయంగ సాహసించి
యరుల తంత్రాలు పసిగట్టి యడ్డువైచి
వాహబహువిచి త్ర ముగను  వరములిచ్చి
మోడి వర్యులు  బ్రజలకు ముదము గూర్చెg

Sunday, August 13, 2017

కుంతీ పుత్రుడు ,వినాయకుడు గద శిష్యా !

వింతగ బుట్టిన కొమరుడె
కుంతీ పుత్రుడు ,వినాయకుడు గద శిష్యా !
కంతుని శత్రువు కొడుకే
వింతేమీ లేదురమ్య! వివరణగోరన్

Saturday, August 12, 2017

ద్రోహుల శిక్షించుట ఘన దోషము గాదే

ద్రోహులు భువి శిక్షార్హులు
ద్రోహుల శిక్షించుట ఘన దోషము గాదే
బాహాటముగా జెప్పుదు
దోషుల శిక్షించుట దియ తోరము మేలే


Friday, August 11, 2017

తమ్ముని కొడుకు పెండ్లికి దగదు చనగ

తమ్ముని కొడుకు పెండ్లికి దగదు చనగ
నెందు లకుదగ  దు చనగ ? నెప్పు డైన
మిమ్ముల  నవ మానించె నా ? మిక్కిలిగను
గాని యెడల నే గుట బాగు  గాదలంతు

దత్తపది ;;;వడ -పూరి -గా రె -అరసె రామాయణార్ధము

వడవడ రాళ్ళను వేయగ
గడునరసెనుగపులుగారెగణగణమనుచున్
 వడిజలములుబూరించుచు
వడివడిగాగోతులన్నివారధిగట్టెన్

Wednesday, August 9, 2017

జారుల జూచి భక్త జన సంఘము మ్రొక్కెను ముక్తి కాంక్షతో

జారుల జూచి భక్త జన సంఘము మ్రొక్కెను ముక్తి కాంక్షతో
జారులలో గనంబడెను శారద మాతయె వారికప్పుడున్
బారము పొందగోరి యట భక్త జనంబులు మ్రొక్కి రయ్యెడన్
గోరిన వాంఛలన్  భువిని గూరిమి దోడన దీర్చు నామెయే

Tuesday, August 8, 2017

రూపసిని జూచి నట్టి కురూపి నవ్వె

రూపసిని జూచి నట్టి కురూపి నవ్వె
రూపసిని జూచినట్టి కురూపి యేడ్చె
రూపసికి యందము దనకు రూపులేమి
తనరు గుణము ప్రధానమందమును గంటె

Monday, August 7, 2017

భారతమువ్రాసి,వాల్మీకివాసికెక్కె

వాసికెక్కిరిముగ్గురుపండితులిల
భారతమువ్రాసి,వాల్మీకివాసికెక్కె
రామచరితమురచియించి రమ్యముగను
సంస్క్రుతంబున జక్కటి శబ్దతతిని

Sunday, August 6, 2017

నవమి నాడు ర క్షా బంధనమ్ము వచ్చు

వచ్చు రాముడు పుట్టినబ్రముఖ దినము
నవమి నాడు ,ర క్షా బంధనమ్ము వచ్చు
తిథియ శ్రావణ పూర్ణిమ దినము నాడు
ముఖ్య మైనట్టివే యవి మురళి !మనకు

Wednesday, August 2, 2017

మాధ వుడే కీర్తి నందె మదనాంతకుడై

బాధితుల కండ నగుచును
మాధ వుడే కీర్తి నందె , మదనాంతకుడై
గాధల యందున మిగులను
మాధవుగావాసికెక్కె  మనకందఱకున్

Tuesday, August 1, 2017

కాంతుడులేనివేళ గలకంఠి పకాలున నవ్వె నెందుకో

కాంతుడులేనివేళ గలకంఠి పకాలున నవ్వె నెందుకో
కాంతుని చేష్టలే మనసు గ్రమ్మగ మాటికి నవ్వెనేమొసూ
కాంతునిధ్యాసయే గలుగు కాంతుడుదూరమ యైనచోగదా
కాంతలకెప్పుడున్మదిని కాంతుడె యుండును దండ్రిగంటెనే

Monday, July 31, 2017

కాంతకై త పింతురు వార్ధకమున మిగుల

కాంతకై త పింతురు వార్ధకమున మిగుల
యక్షరాల ని జముసామి !యామె లేని
యిల్లు కాంతివిహీనమై యుల్లమునకు
బాధ కలిగించు దప్పక భవ్య చరిత !

Sunday, July 30, 2017

శంకర శతకము

శంకరశతకపు పొత్తము
బింకముగా వ్రాసినట్టి పెద్దలకీయీ
లెంకను జేయుదు నతులను
శంకలు లేకుండగొనుడు సాదర మొప్పన్

Saturday, July 29, 2017

భక్ష్యముల నాముదము తోడ వండ దగును

భక్ష్యముల నాముదము తోడ వండ దగును
బలుకు మీయది  సత్యము, వండుదురట
నారి కేళపు తైలాన నాణ్యముగను
గొన్ని ప్రాంతాల యందున  మిన్నగాను

Friday, July 28, 2017

ముని గన్గొన ముదిత వలపు ముమ్మర మయ్యెన్

వినయపు నతులను నిత్తును
ముని గన్గొన, ముదిత వలపు ముమ్మర మయ్యెన్
గని నంతనె తన భర్తను
వనజా ! విను సహజ మదియ వనితల కెల్లన్

