Monday, December 31, 2018

జనవరి26

మూడు రంగుల  జెండాను  ముచ్చ ట గను
చేత బూనుచు పది మంది   నేత లపుడు
జయము బలుకుచు జెండాను చాపి మనకు
సంత సంబును  బంచిరి  జనవ రి యిరు
వదియ   యారు తే దియుదయా న దిశ లెల్ల
మారు మ్రోగంగ రవములు  మదిని  నిండ

ప్రజల కొరకును నింకను బ్రజల చేత
బ్రజల వలనను మఱియును బ్రజల గూర్చి
యేర్ప డెను నీగ ణ న తంత్ర మప్పు డచట
సాటి నాయక గణముల సమ్ము ఖమున


 ప్రణతి ప్రణతి శ్రీ భారత
గణ తంత్రమ! నీకు నేడు కరములు మోడ్తున్
ఘనమెరుగని యల్పులకీ
గణతంత్రమ్మనెడు మాట కల్లగ మిగిలెన్

రణములు సేసిరి పెద్దలు
గణ తంత్రము దెచ్చు కొఱకు గణ నీ యముగా
గుణ హీన నేత లుండుట
గణ తంత్రము చిక్కి వోయె గణ నీ  యముగాన్

 గణనీయుల త్యాగముల
న్గు ణహీనులు ప్రభువు లగుచు  కొల్లగొనంగన్
సణుగులె దక్కెను జనులకు
గణతంత్రమ! నీకు నతులు కాదన కమ్మా !


తృణభుక్కులు, స్వార్ధపరులు,
గుణహీనులు నేతలగుట గుండియలోనే
వ్రణమయిన  భరతమాతకు
ననయము నిక యిచ్చు మోడి యా నందంబున్


 గణతంత్ర శుభాకాంక్షలు
వ్రణముననిడు కారమువలె బాధను బెంచెన్
గుణహీన నేతల వలన
గుణవంతుల నెన్ను కొనుడు కూరిమి తోడన్

సకల శుభములు గలిగించు శంకరుండు
గణన తంత్రపు దివసాన గుణము లాఱు
కలుగు నటులుగ దీవించి కరుణ తోడ
కంటికిని రెప్ప యట్లయి కాచు గాత !
యెల్ల వేళలీ వృద్ధుల చల్ల గాను .

( ఐశ్వర్యము, వీర్యము, యశము, శ్రీ, జ్ఞానము, వైరాగ్యము. ఇవి షడ్గుణములు.)
రచన = పోచిరాజు సుబ్బారావు

శ్రేయము

శ్రేయముగూర్చుచున్నెపుడుశ్రీకరకార్యముగల్గజేయునే
సాయినినమ్మికొల్చిన,గసాయిగమారునునిక్కమేకదా
పాయుచుసాయినామమునుబామరువోలెనుదిర్గుచుండియున్
నేయుపకారమున్ బ్రజకునెప్పుడుజేయకనుండువాడహో

Sunday, December 30, 2018

సాాాాాాాయిని

శ్రేయములెన్నియొకలుగును
సాయినినమ్మికొలిచిన,గసాయిగమారున్
మాయలు నేర్చిన మనుజుడు
హేయంబగుబ్రదుకుగలిగి యిధ్ధరనెపుడున్

బంధువులు

బంధపుబ్రీతిచే బ్రభువుభాగమునీయకమిన్నకుండగా
సంధినిజేయగోరిజనచక్రధరుండునిద్రాటకట్టగా
బంధురదేహుడాహరియుబంధములూడ్చియువిశ్వరూపుడౌ
యంధుడుగాంచెనచ్చటమహాద్భుతమైవెలుగొం

Saturday, December 29, 2018

అంధుడుకనులారగనె మహాద్భుతమూర్తిన్

బంధురమగుదనరూపము
సంధించగనిండుసభనుజక్రధరుండు
న్బంధంబులువిడివడియా
యంధుడుకనులారగనెమహాద్భుతమూర్తిన్

Friday, December 28, 2018

దొండతీగకు

వేలవేలుగగాయలు విరగగాసె
దొండతీగకు,గాసెను బెండకాయ
లెన్ని యోమాపె రటిలోని చిన్నిమొక్క
లకును రండిజూ డగమీరు లలన లార

Thursday, December 27, 2018

కన్నులనీరునింపుకొని

చెన్నగు వేదమంత్రములు జెవ్వులజేరగవాటియర్ధము
న్మిన్నగుభావమున్నెఱిగిమేదినిదానొకదైవతుల్యుగా
కన్నులనీరునింపుకొనికట్టెనుదాళినివధూగళమ్మున
న్నెన్నగబెండ్లినాబరగునెంతయొముఖ్యమువంశవృధ్ధికిన్

కనుల నీరు నింపి కట్టె దాళి

మొదటి భార్య పోవ మోడుగా మారిన
రవికి మరల పెండ్లి  రమను దోడ
జేయ  నిశ్చ యించి చెప్పగ మూర్తము
కనుల నీరు నింపి కట్టె దాళి

kaaramu

కారముబాయసంబునందుననుగల్పినచోరుచిమిక్కుటమ్మగు
న్గారముగల్పుచోమిగులగారముహెచ్చునుబాయసంబున
న్నేరవమాత్రముందరుగదియ్యెడయారయసామిమీరుసూ
కారమువేయకుండగనుగమ్మగద్రాగుడుతియ్యగుండునే

Wednesday, December 26, 2018

క్ారముబ్ా

కారంబు గానెనుండును
గారము బాయసమునందు కలిపిన ,రుచియౌ
బీరున జక్కెర గలిపిన
వారెవరోచెప్పవింటివాస్తవమెఱుగన్

వనమున

వనమునలభ్యమౌనఖిలభాగ్యసుఖంబులుమానవాళికిన్
ననునదియక్షరాలనిజమార్య!సుఖంబులభించునేగదా
వనముననుండుసంపదయపారమునైదగుబ్రాణవాయువు
న్మనగనుజీవులిధ్ధరనుమానితరీతినినెల్లకాలమున్

Tuesday, December 25, 2018

వనమునన్ లభించుఘనసుఖంబు

వనముజీవముగదబ్రదుకుదెరువునిచ్చు
రోగమడచుమందులుండునునట
సకలసంపదలకుసాకేతమదియౌట
వనమునన్ లభించుఘనసుఖంబు

Monday, December 24, 2018

ఏలుకొనంగ


ఏలుకొనంగరమ్ముమఱియీశుడ!కృష్ణుడ!నిన్నెనమ్మితి
న్బాలనునీరువోలెధరబార్ధుడునీవునునేకమేగదా
బాలశశాంకచంద్రునకుబాల్యపుక్రీడలనారితేరుని
న్మేలుగలుంగజేయగనుమేదురభక్తినిబ్రస్తుతించెదన్

ఏ-సు-క్రీ-స్తు

ఏలుకొనగరావ!యినకులచంద్రుడ!
సురుచిరంబురూపుతరమెపొగడ
క్రీడనీకుజగముక్లీంకారరూపుడ!
స్తుతులనందుకొనుముసోమగర్భ,

Sunday, December 23, 2018

ఆకాశవాణి

అండమందలిజీవరాశికియండలోపముగల్గుచే
దొండతీగకుబెండకాయలు,దుర్లభంబెటులౌనురా
కండకావరమొందువానికికర్కశంబులుగల్గుటౌ
మండనంబురమంచిమాటలుమాటలాడుటయెప్పుడున్

చీమలకేనుగుల్గలిగె

చీమలకేనుగుల్గలిగెజిత్రమదెట్టులొవిప్పిచెప్పుమా
యేమనిజెప్పనోపుదునునీకలికాలపువింతలేగదా
కామునిచర్యలేయరయకంపముగల్లువిధంబునయ్యెడు
న్గోమలి!విప్పుమాయిపుడగూఢమయైనదిదీనియర్ధమున్

చీమలకేనుగులుపుట్టెజిత్రంబగునాాాాా

దోమలకుత్తుకదూరెను
భామలుపదియారువేలమందియుననుచు
న్వేమనచెప్పగనిజమై
చీమలకేనుగులుపుట్టెజిత్రంబగునా

నెలజూపిలతాాాాాాంగి

పొలముననొకధూర్తునిపని
విలవిలలాడించమిగుల,వేదనతోడన్
వలవలయేడ్చెడుదనక
న్నెలజూపిలతాంగికంటనీరునుగార్చెన్

Friday, December 21, 2018

చాాాాాారున్దూరముననుంచసౌఖ్యంబబ్బున్

కిరుకిరుచప్పులతోడను
గురఖావలెదిరుగుచుండిగుట్టుగఱేయిన్
నరకొరగాదోచుదురా
చారున్దూరముననుంచసౌఖ్యంబబ్బున్

ఒకడాయిద్దరముగురానలువురాయీహింపనింకెందరో

అకలంకంబుగసాగుచుండెనుగనేయడ్డంకిలేకుండగా
నొకడాయిద్దరముగురానలువురాయూహింపనింకెందఱో
యికమాశంకరపాశురంబులనునేనిప్డే రచించన్దగున్
నొకనిన్నేనగుటటెంతభాగ్యమయ!నాయోపిన్సదావ్రాతునే

Thursday, December 20, 2018

aakasavani


ఆరయనాకుగాదెలిసెనష్టదరిద్రుడు,దుష్టుడామతా
చారునుదూరముంచిననెసాగునుజీవితమద్భుతంబుగా
వారలుమోసగాండ్రుదమవాక్కులచేతనుమభ్యవెట్టుచున్ 
భూరిగసంపదల్గొనుచుబూర్తివిరాగిగజేతురేసుమా

ఒకడయిద్దరాాాాాయెందరోయూహసేయ

శంకరాభరణమునందుచక్కగాను
బూరణలుసేయుసత్కవిపుంంజమందు
నొకడయిద్దరాయెందఱోయూహసేయ
గణుతికెక్కినవారలుగలరుసుమ్ము

Wednesday, December 19, 2018

కవియొక్కండు

కవియొక్కండునుగానరాడుగదయాకర్నూలు
నన్జూడగన్
నవునా!వారలువెళ్ళిరేమొమఱియాయాదాద్రిసాన్నిధ్యము
న్గవనంబల్లగనొక్కరొకరుగసత్కావ్యములింపొందగా
స్తవనీయంబయిపల్గురిన్మీగులయాశాజ్యోతివెల్గించెసూ

కవియొక్కడు

కవులెందఱొయుండగనట
కవియొక్కడుగానరాడుకర్నూలుపురిన్
నవమానంబుగదలతురు
కవిపుంగవులెల్లదీనికర్నూలుపురిన్

Tuesday, December 18, 2018

బకమెచాాాలుగొనగబ్రాాణములను

మడుగునందయుండుమత్స్యములకునొక్క
బకమెచాలుగొనగబ్రాణములను
కొక్కరాయినకవికూర్మిభోజ్యములట
దైవదత్తమదియదేవయాని!

హనుమద్వసలము

అనలంబొందుచుగాల్చెలంకనటబాహాటంబుగానత్తఱిన్
హనుమద్వాలము,ద్రొక్కెనర్జునుడుదానత్యంతరౌద్రమ్మునన్
వినుమాశంకర!నాదువాక్యమును,నావేశంబునొందన్భళా
యనిలోశాత్రవులందఱిన్దునిమెహాహాకారముల్బల్కగా

Monday, December 17, 2018

హనుమంతునితోక ,ద్రొక్కె నర్జునుఁడలుకన్

అనలమున లంక గాల్చెను
హనుమంతునితోక ,ద్రొక్కె నర్జునుఁడలుకన్
ననిలో శాత్రవ మూకను
గనుమరు గగు నటుల జేసె గాండీవ ముతోన్


Saturday, December 15, 2018

రమణి

ఎంతభక్తురాలవయిననిప్పుడిచట
రమణి! పాపమ్ముగదపాశురములజదువ
నిండుమనమునుగలుగుచునియమముగను
జదువవలయుబాశురములుశ్రధ్ధతోడ

Friday, December 14, 2018

కొట్టెడు

కొట్టకయెప్పుడున్మిగులగూర్మినిజూచుచునెల్లవేళజో
కొట్టెడుభర్తనేసతముగోమలులిష్టపడంగనేర్తురే
యట్టులువారలున్సుఖమునందుచుజీవితంబునున్
రట్టుగజేయకుండగనురమ్యపుమార్గమునొందురేగదా

Monday, December 10, 2018

చెడుగుణమున్నచో

విడువకనెల్లవేళలనుబీదలకంచితరీతిదానమి
చ్చెడుగుణమున్నచోయశముచేకురుధారుణినెల్లభంగులన్
నడగకపోయినప్పటికిహర్షముతోడనునీయగోరుచో
నెడపకయాజనార్దనుడెయిమ్ముగసంపదలెన్నియోయిడున్

Sunday, December 9, 2018

చెడుగుణమున్నపుడెయశముచేకురుజగతిన్

గడగడవణకెడుచలిలో
గడపగడపకునుజనుచునుగరుణతతోడన్
నడుగకయేబీదలకి
చ్చెడుగుణమున్నపుడెయశముచేకుఱుజగతిన్

పవనసుతుండు

పవనసుతుండునాబరగిబావనభక్తినిరామనామము
న్నవిరళధారతోడనునవామృతధారలుచిల్కుచుండగా
బవనసుతుండురామునిసభాస్ధలిబరిహాసమాడెగా
గవనముజేయగానిటులగానిదీచెప్పుటనాయమేయిటన్

Saturday, December 8, 2018

పవనతనయుండురామునిబరిహసించె

నమ్మినటువంటిబంటుసీతమ్మ!మీకు
పవనతనయుండు,రామునిబరిహసించె
యుధ్ధరంగాననడగింతునుక్కునీది
రమ్మువేవేగనిటువైపురామ!యనుచు

Friday, December 7, 2018

ఆకాాాశవాాాాాాణి

అరయుముగద్యపద్యములనద్భుతరీతినివ్రాయవీలు, వ్యా
కరణమునమ్మువారలకు,గలుగుశుభంబులునిశ్చయంబుగన్
గరముననాసదాశివునిగారవమొప్పగబూజజేయుచు
న్నురమునుసాక్షిగామనమునొక్కటిజేయుచుమౌనముండుచో

కరణమ్మునునమ్ముకొనినగలుగుశుభంబుల్

నిరతముభజనలుసేయుచు
బరమాత్మునిగొల్చుకొఱకుభక్తియుతముగ
న్సరళమగుమౌనమనునుప
కరణమ్మునునమ్ముకొనినగలుగుశుభంబుల్

కొట్టెడుపతినిష్టపడరెకోమలులెల్లన్

ఎట్టులజేసిననొవ్వక
కట్టడియున్జేయకెపుడుగరుణతతోడ
న్బట్టపురాణిగగనిజే
కొట్టెడుపతినిష్టపడరెకోమలులెల్లన్
-

Thursday, December 6, 2018

ఎన్నుకొనంగ

దున్ననునెన్నుకుంటకునుదున్నలరూపమునెత్తగావలెన్
మన్నునరామదాసునకుమాన్యతగాగనుదున్నపోతును
న్నెన్నికయౌటకున్గురుతునిచ్చుటవల్లనమాన్యులందఱు
న్నెన్నుకొనంగనొప్పుమనకేలికగానొకదున్నపోతునే
ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

ఎన్నుకొనుడుదున్నపోతునేయేలికగన్

qఅన్నయ్యనిన్నుగోరుదు
సన్నయుడారామసత్యసాయివరునకే
మిన్నగునోటునగుర్తును
నెన్నుకొనుడుదున్నపోతునేయేలికగన్

Wednesday, December 5, 2018

ఆగమశాః


ఆగమశాస్త్రమేమిగులయాద్యమమంచునుగీతసారము
న్ద్రాగినమానవోత్తములుధన్యతగాంతురులోకమందున
న్ద్రాగినదాపసోత్తములుదాముగబొందిరిమోక్షమప్పుడు
న్యాగముజేసినన్గలుగుయాగపుధన్యతయెల్లవారికిన్

త్రాగినమానవులుధన్యతన్గాంతురిలన్

తూగుచువాగుచునుందురు
త్రాగినమానవులు,ధన్యతన్గాంతురిలన్
నాగమవిధినర్చించిన
నాగీతాకారునెపుడునధికపుభక్తిన్

పసివాని

పసివానినగవుబోలును
రసమయకావ్యము,జనులవిరక్తులజేయున్
రసహీనకవితలన్నియు
మసనపువైరాగ్యపగిదిమదికిన్బోకన్

Monday, December 3, 2018

రమ్మనుచు

క్షత్రియతిలకా!మామకు
పుత్రా!
 రమ్మనుచుఁ బిలిచెఁ బొలఁతియె మగనిన్
సత్రములోపల జరుగును
మిత్రుడుమనసాంబశివునిపెండ్లియెసుమ్మీ

Sunday, December 2, 2018

జింగల

జింగ్లావ్రాసెనుగధలను
నాంగ్లంబున,వ్రాసెబోతనార్యుండుకృతిన్
నాంగ్లులుమెచ్చగ దానిని
బంగ్లాకవియనువదించెభాగవతమ్మున్

Saturday, December 1, 2018

భయమున

భయమునబాఱదేమదనపల్లెప్రజాళివధానమన్నచో
భయమునుబొందదెన్నటికిబాఱదుచూడుడుమీరలందఱున్
రయమునవచ్చిచేరుదురురండనిబిల్తురురానివారలన్
భయమనుశంకకూడదుసభాస్ధలియంతయునిండువారిచే

వధానమనమదనపల్లెప్రజలకుభయమౌ

మిధిలానగరపుబాలుడు
కధలనుగాదాజెప్పెనిటులగారవమొప్పన్
నవధానవిధినిజెప్పి,య
వధానమనమదనపల్లెప్రజలకుభయమౌ

వినయ్ ---శైలుల వివాహమహోత్సవశుభాకాంక్షలు

వినయ్ ---శైలుల వివాహమహోత్సవశుభాకాంక్షలు
----------?---------------?----------
చిరంజీవి వినయ్ !

తల్లిదండ్రులకేకైకతనయుడుగను
బుట్టినటువంటియోసత్య!పుణ్యపురుష!
సకలసద్గుణరాశి విసత్యమదియ
సందియంబిసుమంతయునిందులేదు

వరుడుపుట్టెపఠానేనివంశమందు
వధువుబుట్టెనువాడ్రేవువంగడమున
సత్యనారాయణాఖ్యగసాయిలతగ
బేర్లువడసిరిముచ్చటగొలిపెసుమ్ము

కంటి కింపగు కళ్యాణ మంటపమున
హితులు బంధువుల్ మంగళాక్షతలఁ జల్లి
శుభ సుఖంబుల జీవన శోభ నంద
దీవెనల నీయ మీ జంట దీప్తినందు.

