Thursday, June 29, 2017

తండ్రి మరణించె ముదమందె తనయ మిగుల

తండ్రి మరణించె ముదమందె తనయ మిగుల
నెంత దుష్టుడై ననుదండ్రి చింత లేక
ముదము నొందెనె ? కవివర ! ముదిత మిగుల
నరయ సంస్కార మటు లుండె నామె దకట

Wednesday, June 28, 2017

మాంసా హారమ్మవిప్ర మాన్యంబయ్యెన్

హింసను గూడిన భోజ్యము
మాంసా హారమ్మ,విప్ర మాన్యంబయ్యెన్
హింసారహితపు పులగము
కంసారియు నదియ గోరు కమలా ! వింటే

భర్తకు జీర గట్టి నది భార్య కడుంగడు మోదమందుచున్

భర్తకు సంతసంబగుట భామిని నూతన  మొప్పగా దగన్
భర్తకు జీర గట్టి నది భార్య కడుంగడు మోదమందుచున్
భర్తలు మంచి వారయిన భార్యలు సంతస మొందురే గదా
భర్తకు సాటిరారుగద భామిను లందరి కెవ్వరున్ ధరన్

Tuesday, June 27, 2017

పతికి జీర గట్టె సతి ముదమున

చీర లోన జూడ గోరిక తోడన
పతికి జీర గట్టె సతి ముదమున
నాలు మగల బంధ మటుల నుండ గహర్ష
మగును గ దిల మిగుల యార్య !మనకు

Sunday, June 25, 2017

"అల్లా కరుణించు మనుచు హరి ప్రార్థించెన్"

కల్లా కపటము నెఱుగని
పిల్లా నారాయణమ్మ ప్రియసు తు డపుడు
జల్లని చూపుల మమ్ముల
యల్లా ! కరుణించు మనుచు హరి ప్రార్దించెన్

Saturday, June 24, 2017

తమ్ముని సతి తల్లి య గునుత త్త్వము దెలియన్

ఇమ్ముగ నగు బ్రియ మరదలు
 తమ్ముని సతి, తల్లి య గునుత త్త్వము  దెలియ
న్నమ్మగు గిరిజా మాతయె
నమ్ముము రాకేందువదన !నాయీ మాటల్


Wednesday, June 21, 2017

శవము మోద మిడు బ్రశస్తముగన్

ఎండు పుల్ల వోలె నుండుచు వంగదు
శవము, మోద మిడు బ్రశస్తముగను
జీవముండు ముఖము నవనవ లాడుచు
చూచు వారల కది సొగసు నింపి

Tuesday, June 20, 2017

నమ్ముడు కుంతిపుత్రుడు వినాయకుడే జనులార చెప్పితిన్

నమ్ముడు కుంతిపుత్రుడు వినాయకుడే జనులార చెప్పితిన్
 నమ్ముదుమార్య! మీపలుకు నగ్నపు  సత్యము జెప్పిరేగదా
యిమ్ముగ నారయంగనిల నీశుని పుత్రుడు తొండధారియే
యమ్మరొ కర్ణుడున్గలిగె నాయమ సూర్యుని  వేడగా దమిన్

కుంతీ పుత్రుడు ,వినాయకుడు సత్యమిదియే

వింతగ బుట్టిన కొమరుడె
కుంతీ పుత్రుడు ,వినాయకుడు సత్యమిదియే
కంతుని శత్రువు కొడుకే
వింతేమీ లేదురమ్య! వివరణగోరన్

Monday, June 19, 2017

వక్త్రంబులు పది కరములు పదివేలుకదా

వక్త్రంబులుక  రములు గన
వక్త్రంబులు పది కరములు పదివేలుకదా
యక్త్రంబులె రావణునకు
వక్త్రంబుల సొగసుకాడ !భవభయ హరుడా !