Wednesday, July 26, 2017

దత్తపది

జయమునుబలుకగసురలట
రయమునబాణంబువేయరాముడుమిగులన్
 భయమునబంగరుమృగమది
నయముగవేగంతుతోడ నర్తిలి పారెన్

Monday, July 24, 2017

ప్రేమయె పొంగి పొర్లినది వీధులలో జనులెల్ల జూడఁగన్

ప్రేమయె పొంగి పొర్లినది వీధులలో జనులెల్ల జూడఁగన్
గామము హెచ్చుగా గలుగ కామిని మానస మందునన్భళా
రాముని మందిరంబు గని రాముని వేడిరి సామి ! మమ్ముల
న్నేమిగ జేతురో యికను నిట్లుగ మేమిట కల్సుకొందుకై

Sunday, July 23, 2017

ఆగష్టు 15

ugust 10, 2015

ఆగష్టు 15

ఈ రోజే మన పండుగ
మీరందరు వచ్చిరిటకు మీరని భక్తిన్ 
గారవపు నతుల నిడుదును 
వీరుల మది దలచు చుండి వీడని భక్తిన్ 
ఆంగ్ల పాలకు లవశమై యష్ట కష్ట 
ములను  భరియించు బ్రజలకు ముక్తి కొరకు 
గాంధి  మొదలగు వారలు గలసి గట్టు 
తనము తోడన పోరాడి తనర దెచ్చె 
దేశ మునకు స్వరాజ్యము దేజరిలగ 
ఖైదు  లోపల మ్రగ్గియు కఠిన మైన 
దెబ్బ లెన్నియో భరియించి ,తెలివి పోయి 
బ్రతికి రార్యులు  జీ వ చ్ఛ వంబు వోలె 
చెప్ప  లేమయ్య  వారల చిప్ప కూడు 
అట్టి  మహితాత్ము  లగురిచి గట్టి గాను 
నెంత జెప్పిన మఱి యది  సుంతె  యగును
వంద నంబులు వారికి వంద లాది
చేయుటే మన  కర్తవ్య మార్య !యికను

భరత మాతకు పలుకుడు భవ్యు లార !
జైభ  రతమాత !యిక నీకు  జయము జయము
సేవ జేతును నిరతము శిరము  వంచి
దయను జూడుమా నాపైన ధాత్రి  జనని !

దేశ  మునకునై ప్రాణాలు దీ సికొనిన
నాయ  కులయాత్మ శాంతికై నలువ గురిచి
చేయ బ్రార్ధన నేనును  జేతు నార్య !
సెల  వొ  సంగుడు నాకిక  సేతు నతులు

ప్రేమ పొంగి పొరలె వీధులందు నిజము

ఉత్స వి గ్ర హమ్ము లూరేగు చుండగ
భక్తి రసము లచట రక్తి గొలుప
ప్రేమ పొంగి పొరలె వీధులందు నిజము
కనగ లేవు వేయి కన్ను లైన

యమునకె తప్పదుగ భస్మమగుటెపుడైనన్

అమలపుజరితుడునగుచును
మమతల వెల్లువలుగలిగి మాన్యతతోడన్
  మమకారమ్ములుగలకా
యమునకె తప్పదుగ భస్మమగుటెపుడైనన్

Saturday, July 22, 2017

పతిని సహోదర యనుచు భవానియె పిలిచెన్

సతులందరు పిలుతురు పర
పతిని సహోదర యనుచు భవానియె పిలిచె
న్నితరులతోబాటుగ దన
పతి నిన్  దా బిలిచె నట్లు  పరిహాసమునన్

Saturday, July 15, 2017

ముదమున రాహుల్ వరించె మోదీ తనయన్

అదిరెను సామీ  చెప్పుడు
ముదమున రాహుల్ వరించె మోదీ తనయన్
జదువగ నబ్బుర మగుచు
న్నెద యంతయు జలదరించె నీక్షణ మునన్

Sunday, July 9, 2017

భాగవతమ్మునున్జ దువపాపమపారము చేకురున్ జుమీ

భాగవతమ్మునున్జ దువపాపమపారము చేకురున్ జుమీ
భోగుల మాటయే యదియ ,పోకిరి గా నటు పల్కుచుందురే
భాగవతమ్మనన్నిలను బావన మైనది గాదలంతుమే
వాగుడు కాయలే యవియ వాటిని లెక్కకు వద్దులే సుమా

భాగవతమ్మును జదువుట పాపముసుమ్మీ

భోగులు బలుకుదు రిట్లని
భాగవతమ్మును జదువుట పాపముసుమ్మీ
భాగవత మెది యొ తెలియక
వాగుదురే యిట్లువారు వసుధను సామీ !