కలకాలము మీ రిద్దరు
కలసి మెలసి జీవితమును గడుపుచు పతి ప
త్నులు మిత్రులుగా కష్టం
బుల సుఖములఁ దోడయి శుభముల నందవలెన్.

ఎల్లప్పుడు మీ జంటకు
నెల్లలు లేనట్టి సుఖ సహిత విభవంబుల్
కొల్లలుగ నందవలెనని
యుల్లంబునఁ గోరుకొందు నొప్పుగ నెపుడున్.

సరిలేని శుభ సుఖంబుల
సిరు లన్యోన్యతను పొంది చిరకాలము సు
స్థిర దాంపత్యముతో మీ
రిరువురు సత్కీర్తి నంది హిత మందవలెన్.

అమ్మా !  శైలు!

అత్త మామలు మఱి యును  నాడు బిడ్డ
లరయ  మంచి వా  రలు మఱి  యబల ! నీవు
వారి కనుసన్న మెలగంగ  వలయు నమ్మ !
అట్లు జేసిన  సంతోష మమ్మ ! మిగుల

తనర యీ సత్యయేనీకు తగిన భర్త
యెదురు చెప్పక వానికి  నెపుడు నీవు
పాలు నీ రును  బోలుచు  బ్రదుకు చుండి
మంచి గృహిణిగ  బేరొం దు  మనుజు లందు

మాన వత్త్వంబు తోడన మసలు కొనుచు
మానినుల యందగుచు  దల  మానికముగ
పిల్ల పాపల తోడన  చల్ల గాను
నిండు నూరేళ్ళు  బ్రదుకుమా  నెమ్మనమున

సకల శుభములు గలిగించు శంకరుండు
నాయు రారోగ్య సంపద లన్ని యిచ్చి
కంటికిని రె ప్ప యట్లయి  కాచు గాత !
ఎల్ల వేళల మిమ్ముల చల్ల గాను .

Friday, November 30, 2018

పతిపాదార్చన

iమతభేదంబులజూడకుండగనుసమ్మానంబుతోనానుమా
పతిపాదార్చనకార్తికమ్మునగడున్భద్రమ్ముచేకూర్చులే
పతియాశంకరుడన్నివేళలనుసూప్రాణంబురక్షించుగా
నతులన్జేతునుమార్ధదేహునకునానారీతులొప్పారగన్

కరణము

అరయుముగద్యపద్యములనద్భుతరీతినివ్రాయవీలు వ్యా
కరణమునమ్మువారలకు,గలుగుశుభంబులునిశ్చయంబుగన్
 గరముననాసదాశివునిగారవమొప్పగబూజజేయుచు
న్నురమునుసాక్షిగామనమునొక్కటిజేయుచుమౌనముండుచో
----
పోచిరాజు సుబ్బారావు
ప్రభాత్ నగర్ ,హైదరాబాదు

Thursday, November 29, 2018

కశ్మీరము

కశ్మలమున్బెంచునుగద
కాశ్మీరపుటలజడి,జనకళ్యాణమిడున్
గాశ్మీరసోయగంబులు
పశ్మీనానందుతెలియుప్రస్ఫుటముంగన్

Tuesday, November 27, 2018

చన్నులులేని

మన్నుననెచ్చటన్నరయమచ్చుకనైననుగానరావుగా
చన్నులులేనియావులు,బ్రసన్నతబాలనొసంగెబానెడున్  నన్నువజెంగలిన్దినుచునాయతరీతినిదూడచేపగా
గ్రన్ననజేపుచున్మిగులకమ్మనిబాలనునిచ్చునున్సుమీ

చనులులేని

ఎంతవెదికినగనబడవెచటకూడ
చనులులేనియావులు,పాలజాలనొసగె
తెలకపిండినిబెట్టుటవలననిన్న
పౌష్టికాహారమీయగబాలుపెరుగు

నల్లగనున్న

అల్లనరాజశేఖరుడెయావలవేసెనునేరియేరుచున్
నల్లగనున్నమల్లెలను,నాతిముదంబునదాల్చెగొప్పునన్
నుల్లముసంతసిల్లగనునొప్పుగదేవగమల్లిపూవులన్
మల్లెలుదానొనర్చుగద మత్తునుజిత్తవికారమున్సదా

నల్లగాాాాానున్న

!కొల్లగొట్టినధనముతోగూతుకొఱకు
మల్లెపూవులుగొనగనుమండిలోన
రంగురంగుల తోడనురంగవల్లి
నల్లఁగా నున్న మల్లెల నాతి దాల్చె"

Sunday, November 25, 2018

వలలునికలవరపాటుజెందుచునుగాపురుషుండునుబోలెబల్కితే?
వలలునీజంపెగీచకుడవక్రపరాక్రముడైరణంబునన్
వలలుడెజంపెగీచకునవక్రపరాక్రముడైరణంబునన్
వలలునిశక్తినెప్పుడునవారితబల్మిని బెర్గుచుండుగా

వలలునిగీచకుడుసంపెవరవిక్రముడై


ఉలటావ్రాసిరియిచ్చట
వలలునిగీచకుడుసంపెవరవిక్రముడై
కలవరపడకుడుసెప్పుదు
వలలుడెగీచకునిజంపెపండితవర్యా!

Saturday, November 24, 2018

కనిపించిరికోతులవలెగవివరులెల్లన్

అనుమానంబేలకొ?యిట
కనిపించిరికోతులవలెగవివరులెల్లన్
గనులకుబైరులుగ్రమ్మగ
గనిపించునువేరుగానుగవివర!వినుమా!

కనబడిరప్డు

కనులవిబైర్లుగప్పగనుగాంచగవేదికనొక్కసారిగా
వినయముతోడవంగగనువేదికమీదనునుండువారలున్
గనబడిరప్డువానరులుగాగవివర్యులుతత్సభాస్ధలిన్
ననయముజేతువందనములాకవిశ్రేష్ఠులకెల్లవేళల

Friday, November 23, 2018

ఆకాశవాణి

అతులితభక్తినినతివలు
సతతంబునుబరమశివునిశ్రధ్ధనుగొలువన్
 సతులకునరయగనాశ్రీ
పతిపూజయెకార్తికమునభద్రతనొసగున్
---
పోచిరాజు సుబ్బారావు
ప్రభాత్ నగర్ ,హైదరాబాదు

విద్యలులేనట్టినరుడెవిఙ్ఞుడనదగున్

ఉద్యమములునడిపించును
విద్యలులేనట్టినరుడె,విఙ్ఞుడనదగున్
విద్యలునేర్వనివాడై
పద్యములనువ్రాయువిధమువచ్చుటవలనన్

Thursday, November 22, 2018

చల్లనినీటిచే

ఉల్లముసంతసిల్లుటకునూర్పులువోవనుగారణంబునన్
నల్లదెబద్రినాధమునహర్షముతోడనుదానమాడగా
జల్లనినీటిచేనొడలుసర్వముగాలెనదేమిచిత్రమో
కల్లలుగాదునాపలుకుకార్మికలోకమునట్లెచెప్పెగా

చల్లనినీరముననొడలుసర్వముగాాాాాాలెన్

లల్లీ!యేమనిజెప్పుదు
బల్లిదమౌమహిహకలుగుబదరీనాధన్
నల్లదెతానముజేయగ
జల్లనినీరముననొడలుసర్వముగాలెన్

Wednesday, November 21, 2018

వీసముగూడ

వీసముగూడజేయకుడుపేర్మినీసాయమునెప్పుడున్భువిన్
మోసముజేయువాలలకె,మ్రొక్కదగున్సుజనుల్హితార్ధులై
యేసమయంబునన్బరులయీప్సితమెవ్వడుతీర్చునోదగన్
నాసమతాభవున్భువినినాదరమొప్పగదప్పకుండగన్

మోసమొనరించువాాారికేమొ

దూరముగనుండమంచిదిదురితదూర!
మోసమొనరించువారికే,మ్రొక్కదగును
మంచిగోరెడువారినిమనసువెట్టి
మోసగించినజగతికేముప్పుగలుగు

Tuesday, November 20, 2018

దత్తపది--మూడు-ఆరు-ఏడు-పది

ప్రాణమూడునుసైంధవా!బాణమునకు
నేడుగడయదిలేకనీయింతికుములు
వేతుబాణముకాచుకోపదిలముగను
రుధిరధారలదనరారువిధిగనొడలు

palakollu bava

లేవు లేవాయె  యికమాకు లేవు నీవు
కాన రానట్టి దూరమ్ము  గడచి నావు 
మాయ మర్మము  లెఱు గని  మనిషి వీవ 
సాటి  యెవరయ్య  నీకిల  సాటి యెవరు ?

ఆశ లేదయ్య  నీకుగా నాశ లేదు
ఉన్న దానితో సంతృప్తి నొంది తీవు
నీవు చేసిన సేవలు నిరత ము హృ ది
 భద్ర పఱతుము నిక్కము భవ్య చరిత!

ఏమి  నేరము జేసితి  మింత లోన
విడిచి పోతిరి మమ్ముల విడిచి యిచట
నీదు రాకకు మేమిట యెదురు చూతు
మయ్య !రాగదే వేవేగ యార్య బావ !

వత్తుననుకొంటిమిముజూడపరమపురుష!
యింతలోపలనాకయ్యెవింతగాను
కడుపుమంటలుజెలరేగెగాఢముగను
నాసుపత్రికిబోతినత్యవసరముగ

 కలగానయ్యెనునీదుబంధములుమాకార్యా,యవేమంటివా
 యలుపుల్లేకయెమాగృహంబులకుబాహాటంబుగావచ్చిరే
విలసిల్లన్సుగుణంబులన్నియును,దాపేరాశకున్బోవకే
ఫలముంబెట్టినగ్రొత్తగుడ్డలనుసాఫల్యంబునొందన్గొనెన్


అమ్మ నాన్నయు నక్కయ్య లంతె కాక 
బావ లిరువురు మమువీ డి దివము జేరె
వారి మార్గమ్ము నీవును బడసి తీవ
దిక్కు మాకిక యెవరయ్య యిక్కడింక


సకల శుభములు  గలిగించు శంకరుండు
మరల జన్మమ్ము లేకుండు వరము నిచ్చి
పుణ్య లోకాలు జేరగ  ననుమ తించి
యొసగు  గావుత ! యాత్మకు  నొనరు శాంతి 

తోబుట్టువుల

🙏* తోబుట్టువుల విలువ చెప్పిన రాముడు

ఈనాడు మానవసంబంధాలన్నీ ఆర్ధిక సంబంధాలుగా మారిపోతున్నాయి. అన్నదమ్ములు, అక్కాచెల్లెళ్ళు చిన్న చిన్న కారణాలతో, అహంకారంతో, మనస్పర్ధలతో విడిపోతున్నారు. ఇటువంటి సమయంలో రామాయణం మొత్తం మానవాళికి ఒక ఆశాజ్యోతి. రాముడు తోబుట్టువుల గొప్పతనం గురించి రామాయణంలో చెప్పిన మాట అందరూ గుర్తించుకోదగినది.

ఇంద్రజిత్తు (మేఘనాధుడు) తో యుద్ధం చేసిన ‪#‎లక్ష్మణుడు‬ అతడు చేసిన అస్త్రప్రయోగంతో మూర్ఛపోతాడు. రక్తపుమడుగులో ఉన్న తమ్ముడిని చూసిన రాముడికి ఎక్కడలేని దుఃఖం వచ్చి సుశేషునితో ఈ విధంగా అంటాడు.
నా ప్రాణానికి ప్రాణమైన లక్ష్మణుని ఈ స్థితిలో చూసి నా శక్తి క్షీణించిపోతోంది. ఒకవేళ లక్ష్మణుడు మరణిస్తే, నా జీవితానికి, సంతోషానికి అర్దమేముంది? నా వీరత్వం సిగ్గుపడుతోంది. చేతి నుంచి ధనుస్సు పడిపోయినట్టుంది. బాణాలు జారిపోతున్నాయి. కన్నీరుతో కళ్ళు నిండి దృష్టి కూడా కనిపించడంలేదు. నేను మరణించాలనుకుంటున్నాను అని రాముడు ఎంతో ఏడుస్తాడు.

ఓ శూరుడా! లక్ష్మణా! విజయం కూడా నన్ను తృప్తి పరచలేదు. దృష్టి కోల్పోయిన వ్యక్తికి జాబిల్లి (చంద్రుడు) ఏ విధంగా సంతోషాన్ని ఇవ్వగలడు. ఇప్పుడు నేను పోరాడి సాధించేది ఏంటి? లక్ష్మణుడు మరణించి ఉంటే, నేను యుద్ధం చేసి లాభం ఏంటి? నువ్వు నన్ను ఏ విధంగా వనవాసానికి ముందు అనుసరించావో, అలాగే ఇప్పుడు నేను నిన్ను మృత్యువులో అనుసరిస్తాను. యముని వద్దకు నీ వెంట వస్తాను.

దేశే దేశే కళత్రాణి దేశే దేశే చ బాంధవాః |
తం తు దేశం న పశ్యామి యత్ర భ్రాతః సహోదరః ||

భార్యలు ఏ దేశంలోనైన దొరుకుతారు, బంధువులు కూడా అంతే. కానీ ఏ దేశానికి వెళ్ళిన తోబుట్టువులు మాత్రం దొరకరు. వారిని కోల్పోకూడదు అంటాడు ‪‎#శ్రీరాముడు‬.

నేను ఇక్కడే, ఈ యుద్ధభూమిలోనే మరణిస్తాను, తిరిగి అయోధ్యకు వెళ్ళను, నాకు నీ కంటే ఎవరు ఎక్కువ కాదు అంటూ లక్ష్మణుని చూస్తూ రాముడు రోదిస్తాడు.

ఇది వాల్మీకి ‪#రామాయణం‬ యుద్ధకాండ 101 సర్గలో ఉంది.

తోడబుట్టిన వారి విలువ ఎంత చక్కగా చెప్పాడు శ్రీ రాముడు. అహంకారాలాకు పోయి వారిని దూరం చేసుకుంటారా? కొత్తగా పెళ్ళై వచ్చిన జీవిత భాగస్వామి కోసం వారిని విడిచిపెడతారా? శ్రీ రాముడు మనకు ఆదర్శం కావాలి. బంధువులు, బంధుత్వాలు ఎన్నైనా కలుపుకోవచ్చు. కానీ తోబుట్టువులను తీసుకురాలేరు. వారితో కూడా కాలం గడపాలి, ప్రేమను పంచుకోవాలి. రామ, లక్ష్మణ, భరత, శతృఘ్నులులాగా అప్యాయతతో జీవించాలి.

Monday, November 19, 2018

రమ్మనిబిల్చెతండ్రితొలిరాత్రికిగూతునుబ్రేమమీఱగన్

అమ్మరొచేయుచుంటినిటయాదిపరాంబికకుత్సవంబునున్
రమ్మనిబిల్చెతండ్రి తొలిరాత్రికిగూతునుబ్రేమమీఱగన్
నిమ్ముగ తొమ్మిదిన్దినములిచ్చటయుండగవీలుకానిచో
రమ్మికయొక్కరాత్రికినిరాహులుతోడనసంతసింతునున్

రమ్మనితండ్రిపిలిచెదొలిరాత్రికిగూతున్

అమ్మా!యిత్తునురూకలు
రమ్మనితండ్రిపిలిచె,దొలిరాత్రికిగూతు
న్నిమ్ముగదేవాలయమున
కమ్మనుబూజించుకొఱకుహరితోబంపెన్

arunachalam

అరుణాచలంలో శివలింగానికి దగ్గరగా ఉంటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా..?

మనకి" అష్టమూర్తి తత్త్వము" అని శివతత్త్వంలో ఒకమాట చెప్తారు.

అంతటా ఉన్న పరమేశ్వర చైతన్యమును గుర్తించలేనపుడు,

సాకారోపాసన(రూపముతో) శివుని దేనియందు చూడవచ్చు అన్నదానిని గురించి శంకర భగవత్పాదులు చెప్పారు.

కంచిలో పృథివీ లింగం,

జంబుకేశ్వరంలో జలలింగం,

అరుణాచలంలో అగ్నిలింగం,

చిదంబరంలో ఆకాశలింగం,

శ్రీకాళహస్తిలో వాయులింగం,

కోణార్కలో సూర్యలింగం,

సీతగుండంలో చంద్రలింగం,

ఖాట్మండులో యాజమాన లింగం –

ఈ ఎనిమిది అష్టమూర్తులు.

ఈ ఎనిమిది కూడా ఈశ్వరుడే.

కాబట్టి ఇవి మీ కంటితో చూసి ఉపాసన చేయడానికి యోగ్యమయిన పరమశివ స్వరూపములు.

అరుణాచలంలో ఉన్నది అగ్నిలింగం.

అగ్నిలింగం దగ్గర అగ్ని ఉండాలి. కానీ అరుణాచలంలోని శివలింగం దగ్గరికి వెళ్లి దర్శనం చేసుకుంటే అక్కడ మనకి అగ్ని కనిపించదు.

అటువంటప్పుడు దానిని అగ్నిలింగం అని ఎందుకు పిలుస్తారు అనే సందేహం కలుగవచ్చు.

అక్కడ రాశీభూతమయిన జ్ఞానాగ్ని ఉంది.

అందుకే స్కాంద పురాణం అంది – జీవకోటి యాత్రలో ఒకచోట అడ్డ్గంగా ఒక గీత పెట్టబడుతుంది.

ఆ గీతకు ముందున్నది అరుణాచల ప్రవేశమునకు ముందు గడిపిన జీవితయాత్ర.

అసలు జీవి అరుణాచలంలోకి ప్రవేశించినదీ లేనిదీ చూస్తారు.

అరుణాచలంలోనికి ఒక్కసారి ప్రవేశిస్తే ఆ జీవి జీవితం ఇంకొకలా ఉంటుంది.

కానీ అందరూ అరుణాచలంలోకి ప్రవేశించలేరు.

అరుణాచల ప్రవేశామునకు ఈశ్వరానుగ్రహం కావాలి.

అరుణాచలం అంత పరమపావనమయినటువంటి క్షేత్రం.