చచ్చె సింహము జింకచే నచ్చెరువుగ

నిన్న రాతిరి కలగంటి నేను సామి !
చూడ కలలోన గనిపించె చూడ్కు లకు ను
చచ్చె సింహము జింకచే నచ్చెరువుగ
మేలు కొంటిని  భయముతో మిదిరి రేయి

Sunday, June 18, 2017

ఎంతటి పండితుండయిన నిట్టె కరంగును వెన్న పోలికన్

ఎంతటి పండితుండయిన నిట్టె కరంగును వెన్న పోలిక
న్నంతటి సున్నితంబె మఱి యాతని డెందపు పోకడల్  భువి
న్నంతయు  మిధ్యగా ధరను నారసి మానవు డెల్లవే ళ లన్
వింతగ జొ ల్లు మాటలకు బేలయి లొంగుట పాడియే గనన్


ఎంత టి పండితుడుగానియిట్టెకరంగున్

అంతఃకరణము శుధ్ధిగ
మంతనములనాడుచుండు మాన్యుడవనుచున్
 సంతతము బొగడునెడలను
నెంత  టి పండితుడుగానియిట్టెకరంగున్

దత్తపది=పద్యము-గద్య ము- మద్యము-హృద్యము

పద్యము రూపము నైనను
గద్య ముగానైన వ్రాయుకవితలు వినగన్
 మద్యము ద్రాగిన మాదిరి
హృద్యము గానుండి మనలనోలాడించున్

Saturday, June 17, 2017

సశ్లీలముకలుగునటుల జక్కగ దానిన్

అశ్లీలమనియుజూడక
సశ్లీలముకలుగునటుల జక్కగ దానిన్
 విశ్లేషించియుప్రతిభను
నశ్లీలముదొలగునటుల వ్రాయగ వలయున్

Friday, June 16, 2017

వంకలు లేనిదమ్మ పలు భంగుల రం కులు నేర్చు లేమయే

వంకలు లేనిదమ్మ పలు భంగుల రం కులు  నేర్చు లేమయే
శంకర యేమియంత కసి సాధ్వులు వారలు సింత జేయఁగన్
బింకము గాదె వారలటు పాడయిపోవుట కారణంబు సూ
రంకుగ మార్చిరే గదిల రాజులు పూర్వము వారినయ్యెడన్

వంక లేని దమ్మ రంకు లాడి

వంక లేని దమ్మ రంకు లాడి యనుట
పాడి యగునె సామి ! భామ లనగ
పూజ్యు లుగద మనకు పూర్వకాలమునుండి
యాది శక్తి రూపు లార్య !వారు

పాకిస్తాన్ బ్రజలు,విష్ణుభక్తులుశిష్టుల్

కాకలుదీరిన గ్రూరులు
పాకిస్తాన్ బ్రజలు,విష్ణుభక్తులుశిష్టు
ల్లేకాగ్రత బాటించుచు
నాకేశవుదలచుచుండ్రు హరిహరి యనుచున్

శంకరాభరణ


ఇంటి పనులుండు కతనాన నించుకయును
శంకరాభరణ పుపుట జదువ వీలు
లేక వ్రాయుట వలనుగా లేదు సామి!
తివిరి చేరుదు శీఘ్రమేదేవళమున

Monday, June 5, 2017

పాండుధరాధినాధునకిల భార్యలుకుంతియు మాద్రియేకదా

పాండుధరాధినాధుడుసుభద్రనుపెండిలియాడెకాంక్షమై
పాండుధరాధినాధుడన పావనమూర్తియ యట్టివాడుసూ
పెండిలియాడునేజెపుమబీరపుపల్కులుబల్కనోపునే
పాండుధరాధినాధునకిల భార్యలుకుంతియు మాద్రియేకదా

హర్యక్షముజింకగాంచి యడలుచుబారెన్

ఆర్యా యేమీ చిత్రము
హర్యక్షముజింకగాంచి యడలుచుబారెన్
 శౌర్యము గల యా సింహపు
చర్యలు మరి యుండెననుట సముచిత మగునే?