Saturday, July 8, 2017

విరసంబగు రచన యొప్పె వీనుల విందై

విరసము సరసపు ట ర్ధము
లెరుగని నొక పామరుండు  నేర్వక చదువు
న్నరకొ ర తెలివిని నిట్లనె
విరసంబగు రచన యొప్పె వీనుల విందై

గురుపూర్ణిమ

గురుపూర్ణిమ శుభదినమున
గురువులకుంజేతునతులుగూరిమితోడన్
 గురువన శంకరుడేగద
విరులంబూజించయిచ్చువేలుగసిరులన్

Friday, July 7, 2017

అష్టమి నాడు జేయఁదగు నన్ని పనుల్ శుభ మండ్రు విజ్ఞులే

అష్టమి నాడు జేయఁదగు నన్ని పనుల్ శుభ మండ్రు విజ్ఞులే
యష్టమి మంచిదే యనుట నయ్యది విజ్ఞుల మాటగా వున
న్నిష్టము గల్గి మామదికి నేపని నైనను జేతు మప్పుడు న్
శిష్టుల మాటలే మనకు శీఘ్రము మంచిని జేయు నెప్పుడున్

అకలంకుండగు వ్యాసరా డ్విభుడు

అకలంకుండగు వ్యాసరా డ్విభుడు నౌన్గదా తండ్రియు
న్శుకయోగీంద్రునకల్లుడయ్యెగదభీష్ముండందరుప్పొంగగ
న్నకటా భీష్ముడు భీకరముగా హా దాను నుద్వాహము
న్నికజే బూననిబల్కగా నగునె నోయీ భీ ష్మకుం డల్లుగాన్

శుకయోగికి నల్లుడయ్యె జుమి భీష్ముండే

అకటా యేమని వ్రాయుదు
శుకయోగికి నల్లుడయ్యె జుమి భీష్ముండే
తికమక గా నుండెను మరి
శుక భీష్ముల కిడుదు నతులు సుమ్మీ యిపుడున్

అష్టమ తిధి శుభకరమని యందురు విజ్ఞుల్

అ ష్టమిని  బుట్ట కృష్ణుడు
అష్టమ తిధి శుభకరమని యందురు విజ్ఞుల్
శి ష్టుల మాటల మృతములె
యిష్టమె యా తిది య మాకు నేపని కైనన్

Thursday, July 6, 2017

మద్యమె మానవాళికి సమంచిత బుద్ధి బలమ్ము లిచ్చురా

మద్యమె  మానవాళికి సమంచిత బుద్ధి బలమ్ము లిచ్చురా
మద్యము నిచ్చు మత్తు గద మానవ జాతికి నెల్ల వేళలన్
మద్యము జోలిపోవకను మాన్యుని వోలెను జీవితంబుసూ
హృద్యముగా జరుంగుటకు హేవళి నాముడు రక్ష సేయుతన్

Wednesday, July 5, 2017

మద్యమె బలవర్ధకమ్ము మనుజుల కెల్లన్

విద్యా ! హానిని జేయును
మద్యమె, బలవర్ధకమ్ము మనుజుల కెల్లన్
విద్యాభ్యాసము జగతిని
విద్యకు నిల సాటిరావు వేయియు వృత్తుల్

Monday, July 3, 2017

ఛందస్సు- తేటగీతి నాలుగు పాదాల 'మొదటి' అక్షరాలు వరుసగా "ఏ - కా - ద - శి" ఉండాలి.

ఏరు వాకను సాగించి నారు పోయు
కాల మీ దినమ్మె ,రైతులు కాడి పట్టి
దరులు దున్నుచు భూమిని చాలు మధ్య
శి వుని దలచుచు విత్తులు  శీఘ్ర మేయు

కట్ల పాము చేరి కౌగి లించె

పాము బట్టు నతడు భయమను నదిలేక
కట్ల పాము చేరి కౌగి లించె
నవ్వి యేక దమరి యాదు కొనుచు నుండి
భుక్తి గలుగ జేయు భువన !తెలియు

Sunday, July 2, 2017

శంకరార్యుల సలహా

శంకరార్యుల సలహాను సాదరముగ
నొప్పు కొనుచును నిత్తును దప్ప కమరి
వలయు సొమ్మును నావంతు పంపుడా ర్య !
"బ్యాంకు అక్కౌంటు " నెంబరు మఱువ కుండ

Saturday, July 1, 2017

ఇతడితడే యితడె యితడె యితడీ తండే

మితముగ మాటలు బలుకుచు
సతతము నర్చించి శివుని సవిమల భక్తిన్
వితరణమును  గలుగు నతడు
ని తడితడే యితడె యితడె యితడీ తండే

Thursday, June 29, 2017

తండ్రి మరణించె ముదమందె తనయ మిగుల

తండ్రి మరణించె ముదమందె తనయ మిగుల
నెంత దుష్టుడై ననుదండ్రి చింత లేక
ముదము నొందెనె ? కవివర ! ముదిత మిగుల
నరయ సంస్కార మటు లుండె నామె దకట

Wednesday, June 28, 2017

మాంసా హారమ్మవిప్ర మాన్యంబయ్యెన్

హింసను గూడిన భోజ్యము
మాంసా హారమ్మ,విప్ర మాన్యంబయ్యెన్
హింసారహితపు పులగము
కంసారియు నదియ గోరు కమలా ! వింటే

భర్తకు జీర గట్టి నది భార్య కడుంగడు మోదమందుచున్

భర్తకు సంతసంబగుట భామిని నూతన  మొప్పగా దగన్
భర్తకు జీర గట్టి నది భార్య కడుంగడు మోదమందుచున్
భర్తలు మంచి వారయిన భార్యలు సంతస మొందురే గదా
భర్తకు సాటిరారుగద భామిను లందరి కెవ్వరున్ ధరన్

Tuesday, June 27, 2017

పతికి జీర గట్టె సతి ముదమున

చీర లోన జూడ గోరిక తోడన
పతికి జీర గట్టె సతి ముదమున
నాలు మగల బంధ మటుల నుండ గహర్ష
మగును గ దిల మిగుల యార్య !మనకు

Sunday, June 25, 2017

"అల్లా కరుణించు మనుచు హరి ప్రార్థించెన్"