అంతరాలయంలో ఉన్న శివలింగమునకు కొంచెం దగ్గరగా కూర్చుంటే మీకు ఉక్కపోసేసి చెమటలు పట్టేసి ఏదో కొంచెం వెలితితో సతమతం అయిపోతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది.

అది తీవ్రమైన అగ్ని అయితే ఆ సెగను మీరు తట్టుకోలేరు.

అందుకని ఈశ్వరుడు తానే అగ్నిహోత్రమని అలా నిరూపిస్తూంటాడు.

అటువంటి పరమపావనమయిన క్షేత్రంలో వెలసిన స్వామి అరుణాచలేశ్వరుడు.

మనం ఒకానొకప్పుడు శంకరుడిని ప్రార్థన చేస్తే ఆయన మనకిచ్చిన వరములను నాలుగింటిని చెప్తారు.

దర్శనాత్ అభ్రశదసి
జననాత్ కమలాలే
స్మరణాత్ అరుణాచలే కాశ్యాంతు మరణాన్ ముక్తిః!!

స్మరణము మనసుకు సంబంధించినది.

మీరు ఇక్కడ అరుణాచల శివుడు అని తలచుకుంటే చాలు మీ పాపరాశిని ధ్వంసం చేస్తాను అన్నాడు.

కేవలము స్మరించినంత మాత్రం చేత పాపరాషిని ధ్వంసం చేయగలిగిన క్షేత్రం అరుణాచల క్షేత్రం.

ఇక్కడ పరమశివుడు మూడుగా కనపడుతూ ఉంటాడు అని పురాణం చెప్తోంది.

అక్కడ ఒక పెద్ద పర్వతం ఉంది.

దాని పేరే అరుణాచలం.

అచలము అంటే కొండ.

దానికి ప్రదక్షిణం చేయాలంటే 14కి.మీ నడవాల్సి ఉంటుంది.

ఆకొండ అంతా శివుడే.

అక్కడ కొండే శివుడు.

కొండ క్రింద ఉన్న భాగమును అరుణాచల పాదములు అని పిలుస్తారు.

అక్కడికి వెళ్ళిన భక్తులు ఆ కొండకి ప్రదక్షిణ చేస్తారు.

అలా చేస్తే ఎన్ని కోట్ల జన్మల పాపములో అక్కడ దగ్ధమవుతాయి.

గిరి ప్రదక్షిణం అనేది మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా చేయాలి.

ప్రదక్షిణ ప్రారంభం చేయగానే ఒక వినాయకుడి గుడి ఉంటుంది.

అక్కడ నమస్కారం చేసి అరుణాచలానికి ప్రదక్షిణానికి బయలుదేరతారు.

అలా బయలుదేరినపుడు మొట్టమొదట దక్షిణ దిక్కున కనపడే లింగం యమలింగం.

దక్షిణ దిక్కున ఉన్న యమధర్మరాజు అనుగ్రహం చేత మీకు ఆయువు వృద్ధి అవుతుంది.

ప్రదక్షిణ చేసే సమయంలో చుట్టూ ఉన్న అన్ని ఆలయములను దర్శనం చేస్తూ చేయాలి.

ఈ యమ లింగమునకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఎముకలు విరిగిపోయిన వాళ్ళు ఎముకలు అరిగి బాధపడుతున్న వాళ్ళు అరుణాచలంలో యమలింగ దర్శనం చేస్తే ఆ ఎముకలు చాలా తొందరగా అంటుకుంటాయి. చాలా మందికి అలా జరిగాయి.

అక్కడ గల యమలింగమునకు అటువంటి శక్తి ఉంది.

ప్రదక్షిణం చేస్తున్నప్పుడు నైరుతి దిక్కుకు వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ నైరుతి లింగం అని ఒక లింగం ఉంటుంది.

అది రోడ్డు మీదికి కనపడదు. కాస్త లోపలికి ఉంటుంది. మనసు చాలా తొందరగా నిలకడ కలిగిన పరమశక్తిమంతమయిన ప్రదేశం నైరుతి లింగం అని చెప్తారు. నైరుతి లింగం దగ్గర కూర్చుని కాసేపు ధ్యానం చేసుకోవడమే, ఒక శ్లోకమో, ఒక పద్యమో, ఒక శివ సందర్భమో చెప్పుకోవాలి.

ఆ నైరుతి లింగం దగ్గరే కావ్యకంఠ గణపతి ముని తపస్సు చేశారు.

అరుణాచలేశ్వరుడు కావ్యకంఠగణపతి ముని తపస్సుకి తొందరగా పలికిన ప్రదేశం నైరుతి లింగస్థానం.

కాబట్టి నైరుతి లింగం దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు అరుణాచలేశ్వరా నీ అనుగ్రహాన్ని మాయందు ప్రసరించు అని చక్కగా నమస్కారం చేసుకోవాలి.

అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణం చేస్తున్నప్పుడు ఉత్తర దిక్కుకు వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ ఉన్న లింగమును కుబేరలింగం అని పిలుస్తారు.

అక్కడకు వెళ్లి ప్రార్థన చేసినట్లయితే ఐశ్వర్య సంపత్తి కలుగుతుంది.

మనం పశ్చిమదిక్కుకు వెళ్ళినపుడు అన్నామలై అనే క్షేత్రం ఒకటి ఉంటుంది.

అక్కడ ఒక శివాలయం ఉంది. అక్కడ చక్కని నంది విగ్రహం ఉంది.

అరుణాచలేశ్వరునికి చేసిన ప్రదక్షిణం ఇహమునందే కాక పరమునందు సుఖమును మోక్షమును కూడా ఇవ్వగలదు.

అరుణాచలంలో మూడు యోజనముల దూరం వరకు ఏ విధమయిన దీక్షకు సంబంధించిన నియమములు లేవు.

అరుణాచల క్షేత్రంలో తూర్పు గోపురంలోంచి ప్రవేశిస్తాం.

ఈ గోపురమును శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు నిర్మాణం చేశారు.

ఉత్తర దిక్కున మరొక గోపురం ఉంది. ఉత్తర గోపురంలోకి ఒక్కసారయినా వెళ్లి బయటకు రావాలి.

అరుణాచలంలో అమ్మణ్ణి అమ్మన్ అని ఒకావిడ ఒకరోజు ఒక సంకల్పం చేసింది.

అప్పటికి అక్కడ అంత పెద్ద గోపురం ఉండేది కాదు.

‘ఈశ్వరా నేను ఐశ్వర్యవంతురాలను కాను.

నేను ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి చందా అడిగి వచ్చిన డబ్బుతో గోపురం కడతాను అని, చందా ఇవ్వమని అడిగేది.

ఎవరి ఇంటి ముందుకు వెళ్ళినా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న డబ్బు ఖచ్చితంగా ఎంత ఉన్నదో అణా పైసలతో లెక్క చెప్పేది.

అందుకని ఆవిడ వచ్చేసరికి పట్టుకెళ్ళి చందా ఇచ్చేసేవారు.

అలా సంపాదించిన సొమ్ముతో ఆవిడ పెద్ద గోపురం కట్టింది.

తప్పకుండా ఉత్తర గోపురంలోంచి ఒకసారి బయటకు వెళ్లి లోపలికి వస్తూ ఉంటారు.

అరుణాచలం దేవాలయంలోకి ప్రవేశించగానే ఒక సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారి దేవాలయం కనపడుతుంది.

రమణ మహర్షి కూడా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి అవతారమేనని పెద్దలు భావన చేస్తారు.

ఆ తరువాత కుడివైపుకు వెడితే అక్కడ పాతాళ లింగం అని ఒక లింగం ఉంటుంది.

అక్కడ మెట్లు దిగి లోపలికి వెళ్ళాలి. అక్కడ ఒక యోగి సమాధి ఉన్నది. ఆ సమాధి మీదనే పాతాళలింగం ఉంటుంది.

తరువాత క్షేత్రమునకు సంబంధించిన వృక్షం ఇప్ప చెట్టు ఆలయమునకు కొంచెం దక్షిణంగా వెడితే కనపడుతుంది.

ఆ చెట్టుక్రింద కూర్చుని కొన్నాళ్ళు తపస్సు చేశారు.

అటువంటి పరమ పావనమయిన క్షేత్రం.

ఇది దాటగానే ఒక పెద్ద నంది కనపడుతుంది. దానిని మొదటి నంది అంటారు.

దానిని దాటి ప్రాకారం లోనికి వెళ్ళినట్లయితే అరుణాచలేశ్వరుని దేవాలయం కనపడుతుంది.

అరుణాచలేశ్వరుని శివలింగం చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది.

అయ్యవారికి ఇటువైపున అపీతకుచాంబ అనే పేరుతొ పార్వతీదేవి ఉంటుంది.

ఈశాన్య లింగం వైపు వెళ్ళేటప్పుడు బస్సు స్టాండుకు వచ్చే రెండవ వైపు రోడ్డులో పచ్చయ్యమ్మన్ గుడి కనపడుతుంది.

ఒకనాడు కైలాస పర్వతం మీద కూర్చున్న పరమశివుని కన్నులు వెనక నుంచి వచ్చి పరిహాసమునకు మూసినా కారణం చేత లోకమంతా చీకటి అలుముకుంటే తద్దోషపరిహారార్థమని అమ్మవారు తపస్సు చేసి ‘పచ్చయ్యమ్మన్’ అనే పేరుతో అరుణ గిరియందు వెలసింది.

పరమశివుడు తన వామార్ధ భాగంలోనికి అమ్మవారిని సుబ్రహ్మణ్యుడికి పాలివ్వడం కూడా మాని నాకోసం వచ్చిన దానివి కాబట్టి నిన్ను ‘అపీతకుచాంబ’ అని పిలుస్తున్నాను అని ఆ పేరుతో అమ్మవారిని తన శరీర అర్థభాగమునందు స్వీకరించాడు.

అరుణాచలంలో మామిడి గుహ’ అని ఒక గుహ ఉంది.

ఆ గుహలో కూర్చుని కావ్యకంఠ గణపతి ముని ఉమాసహస్రం వ్రాశారు.

లోపలి వెడుతున్నప్పుడు తూర్పు వైపును దాటి ‘వల్లాల గోపురం’ అని పెద్ద గోపురం కనిపిస్తుంది. కిలి గోపురం అక్కడే ఉంది.

అరుణాచలం కొండ సామాన్యమయిన కొండ కాదు.

శివుడు స్థూలరూపంలో ఉన్నాడు. కొండగా ఉన్నాడు. దేవాలయమునందు శివలింగముగా ఉన్నాడు. అరుణాచలం కొండమీద దక్షిణామూర్తిగా ఇప్పటికీ ఉన్నాడని అంటారు.

అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు శాస్త్రంలో ఒక మర్యాద ఉంది.

ఎవరయినా ప్రదక్షిణ చేసే సమయంలో వాళ్ళ కాలుకాని, వేలు కానీ తెగి నెత్తురు ధారలై కారితే వేరొకరికి ఆ రక్తధారను ఆపే అధికారం లేదు.

సాక్షాత్తు శ్రీమహాలక్ష్మి వచ్చి తన పట్టుచీర కొంగుచింపి కట్టు కడుతుంది అని ప్రమాణము.

స్కాందపురాణం అలా చెప్పింది. కాబట్టి అరుణాచలం అరుణాచలమే.

అచలము అంటే కదలని వాడు. కదలనిది అంటే జ్ఞానము. ఎప్పుడూ తనలో తాను రమించే పరమేశ్వరుడు ఆచలుడై ఉంటాడు.

అరుణము అంటే ఎర్రనిది. కారుణ్యమూర్తి. అపారమయిన దయ కలిగినది అమ్మ.

అమ్మ అయ్య కలిసినది అరుణాచలం కొండ.....

ఓం నమఃశివాయ .

Sunday, November 18, 2018

బగమునుమ్రింగుచున్న

నకనకలాడుచుండుచునునాలుకజూపుచుబ్రాకిపుర్వుశా
బకమునుమ్రింగుచున్నదొకబల్లిగనుంగొనుమయ్యమిత్రమా!
తికమకయైనజీవితమతీంద్రియశక్తులగారణంబునన్
నొకరినినొక్కరీజగతినొవ్వుచునుండుటజర్గుచుండెగా

బకమును గబళించుబల్లిగనుము

గోడమీదబ్రాకుచీడపురుగును,శా
బకమునుగబళించుబల్లిగనుము
చూచుచుండమ్రింగచోద్యమయాయెను
బ్రాణిబ్రాణికిలనుభక్ష్యదినుసు

Saturday, November 17, 2018

అహమే

అహమేప్రాణినిగ్రుంకజేయుచునుదానాజీవికెల్లప్పుడు
న్సహనమ్మేతొలగింపజేయునుగదా,శాంతిన్సుఖమ్మున్భువిన్
సహనమ్ముండినబొందవచ్చునిలనాశాజ్యోతివెల్గుల్లలో,
నిహమున్శంభునిబూజజేయగనుశివైక్యంబులొందన్నగున్

సహనమె


ఇహమునశాంతినినిచ్చును
సహనమె,తొలగింపజేయుశాంతినిసుఖము
న్నహమనుభావముగల్గిన,
నహమునువిడనాడవలయునభవునిగృపకై

ఆకాాాాాాశవాాాాణి

మద్యముగ్రోలుచున్నెపుడుమాంసమునంజుచుదిర్గుచుండునే
విద్యలులేనిమానవుడె,విఙ్ఞుడుగాజనమాన్యతన్గనెన్ 
విద్యయెతల్లియున్గురువువిద్యయెదం డ్రినిగాదలంచియున్ 
విద్యకుసాటియౌనదిలవీక్షణజేయగ గానరాదుగా 
 --------

Friday, November 16, 2018

రణములెపండితోత్తములరమ్యపుగ్రీడలుసాహితీసభన్

గణములగూర్పుతోడనయగారములొప్పసమస్యలన్సుపూ
రణములెపండితోత్తములరమ్యపుగ్రీడలుసాహితీసభ
న్గణములుబ్రాసలౌనులయకారునిబీజపుమంత్రరాజమే
ప్రణతులుసేయనొప్పగునుఫాలుని,శంకరు,ఫాలనేత్రునిన్

రణములెకదపండితులకురమ్యక్రీడల్

అణువణువునుత్సహించగ
గణములదాబేర్చుకతనగణనీయముగాన్
 గణుతింపసమస్యాపూ
రణములెకదపండితులకురమ్యక్రీడల్u
-

Thursday, November 15, 2018

గలగల

పలువురిహింసజేసిననుదప్పకనీకునుగల్గుబుణ్యముల్
గలగలబాఱునట్టిసురగంగనుమున్గిన,గల్గుబాపముల్
యిలనువసించుబ్రాణులనునేమరుపాటుదనంబునన్గనన్
నలరెడునుమాశంకరులనర్చనజేసినబోవుపాపముల్

గంగలోమున్గబాాాాపముల్గలుగుపెక్కు

పుణ్యములుగల్గుదప్పకపుణ్యపురుష!
గంగలోమున్గ,బాపములుగలుగుపెక్కు
పరులహింసించునాతడుభర్గుడైన
నిష్టపడకుడుకవులార!హింసజేయ

Wednesday, November 14, 2018

అర్కజుపాశముఅర్కజుబాశముkచుట్టెను
మార్కండేయుని,కొడుకుగమారుతిపుట్టెన్
మర్కటమౌయాకేసరి
కర్కునికిన్సాటియైననంశముతోడన్
ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

puraanamula loni వ్యక్తులు

పురాణముల లోని వ్యక్తులు

అగస్త్యుడు

అగస్త్యుడు మహర్షి. లోపాముద్ర ఆయన ఇల్లాలు.వారి కుమారుడు దృఢస్యుడు.  ఇల్వలుడు వాతాపి అను దుర్బుద్ధి గల ఇద్దరు రాక్షసులు అరణ్యములో నివసిస్తూ దారిలో పోవువారిని మాయమాటలతో వారిని హింసించుటకై ఆతిధ్యమిత్తుము రమ్మని పిలిచెడివారు. ఇల్వలుడు తనసోదరుడు వాతాపిని మేక గా మార్చి దాని మాంసము అతిథికి వడ్డించి భోజనము అయిన వెంటనే 'వాతాపి బయటకు రా' అని పిలిచెడివాడు. వాతాపి పొట్టచీల్చుకొని బయటకు వచ్చెడివాడు.  ఒకసారి అగస్త్య మహర్షి అటుగా వెళ్ళడము తటస్తించింది. ఎప్పటిలాగే వారు మహర్షిని భోజనమునకు పిలిచారు. ఆతిధ్యమైన తరువాత వాతాపిని బయటకు రమ్మని పిలిచాడు ఇల్వలుడు. వాతాపి మహర్షి పొట్ట చీల్చుకొని బయటకు రాగానే మహర్షి చనిపోతాడని తలచాడు. కానీ అంతలోనే అగస్త్యుడు 'వాతాపి జీర్ణం' అని అన్నాడు. వాతాపి జీర్ణమైపోయాడు. ఇల్వలుడు కోపంతో అగస్త్యుని మీద దాడి చేయబోగా అగస్త్యుడు తన హుంకారముతో ఇల్వలునికూడా దహించి వేసాడు. 
అగస్త్య మహర్షి వింధ్యపర్వతము యొక్క గర్వభంగమొనరించాడు. సముద్రమున దాగిన కాలకేయులను రాక్షసులను బయటకు రప్పించుటకై సముద్రమునే ఔపోసన పట్టాడు.
దండకారణ్యములోని అగస్త్యుని ఆశ్రమము దర్శించిన రామునికి ఆయన దివ్యమైన ధనుర్బాణములు అక్షయ తూణీరములు ఖడ్గము ప్రసాదించి వారిని సమీపములో గోదావరి తీరమున గల పంచవటిలో నివసించమని ఆదేశించెను.
 పైన పేర్కొన్న అంశములు అగస్త్యుని యొక్క తపఃశక్తిని, గొప్పతనమును చాటుతున్నవి.అగస్త్యుడు మహర్షి. లోపాముద్ర ఆయన ఇల్లాలు. వారి కుమారుడు దృఢస్యుడు.