Sunday, June 4, 2017

పాండుధరాధినాధునకిల భార్యలుకుంతియు మాద్రియేకదా

పాండుధరాధినాధుడుసుభద్రనుపెండిలియాడెకాంక్షమై
పాండుధరాధినాధుడన పావనమూర్తియ యట్టివాడుసూ
పెండిలియాడునేజెపుమబీరపుపల్కులుబల్కనోపునే
పాండుధరాధినాధునకిల భార్యలుకుంతియు మాద్రియేకదా

పాండు రాజుపెండ్లాడె సుభద్రనపుడు

కుంతిదేవిని మాద్రిని గూర్మితోడ
పాండు రాజుపెండ్లాడె సుభద్రనపుడు
పాండునందనుడైనట్టి ఫల్గుణుండు
పరిణయంబాడె వలపున భద్రముగను

Saturday, June 3, 2017

ఆశ్రయ మిచ్చి తానిట నిరాశ్రయు డయ్యె నదేమి చిత్రమో

ఆశ్రయ మందగోరి రమ యాదు కొనంగను వేడగా రఘు
న్నా  శ్రయ మిచ్చి తానిట నిరాశ్రయు డయ్యె నదేమి చిత్రమో
యాశ్రమ వాసు లెవ్వరును నాదర మీయక వెళ్లగొట్టగా
నాశ్రయ మన్నదే యికను నారయ లేకను సాగిపోయెనే


ఆశ్రయ మునొసంగి తా నిరాశ్రయు డ య్యెన్

మిశ్రా యనునొక సాధువు
వి శ్రాంతికి  వచ్చినట్టి  విద్యార్థులకు
న్నేశ్రమ లేకుండగ దను
నా శ్రయ మునొసంగి తా నిరాశ్రయు డ య్యెన్

Friday, June 2, 2017

అంశము - కైకేయి వ్యక్తిత్వము నిషిద్ధాక్షరములు - ఎ, ఏ, ఐ అను అచ్చులు, ఈ అచ్చులతో కూడిన హల్లులు.

భరతుని గనిన నోయమ్మ !భవ్య చరిత !
రామ చంద్రుని గొడుకుగా మమత లొసఁగి 
చూచి లాలించి తివిగద సొబగు మీర
పంపు చుంటివి యడవికి పాడి యగున ?

పదునారురోజు పండుగ

పదునారురోజు పండుగ
నదరంగాజరుపుకొనిన నశ్వనిరఘుకిన్
 సదయనుజెప్పుమయాశిషు
లదనున్మరిజూచినీవ యార్యా శర్వా!

Thursday, June 1, 2017

బిడ్డలుపుట్టిరిద్దరట పేడికి జూచి జనమ్ము మెచ్చగా

దొడ్డమనస్సుతోడ రఘు దూరపు బంధువు పేడిరూపునిన్
 బిడ్డగ దామదిన్దలచి పెద్దమనంబున జేయవైద్యమున్
 బిడ్డలుపుట్టిరిద్దరట పేడికి జూచి జనమ్ము మెచ్చగా
లడ్డులుబంచిపెట్టిరట లైకులుగొట్టిన వారికప్పుడున్

రాజేశ్వరీ దేవి

యముని నోడించి వచ్చిన యక్క !నీకు
సకల శుభములు గలిగించు శంకరుండు
పూర్తి యారోగ్య మాయువు భువిని నిచ్చి
కంటి కినిరెప్ప  యట్లయి కాచు గాత !

బిడ్డ లిద్దఱు పుట్టిరి పేడి వలన

పెండ్లి యైనట్టి మూడేండ్లు వీడకుండ
బిడ్డ లిద్దఱు పుట్టిరి, పేడి  వలన
పుత్రు లేనాటి కెవరికి బుట్ట రార్య !
వాని జన్మము వ్యర్ధము, బరువు భువికి

అమ్మ యటంచు నిందుధరుడద్రితనూజనుబిల్చె మక్కువన్

అమ్మలగన్నయమ్మ గుట నాదిపరాత్పరియౌట కావుత
న్నమ్మయటంచు నిందుధరుడద్రితనూజనుబిల్చె మక్కువ
న్నిమహి నెంచు చూడగను నీమెకు సాటియ లేరుగానెట
న్నమ్మహితాత్మ నెప్పుడును హర్షముతోడన బ్రస్తుతించెదన్