కల్లా కపటము నెఱుగని
పిల్లా నారాయణమ్మ ప్రియసు తు డపుడు
జల్లని చూపుల మమ్ముల
యల్లా ! కరుణించు మనుచు హరి ప్రార్దించెన్

Saturday, June 24, 2017

తమ్ముని సతి తల్లి య గునుత త్త్వము దెలియన్

ఇమ్ముగ నగు బ్రియ మరదలు
 తమ్ముని సతి, తల్లి య గునుత త్త్వము  దెలియ
న్నమ్మగు గిరిజా మాతయె
నమ్ముము రాకేందువదన !నాయీ మాటల్


Wednesday, June 21, 2017

శవము మోద మిడు బ్రశస్తముగన్

ఎండు పుల్ల వోలె నుండుచు వంగదు
శవము, మోద మిడు బ్రశస్తముగను
జీవముండు ముఖము నవనవ లాడుచు
చూచు వారల కది సొగసు నింపి

Tuesday, June 20, 2017

నమ్ముడు కుంతిపుత్రుడు వినాయకుడే జనులార చెప్పితిన్

నమ్ముడు కుంతిపుత్రుడు వినాయకుడే జనులార చెప్పితిన్
 నమ్ముదుమార్య! మీపలుకు నగ్నపు  సత్యము జెప్పిరేగదా
యిమ్ముగ నారయంగనిల నీశుని పుత్రుడు తొండధారియే
యమ్మరొ కర్ణుడున్గలిగె నాయమ సూర్యుని  వేడగా దమిన్

కుంతీ పుత్రుడు ,వినాయకుడు సత్యమిదియే

వింతగ బుట్టిన కొమరుడె
కుంతీ పుత్రుడు ,వినాయకుడు సత్యమిదియే
కంతుని శత్రువు కొడుకే
వింతేమీ లేదురమ్య! వివరణగోరన్

Monday, June 19, 2017

వక్త్రంబులు పది కరములు పదివేలుకదా

వక్త్రంబులుక  రములు గన
వక్త్రంబులు పది కరములు పదివేలుకదా
యక్త్రంబులె రావణునకు
వక్త్రంబుల సొగసుకాడ !భవభయ హరుడా !

చచ్చె సింహము జింకచే నచ్చెరువుగ

నిన్న రాతిరి కలగంటి నేను సామి !
చూడ కలలోన గనిపించె చూడ్కు లకు ను
చచ్చె సింహము జింకచే నచ్చెరువుగ
మేలు కొంటిని  భయముతో మిదిరి రేయి

Sunday, June 18, 2017

ఎంతటి పండితుండయిన నిట్టె కరంగును వెన్న పోలికన్

ఎంతటి పండితుండయిన నిట్టె కరంగును వెన్న పోలిక
న్నంతటి సున్నితంబె మఱి యాతని డెందపు పోకడల్  భువి
న్నంతయు  మిధ్యగా ధరను నారసి మానవు డెల్లవే ళ లన్
వింతగ జొ ల్లు మాటలకు బేలయి లొంగుట పాడియే గనన్


ఎంత టి పండితుడుగానియిట్టెకరంగున్

అంతఃకరణము శుధ్ధిగ
మంతనములనాడుచుండు మాన్యుడవనుచున్
 సంతతము బొగడునెడలను
నెంత  టి పండితుడుగానియిట్టెకరంగున్

దత్తపది=పద్యము-గద్య ము- మద్యము-హృద్యము

పద్యము రూపము నైనను
గద్య ముగానైన వ్రాయుకవితలు వినగన్
 మద్యము ద్రాగిన మాదిరి
హృద్యము గానుండి మనలనోలాడించున్

Saturday, June 17, 2017

సశ్లీలముకలుగునటుల జక్కగ దానిన్

అశ్లీలమనియుజూడక
సశ్లీలముకలుగునటుల జక్కగ దానిన్
 విశ్లేషించియుప్రతిభను
నశ్లీలముదొలగునటుల వ్రాయగ వలయున్

Friday, June 16, 2017

వంకలు లేనిదమ్మ పలు భంగుల రం కులు నేర్చు లేమయే

వంకలు లేనిదమ్మ పలు భంగుల రం కులు  నేర్చు లేమయే
శంకర యేమియంత కసి సాధ్వులు వారలు సింత జేయఁగన్
బింకము గాదె వారలటు పాడయిపోవుట కారణంబు సూ
రంకుగ మార్చిరే గదిల రాజులు పూర్వము వారినయ్యెడన్

వంక లేని దమ్మ రంకు లాడి

వంక లేని దమ్మ రంకు లాడి యనుట
పాడి యగునె సామి ! భామ లనగ
పూజ్యు లుగద మనకు పూర్వకాలమునుండి
యాది శక్తి రూపు లార్య !వారు

పాకిస్తాన్ బ్రజలు,విష్ణుభక్తులుశిష్టుల్

కాకలుదీరిన గ్రూరులు
పాకిస్తాన్ బ్రజలు,విష్ణుభక్తులుశిష్టు
ల్లేకాగ్రత బాటించుచు
నాకేశవుదలచుచుండ్రు హరిహరి యనుచున్

శంకరాభరణ


ఇంటి పనులుండు కతనాన నించుకయును
శంకరాభరణ పుపుట జదువ వీలు
లేక వ్రాయుట వలనుగా లేదు సామి!
తివిరి చేరుదు శీఘ్రమేదేవళమున

Monday, June 5, 2017

పాండుధరాధినాధునకిల భార్యలుకుంతియు మాద్రియేకదా

పాండుధరాధినాధుడుసుభద్రనుపెండిలియాడెకాంక్షమై
పాండుధరాధినాధుడన పావనమూర్తియ యట్టివాడుసూ
పెండిలియాడునేజెపుమబీరపుపల్కులుబల్కనోపునే
పాండుధరాధినాధునకిల భార్యలుకుంతియు మాద్రియేకదా

హర్యక్షముజింకగాంచి యడలుచుబారెన్

ఆర్యా యేమీ చిత్రము
హర్యక్షముజింకగాంచి యడలుచుబారెన్
 శౌర్యము గల యా సింహపు
చర్యలు మరి యుండెననుట సముచిత మగునే?