అగ్ని

బ్రహ్మ మానస పుత్రుడు అగ్ని. భార్య స్వాహాదేవి.  వశిష్ఠుని శాపం చేత గార్హపత్యము, ఆహవనీయము, దక్షిణాగ్ని అను త్రేతాగ్నులు పృధు చక్రవర్తి కొడుకైన విజితాశ్వునకు  భార్య  శిఖండిని యందు పావకుడు, పవమానుడు, శుచి అను పేర్లతో పుట్టి తమ ప్రభావంతో మళ్ళీ అగ్నులుగా రూపొంది యధా స్థానాలకు వెళ్లిపోయారు.
 అరణి యందు మధింపగా పుట్టినవాడు పవమానుడు. మెరుపులతో నుండువాడు పావకుడు. సూర్యుని తేజస్సు నందుండువాడు శుచి.
పావకుని కొడుకు సహరక్షుడు రాక్షసుల యజ్ఞములో ఉంటాడు.  పవమానుని పుత్రుడు కవ్యవాహుడు పితృదేవతలయందు ప్రీతిగలిగి యుండును. శుచి కుమారుడు హవ్యవాహుడు యజ్ఞములయందలి హవిస్సును దేవతలకు చేర్చు చున్నాడు. 

అజామీళుడు

కన్యాకుబ్జము అనే దేశములో ఒకప్పుడు అజామీళుడు అనే సద్బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు.   ఒకానొక సందర్భములో అతడు ఒక అధమ జాతి స్త్రీ తో కూడి నిగ్రహమును కోల్పోయెను. ఆ స్త్రీయందు కలిగిన సంతానంలో ఆఖరివాని పేరు నారాయణ.  అతనిమీద పెంచుకున్న మమకారం కారణంగా అజామీళుడు ‘నారాయణా నారాయణా’ అని పలుకుతూ ప్రాణములు విడిచెను. మరణకాలమున నారాయణ నామం పలుకుటచే, పాశములతో వచ్చిన యమకింకరులను నారాయణుని సేవకులు అడ్డుకొన్నారు. పవిత్రమైన నారాయణుని నామము ఉచ్చరించినంత మాత్రమున అజామీళుడు శిక్ష నుండి రక్షితుడయ్యెనని తెలిపారు.  యమధర్మరాజు కూడా నారాయణుని స్మరించిన భక్తుల జోలికి వెళ్లవద్దని యమభటులను సమాధానపరిచెను.     అజామీళుడు యమభటులకు, నారాయణ సేవకులకు మధ్యన జరిగిన సంవాదము వినగలుగుతాడు.  తిరిగి జీవించిన అజామీళుడు తాను గడిపిన జీవితమునకు విచారించి అప్పటినుంచి భక్తితో నారాయణుని సేవించి   ఆయనలో ఐక్య మయ్యాడు.

అత్రి


అత్రి మహాముని.  అనసూయ ఆయన ఇల్లాలు. అనసూయ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులలో గొప్పవాడు తన ఇంట పుట్టాలని తపస్సు చేసింది. తత్ఫలితముగా ఆమెకు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల అంశలతో చంద్రుడు, దత్తాత్రేయుడు, దుర్వాసుడు   జన్మించారు.
 సీత రామ లక్ష్మణులు చిత్రకూటము విడిచి వెళ్లునప్పుడు అత్రి మహాముని ఆశ్రమమును సందర్శించిరి.  అనసూయ సీతకు దివ్యాభరణములు, ఎన్నటికీ నలగని వస్త్రములు, మరియు అంగరాగములు   తన తపశ్శక్తితో సృష్టించి  యిచ్చెను.

అద్రిక

అద్రిక ఒక అప్సరస. ఒకనాడు ఆమె మత్స్య రూపము ధరించి యమునా నదిలో విహరిస్తోంది. ఆ సమయములో ఒక బ్రాహ్మణుడు యమునలో దిగి సంధ్యా వందనము ఆచరించుచుండగా చేపరూపములోనున్న అద్రిక అతని అంద చందములకు ముచ్చటపడి పాదములను పట్టుకొని లాగింది. అందుకు కోపించి ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆమెను మత్స్యముగానే ఉండిపొమ్మని శాపమిచ్చాడు. అద్రిక అతని పాదములపై బడి క్షమించమని వేడుకోగా ఆమెకు ఒక కొడుకు ఒక కూతురు పుట్టినప్పుడు శాపవిమోచనం మౌతుందని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు.
ఇది ఇలా ఉండగా చేది రాజైన ఉపరిచర వసువు పితృదేవతల కార్యము నిర్వర్తించుట కొరకు తండ్రి చెప్పినమీద మృగార్ధమై వేటకు వచ్చి,  భార్య గిరిక గుర్తుకు వచ్చి తన తేజమును ఆకుదొన్నెలో నుంచి, డేగ ముక్కుకు కట్టెను. వేరొక డేగ తరుమగా దొన్నె క్రిందపడి దానిలోని పదార్థమును చేపరూపములోనున్న అద్రిక ఆహారమనుకొని మ్రింగివేసినది. ఫలితముగా గర్భము దాల్చి చేపరూపములోనున్న అద్రికను పట్టిన  జాలరులు దానిని దాశరాజుకు, దాశరాజు ఉపరిచర వసువునకు కానుకగా ఇచ్చారు. ఆ చేపను చీల్చగా మగపిల్లవాడు ఒక ఆడపిల్ల బయటపడ్డారు. అద్రిక శాపవిమోచనమై అదృశ్యమైంది. ఉపరిచర వసువు మగ పిల్లవాడిని ఉంచుకొని ఆడపిల్లను దాశరాజుకు ఇచ్చి వైచెను. దాశరాజు వద్ద పెరిగిన ఆమెనే మత్స్యగంధి. పరాశరునికి మత్స్యగంధి యందు పుట్టినవాడే వ్యాసుడు.

అనంతుడు

నాగ ప్రముఖులలో ఒకడు. విష్ణుమూర్తి కి  పాన్పుగా అలరినవాడు.

soudasudu

సౌదసుడు(కల్మాషపాదుడు)

భగీరథుని సంతతిలోనివాడైన ఋతుపర్ణుడు నలచక్రవర్తితో స్నేహమొనరించి అతడికి అక్ష విద్యను నేర్పి నలుని నుండి అశ్వ విద్యను గ్రహించాడు. ఆ ఋతుపర్ణుని మనుమడు సౌదాసుడు, అతడి భార్య మదయన్తి. సౌదాసునికి దైవభక్తి మెండు, ధర్మపరుడు. సౌదాసుడు ఒకసారి వేటకు వెళ్లి మార్గములో తారసపడిన ఒక రాక్షసునితో పోరి వానిని చంపివైచెను. ఆ రక్కసునకు ఒక తమ్ముడు కలడు. వాడు రాజు పై పగబట్టి వంటవాని వేషములో రాజు ఇంట్లో చేరాడు. ఒక రోజు రాజు, కులగురువు వసిష్ఠుని ఆతిధ్యమునకు పిలిచెను. అదే అదనుగా వంటవాడుగా నున్న  రాక్షసుని తమ్ముడు నరమాంసమును వసిష్ఠునకిచ్చు ఆతిధ్యములో కలిపివేసెను. ఈ విషయము రాజునకు తెలియదు. వసిష్ఠుడు భోజనమునకు కూర్చొని తనకు వడ్డించిన పదార్ధములో నరమాంసము కలిసియుండుట గ్రహించి సౌదాసుని నరమాంస భక్షకుడైన  రాక్షసుడవు కమ్మని శపించెను. తరువాత  రాజు నిరపరాధి అని, అతని ప్రమేయము లేదని తెలిసికొని, తన శాపమును పన్నెండు ఏళ్లకు కుదించెను. వసిష్ఠుడు తనకు ఆకారణముగా శాపమిచ్చినందుకు ఆగ్రహించి వసిష్ఠుని శపించుటకు రాజు తన చేతియందు నీళ్లు పోసుకొని మంత్రించసాగెను. ఆ సమయములో రాజు భార్య మదయన్తి వచ్చి సౌదాసునితో  ‘కులగురువైన వసిష్ఠుని శపించుట తగదని, దానివలన రాజుకు అతని వారసులకు క్షేమముగాదని’  పలికి రాజును అందుండి విరమింపజేసెను. సౌదాసుడు భార్యమాటలు విని తాను కోపము తెచ్చుకొనకుండవలసినదని తలబోసి చేతిలోని జలమును తన కాళ్ళ పై వదలివేసెను. అలా మంత్రించిన జలము పడిన కారణముగా అతని కాళ్ళ రంగు నల్లగా మారి  అప్పటినుంచి రాజు కల్మాషపాదుడయ్యెను.

అలా శాపవశమున నరమాంసభక్షకుడి గా రాక్షసరూపములోనున్న రాజు, అరణ్యములో బ్రాహ్మణ దంపతులను చూచి బ్రాహ్మణుని మ్రింగ బోయెను. బ్రాహ్మణుని భార్య రాక్షస రూపములోనున్న రాజుతో 'మానవజన్మ దుర్లభమైనది, మనిషిగా పుట్టినందుకు దానం ధర్మం పరోపకార గుణము ఉండాలి. సూర్యవంశములో జన్మించిన నీవు బ్రాహ్మణుని చంపి ఆ పాతకాన్ని కొని తెచ్చుకుంటావా? మీ తాత తండ్రులను గురుతుకు తెచ్చుకొని ధర్మమును పాటించి నా భర్తను వదలి పెట్టు'  అని ఆక్రోశించింది.  అలా అతని భార్య ప్రాధేయపడినా కూడా వినకుండా సౌదాసుడు బ్రాహ్మణుని భక్షించివేసెను. అపుడా బ్రాహ్మణ యువతి సౌదాసునితో  ‘ఈ పాప కృత్యమునకు ఒడిగట్టిన నీవు భార్యతో సంగమించినచొ  మరణింతువుగాక’ అని శాపమిచ్చి ఆమె భర్త చితిలోపడి ప్రాణము వదలెను. పన్నెండు సంవత్సరముల కాలము ముగియగానే సౌదాసునకు నిజరూపమువచ్చి రాజ్యమునకు తిరిగివచ్చెను. బ్రాహ్మణ యువతి శాపకారణముగా, భార్యతో రమించిన సౌదాసుడు మరణించగలడు అందుచేత భార్యతో సంభోగించలేడు. సంతానము లేని కారణముగా మదయన్తి అప్పటి సాంప్రదాయము ననుసరించి భర్త అనుమతితో కుల గురువైన వసిష్ఠునితో కూడి  కొడుకును కన్నది.     అతడి పేరు అస్మకుడు. అలా ఆ మదయన్తి వసిష్ఠుని వలన పొందిన గర్భమును ఏడు సంవత్సరములు ధరించింది. అప్పటికీ ప్రసవం కాకపోవటంతో వసిష్ఠుడు వాడిగా ఉన్న రాయితో ఆమె గర్భమును చీల్చగా అస్మకుడు పుట్టాడు. ఆ అస్మకుని కొడుకు మూలకుడు జన్మించిన సమయంలోనే  పరశురాముడు, తండ్రి జమదగ్ని మరణమునకు ప్రతీకారంగా రాజ సమూహములను తన గండ్ర గొడ్డలితో మట్టుపెడుతున్నాడు. అప్పుడు స్త్రీలందరు ఆ బాలుని చుట్టూ చేరి కాపాడటం వల్ల మూలకుడు నారీకవచుడుగా గా పేరొందాడు. పరశు రామునిచే నిర్మూలింపబడిన  సూర్య వంశమునకు మూలమై నిలిచాడు కావున ఆ బాలుడు మూలకుడయ్యాడు.
 
ఖట్వాఙ్గడు సౌదాసుని తరువాతి తరములోనివాడు. ఖట్వాన్గుని కుమారుడు దీర్ఘబాహుడు, దీర్ఘబాహుని కుమారుడు రఘుమహారాజు. రఘుమహారాజు సంతతివాడు అజుడు, అజుని పుత్రుడు దశరధ మహారాజు.

బ్రహ్మముహూర్తం

*🔥అద్భుతమైనది- బ్రహ్మముహూర్తం🔥*

👉🏼పూర్వం కాలాన్ని ఘడియలలో లెక్కించేవారు.
ఒక ఘడియకు మన ప్రస్తుత కాలమాన ప్రకారంగా 24 నిమిషాలు.

🌻ఒక ముహూర్తం అనగా 2 ఘడియల కాలం అని అర్థం. అంటే 48 నిమిషాలను ఒక ముహూర్తం అంటారు.

🌻ఒక పగలు, ఒక రాత్రినీ కలిపిన మొత్తాన్ని అహోరాత్రం అంటారు. ఒక అహోరాత్రంకు ఇలాంటివి 30 ముహూర్తాలు ఉంటాయి. అంటే... ఒక రోజులో 30 ముహూర్తాలు జరుగుతాయి.

🌻సూర్యోదయ మునకు ముందు వచ్చే ముహూర్తాలలో మొదటిది. దీనినే 'బ్రహ్మముహూర్తం' అంటారు.
అంటే రోజు మొత్తంలో 29వది బ్రహ్మ ముహూర్తం.

*🌹ఈ ముహూర్తానికి అధిదేవత బ్రహ్మ కాబట్టి దీనికి బ్రహ్మ ముహూర్తం అనే పేరు వచ్చింది🌹*

*🌻సూర్యోదయం అవడానికి, 96-48 నిమిషాల మధ్యకాలం ఇది🌻*.

🌻నిజానికి తెల్లవారు ఝామును 2 భాగాలుగా విభజించారు. సూర్యోదయమునకు 2 ఘడియల ముందు కాలాన్ని అనగా 48 నిమిషముల ముందు కాలాన్ని 'ఆసురీ ముహూర్తం' అని... ఆసురీ ముహూర్తానికి ముందు 48 నిమిషముల ముందు కాలాన్ని 'బ్రహ్మముహూర్తం' అని అంటారు.

*🌺ప్రతిరోజు బ్రహ్మ ముహూర్తమున లేచి.. భగవంతుని ధ్యానించి పనులు ప్రారంభించాలి🌺*

🌻బ్రహ్మ ముహూర్తానికి ఉన్న అత్యధిక ప్రాధాన్యత దృష్ట్యా అనేక మంది నూతన గృహప్రవేశానికి ఈ సమయాన్ని ఎన్నుకుంటారు.

*🎋ఈ సమయంలోనే మానవుని మేథాశక్తికి భగవంతుని శక్తి తోడవుతుంది🌾*

పురాణగాథ:-

🌻బ్రహ్మముహూర్తం అనే పేరు ఎలా వచ్చిందనే విషయంపై పురాణ గాథలు ఉన్నాయి.

🌻కశ్యప బ్రహ్మకు, వినతకు జన్మించిన వాడు అనూరుడు. ఈయన గరుత్మంతునికి సోదరుడు. ఇంకా అనూరుడు సూర్యునికి రథసారథి. ఒక సమయంలో తల్లి వినత పుత్రుడిని చూసు కోవాలని కుతూహలంతో అండం పగలగొట్టింది. అప్పుడు సగం శరీరంతో అనూరుడు జన్మించాడు. బ్రహ్మ అతన్ని సూర్యునికి సారథిగా నియమించి, నీవు భూలోకాన మొదటగా కనిపించిన కాలమునే బ్రహ్మముహూర్త కాలమంటారు.
ఆ సమయమున ఏ నక్షత్రాలు, గ్రహలుగాని చెడు చేయలేవు అని అనూరునికి వరమిచ్చాడు.

🌻అందుకే బ్రహ్మముహూర్త కాలం అన్ని శుభ కార్యాలకు ఉన్నతమైందని శాస్త్రం చెబుతోంది.

*🌸ఈ బ్రహ్మ ముహూర్త కాలమున చదివే చదువు చేసే శుభకార్యాలు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి🌸*

🌻ఈ ముహూర్తాన్ని ఉపయోగించాలంటే  ఏం చేయాలి..?
ఉదయం 3 గంటల నుంచి 6 గంటల వరకు ఉండే సమయం బ్రహ్మముహూర్తం.

🌻ఆధ్యాత్మిక చింతన చేసేవారికి, విద్యార్ధులకు, ధ్యానం, జపతపాదులు చేయువారికి చాలా విలువైన సమయం. ఆ సమయంలో మనసు ప్రశాంతంగా ఉండి స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. సాత్వికమైన వాతావరణం కూడా గోచరిస్తుంటుంది.
మనసు స్వచ్ఛంగా తెల్లకాగితంలా దైనందిన జీవితంలో ఉండే గజిబిజి ఏమీ లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఎలాంటి రాగ ద్వేషాలు, అయిష్టాలు లేని సమయం.

*🎋ఈ సమయంలో మన మనసు ఎలా కావాలంటే అటు తేలికగా మారుతుంది🌾*

🌻ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని చాలా సులువుగా పొందవచ్చు. అందుకే ఆ సమయంలో యోగులు, పరమహంసలు, సన్యాసులు, ఋషులు... హిమాలయాలలో ధ్యానంలో ఉంటూ వారి వారి తపఃశక్తి తరంగాలను ప్రపంచమంతా ప్రసరింపచేస్తారు. అందువలన ఆ సమయంలో చేసే ధ్యానం మనకు ఆధ్యాత్మికంగా సిద్ధిస్తుంది.

🌻అయితే మనం ఆ సమయంలో *నిద్రతో సమయాన్ని వృధా చేస్తూ ఆధ్యాత్మిక తరంగాలని నష్టపోతుంటాము.* ఎలాంటి పూజలు, ధ్యానాలు, సాధనలు లేకపోయినా *కనీసం మేలుకొని ఉండ మంటారు మన పెద్దవాళ్లు.*

🌻చల్లని నీటితో తలస్నానం చాలా మంచిది. దీంతో మెదడు, కళ్లు చల్లగా ఉంటాయి ఈ బ్రహ్మముహూర్తంలో ధ్యానం, జపం, ప్రాణాయామం, ఆసనాలు, కీర్తనలు, స్తోత్రాలు సాధన చేయటం చాలా మంచిది.

*🍁బ్రహ్మముహూర్తం చాలా విలువైన కాలం. ఈ సమయాన్ని వృధా చేయకూడదు🍁*

🌻పూజలకు, యోగాకు, ప్రాణాయామానికి ఉపయోగించుకోవాలి. పద్మాసనంలో గానీ, సుఖాసనంలో గానీ కూర్చుని చేసే ధ్యానానికి అ సమయంలో మనోశక్తి లభిస్తుంది.

యోగా మొదలుపెట్టే ముందు 12 సార్లు ఓంకారం మరియు
5 నిముషాలు ఏదైన కీర్తన పాడటం వంటి వాటి వలన మనసు త్వరగా భగవధ్యానంలో  ఏకాగ్రతను కుదుర్చుకుంటుంది.