Sunday, June 4, 2017

పాండుధరాధినాధునకిల భార్యలుకుంతియు మాద్రియేకదా

పాండుధరాధినాధుడుసుభద్రనుపెండిలియాడెకాంక్షమై
పాండుధరాధినాధుడన పావనమూర్తియ యట్టివాడుసూ
పెండిలియాడునేజెపుమబీరపుపల్కులుబల్కనోపునే
పాండుధరాధినాధునకిల భార్యలుకుంతియు మాద్రియేకదా

పాండు రాజుపెండ్లాడె సుభద్రనపుడు

కుంతిదేవిని మాద్రిని గూర్మితోడ
పాండు రాజుపెండ్లాడె సుభద్రనపుడు
పాండునందనుడైనట్టి ఫల్గుణుండు
పరిణయంబాడె వలపున భద్రముగను

Saturday, June 3, 2017

ఆశ్రయ మిచ్చి తానిట నిరాశ్రయు డయ్యె నదేమి చిత్రమో

ఆశ్రయ మందగోరి రమ యాదు కొనంగను వేడగా రఘు
న్నా  శ్రయ మిచ్చి తానిట నిరాశ్రయు డయ్యె నదేమి చిత్రమో
యాశ్రమ వాసు లెవ్వరును నాదర మీయక వెళ్లగొట్టగా
నాశ్రయ మన్నదే యికను నారయ లేకను సాగిపోయెనే


ఆశ్రయ మునొసంగి తా నిరాశ్రయు డ య్యెన్

మిశ్రా యనునొక సాధువు
వి శ్రాంతికి  వచ్చినట్టి  విద్యార్థులకు
న్నేశ్రమ లేకుండగ దను
నా శ్రయ మునొసంగి తా నిరాశ్రయు డ య్యెన్

Friday, June 2, 2017

అంశము - కైకేయి వ్యక్తిత్వము నిషిద్ధాక్షరములు - ఎ, ఏ, ఐ అను అచ్చులు, ఈ అచ్చులతో కూడిన హల్లులు.

భరతుని గనిన నోయమ్మ !భవ్య చరిత !
రామ చంద్రుని గొడుకుగా మమత లొసఁగి 
చూచి లాలించి తివిగద సొబగు మీర
పంపు చుంటివి యడవికి పాడి యగున ?

పదునారురోజు పండుగ

పదునారురోజు పండుగ
నదరంగాజరుపుకొనిన నశ్వనిరఘుకిన్
 సదయనుజెప్పుమయాశిషు
లదనున్మరిజూచినీవ యార్యా శర్వా!

Thursday, June 1, 2017

బిడ్డలుపుట్టిరిద్దరట పేడికి జూచి జనమ్ము మెచ్చగా

దొడ్డమనస్సుతోడ రఘు దూరపు బంధువు పేడిరూపునిన్
 బిడ్డగ దామదిన్దలచి పెద్దమనంబున జేయవైద్యమున్
 బిడ్డలుపుట్టిరిద్దరట పేడికి జూచి జనమ్ము మెచ్చగా
లడ్డులుబంచిపెట్టిరట లైకులుగొట్టిన వారికప్పుడున్

రాజేశ్వరీ దేవి

యముని నోడించి వచ్చిన యక్క !నీకు
సకల శుభములు గలిగించు శంకరుండు
పూర్తి యారోగ్య మాయువు భువిని నిచ్చి
కంటి కినిరెప్ప  యట్లయి కాచు గాత !

బిడ్డ లిద్దఱు పుట్టిరి పేడి వలన

పెండ్లి యైనట్టి మూడేండ్లు వీడకుండ
బిడ్డ లిద్దఱు పుట్టిరి, పేడి  వలన
పుత్రు లేనాటి కెవరికి బుట్ట రార్య !
వాని జన్మము వ్యర్ధము, బరువు భువికి

అమ్మ యటంచు నిందుధరుడద్రితనూజనుబిల్చె మక్కువన్

అమ్మలగన్నయమ్మ గుట నాదిపరాత్పరియౌట కావుత
న్నమ్మయటంచు నిందుధరుడద్రితనూజనుబిల్చె మక్కువ
న్నిమహి నెంచు చూడగను నీమెకు సాటియ లేరుగానెట
న్నమ్మహితాత్మ నెప్పుడును హర్షముతోడన బ్రస్తుతించెదన్

Wednesday, May 31, 2017

అమ్మాయని శశి ధరు డు నగాత్మజ బిలిచెన్

ఇమ్ముగ బిలుతుము దేవిని
న మ్మాయని ,శశి ధరు డు  నగాత్మజ బిలిచెన్
కొమ్మా !రా యిటు భక్తులు
నెమ్మనమున జేయు బూజ నెఱి పరికింపన్

Tuesday, May 30, 2017

దొంగ తనమ్ము సేయుటయు దోషము గాదది పుణ్య కార్యమే

అంగన ! వింటివే యిదియ యర్వది నాలుగు లోనిదే గదా
దొంగ తనమ్ము సేయుటయు, దోషము గాదది పుణ్య కార్యమే
భంగము లెన్ని గల్గినను బాధను జెందక భవ్య మూర్తులై
యంగవి హీనులైన బ్రజ కండగ నిల్చిన నెల్లవేళలన్

దోషమే కాదు చేయుట దొంగ తనము

దోషమే కాదు చేయుట దొంగ తనము
నటుల నగునెడ యగుదురు హర్త కులిల
నార్య ! భూప్రజ లెల్లరు వీర్య ముడిగి
దొంగ తనమును జేయుట  దోష మగును

Monday, May 29, 2017

కోపపు టగ్నులే కురియ గూరిమి హె చ్చెనదేమి చిత్రమో

కోపపు టగ్నులే కురియ గూరిమి హె చ్చెనదేమి చిత్రమో
కోపమునందునున్నరయ గూరిమి యుండును నెట్లనన్దగన్
 పాపలు బిట్టుగానరచి పాడుచు నాడుచు గంతులేయగా
కోపము జెందుమే కదయ గూరిమి యుంటను వారిపైగదా

కోపాగ్నులు గురిసినంత ,గూరిమి హెచ్చెన్

పాపము  లంటును మిగులను
కోపాగ్నులు గురిసినంత ,గూరిమి హెచ్చెన్
బాపాయి  సుతుని గనుగొని
మా వారసుడనుచు  నతడు  మదిలో దల చన్

Sunday, May 28, 2017

దత్తపది

రక్ష  నీవని త లచియు రామ ! నేను
జేరి యుంటిని నేకాంత సేవ కొఱకు
సుందర మగు వదనమును జూడగానె
నిక్క బొడిచెను రోమముల్  నిక్క ముగను
నారి కేళము నిత్తును  నార గించు


అ మ్మనమస్కరించినది యాత్మతనూజుని భక్తియుక్తులన్

ఇమ్ముగ రాజశేఖరుడు పేర్మిని జక్కగ వైద్యవిద్యనున్
 సొమ్ములకాశజెందకను సౌమ్యము తోడన జేయుచుండగా
న  మ్మనమస్కరించినది యాత్మతనూజుని భక్తియుక్తుల
న్నమ్మతనూజులన్నరయ యాత్మలు వేరగు బంధమొక్కటే

Saturday, May 27, 2017

అమ్మ నమస్క రించిన దాత్మ సుతకు

ధర్మ బోధనల నుజేయు తనయు జూచి
చక్క నైనట్టి యా తని  సత్ప్ర వర్త
నమును , ధా ర్మికత్వమ్మును నమ్రత లకు
న మ్మ నమస్క రించిన దాత్మ సుతకు

మండెడి యెండలందు హిమమౌక్తికముల్ గన జారెనెల్లెడన్

పండరి నాధుని న్గృహము పచ్చనిమామిడి తోరణాలతో
మెండుగ శీతలం బిడుచు మీరని హాయిని గొల్పు వానితో
దండిగబూలవాసనలు  దామరపించుచు నెల్లవారికిన్
  మండెడి యెండలందు హిమమౌక్తికముల్ గన జారెనెల్లెడన్

Friday, May 26, 2017

మండుటెండలోగురిసెను మంచుజల్లు

తెలుగు రాష్ట్రాల దాహము దీర్చు కొరకు
మండుటెండలోగురిసెను  మంచుజల్లు
లవలెవర్షము వడగండ్ల రవము తోడ
హాయి నొందిరి జనముల య్యవసరమున

Thursday, May 25, 2017

రతిపతి మన్మధుడు,గాడుబ్రహ్మయె తలపన్

రతిపతి యెవరని నరయగ
రతిపతి మన్మధుడు,గాడుబ్రహ్మయె తలపన్
 హతవిధి! యనకుమ యట్లని
పతిదేవుడు వాణికతడు పరమాత్ముండున్

Wednesday, May 24, 2017

మునిసహవాసమంది సతిపొందె ముదంబున పుత్రులిధ్ధరన్

అనయము సేవజేయగ నుహర్షముదోడనదానుమౌనికిన్
మునియునుదుష్టబుధ్ధిని దపోనియమంబును దామరల్చగా
మునిసహవాసమంది సతిపొందె ముదంబున పుత్రులిధ్ధరన్
 మునియనునాతడెప్పుడుతమోగుణమొప్పగ దాచరించుగదా

మునిసాంగత్యమున నారిపుత్రులగనియెన్

వినయము గలిగిన నొకసతి
యనయముదాసే వ జేయ హర్షముతోడన్
 ముని కాముకుడగుటననా
మునిసాంగత్యమున నారిపుత్రులగనియెన్

Friday, May 5, 2017

డాండడ డాండాండడాండ డామ్మనె,వీణల్

మెండుగ టపాసు లక్కడ
డాండడ డాండాండడాండ డామ్మనె,వీణల్
 గండర గండర యనుచును
పండితులే మెచ్చువిధము బాగుగ మ్రోగెన్

Wednesday, May 3, 2017

గోరుచుట్టు

గోరు చుట్టు కతన కొంచెమైనను వ్రాయ
లేక పోతి సామి! యొకటియైన
నిప్పు డిపుడె వాపు నెమ్మదిం చుటవల్ల
వ్రాాయ గలిగి తిదియ వాస్తవముగ

Tuesday, May 2, 2017

నడక హానికారకము మానవుల కెపుడు

నడక హానికారకము మానవుల కెపుడు
కాదు ,నడక కలుగ జేయు గాయమునకు
మంచి యారోగ్య మటులనె  నంచిత మగు
బుధ్ది కుశలత యేర్పడు బుణ్య పురుష !