🌻బ్రహ్మ ముహూర్తంలో చేసిన ఓంకార ధ్వని వలన సుషుమ్న నాడి తెరుచుకుంటుంది.
 అందుకే ఋషులు, యోగులు,
ఈ సమయంలో బిగ్గరగా ఓంకారం జపిస్తారు. ఎపుడైతే మన నాసిక రంధ్రాలలోకి శ్వాస ప్రవహిస్తూ ఉంటుందో వెంటనే సుషుమ్న నాడి పని చేయడం మొదలుపెడుతుంది. అప్పుడే ధ్యానం బాగా కుదురుతుంది.

🌻సర్వేజనాః
శుఖినోభవంతు💐

these are b impotant

*Plz remember what these*
*few organs are afraid of ?*

*Kidney:*
Afraid to stay up all night.
*Stomach:*
Afraid of the cold food.
*Lungs:*
Afraid of smoke.
*Liver:*
Afraid of fatty stuff.
*Heart:*
Afraid of salty food.
*Pancreas:*
Afraid of big eating.
*Intestines:* .. Afraid of
eating seafood indiscriminately.
*Eyes:* .. Afraid of
mobiles & computers screens.
*Gallbladder:*
Afraid of not eating breakfast.

So pls take real good care of yourself !
Because spare parts may not fit.
They are very expensive....
& not necessarily available in stock !
🙏

Tuesday, November 13, 2018

చదువులు

పదునుగజేయునెప్పుడునుభారముగాదలంచకున్నచో
చదువులుబాలబాలికలఙ్ఞానము,నాశమొనర్చువద్దురా
యదనపుభోగలాలసతలన్నియు,జీవితమేకృశించురా
చదివినమంచివారుగనుఙ్ఞానముబెంచుమనీషులౌదురే

వలదుచదువు

అడ్డగాడిదవలె నడయాడుచుండుచో
వలదుచదువుబాలబాలికలకు
చదువువలననగునుసత్పురుషునిగను
చదువులేనియతడుచవటయెగద

Monday, November 12, 2018

కొందఱుకొంటెవారపుడుకొంటెతనంబునకొట్టిరేగదాiiiiy

కొందఱుకొంటెవారపుడుకొంటెతనంబునకొట్టిరేగదా
పందినిజూచి,శంకరుడుపార్వతిగాదలపోసెముగ్ధుడై
యందముతోడభాసిలినయాయమలక్ష్శినిజూచియత్తఱిన్
నందముజూడగానెవరికైననుగల్గునుజిత్తవిభ్రమున్

డెందముపార్వతిమయమైi

డెందముపార్వతిమయమై
యందఱిజీవంబులందుయముననుజూడన్
బొందుగనాక్రమమందున
పందినిగనిశంకరుండుపార్వతినెంచెన్

Sunday, November 11, 2018

రాఘవన్యాయమేయిదియరాయలుసెప్పుటయివ్విధంబుగన్రాఘవన్యాయమేయిదియరాయలుసెప్పుటయివ్విధంబుగన్
మాఘముసంక్రమించినదిమార్గశిరంబునగార్తికంబనన్
మాఘముకార్తికంబునకుమార్గశిరంబునకున్నదేయెటన్
నీఘనప్రాసయేయగునునించుకబంధములెంచిచూడగ

dhkll

మాఘుడువ్రాసినకావ్యము
మాఘము,సంక్రమణమయ్యెమార్గశిరమున
న్మాఘము,కావ్యముదలపన
మోఘముగావ్రాయబడుటముదముగనుండెన్

Saturday, November 10, 2018

కప్పను

చప్పుడుచేయకుండగనుజారునిచెంతకునేగుచుండువెం
కప్పనుగాంచిపామువడకందొడగెన్గడుభీతచిత్తయై
యప్పుడునామెయున్మిగులనారడినొందుచుగేకవేయగా
యప్పురపెద్దలందఱునునైక్యతతోడనబాముజంపిరే

కప్పను గని పాము, కలఁతఁ జెందె

పాకుకొనుచువచ్చిభక్షించెవేగమె
కప్పను గని పాము, కలఁతఁ జెందెt
పామునోటనుండిప్రాణభయముతోడ
ప్రాణమనినబ్రీతిప్రాణులకిల

Friday, November 9, 2018

ఈర్ష్యభావమదియయిసుమంతజూపకu

ఈర్ష్యభావమదియయిసుమంతజూపక
యత్తమామలయెడరక్తిగలని
లయమెశాంతిగూర్చునయముగానుభువిని
శివుడుకాచునెపుడుసిరులనిచ్చి

Thursday, November 8, 2018

రామలక్ష్శణులుదననురాణిగాను

రామలక్ష్శణులుదననురాణిగాను
నొప్పుకొనకగ వారిపైజెప్పిరావ
ణునివి నాశన మునకుకా రణమయగుచు
దోడబుట్టువేయన్నకుగీడొనర్చె

భరతుడుభ్రాతృవత్సలత

అరయుమురాజ్యపాలననుహర్షముతోడనుదానుజేసెగా
భరతుడుభ్రాతృవత్సలత,బాదుకలిచ్చెనురామమూర్తికిన్
బరమపదంబులిచ్చునవి,ప్రాణముగంటెనుహెచ్చుచూచునా
భరతునిభ్రాతృవత్సలతవాసికికెక్కెనులోకమంతకున్

Wednesday, November 7, 2018

భరతుడు

అరయుము రాముని తమ్ముడె
భరతుడు,రామునకొసంగెబాదుకలెలమిన్
భరతుడు భక్తిని గొలుచుచు
బురమున్వేంచేయుదనదుపూర్వోద్భవుకున్

తిమిరమునిండునెల్లెడల

అమలుడు సూర్యుడెప్పుడిలనస్తముజెందునొనప్పుడేగదా
తిమిరమునిండునెల్లెడల,దీపములెన్నియొవెల్గుచుండినన్
జమురునుబోయుచుండుముర,సారెకుసారెకుదప్పకుండగన్
బ్రమిదలలోన,నిచ్చునవిభాగ్యములెన్నియొవెల్గుచుండుచున్

Tuesday, November 6, 2018

తిమిరమ్మెల్లెడలనిండు

అమలుడు సూర్యుడు గ్రుంకగ
తిమిరమ్మెల్లెడలనిండు,దివ్వెలువెలుగన్
జమురును నిండుగవేయుము
ప్రమిదలలోరమ్య!నీవు భద్రముసుమ్మా

ఇరవుగ

ఇరవుగసత్యభామనుమహీధరరాజులుమెచ్చునట్లుగా
నరకనియంతయయ్యెగద,నాగగళుండగజాతమెచ్చగ
న్గరళముద్రాగెనయ్యెడలగాదిలికోడలిమానసంబుదా
యరమరకేదియున్గనకహాయిగనుండెనునాక్షణంబునన్

Monday, November 5, 2018

నరకహంతకుండు,గరళగళుడు

నందనందనుండునాగశయనుడుసు
నరకహంతకుండు,గరళగళుడు
నాగభూషణుండునాబరగుచునిల
భక్తకోటినెపుడురక్తిజూడు

మాతలుమువ్వురైననొకమాతనెకొల్చుటనీకుభావ్యమే


కాతరమేమియున్బడకకామితసంపదలిచ్చునట్టియా
మాతలుమువ్వురైననొకమాతనెకొల్చుటనీకుభావ్యమే
మాతలుమువ్వురన్గొలువమంచిగసంపదలిత్తురెప్పుడున్
మాతకుసాటివారెవరుమచ్చుకునైననుగానరారుగా

Sunday, November 4, 2018

మాతలుమువురైననొక్కమాతగొలుతువా

కాతరములేద మాధవి?
మాతలుమువురైననొక్కమాతగొలుతువా
పాతకముగలుగకుండగ
మాతలుమువ్వురనుగొలువుమంచియెకలుగున్

హలమునరాఘవుండుదనుజాధిపుజంపెనుసంగరంబునన్అలదశకంఠుడయ్యెడలయందఱబాధవెట్టదానదో
హలమునరాఘవుండుదనుజాధిపుజంపెనుసంగరంబునన్
నమలుడుదీర్ఘబాహుడునునార్తులరక్షకుండుగనౌగదా
సులభతరుండుభక్తులకుశుధ్ధమనస్కుడుజూడరాముడే

ఈవారము

ఈవారములోనేదీ
పావళిపండుగజరుపనగుబున్నమికిన్
బావనగంగాతీరపు
టావళినేమెట్టభూమినంబకునిడుమా

హలమునరాఘవుడురాక్షసాధముజంపెన్

ఇలలంకానగరపుపతి
బలగరువముతోబ్రజలనుబాధించంగన్
దలపడిదనదగుకోలా
హలమునరాఘవుడురాక్షసాధముజంపెన్

Friday, November 2, 2018

పావళిపండుగజరుపనగుబున్నమికిన్

ఈవారములోనేదీ
పావళిపండుగజరుపనగుబున్నమికిన్
బావనగంగాతీరపు
టావళినేమెట్టభూమినంబకునిడుమా

Thursday, November 1, 2018

వంచనజేయరెప్పుడునుబాపముజోలికిబోవరెయ్యెడన్

వంచనజేయరెప్పుడునుబాపముజోలికిబోవరెయ్యెడన్
మంచినిబెంచువారలిల,మందమతుల్గదయెంచిచూడగన్
మంచినిగూర్చిచెప్పుసరిమాటలువీనులకెక్కనీయకన్
గొంచెముగూడనాతృతనుగుర్తుకుదెచ్చుకొనంగబూనరే

మంచిపెంచువారు

బుధ్ధిమంతులుగనుబూజింపబడుదురు
మంచిపెంచువారు,మందమతులు
మఱచిపోదురెపుడుమఱిమఱిచెప్పిన
కొంచెమైనరాదుగుర్తుతనకు

మాతృభూమికి వచ్చినమాత

మాతృభూమికి వచ్చినమాత!నీకు
సాదరమ్ముగబలుకుదుస్వాగతమ్ము
మాతృభూమినిమించినమహియగలదె!
దివినిగంటెనుగొప్పది,తెలియునుగద,

Wednesday, October 31, 2018

హర్మ్యంబుననెదిగెవటవృక్షమహో

ధర్మ్యపునడకలుదప్పగ
హర్మ్యంబుననెదిగెవటవృక్షమహో
కర్మ్యంబులోటునగునెడ
హర్మ్యములందెదుగుచుండునవనీజములే

Tuesday, October 30, 2018

కోడిని

కోడిని బట్టిముక్కలుగ గోసిభుజించిరిగాదెశ్రోత్రియుల్
వాడిగనట్టులన్బలుకపాపము,కోడియుజీవియేగదా
కోడినిడకుండగనుగోసినముక్కలుదిందురేభువిన్
బాడిగదోచెనేయదియపాపవినాశన,రాజశేఖరా!

కోడినిశ్రోత్రియులుగోసికుడిచిరిప్రీతిన్

వాడిగనిటులుగబల్కుట
కోడినిశ్రోత్రియులుగోసికుడిచిరిప్రీతిన్
బాడిగనేదోచెయదియ
కోడియునొకజీవికాదె?కువలయమందున్

Monday, October 29, 2018

పుష్టినిదుష్టినొసగుగద,పు

శిష్టులజతగూడినచో
పుష్టినిదుష్టినొసగుగద,పురువులమందుల్
నష్టముజేయునునొడలికి
కిష్టప్పా!తినకుమెపుడుకేళినినైనన్

పుష్టినిదుష్టినిచ్చునటపుర్వులమందులుమ్రింగమేలగున్

పుష్టినిదుష్టినిచ్చునటపుర్వులమందులుమ్రింగమేలగున్
పుష్టినిదుష్టినిచ్చుననిబొంకులుసెప్పిరివారిమాటలన్
నిష్టముగాదలంచకుడుకీడునుజేయునుబుర్వుమందులే
కష్టములెన్నియోకలుగుగాంచనిరోగములుద్భవించుచున్

Sunday, October 28, 2018

ముదిత నపుంసకున్గలిసిపుత్రు

ముదిత నపుంసకున్గలిసిపుత్రునిబొందుటచిత్రమెట్లగున్
ముదితలనంగచుల్కనయ,పుత్రునిబొందిర,యేమియిట్లుగన్
జదువులులేనివారివలెజయ్యనదప్పుగబల్కనొప్పునే?
ముదితనపుంసకున్గలిసిపుత్రునిబొందుటచిత్రమేగదా

ముదితనపుంసకుని

ముదనష్టపుజాతకుడనె
ముదితనపుంసకుని,గూడిపుత్రునిబొందెన్
మదనునిబోలెడుభర్తను
బదుగురుమదిమెచ్చునటులబడసినదగుచున్

ఆకాశవాణికావగలోకమున్నరకుగాసిలిబెట్టుటకారణంబె  దీ
పావళిపండుగన్జరుపనౌగద,పున్నమినాటిరాతిరిన్
 బావనగంగలోమునిగిఫాలశశాంకునిగొల్చువారికిన్
 నావసుధాధరుండిడునునాయువుముక్తినిదప్పకుండగన్
 -
పోచిరాజు సుబ్బారావు
ప్రభాత్ నగర్ ,హైదరాబాదు

నందఱిలోననొక్కడగునందఱునొక్కనిలోవసింతురే

అందుచునందకుండగనునార్తులబాధలుదీర్చునారమా
సుందరుడన్నిటన్గలిగిచోద్యపురూపునుమారుచుండుటన్
నందఱిలోననొక్కడగునందఱునొక్కనిలోవసింతురే
వందనమట్టివారలకువారలుబిన్నలుబెద్దలైననున్

Saturday, October 27, 2018

యందఱొకరిలోననొక్కడందఱిలోనన్

కందువయాటలనాడుచు
నందముగాజెలులమధ్యయహిరిపువడరన్
బందెములాడుచునయ్యిరి
యందఱొకరిలోననొక్కడందఱిలోనన్

Friday, October 26, 2018

ఖరుపాదార్చనముహితముగల్గంజేయున్

నిరతముగొలువగ భక్తిని
పరమాత్ముడెయిచ్చుమనకుపరమపదంబున్
నరయుమయిట్లుగనాశే
ఖరుపాదార్చనముహితముగల్గంజేయున్

కష్టము

కష్టముగాదలంపకనుగన్ననియుత్సవమాచరించుమా
యష్టమినాడె,యట్లతదియన్ జరుపందగుగాంతలెల్లరున్
దుష్టిగబిండివంటలనుదుగ్ధపుపాయసమన్నమాదులన్
బుష్టిగదేవతాదులకుభోజ్యముగానిడిదాగ్రహించియున్

Thursday, October 25, 2018

దుర్గ

దశహరాయుత్సవములందుదాక్షిపూజ
యష్టమికిజరుగనొప్పు,నట్లతదియ
తనరయాశ్వయుజబహుళ తదియనాడు
వచ్చుబిన్నపెద్దలలరుపండుగగను

Wednesday, October 24, 2018

మీనముమేషాాాలు

మేనునుగాపాడంగను
మీనము మేషాలలెక్క మీరుటకంటెన్
షీనానామకయాదొర
సానిన్ గొల్చెద నమేయ సౌఖ్యములందన్

చిన్నయసూరి

చిన్నయసూరి దారచనజేసియువ్యాకరణంబుదెన్గునన్
నన్నతచోటునన్నునచనొప్పుగబెద్దలు సమ్మతించగా
చిన్నయసూరిచేతమృతిబొందెనయోమనతెల్గుబాసయే
భిన్నపుభావమున్నిటులభీకరమైనదిబల్కనొప్పునే?

Tuesday, October 23, 2018

చిన్నయసూరి

భిన్నముగజెప్పిరిటులుగ
జిన్నయసూరివలన మృతిజెందెదెలుగయో
మిన్నగు వ్యాకరణంబున
జిన్నయసూరిబ్రదికించెజేవకలదిగా

Monday, October 22, 2018

కుల్యోదన

కుల్యోదన తత్పరులకు
శాల్యోదనమిచ్చునొక్కొజవసత్త్వంబుల్
మూల్యముమిక్కుటమైనను
గుల్యంబునెదిందురెపుడుగోరికలలరన్

Sunday, October 21, 2018

స్నానమేల

బ్రాహ్మణుడయిసంధ్య వార్చకయుండిన
స్నాన జపము లేల జంద్యమేల
శుధ్ధ మనము గలిగి శుధ్ధిగ నుండుచు
జపముజేయవలయు జంద్య ధరుడు

మగనిన్వాకిటనిల్పునట్టిమగువామాజోతలంబొందుమామగడా!యేమిది,ద్రాగితీవిపుడయిమ్మద్యంపునీళ్ళన్భళా
తగునా!చెప్పుమయంచునాలలనచిత్తంబాగ్రహోదగ్రయై
నగుబాటుంగదెయారయన్మనకుసన్మానింతునిన్నంచుదా
మగనిన్వాకిటనిల్పునట్టిమగువామాజోతలంబొందుమా

Saturday, October 20, 2018

మగనిన్

నగరపుసంచారమునకు
నగజాధీశుండురాగనమ్రతయెపుడున్
దగువిధమగునర్చనకై
మగనిన్ వాకిటనెనిల్పుమగువాజేజే

xvmohds

అవనిన్గాచగప్రాణికోటినిసదాతాదాత్మ్యభావంబునన్
  వివిధాకారములొందుచున్ బ్రజకువేవేలన్గ దాకోరికల్
 నవలీలంగనుదీర్చుగావుతను నాయామాతృమూర్తిత్రయపున్
నవరాత్రోత్సవముల్ గణింపగదగున్ నాల్గౌదినమ్ముల్గనన్

akaasavani

అరయన్మానవకోటికెల్లరకునాహారంబుమోక్షంబుశే
ఖరపాదార్చనమొక్కటేహితముగల్గంజేయుముమ్మాటికిన్
పరమేశుండెజనంబులన్మనిచికాపాడున్ సదాజాలితోన్
 నరవిందాక్షునివేడగానిడున్
 న ష్టై శ్వర్యముల్దాదగన్
-----
పోచిరాజు సుబ్బారావు
ప్రభాత్ నగర్ ,హైదరాబాదు


Friday, October 19, 2018

అల్లుని

అల్లదె దేవకీసుతుడుయాదవశ్రేష్ఠునిజన్మవార్తయున్
 నుల్లమునున్గకావికలనొంచగగంసుడుక్రోధమొందుచున్ 
చెల్లెలుబాధనున్గనకచెప్పుడుమాటలువిన్నవాడునై
నల్లునిజంపగా దలఁచె నాహవమందున మామ కృద్ధుఁడై

Thursday, October 18, 2018

అల్లు

కఠిన మనముతోడకంసుడుతనదుమే
నల్లుజంపదలచెనాహవమున
ప్రాణభయమువలనభయకంపితుడగుచు
కంసుడటులజేసెకవివరేణ్య!