Friday, April 28, 2017

వడగాలుల జల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్

అడపా తడపా వానలు
పడుటన నీపుడమి యంత పచ్చగ మార
న్నెడదకు హాయిని గొలుపగ
వడగాలుల జల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్

Wednesday, April 26, 2017

అన్నమ లేని పేద పరమాన్నము బంచెను గ్రామ మంతటన్

మన్నున నెంతగా వెదుక మాన్యుడ కానడు గాక కానడు
న్న న్నమ లేని పేద, పరమాన్నము బంచెను గ్రామ మంతటన్
మిన్నగు సంతసంబొలుక ,మేయరు పో స్ట ది  దా వరించుట
నున్నవ రామశంకరుడు దోసిలి పట్టిన వెండి నాణెముల్

అన్నమె లేనినరుడు పరమాన్నము బంచెన్

మన్నున నుండడు సామీ !
య న్నమె లేనినరుడు, పరమాన్నము బంచె
న్ను న్నవ  శేషాచలపతి
సన్నుతి దా బొందువలన  సత్కవు లె దుటన్Tuesday, April 25, 2017

కో రిజనార్దనుండపుడు కోటర మందున దాగె భీతుడై

ఆరవి యస్తమించుతరి యాయమ దూతలు రాగనప్పుడున్
 కో రిజనార్దనుండపుడు కోటర మందున దాగె భీతుడై
యారయ నేర్వరా యతని నాకృతి జూచిన వారలప్పుడున్
 మారునుమాటలాడక నమాంతముబ్రాణముదీతురేకదా

కోరి దాగెను ,విష్ణువు కోటరమున

శనికి భయపడి గుహలోన శంభు డార్య!
కోరి దాగెను ,విష్ణువు కోటరమున
వెలసె నండ్రుగ రికపాటి వేంక టేశు
బొలము దగ్గర గలయట్టి  భూజమునకు

Sunday, April 23, 2017

నల్లని మల్లెలంగొని ఘనంబుగ బూజ నొనర్తు భక్తి తోన్

నల్లని మల్లెలంగొని ఘనంబుగ బూజ నొనర్తు భక్తి తోన్
జల్లగ జెప్పితీవ సుమ ! జాజులు దెల్లని మల్లె పూలతో
నల్లన జేతురే గదిల హర్షము నొందగ శంభు డెప్పుడున్
నల్లని మల్లె పూల కట నవ్విరి పోదురు విన్న వారలున్

నల్లని మల్లియలతో ఘనంబుగ గొల్తున్

అల్లదె  యేమని యంటివి
నల్లని మల్లియలతో ఘనంబుగ గొల్తున్
నల్లని మల్లియ లుండునె ?
కల్లల నిట బలుకనేల కాంతా ! చెపుమా 

Saturday, April 22, 2017

మగనికి బిడ్డ కలిగెనని మానిని మురిసెన్

మగువకు బుట్టిన నైనను
మగవానికి బుట్టెనండ్రు  మహిలో జనము
'ల్దగునుంగద యీ పాదము
మగనికి బిడ్డ కలిగెనని మానిని మురిసెన్

వానలేక సస్యముల్ ,పండెమెండు

ఎండి పోయిన వ క్కట యిప్పుడమిని
వానలేక సస్యముల్ ,పండెమెండు
వలయు నంతగ వర్షాలు బడుట వలన
పప్పు ధాన్యాలు బాగైన ఫలము తోడ

వానలు లేక యీపుడమి వర్ధిలె పంటలుపండ మెండుగన్

వానలు లేక యీపుడమి వర్ధిలె పంటలుపండ మెండుగన్
 వానలు లేకయీ పుడమి వారును బీటలు,గానిగాదుగా
 దానుగ వృధ్ధిచెం దు నన ద ప్పను భావము నాకుదోచెగా
వానలు మెండుగా గురియ పంటలు పండును బాగుగాకదా

Friday, April 21, 2017

గరుడుడు భీతినొందెను రగమ్మును జూచు తక్షణంబునన్

గరుడుడు భీతినొందెను రగమ్మును జూచు తక్షణంబునన్
 గరుడుడు భీతినొందుటకు గారణ మయ్యది కాదుగాసుమా
యురగము పారిపోయెను గ వ్యోమతలంబున గ్రద్దజూచిదా
న రయగ రెండును న్గదిల నాయెను శత్రులుగాగనిధ్ధరన్

Thursday, April 20, 2017

పాముకనిపించ గరుడుడు ,భయము నొందె

నేలవాలి గభాలున నెమకి పట్టె
పాముకనిపించ గరుడుడు ,భయము నొందె
గరుడు రాకను గమనించి కాళమపుడు
ప్రాణ భీతిని సర్పము బరగె నటుల

అక్షర సత్యమ యయ్యది

అక్షర సత్యమ యయ్యది
లక్షణముగ బలికితీవలక్షలవిలువే
రక్షణయిచ్చును మనకది
తక్షణమేయట్లయుందు తప్పను మాటన్

అక్షర లక్షల విలువగు,
 నక్షరముల జిల్కె ఘనత నబ్దుల్ కలమే.
 కుక్షిని జ్ఞానము నింపుచు
నక్షయమగు రిక్కయైన నాతని గొలుతున్.

ఆముదాల మురళి

ఆముదాల మురళి యనగనే నానంద
ముగలు గునట కవుల ముఖము నందు
కారణంబ యిదియ కవివరేణ్య! కవిత
మృదుమ ధురము ,మదికిమోదమిచ్చు

పార్వ తీశ్వర శర్మ

పార్వ తీశ్వర శర్మనా బరగి ధరను
వేల కొలదిగ బద్యాల విందు నిచ్చి
కడుపు నింపుదు వయ్యయో కవివ రేణ్య!
సాటి యెవరయ్య నీకిల సాటి యెవరు?

రాముని రాజ్యమందు గనరావుగదా శ్రుతి ధర్మ పధ్ధతుల్

రాముని రాజ్యమందు గనరావుగదా శ్రుతి ధర్మ పధ్ధతుల్
 యేమని మాటలా డితిరి!యీశుడు రాముని రాజ్యమందు నన్
 సేమము నుండిరే కదిల చిన్నలు పెద్దలు ధర్మ పధ్ధతి
న్నేమరు లేదుగా నపుడ యీశ్రుతి,ధర్మము లెన్నడున్ధగన్

రామరాజ్యమ్మునన్ గనరాదు నీతి

ప్రజలు సుఖముగ నుండిరి రాగమలర
రామరాజ్యమ్మునన్ గనరాదు నీతి
నేటి పాలన యందున నిజము గాను
బాలకులుబాలితుల బంధ మలర వలయు

Wednesday, April 19, 2017

కారమె వారి పెండ్లి కొకకారణ మయ్యెను వింటివే చెలీ!

వారపు సంతకున్వెడలి భారతి మోహనుజూచి ,తోడనే
మారుని బాణమున్బడగ  మాటలు చేష్టలు లేకయుండినన్
 వారల రూపు రేఖలును వారల జాలితనంబు మో హనా
కారమె వారి పెండ్లి కొకకారణ మయ్యెను వింటివే చెలీ!

కారమె వారలకు పెండ్లి కారణ మయ్యెన్

నారాయణమ్మ యొకపరి
దారినిదాబోవుచుండి ధర్మునిజూడ
న్నిరువురి చూపులగలమమ
కారమె వారలకు పెండ్లి కారణ మయ్యెన్

Monday, April 17, 2017

పాత కమున కవియ హేతువ గునుగద

తాను బొగడు కొనుటదానితరులనింద
జేయు టనిల రెండు జేయ రాదు
పాత కమున కవియ హేతువ గునుగద
రెంటి వలన గీడు మింటి కెగయు

Sunday, April 16, 2017

పగలె శోభించె జంద్రు డంబరము పైన

సూర్య గ్రహణపు దినముననార్య!పగలె
యంధకారమౌటవలన  నయ్యదునన
పగలె శోభించె జంద్రు డంబరము పైన
సూర్య చంద్రులి రువురును జోతులెగద

కన్నె బంగార పురచన

కన్నె బంగార పురచన కనగ నయ్యె
సంత సంబును మిన్నగా సామి! మదికి
కవిత వైఖరి జూడగ గాంతు లీనె
నందు కొనుమార్య!జోహార్ల నందు కొనుము

దారము లేని హారము దరుణిదాల్చె

దారము లేని హారము దరుణిదాల్చె
దాల్చ వచ్చును హారము దరుణి యార్య!
పసిడి హారము నకదియ వసరముగలు
గదుక దయికయా దారము కనుగొనంగ

దారము లేనిహారము నితంబిని దాల్చెను సంతసంబునన్

దారము లేనిహారము నితంబిని దాల్చెను సంతసంబునన్
 హారము కాదుగా నదియ హారము నాబడు దారముండినన్
 దారము దోడగూడగను దానిని నందురు హారమున్నిలన్
 హారము జేతురే కదిక యభ్రము జేతను హేమకారుడున్

Friday, April 14, 2017

భుక్తి హుళక్కియౌ .పరమ భోగి యతండు ధరాతలంబునన్

ముక్తిని గోరువారుభువి మోదము నొందుచు జింతనొందరే
భుక్తి హుళక్కియౌ .పరమ భోగి యతండు ధరాతలంబునన్
 రక్తిని గామభోగముల రాటునుదేలుచు వన్నెకెక్కెగా
ముక్తియు భక్తియున్నికను మోదము గూర్చునురక్తిగల్గుచో

Thursday, April 13, 2017

భుక్తికి లేనట్టి పరమ భోగి యతండే

భక్తిని ఫలమును నీయగ
భుక్తికి లేనట్టి పరమ భోగి యతండే
రక్తిని.సిరులను నింకను
భుక్తిని మనకి చ్చునతడు భువనమునందున్

తలతునునేసాంబశివుని దలతును రాము

తలతును మదిలోనిరతము
తలతునునేసాంబశివుని దలతును రామున్
 దలచిన లీలగ నిత్తురు
తలపులలో వారి  రూపు తన్మయమొందన్

Wednesday, April 12, 2017

శ్రీనాధునికృతిగ. మనుచరిత్రయె యొప్పున్

వినబడు కాశీఖండము
శ్రీనాధునికృతిగ. మనుచరిత్రయె యొప్పున్
 వినసొంపగుకధలుగలిగి
మనుగడ నేనేర్పెనార్య! మనుసంతతికిన్