Tuesday, October 16, 2018

దశర

దసరా శుభాకాంక్షలు
సాటి కవివరేణ్యుల కిల సంతసములు
శుభము లుగలుగు గావుత యాభవాని
సాద్వి కరుణన యీశుభ సమయ మందు
కల్ల కాదిది నిజమునే పలుకుచుంటి

దత్తపది

నరకుసంహర!పరమేశ నాతి,!దుర్గ!
నిన్నువేడెదభవములనెన్నటికిని
లేనిసద్గతినీయుమ  వాణి నాకు
సకల సద్గుణ శివకర! జగముతల్లి

Monday, October 15, 2018

కఠబణఞమ

ఆపదవేళలన్గననినాప్తగణంబులుగల్గుయూరునన్
గాపురమున్ గ్రమించు నరక మ్మొక టున్నదె యెంచి చూడఁగన్
నేపురమందుబంధువులుహెచ్చుగనుందురొ యట్టియూరనే
కాపురముండమేలగునుగాదిదసత్యముధర్మనందనా!

కాపురముకంటెకననరకమ్ముగలదె

క్రూరురాలైనభార్యతోగోరిచేయు
కాపురముకంటెకననరకమ్ముగలదె
సతముదలపించురణరంగమతిభయంక
రముగశాపనార్ధాలమయముగగాదె

Sunday, October 14, 2018

బ్రమధులు,విష్ణుభక్తినిదిరంబుగదాలిచిరూర్ధ్వపుండ్రముల్

అమలినభక్తితోడనసదాశివుగొల్తురుమూడుప్రొద్దులన్
బ్రమధులు,విష్ణుభక్తినిదిరంబుగదాలిచిరూర్ధ్వపుండ్రముల్
గ్రమమునుదప్పకుండగనుగంజదళాక్షునిసేవజేతకై
విమలపుమానసంబుననవిష్ణునినామముసంస్మరించుచున్

ప్రమథులూ,ర్ధ్వపుండ్రములతో

భస్మరేఖాంకితులురుగభలకమందు
ప్రమథులూ,ర్ధ్వపుండ్రములతో వఱలినారు
వేంకటేశుని సేవకువెళ్ళునట్టి
యర్చకులుదమఫాలమధ్యమునతనర

Saturday, October 13, 2018

మృత్యువు మానవాళికి నమేయ హితంబును గూర్చు నొప్పుగన్"

మృత్యువుదేవతాసమముమృత్యువునిచ్చునుమోక్షమెట్లనన్
నిత్యముమృత్యుభీతినికనేమముదప్పకదేవతార్చనల్
ప్రత్యహమున్సదాక్రమముదప్పకజేయుటగారణంబునన్
మృత్యువు మానవాళికి నమేయ హితంబును గూర్చు నొప్పుగన్"

మృత్యువు మనుజులకు గొప్ప మే

మృత్యువు దేవత గావున
మృత్యువు మనుజులకు గొప్ప మే లొనఁగూర్చున్
నిత్యముదనువెంటాడుచు
సత్యముగానుండునటులసాకుచునెపుడున్

Friday, October 12, 2018

ఆకసవణి

నవదుర్గలునొకచోటన
బ్రవిలంబగుభక్తితోడభాజితులవగా
బవలునురేలునుజేయగ
నవరాత్రోత్సవము లొప్పు నాలుగు దినముల్

బ్రతుకమ్మలబేర్చదగును,వాడినపూల

సితతామర పుష్పంబుల
బ్రతుకమ్మలబేర్చదగును,వాడినపూల
న్నాతులుదీతురుభక్తిని
నతులనువేల్జేయుచుండినమ్రతతోడన్

ఙ్ఞానములేనివాడిలయశమ్మునుబొందెనుజూడుసత్సభన్

మౌనముగానెనుండదగుమౌనియువోలెనునెల్లవేళలన్
ఙ్ఞానములేనివాడిలయశమ్మునుబొందెనుజూడుసత్సభన్
దానుగబాడగామిగులదన్మయమొందుచుబాటలెన్నియో
యానమువేంకటేశ్వరుడెయద్భుతరీతినిబాడెనంచుబో

Thursday, October 11, 2018

ఙ్ఞానశూన్యుండు,పొందెయశమ్ముసభను

బ్రదుకునీడ్చుటకష్టము భరణియందు
ఙ్ఞానశూన్యుండు,పొందెయశమ్ముసభను
సకల శాస్త్రఙ్ఞులైనట్టిసత్కవివరు
లెల్లరానందమునదేలియుల్లమలర

Wednesday, October 10, 2018

వాలినిభార్యగాగొనినస్వామిజగమ్ములబ్రోచునెప్పుడున్

ఫాలమునందునన్దనరుభస్మపురేఖలుదేజరిల్లగా
గాలునిరూపమున్గలిగిగావుచుభక్తులనెల్లవేళలన్
మాలతివోలెనాగలుగుమాయమ,శ్రీసతియైనయాసినీ
వాలినిభార్యగాగొనినస్వామిజగమ్ములబ్రోచునెప్పుడున్

వాలినిదనసతిగగొన్నస్వామియెప్రోచున్

కాలుడునగజాధీశుడు
ఫాలాక్షుడుసాంబశివుడుభస్మాంగుండా
మాలతినింబోలు సినీ
వాలినిదనసతిగగొన్నస్వామియెప్రోచున్

అవధాాాాాని

అవధానిముద్దుగారికి
కవనమునందారితేరుకవివర్యులకున్
నవిరళమగునాదరమున
సవినయముగశిరసువంచిసాగిలబడుదున్

తిరుమలలో వెలసినట్టి దేవుఁడు ,హరుఁడే

హరియేవేంకటనాధుగ
తిరుమలలో వెలసినట్టి దేవుఁడు ,హరుఁడే"
వరములనిచ్చుచు,భక్తుల
వరదుడుగాబేరునొందెబ్రజలమనసులోన్

Monday, October 8, 2018

మాజీవనమందుసౌఖ్యము

వరమా?భాగ్యమ!నాదియీయదనుమీపాదాలుబట్టంగశే
ఖర!మాజీవనమందుసౌఖ్యములకాగారమ్ముగామారుమా
నిరతిన్నమ్ముచునాదుసేవలకునిన్నేనెంచుగొంటిన్సదా
హర!రక్షించియుదీనునిన్, నిడుమయాహారాదిపానీయముల్

ఖర!మాజీవనమునన్ సుఖంబులనిడుమా

నిరతమునినుబూజించెద
కరుణాకర!సాంబశివుడ!కాశీనాధా!
హరిహరరూపా!శివ!శే
ఖర!మాజీవనమునన్ సుఖంబులనిడుమా!

Sunday, October 7, 2018

ఖగపతికిచ్చెరావణుడుగాండివమున్ నృపకోటిజంపగన్

ఖగపతికిచ్చెరావణుడుగాండివమున్ నృపకోటిజంపగన్
నగవునజెప్పితేయదియనాగమనాయుడ!కాద?చెప్పుమాాాా
ఖగపతికిచ్చెరావణుడుగాండివమయ్యెడజంపరాజులన్
ఖగపతియెట్లుజంపునటగాండివమారణయాయుధంబుతో 

ఖగపతి కిడెరావణుండుగాండీవమ్మున్

జగమునవింటిమె? కంటిమె?
పగనిట్లుగ దీర్చదగునె?పండితవర్యా!
తగునా నిట్టుల నీయగ
ఖగపతి కిడెరావణుండుగాండీవమ్మున్

Saturday, October 6, 2018

భార్యలుమువ్వురాపరమపావనుఁడౌరఘురామమూర్తికిన్

భార్యలుమువ్వురాపరమపావనుఁడౌరఘురామమూర్తికిన్
భార్యయయొక్కతేవినుమబాణమునొక్కటెరామచంద్రుకున్
భార్యలుమువ్వురేయనినవారలుశౌర్యమువీర్యమున్దగన్
ధైర్యముగానెఱుంగుమికధీయుతులిట్లనిచెప్పిరేగదా

వాడినపూవులేతగునుభామలకున్బ్రతుకమ్మపేర్చగన్

వాడినపూవులేతగునుభామలకున్బ్రతుకమ్మపేర్చగన్
 వాడినపూవులాచెపుమ,భామలుబేర్చుటకున్బ్రదుకమ్మకున్
 వాడినవాటినిన్వదలిపచ్చటిపూలనుబేర్చనమ్మయున్
 బాడియుబంటలున్మఱియుబచ్చగనుండగ జేయునెప్పుడున్
 ------
పోచిరాజు సుబ్బారావు
ప్రభాత్ నగర్ , హైదరాబాదు

భార్యలుమువురుశ్రీరామభద్రునకును

భార్యయొక్కతె మఱియునుబాణమొకటె
రామచంద్రునకునెఱుగుమా,మరదల!
సాహసంబునుధైర్యమువీర్యములవి
భార్యలుమువురుశ్రీరామభద్రునకును
ననగనొప్పునుబూరింపనార్య!యిదియు

కలవాడేయిలునిల్లుగ్రుమ్మరుచుభిక్షన్గోరెగ్రామంబునన్

ఇలనాధర్మజుడత్తఱిన్మనగనాయాగ్రామవాసుండుగా
గలవాడేయిలునిల్లుగ్రుమ్మరుచుభిక్షన్గోరెగ్రామంబునన్
లలనా!చూచితెయోడలేయగునువాలాయంబుగాబండ్లుగా న్నలధర్మేంద్రునకేయయాచితపుటాహారమ్ములోపించెగా

Friday, October 5, 2018

కలవాడిల్లుల్లుతిరిగికబళంబడిగెన్

కలిమినినిచ్చెడునతనిని
బలువురిచేగీర్తినొందుపశుపతినెదలో
దలచగ,విభూతిమెండుగ
గలవాడిల్లుల్లుతిరిగికబళంబడిగెన్

Thursday, October 4, 2018

శంకరుడెత్తెమంచుమలశైలజభీతిలికంపమొందగన్

శంకరుడెత్తెమంచుమలశైలజభీతిలికంపమొందగన్
శంకరువాసమేయదిగశంకరుకొండనునెత్తుటెట్లగున్
 బొంకములేనిమాటలనుబూరగవీలగునేదయాకరా!
శంకరుడెత్తగాగిరినిశైలజభీతిలికంపమొందునే!

శంకరుండెత్తెజలిమలసతిబెదరగ

భక్తజనములకెప్పుడభయమిచ్చు
శంకరుండెత్తెజలిమలసతిబెదరగr
రాక్షసాధిపుడగునట్టిరావణుండు
బాహుగర్వముతోడనబలముజూపి

Wednesday, October 3, 2018

దత్తపది---జన-మన-వన-ధన

జనకుడనుపగరాముడుజానకిగొని
వనమువెంబడిబోవుచుమునులకొఱకు
ధనదుసోదరుమారీచుదరిమిజంపి
మననసుఖముగసాగించమద్దతిచ్చె


Tuesday, October 2, 2018

భీమునిభార్యతారయనివేమనవ్రాసెనుభారతమ్మునన్

భీమునిభార్యతారయనివేమనవ్రాసెనుభారతమ్మునన్
నేమిదివింత?యీపలుకులిట్టులుబల్కుటభావ్యమేన?యో
మామకవంశభూషణ!మామిడిశంకర!నీవజెప్పుమా
భీమునిభార్యయెవ్వరికవేమనవ్రాసినబొత్తమేదియో

భీమునిసతితారయనుచువేమనవ్రాసెన్

ఏమనియంటిరిసామీ!
భీమునిసతితారయనుచువేమనవ్రాసెన్
వేమనశతకముజదివితి
నీమాదిరివాక్యమటనునెచటనులేదే?

Monday, October 1, 2018

కలుసేవింపుడనిగాంధి,ఘనయశమందెన్

కలలోసైతముజెప్పడు
కలుసేవింపుడనిగాంధి,ఘనయశమందెన్
నలనాంగ్లేయులపాలన
నిలకున్లేకుండజేసిహింసలులేకన్

Sunday, September 30, 2018

అంబలితోసమంబులగునాచవిజూచినబంచభక్ష్యముల్అంబలితోసమంబులగునాచవిజూచినబంచభక్ష్యముల్
నంబలితోసమంబులగునాయవియేవియులేవుగాభువిన్
నంబలిపుష్టినిన్బలమునాయువుబెంచునునెల్లవారికిన్
నంబలిసాటిరావుబరమాన్నములేవియుభోజ్యవస్తువుల్

అంబలికిసమంబగునెభక్ష్యములుదినగ

అంబలికిసమంబగునెభక్ష్యములుదినగ
భక్ష్యములుసరిరావుగబరమపురుష!
రాగియంబలికేదియుజగమునందు
పుష్టినిచ్చునునొడలికిపూర్తిగాను

Saturday, September 29, 2018

ప్రకృతివినాశనంబె,కడుపావనకార్యముధాత్రిలోపలన్

వికృతపుచేష్టలన్జనినవేయివిధంబులుగానగున్సుమా
ప్రకృతివినాశనంబె,కడుపావనకార్యముధాత్రిలోపలన్
సుకృతంబులేగడుంగడుగసొంపుగజేయుటనెల్లవారికిన్
బ్రకృతియనంగనేర్వుమికపార్వతిదేవిగభూతలంబునన్

ప్రకృతివినాశనమె,మిగులబావనముభువిన్

వికృతపుబనులంజేసిన
ప్రకృతివినాశనమె,మిగులబావనముభువిన్
సుకృతములుసేయుచుండియు
నకృత్యములన్జేయకునికియవసరమైనన్

పిల్లినిజంకబెట్టుకొనిపెండ్లికినేగుట,పుణ్యకార్యమౌ

అల్లదెచెప్పుచుంటివినుమంచితమైనదికాదునేరికిన్
పిల్లినిజంకబెట్టుకొనిపెండ్లికినేగుట,పుణ్యకార్యమౌ
యెల్లశరీరధారులకునింపగురామునినామమున్సదా
యుల్లముసంతసిల్లగనునొప్పగురీతినినుచ్చరించగా

పిల్లినిజంకనిడుకొనియెపెండ్లికిజనుమా

లల్లీ!బిడియముజెందక
పిల్లినిజంకనిడుకొనియెపెండ్లికిజనుమా
పిల్లినినిజమగునదియని
పిల్లలుదమమనసులందుభీతిలిరపుడున్

aakasavani

శంకరుడెత్తెమంచుమలశైలజభీతిలికంపమొందగన్
శంకరువాసమేయదిగశంకరుకొండనునెత్తుటెట్లగున్ 
 బొంకములేనిమాటలనుబూరగవీలగునేదయాకరా!
శంకరుడెత్తగాగిరినిశైలజభీతిలికంపమొందునే!
-----

Thursday, September 27, 2018

ముండా,మ్రొక్కెదనిడుపదములనాతలపై

గండరగండడయౌరా
ముండా,మ్రొక్కెదనిడుపదములనాతలపై
దండలుబదులుగనాకై
దండలనేనిత్తుసామి!దయజూపగదే

Wednesday, September 26, 2018

బాసనశించెకారణముపండితులేకదతెల్గునేలపై

బాసనశించెకారణముపండితులేకదతెల్గునేలపై
వీసముగూడగాదరయభీరునివాక్యముగాదలంతునీ
బాసయనంగదేవతయెభాసిలుచుండునునెల్లవేళలన్
దోసిలిబట్టివేడుదునుదూకుడుమాటలుసెప్పనోపునే?

భాషనునశింపజేసెను,పండితాళి

ఆంగ్లపాలకులరుదెంచియాంధ్రమనెడి
భాషనునశింపజేసెను,పండితాళి
తేటతెనుగుగభాషనుదీర్చిదిద్ది
తీయదీయగనుండునాదెచ్చెనిలకు

తాతకుదండ్రికిన్దనకుదన్వియొకర్తుకదారయయ్యెడన్

తాతకుదండ్రికిన్దనకుదన్వియొకర్తుకదారయయ్యెడ
తాతకుదండ్రికిన్దనకుదన్వియొకర్తుకదారయయ్యెడ
న్బాతవిచిత్రముల్లరయభామలుగూడనుమూడువేషము
ల్దాతకుదండ్రికిన్దనకుదారగవేయుచురక్తిగట్టుచు
న్బ్రీతినిగల్గజేసిడిరిప్రేక్షకులందఱుహాయనంగగా

Tuesday, September 25, 2018

తాతకుతండ్రికిదనకుదారయొకతె

చిత్రసీమననాయికచిత్రముగను
తాతకుతండ్రికిదనకుదారయొకతె
యగుచునలరించుజనులనునప్పుడపుడు
వివిధరకములవేషాలువేయుచుంద్రు

Monday, September 24, 2018

aakashavani

శూరమయంతటన్దిరిగిశోషిలియాకలిదీరరాకహుం
కారముపెట్టిబంధువులకన్నులుసన్నగజేసిరెంతయున్
 భీరతగొన్నచోనిలనుబేలయియుందురుసాజమేగదా
యోరమ!యేరికైననిదియుత్తమమార్గమునేర్వగావలెన్
------

నగ్నముగాజరించినఘనంబుగమేలనిమెచ్చరేజనుల్

నగ్నముగాజరించినఘనంబుగమేలనిమెచ్చరేజనుల్
నగ్నముతోడనాశుకునినాతులుసూచియుసిగ్గులేకయే
నగ్నముగానెతానములునవ్వుచుజేయుటజూడదెల్సెనా
నగ్నముపారమార్ధికమునవ్వులబాలుగజూడరాదనిన్

నగ్నముగాసంచరించినన్మేలనరే

నగ్నపుఋషియాశుకుడట
నగ్నముగాసంచరించినన్మేలనరే
నగ్నముసిగ్గనిపించదు
మగ్నులుశివభక్తిపరుల మానసమందున్

Sunday, September 23, 2018

మిడుగురుదారిచూపగను,మింటనుసూర్యుడుసాగెసూటిగన్

కడుభయమొందుచుండియునుగాంచితినింటినినెట్టకేలకున్
మిడుగురుదారిచూపగను,మింటనుసూర్యుడుసాగెసూటిగన్
బుడమికినీయవెల్తురునుబూర్వపుదిక్కుననుధ్భవించిదా
వడివడియైననశ్వములుబాఱుచునేగగబశ్చిమాద్రికిన్
ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

మిడుగురులవెల్గులో,రవిమింటసాగె

స్వానుభవమునవ్రాసితిస్వామి!యిదియ
వచ్చితింటికినొకరేయిభయముతోడ
మిడుగురులవెల్గులో,రవిమింటసాగె
దనదుకిరణాలకాంతితోదనరిమిగుల
జగతినుపకృతులకిదియసహజగుణము

Saturday, September 22, 2018

పగలోమున్గినవారిపాపచయముల్భస్మమ్ములౌనెప్పుడున్

సుగుణుండౌచునుదోటివారలకుసుశ్లోకుండునైదాసురా
పగలోమున్గినవారిపాపచయముల్భస్మమ్ములౌనెప్పుడున్
భగవంతుండునుభక్తులన్దయనుదావారంగనేజూచుచున్
బగలున్ రేయినిగావుచుండునిలదాబాధల్నివారించుచున్

పగలోమున్గిననఘములుభస్మమ్ములగున్

సుగుణయుతుండగుచునుమది
పగయనునదిలేకయుండిపగలునురేయిన్
భగునిన్బూజకునుసురా
పగలోమున్గిననఘములుభస్మమ్ములగున్

జనకుని,జంపిదాశరధిజానకిదెచ్చెనుశౌర్యమూర్తియై

అనయముబ్రేమజూపుచునుహర్షమునొందువిధంబుజూడుమా
జనకుని,జంపిదాశరధిజానకిదెచ్చెనుశౌర్యమూర్తియై
కనికరశూన్యుడౌచుబరకాంతనుగోరినరాక్షసుండును
న్దనదగుశౌర్యమున్దనరతాటకిసోదరురావణాసురున్

Friday, September 21, 2018

జనకునిరాముడువధించిజానకిదెచ్చెన్

అనిలోనింద్రజితునిబ్రియ
జనకునిరాముడువధించిజానకిదెచ్చెన్
మనుగగదేవతలాదిగ
మునులందఱుభీతిలేకమోదముతోడన్

Thursday, September 20, 2018

కోకిలకావుకావుమనిగూసెనురమ్యవసంతవేళలన్

కోకిలగ్రుడ్లనున్బొదుగుగూర్చుచుబొత్తిలకాకులేసుమా
కాకుల రక్షణన్బ్రదికెకావుననాయవికాకులన్బలెన్
కోకిలకావుకావుమనిగూసెనురమ్యవసంతవేళలన్
కాకులుకోకిలల్ నలుపుగలల్గుచునుండునునొక్కరూపునన్

నామనినిగోకిలయె,కావుమనుచుగూసె

మధురకంఠముతోడనమదికినింపు
కలుగునట్లుగకూయనుకమ్మగాను
నామనినిగోకిలయె,కావుమనుచుగూసె
గర్కశపురవముగలిగికాకివినుడు

Wednesday, September 19, 2018

చీమయొకండుదుమ్మగనెశీఘ్రమదిక్కరులెల్లబాఱెనే

చీమయొకండుదుమ్మగనెశీఘ్రమదిక్కరులెల్లబాఱెనే
యేమిగవింతయీయదిలనిట్లుగబాఱుటజూచినారలే
దోమలుకుత్తుకన్గరిదిదూట్లుగజేయుటగాననయ్యెనే
నీమహిమంబులన్నిటినినేకరువెట్టెటవీరబ్రహ్మమున్

చీమతుమ్మగాదిక్కరుల్సెదరిపాఱె

వీరబ్రహ్మము వ్రాసిన విషయములవి
పొల్లుపోకుండజరుగుటబుడమియందు
చూచుచుంటిమిగదార్య!చోద్యములను
చీమతుమ్మగాదిక్కరుల్సెదరిపాఱె
నిదియుజరిగియుండునుబూర్వపుదినములను

భాగ్యములెల్లబాసిననెభాసిలుభారతభూమియన్నిటన్

భాగ్యములెల్లబాసిననెభాసిలుభారతభూమియన్నిటన్
యోగ్యముగాదుగానటులనూరకజెప్పుటశర్మ!నీకిటన్
భాగ్యములుంటెనేగదరభాసిలుమాటనునుగ్గడింతుమో
భారతమాతకున్నిడుదుభక్తినివందనమాదిగానుతుల్

భాగ్యమెడల,వెలుగుభరతభూమిమిగుల

చూతురందరిలనుశునకంబుగంటెను
హీనుడతడనుచునుహేయముగను
భాగ్యమెడల,వెలుగుభరతభూమిమిగుల
నభ్యుదయపుపథమునందుకొనుచు
(ఒకమంచినాయకునివలన)

eఅవధానిముద్దుగారికి

అవధానిముద్దుగారికి
కవనమునందారితేరుకవివర్యులకున్
నవిరళమగునాదరమున
సవినయముగశిరసువంచిసాగిలబడుదున్

Tuesday, September 18, 2018

పతితోగ్రూరతబోరినట్టిసతికిన్

subbaraoసెప్టెంబర్ 18, 2018 2:05 PM

పతనంబేయగునేవిధంబుగనుదాపాపంబుజేయంగసూ
పతితోగ్రూరతబోరినట్టిసతికిన్ ,భక్తిన్ నతుల్ సేయరే
పతినేదైవముగాదలంచియునునేపాపంబులన్సేయకే
యాతనిసేమములెప్పుడున్నరయునాభామామణిన్నందరున్

Monday, September 17, 2018

గతిదప్పుచుజీవించును బతితోపోరాడినసతి,వంద్యయగుగదా

గతిదప్పుచుజీవించును
బతితోపోరాడినసతి,వంద్యయగుగదా
సతులందరిమనసులలో
బతివ్రతగారాణకెక్కిప్రబలినజరితన్

Sunday, September 16, 2018

రాముడునాకుదైవమనిరావణుడంగదుతోడజెప్పెరా

సామముచొప్పునున్బలుకుచాతురభావముగల్గునంగదున్
రాముడుపంపగాసభకురావణుయొద్దకురాయబారిగా
రాముడునాకుదైవమనిరావణుడంగదుతోడజెప్పెరా
రామునిలోశివున్గనుచురావణుడట్లుగజెఠప్పియుండెనో

రాముడేదైవమనిచెప్పెరావణుండు

పరమశివభక్తుడైనట్టిపఙ్తిముఖుడు
రాముశక్తులుదెలియుకారణమునయనె
ననుచుజెప్పెనుసోముడయార్య!యిటుల
రాముడేదైవమనిచెప్పెరావణుండు

Saturday, September 15, 2018

విషగళుడైనచో

విషమపరిస్ధితింబడునువీడునుబ్రాణముదప్పకుండగన్
విషగళుడైనచో,మిగులవిశ్రుతికెక్కువధానిమాన్యుడై
విషమపదంబులెయ్యెడలవేయకదేలికవాటినేదగన్
ధిషణయుధారణంబునిటదేటపడంగనుజెప్పునోర్చుచో

విషగళుడైనచో

విషగళుడైనచో

విషగళుండైన,నవధా

నోటినుండియేవదలుచునురగనతడు
మృత్యువొడిలోనికేగునుమెదడుముదల
విషగళుండైన,నవధానివినుతికెక్కు
మంచిధారణగలిగిన మందిచేత

దేహినిబెండ్లియాడెగదదివ్యులుమౌనులుమెచ్చురీతిగన్

బాహుబలంబునన్, మిగులభారముగల్గినశైవువిల్లునున్
వాహయనంగనెక్కిడిచువ్రక్కలుజేసియురాముడంతవై
దేహినిబెండ్లియాడెగదదివ్యులుమౌనులుమెచ్చురీతిగన్
మోహనరూపుడేయగుటమౌనులుదివ్యులుమెచ్చిరేగదా

దేహినిబెండ్లాడెసకలదివ్యులుమెచ్చన్

ఆహా!చూడుమురమ!వై
దేహినిబెండ్లాడెసకలదివ్యులుమెచ్చన్
బాహుబలంబునరాముడ
యాహరువిలునెక్కుపెట్టియబ్బురమొదవన్

Friday, September 14, 2018

ఆకాాాాాాాశవాాాాణి

మాధవుడయ్యెడన్మిగులమాన్యతనొందినగొల్లభామయా
రాధనుబెండ్లియాడె,రఘురాముడుదేవతలెల్లమెచ్చగన్
 నాధరణీశులందరునునెంతయొసంతసమొందగాదగన్
నాధరణీసుతన్గుజనుహారమువైచియుబెండ్లియాడెగా

Thursday, September 13, 2018

రవిబింబంబుదయించెనుత్తరదిశన్ రాత్రిన్ మహాశ్చర్యమై

పవలున్రేయినిమద్యమున్గుడిపిపాపారావువాగెన్ రమా!
రవిబింబంబుదయించెనుత్తరదిశన్ రాత్రిన్ మహాశ్చర్యమై
వివరంబిత్తునువానికిన్నిపుడయీప్రేలాపనల్మానుమా
రవిబింబంబుదయించుదూర్పుదిశబారావారమధ్యంబునన్

రవిబింబం బుత్తరమున రాతిరి పొడమున్

నవలాకారుండొక్కడు
నవలనుదావ్రాయుచుండి,నవమినిగనుమా
సవిమలతేజముగలుగుచు
రవిబింబం బుత్తరమున రాతిరి పొడమున్

Wednesday, September 12, 2018

గణనాయక!

త్రిణయనునిబ్రియనందన!
గణనాయక!మాకురక్షగానుండుగదే
కనకాంబరాదిపూలను
ననుదినమున్గొలుతునిన్నునగజాతనయా!

న్నడచెన్సోమనామకదైత్యుని,వరాహస్వామియైశూలియే

కడుదుర్మార్గుడునైనయాయసురునాకాలాంతరాకేందుని
న్నడచెన్సోమనామకదైత్యుని,వరాహస్వామియైశూలియే
వడిగాభూమినిచుట్టగానునిచియాప్రామాణికంబౌశృతి
న్గడుప్రీతిన్సురలందఱున్గనగప్రాగ్వంశుండుతెచ్చెన్గ

Tuesday, September 11, 2018

గెలిచెనుసోమకుని,శివుడుకిటిరూపమునన్

జలధినిమత్స్యమయగుచును
గెలిచెనుసోమకుని,శివుడుకిటిరూపమున
న్నిలనంతయువిష్ణువుగను
నలవోకగజుట్టియసురునసువులదీసెన్

బలరామున్ దలమీఱు పాపి గలఁడే భావింపఁగా మేదినిన్"

బలరామున్ దలమీఱు పాపి గలఁడే భావింపఁగా మేదినిన్"
బళిరాయేమనిబల్కుచుంటిరిటమీభావంబునట్లుండెగా
బలరాముండదెచూడగాదెలిసెనాభావంబునందున్సదా
యిలలోనాతనిమించుభక్తవరునెయ్యెయ్యెందుగానంగదే

Monday, September 10, 2018

బలరాముని కంటె పాపి వసుధం గలఁడే

బలరామునిగూర్చియిటుల
బలరాముని కంటె పాపి వసుధం గలఁడే
పలుకగదగునేమీకది
బలరాముడుపాపిగాడుపరమాత్ముండే

quiz

quiz

Sunday, September 9, 2018

ద్వాపరమందు,సోమకవధంబొనరించెనురాముడుధ్ధతిన్

ఆపరమాత్ముడాతఱినిహత్యనుజేసెనుమేనమానున్
ద్వాపరమందు,సోమకవధంబొనరించెనురాముడుధ్ధతి
న్నాపములోనదాగిననునాహరిమత్స్యముగానత్తఱి
న్రూపముమార్చియాజలధిలోతునకేగియుగ్రోధమొందుచున్

కంసుడు

కంసుడాదిగాగలయట్టియసురగమిని
సంహరించెనుగృష్ణుడుసంతసమున
ద్వాపరమున,సోమకుజంపెదాశరధియె
మత్స్యరూపంబుదాల్చియుమంధిరమున

అవధాాాాాానము

పృఛ్ఛకులుగనుబిల్లలబెట్టిరచట
పెద్దలందరునుందురుప్రేక్షకులుగ
జెప్పశక్యమేయవధానితిప్పలార్య!
యందజేయుడువారికివందనములు

లంకనుపోరులోగెలిచిలక్ష్మణుడేలెసహస్రవర్షముల్

లంకనుపోరులోగెలిచిలక్ష్మణుడేలెసహస్రవర్షము
ల్లంకనుపోరులోగెలిచిరాముడురాజ్యమునప్పగించగా
పొంకముతోవిభీషణుడుపొందుచులంకనుసుస్ధిరంబుగా
వంకలులేనిపాలననువర్షసహస్రముసేసెనత్తఱిన్

Saturday, September 8, 2018

లంకనేలినాడు,లక్ష్శణుండు

రామునాఙ్ఞమేరరావణానుజుడుసూ
లంకనేలినాడు,లక్ష్శణుండు
పరమభక్తితోడ బ్రతినిమిషంబును
రాముసేవయందులగ్నమయ్యె

Friday, September 7, 2018

తేలును,ముద్దులాడియికతేనియలూరగబల్కవేచెలీ!

పాలసముద్రమందలలపాన్పునవిష్ణువుసర్పరాజుపై
తేలును,ముద్దులాడియికతేనియలూరగబల్కవేచెలీ!
ఫాలనురేఖలున్గలిగిభాసురతేజముగల్గియున్నయీ
బాలునిజంకనెత్తుకొనిపాయనిప్రేమనుబొందుచుండుచున్

తేలును,ముద్దాడిపల్కుదేనియలూరన్

పాలనువేసిననుసిరిక
తేలును,ముద్దాడిపల్కుదేనియలూర
న్బాలునినందముజూసిన
నాలలనలుమురిసిపడుచునానందముతోన్

Thursday, September 6, 2018

పుత్రినిఁ గూడి శంకరుఁడు పొందెఁ గుమారుని మెచ్చ దేవతల్

పుత్రినిఁ గూడి శంకరుఁడు పొందెఁ గుమారుని మెచ్చ దేవతల్
పుత్రికలేనియాశీవుడుపొందుటసూనునిసాధ్యమౌనె?పో
యాత్రిననయుండాహరునినట్లుగబల్కుటన్యాయమేయిట
న్బుత్రినిగూడుటా?బళిరపోవునునేత్రములోరమాప్రభా!

పుత్రునింగూడి,శశిమౌళిపుత్రుగనెను

తీర్ధయాత్రకునేగితిదిరుమలేశ!
పుత్రునింగూడి,శశిమౌళిపుత్రుగనెను
తారకుడనుబేరుగలుగుదైత్యుజంపు
కొఱకుకార్తికేయునినవతారముగను

న్జెల్లికివల్లభుండగుటచేజనులెల్లరుమోదమందిరే

నల్లనివాడుపద్మనయనంబులతేజుడురుక్మి!నీదగు
న్జెల్లికివల్లభుండగుటచేజనులెల్లరుమోదమందిరే
యుల్లముగట్టిజేసికొనినోర్పునునొందుచునుండుమాయికన్
నల్లదికానిచోనెఱుగుమచ్యుతుబాణమునొచ్చునీమదిన్

Wednesday, September 5, 2018

చెల్లికిమగడయ్యెజనులచిత్తములలరన్

అల్లదెమాయాయోగిగ
మెల్లగదావచ్చిక్రీడి,మిలమిలసొగసు
న్నుల్లమునలరించినకపి
చెల్లికిమగడయ్యెజనులచిత్తములలరన్

10-గు,2—రు,,3-11దే,,4-18వ

అరయగవానివెన్నదగునాగుణసంపదయేమాకిల
న్దరుగనియాస్తియేగదికతామరతంపరేమాగతుల్
తెరువదిలేదుమాకిలనుదేశికుపాదపురేణులేసుమా
నిరతముశీర్షమందుననునేమముదప్పకనేవరీంచెదన్

Tuesday, September 4, 2018

గు-రు-దే-వ

గురునిపూజజేయగుణవంతుజేయును
రుజయుతొలగుగురునిరూపుజూడ
దేశికుండునగుచుదేశాలుదిరిగెడు
వరలుమేటిగురువ!వందనములు

వనరాడ్వాహనమయ్యెమూషికముదివ్యశ్రేణిమేల్మేలనన్

వనరాడ్వాహనమయ్యెమూషికముదివ్యశ్రేణిమేల్మేలన
న్వినుమాయీయదివింతగొల్పెరమ!నీవేమీగనుంగొంటివే?
కనవేమూషికవాహనంబగుటనాగామారిసూనుండుకు
న్వనరాడ్వాహనమౌటయాగిరిజకేవాలాయమొప్పున్సుమా

Monday, September 3, 2018

వనరాజుకుమూషికమ్మువాహనమయ్యెన్

విందునునెవ్వరుజెప్పిన
వనరాజుకుమూషికమ్మువాహనమయ్యె
న్వినిదానినిసరిచేతును
గణపతికిన్వాహనమ్ముఖనకమయనుచున్

Sunday, September 2, 2018

దత్తపది-భవ-హర-శివ-కపాాాాాాాాలి

భవహర!శివకర!కృష్ణుడ!
యవనిన్గలభక్తులెల్లహర్షముతోడ
న్బవలునురేయినిగొలుతురు
భవుడవెయనుచునుమఱియికపాలించుమురా

Saturday, September 1, 2018

మేకనువండిసాధువులుమేలనిమెచ్చుచునారగించిరే

మేకనువండిసాధువులుమేలనిమెచ్చుచునారగించిరే
మేకనుసాధుపుంగవులుమేలుగవండుచునారగించుటా?
యీకలికాలమందిటులనింకనునేమిజరుంగునోగదా
యీకనులేమియేమిగను నీశుడ!చెప్పగలేనునిత్తరిన్

మేకను,సాధువులువండిమేలనితినిరే

మూకాంబకుబలియిత్తురు
మేకను,సాధువులువండిమేలనితినిరే
కాకరకకాయలకూరను
మూకుమ్మడిదమకుదాముమోదముతోడన్

akassvani

కన్యకునేడుకన్నులటకల్పకవల్లికి కన్నతల్లికిన్.
ధన్యులువారలేభువినిదానముజేయగవచ్చువాటినిన్
కన్యకుగన్నతల్లికినిగల్పకవల్లికినేడుకన్నులా!
యన్యులువింటిరేనినపహాస్యముజేతురుతప్పకుండగన్
-----
పోచిరాజు సుబ్బారావు
ప్రభాత్ నగర్
హైదరాబాదు


ప్రాఙ్నగశృంగభాగమునభానుడుగ్రుంకెనదేమిచిత్రమో

ప్రాఙ్నగశృంగభాగమునభానుడుగ్రుంకెనదేమిచిత్రమో
ప్రాఙ్నగశృంగభాగమునభానునిపుట్టుకయుండునెప్పుడున్
దిఙ్నిలయాంతరాళములదివ్యముగావెలుగొందుభానుడే
ప్రాఙ్నగశృంగపుంటెదురుభాగపుకొండనునస్తమించుగా

Friday, August 31, 2018

ప్రాఙ్నగశృంగమ్ముననదెభానుజుగ్రుంకెన్

ప్రాఙ్నగమెఱుగమిపలికెను
ప్రాఙ్నగశృంగమ్ముననదెభానుజుగ్రుంకెన్ ప్రాఙ్నగపుటెదురునగమున
దిఙ్నగపతిరవియెగ్రుంకెదీపపుకళతోన్

Thursday, August 30, 2018

కంటికిదీపమౌసుతుడెకాలయముండుగనయ్యెనయ్యయో

కంటికిదీపమౌసుతుడెకాలయముండుగనయ్యెనయ్యయో
మింటికిదావినంబడగమీదునుమిక్కిలియెంతయేడ్చిన
న్గంటినినీరురావడముగాంతుముగానికవచ్చుజీవముల్ ?
తుంటరియైనయట్టిసుతుదూగువిధంబుగజంపుటొప్పగున్

కంటిదీపమౌసుతుడయ్యెగాలయముడు

ఆస్తిపంచలేదేమినాకనుచుచంపి
కఃటిదీపమౌసుతుడయ్యెగాలయముడు
నేటియువకులవర్తనమిటులయుండె
నిట్టివానికియురిశిక్షనిడుటమేలు

కలిగెన్గోరికశ్రీసతీవిభునకున్గైలాసమేయేలగన్

కలిగెన్గోరికశ్రీసతీవిభునకున్గైలాసమేయేలగ
న్దలచన్వారలువేరుగారుగదతాదాత్మ్యంబుతోడన్గదే
జలజాతాసనవాసవాదులునునాశంభున్నివాసంబున
న్చలనంబొందుచుజీవకోటినిలజైజైయంచురక్షింతురే

Wednesday, August 29, 2018

హరికికైలాసమేలెడునాశకలిగె

హరికికైలాసమేలెడునాశకలిగె
హరియుహరులునునొక్కరేయగుటవలన
యాశకలిగెనుననుటలోయర్ధమదియ
యించుకంతయులేదనియెఱుగుమయ్య!

Tuesday, August 28, 2018

పిల్లిజనింపగాబులికివింతగజెప్పుకొనంగనొప్పునా

పిల్లిజనింపగాబులికివింతగజెప్పుకొనంగనొప్పునా
నొల్లగజిత్రమేమనకుహుండముపిల్లినిగంటయిధ్ధరన్
గల్లలుగావులేకలియుగంబునజర్గునునట్లుగా,నికన్
నల్లదెయెన్నిజూతుమికయచ్చెరువయ్యెడివింతలన్సు

పిల్లిపుట్టెపులికివింతయగునె


పందికనెనునొక్కబాలునినిజమది
చదివియుంటివార్తసాక్షిలోన
కలియుగముననివియకలుగుచుండగమఱి
పిల్లిపుట్టెపులికివింతయగునె

పోతనకావ్యమ్మునరసపోషణలేదే

కాతరములేకపలుకకు
పోతనకావ్యమ్మునరసపోషణలేదే
పోతనకావ్యముజదువుము
నూతనమగురసముతోడనోరూరించున్

Monday, August 27, 2018

పోతనకావ్యమందురసపోషణసుంతయుగానరాదయో

పోతనకావ్యమందురసపోషణసుంతయుగానరాదయో
యీతరహావచింపగనునేమయెశారద!చెప్పుమాయీటన్
బోతనకావ్యమున్జదువభూరిగగల్గునుభక్తిభావముల్
జోతలువేలుగానిడుదుసూమనబమ్మెరపోతనాఖ్యుకున్

Sunday, August 26, 2018

హనుమంతునిబెండ్లియాడిరార్గురుకాంతల్

వినయముననడుగుచుంటిని
హనుమంతునిబెండ్లియాడిరార్గురుకాంతల్
వినుటకుబాధగనున్నది
హనుమంతుడుబ్రహ్మచారియగుటనుసామీ!

శంకరయ్యజీ

బ్లాగుయజమానిమీరలుపరమపురుష!
సర్వహక్కులుమీకుండుసత్కవివర!
మీకుతోచినవ్యాఖ్యలుమాకుజేయ
గోరుచుంటినిమిమ్ములగూర్మితోడ

Saturday, August 25, 2018

రక్షాాబంధనము

శుభముగలిగించునెప్పుడుజూడుమన్న!
బంధమియ్యదియెప్పుడుబలముగాను
నుండమనలనుగట్టుదునొండునీకు
నీదుహస్తమునాకిమ్మునెమ్మితోడ

శవమం దా శశిలోని షోడశ కళా సల్లక్షణమ్ము ల్గనెన్"

కవనంబందునమేటియాసుమతిశ్రీకారంబుచుట్టెన్సుమా
యవనిన్బుట్టినగొందరాధములుసాహంకారులైబల్కెశై
శవమం దా శశిలోని షోడశ కళా సల్లక్షణమ్ము ల్గనెన్"
శవమందాశశికాంతులన్గనుటయాషామాషియేసామిల

Friday, August 24, 2018

శవమున శశిలోని షోడశ కళలఁ గాంచెన్

భువనంబులతోబాటుగ
నవలోకించెనుయశోద యద్భుతమొదవ
న్నిరవుగ నోరుదెరువ,శై
శవమున శశిలోని షోడశ కళలఁ గాంచెన్"

వ-ర-ల-క్ష్శి

వరమునిచ్చెడుతల్లికాబట్టియండ్రు
నిన్నురతనాలయమ్మనినిజముగాను
మమ్ముకాపాడులక్ష్శమ్మ!మదినినిండ
మీదుమిక్కిలి దయనునిక్షిప్తపరచి

Wednesday, August 22, 2018

కదలనివాడుసేర్చెనిలుగాననివానినివిభ్రమంబుగన్

ఎదనువసించునాశివుడుహేశివయంచునుబిల్వయాతడే
కదలనివాడుసేర్చెనిలుగాననివానినివిభ్రమంబుగ
న్గదలికగల్గినాభవుడుకన్నులజల్లగజూచుచోనిక
న్గదలనివాడుజేర్చుటనుగాననివానినివింతగాదుగా

కదలనివానివాడిల్లుజేర్చెగాననివానిన్

కదలనివానిట్లనుటను
కదలనివానివాడిల్లుజేర్చెగాననివానిన్
సదయనుజేర్చుటవింతయె
మదికిన్సంతోషమయ్యెమాన్యా!కంటే?

నమ్మినబిడ్డలన్దునిమినవ్వుచుసాగెనుమాతృమూర్తియే

అమ్మనుదైవమేయనుచునర్చనజేయగనెల్లవేళలన్
నమ్మినబిడ్డలన్దునిమినవ్వుచుసాగెనుమాతృమూర్తియే
యమ్మకచెల్లరోయరయయార్తికిసూచననవ్వుటేకదా
యమ్మలవేడగానగునుహత్యలుసేయకనుండుడోయిక

Tuesday, August 21, 2018

నమ్ముబిడ్డలదునుమాడెనమ్మవిధిగ

బీదతనమునకోర్వకపేదయైన
సుగుణశీలియౌగుణముసుమతితనను
నమ్ముబిడ్డలదునుమాడెనమ్మవిధిగ
లేమిజేయునునెంతటిలేమనైన

శాస్త్రివరుని

సకలశుభములుగలిగించుశంకరుండు
నాయురారోగ్యసంపదలన్నియిచ్చి
కంటికినిఱెప్పయట్లయికాచుగాత!
సకలసద్గుణశీలిమాశాస్త్రివరుని

పగవానిన్సతిపెండ్లియాడిపడసెన్భాగ్యోన్నతిన్బ్రీతితో

పగవానిన్సతిపెండ్లియాడిపడసెన్భాగ్యోన్నతిన్బ్రీతితో
పగవాడైననుజూడగామదికిపాపంబెన్నడుజేయువా
డుగగన్పించడుదానుగాప్రజకుగీడున్జేయశంకించుసూ
పగవాడైననుమారుగానిలనుభోభావాతిరేకంబునన్

పగవానింబెండ్లియాడెపడతియెప్రీతిన్

చిగురుంబోలినపార్వతి
రగులగ దనమనమునందు రమ్యుడుభవుపై
దగువలపుంగనమారుని
పగవానింబెండ్లియాడెపడతియెప్రీతిన్

Sunday, August 19, 2018

దత్తపది

కలవారుకానవారలు
తలచినవెనువెంటయాయెదరగనివంటల్
తలలూపెడువసలూరుచు
మరపునకున్రావుదినినమధురపురుచులన్

Saturday, August 18, 2018

కొండనలంకరించిసుమకోమలిమోదమునందెచిత్రమే

నిండుమనంబుతోగదిసినీరజనాభునినాప్తమిత్రమా
భండనభీమునిన్దరికిభక్తినిజేరియుసాదరంబుగా
కొండనలంకరించిసుమకోమలిమోదమునందెచిత్రమే
మండనమెప్పుడున్దనరుమాన్యతతోడననెట్టివేళలన్

కొండలనెయలంకరించికోమలిమురిసెన్

చండామార్కులయింటను
నాండాళనుబేరనొప్పునాసతిభక్తిన్
నండజువాహనుడుండెడు
కొండలనెయలంకరించికోమలిమురిసెన్

Friday, August 17, 2018

సమస్య,రేడియో

బూటకములాడునెప్పుడు
మాటకునిలబడనివాడె,మాన్యుడుజగతిన్
 మాటనుబ్రాణముతోడన
కాటికకున్నేగువరకుగైకొనునరుడే
----

పశ్చాత్తాపమువిడిసలుపందగునఘముల్

ఆశ్చర్యమాయెయీయది
పశ్చాత్తాపమువిడిసలుపందగునఘముల్
దుశ్చర్యలుసేయంగను
నిశ్చయముగబ్రోత్సహించనేరముగాదే

సవతియెలేనికాపురముసవ్యముగాగొనసాగుటెట్టులో

సవతియెలేనికాపురముసవ్యముగాగొనసాగుటెట్టులో
సవతియెలేనికాపురముజక్కగసాగునుసందియంబులేదులే
దవనినిజూచుచుంటిమిగనన్నికుటుంబములందుహాయిగా
నెవరికివారుదాముగనెనెక్కటిప్రేమనుజూపుచుండుటన్

Thursday, August 16, 2018

సవతిలేనిసంసారము,సాగుటెట్లు

చీకుచింతలులేకుండసాగునార్య!
సవతిలేనిసంసారము,సాగుటెట్లు
గంపగయ్యాళిభార్యలుగల్గునెడల
వారిబ్రదుకులుసుఖముగ భరణియందు

Wednesday, August 15, 2018

కోడలిపొందుగోరెగుణకోవిదుడామెయుసంతసించెగా

కోడలిపొందుగోరెగుణకోవిదుడామెయుసంతసించెగా
కోడలిసమ్మతిన్నతడుగోముగనుండుటమంచిదేకదా
కోడలుమామబంధమదికూతురుతండ్రికిగల్గుపొందికే
తోడునునీడగానుబరితోషముతోడననుండమేలగున్

న్గోడలిపొందభిలషించెగుణకోవిదుడే

మాడుగులరామచంద్రుడు
వీడుటదానిష్టపడకవిధవదియైన
న్గీడనిభావించకమది
న్గోడలిపొందభిలషించెగుణకోవిదుడే

Lalli's speech on Aug 15

Faith In words,  freedom in mind,  pride in heart,  memories in soul... Its an auspicious day today... Independence day.. A country cannot be independent until norms and regulation are followed in a country.. Its a result of selfless people sacrifice, love and dedication towards motherland... Perhaps these days are meant not only to pay tribute to those selfless people but also to follow some morals which are no more much followed..  It had become fashion for younger generation to be busy with their aspects when  National Anthem is played in cinema halls and passerby schools... There comes no unity for a great missions to establish a clean surrounding "swach bharat ". I think the idea to clear shabbiness in the country is wrong which is followed hardly by few.... We are all a part of pledge which taught us respect towards teachers, parents and culture.. Its not seen anymore in that level as our country had... Respect Nation.. Not a one day.. Be part of proud country everyday making it much more rich in varied heritage... Single day posts,  respect and dp change will perhaps not a possibility solution...  Let us be a part to fly tricoloured flag higher and higher..
             Jai Hind
Sri shruti

Tuesday, August 14, 2018

స్వేచ్ఛలభించెదాస్యఘనశృంఖలముల్దెగవేమిసెప్పుదున్

స్వచ్ఛపువాడుగాదనరిసాదరమొప్పగదేశవాసుల
న్స్వచ్ఛమనస్కుడైకనుచుసాంతముబాలనజేయుచుండిన
న్హెచ్చుగబాలకార్మికులుహీనపుజీవనమొందుచుండుటన్
స్వేచ్ఛలభించెదాస్యఘనశృంఖలముల్దెగవేమిసెప్పుదున్

స్వేఛ్ఛవచ్చెదెగవుదాస్యశృంఖలములు

దేశమునకుస్వతంత్రముదేగలిగిన
బాలకార్మికకట్టడమారలేమి
స్వేఛ్ఛవచ్చెదెగవుదాస్యశృంఖలములు
భావిభారతపౌరులభవితజూడ
ప్రధమకర్తవ్యముగదార్య!ప్రభుతకెపుడు

పాలనుజూచిపిల్లివడిబారెనుతీవ్యభయార్తిచెందుచున్

మాలతికాయగానమృతమప్పుడువేడిగనావిరొయ్యన
న్హేలగరింగురింగులుగహేయముగాబ్రసరించనత్తరి
న్గాలునియొద్దకున్నరుగుకాపురుషుండునుబోలెభీతితో
పాలనుజూచిపిల్లివడిబారెనుతీవ్యభయార్తిచెందుచున్

Monday, August 13, 2018

బాలంగనినంతబిల్లిభయపడిపాఱెన్


మాలతి యపుడే కాచిన
బాలంగనినంతబిల్లిభయపడిపాఱె
న్బాలవిజూడగ నావిరి
తోలయమునగుచురవములతుమురులువెడలెన్

Sunday, August 12, 2018

దాహమైనప్పుడేబావిద్రవ్వదగును

దాహమైనప్పుడేబావిద్రవ్వదగును
నట్లుసేసిననీలోపునసువుబోవు
గాన ముందుజాగ్రత్తలుగైకొనంగ
మంచిదెప్పుడుమంచిగమనుటకొఱకు

సింగయ్యజీ

అప్పునెగ్గొట్టుమార్గమ్మునార్య!మీరు
ప్రోత్సహించుట న్యాయమే,భూసురుండ!
అప్పుజేసియుతినకుమ పప్పుగూడు
మంచిగాదది యొంటికి ,మనుగడకును

Saturday, August 11, 2018

శ్రీకృష్ణునిదిట్టెనయొకుచేలుండలుకన్

శ్రీకృష్ణుడాటలాడుచు
మూకుమ్మడిద్రోసికొనగమురిపెముతోడ
న్నొక్కనిచేలముచిరుగగ
శ్రీకృష్ణునిదిట్టెనయొకుచేలుండలుకన్

ద్వ్యక్షరాదిత్యారాధన


నీ నామ మేను మనమున
నూని మనో మననమున నిను నమః నా నే
నేని మననీ ననన నను
మాన మిన! మనమున మాని మననీ నన్నున్

ఒక్కడెభర్తద్రౌపదికినొక్కతెపెండ్లముకృష్ణమూర్తికిన్

ఒక్కడెభర్తద్రౌపదికినొక్కతెపెండ్లముకృష్ణమూర్తికి
న్నక్కట యేమిమీపలుకునారయద్రౌపది,కృష్ణమూర్తికి
న్నొక్కరుకాకనుండిరినైదుగురున్బదునారుమందిల
న్జక్కనిచుక్కలున్నరయచక్కనివీరులువారలందఱున్

Friday, August 10, 2018

యొక్కడెపాంచాలికిమగడూహింపంగన్

ఒక్కడెరూపములైదుగ
లెక్కకుమఱి గానబడినలీలలవలనన్
మక్కువజూపెడుభీముడె
యొక్కడెపాంచాలికిమగడూహింపంగన్

akasavani

క్షణదమునేమధియించగ
ఝణఝణలాడంగనెగయుసర్పపుటూర్పుల్
 త్రిణయనుడుశంభుడగుసుర
గణనాయకుగళమునందుగరళమునింపెన్
,,,------------
పోచిరాజు సుబ్బారావు
గడ్డియన్నారం,హైదరాబాదు

ఆకసపు నుడువు

చక్కదనంబుతోమెఱయుచాపమునొక్కటిజేయనిచ్ఛతో
గ్రక్కునజేసియారమణగాలిపటంబునుబైకివేయ,నా
ఱెక్కలురానిపక్షియెగిరెన్వినువీధినిరివ్వురివ్వునన్
నక్కజమాయెజూపరులకయ్యదిఱిక్కనుబోలెదిర్గుచున్
------
పోచిరాజు సుబ్బారావు
గడ్డియన్నారం, హైదరాబాదుసిగరెట్టింపనెవేంకటేశుడుసురల్సేవింపదద్వాసనల్

పగనున్జెందకమానవాళియిలనవ్యాజానురాగంబుతో
నగజామాతనుభక్తిపూర్వకముగానర్చించుచోనంతవా
సిగరెట్టింపనెవేంకటేశుడుసురల్సేవింపదద్వాసన
ల్నగుమోమున్గననాదిదేవుగుడియానాగాయుతుండేలుతన్

సిగరెట్టింపనెదిరుమలశ్రీవారుదగన్

వగపుల యాపద్మావతి
నగవునదాదరికిజేరనటశేఖరుడా
మగువనుబ్రేముడికనివా
సిగరెట్టింపనెదిరుమలశ్రీవారుదగన్

Thursday, August 9, 2018

పంఙ్తిముఖునిగాంచిరామభద్రుండడరెన్

పంఙ్తిగనమ్ములువేసెను
పంఙ్తిముఖునిగాంచిరామభద్రుండడరెన్
న్బంఙ్తులశరములుగనుగొని
పంఙ్తుముఖుడురావణుండు భయముననంతన్

Tuesday, August 7, 2018

యతులుప్రాసలులేనిపద్యములుమేలు

గణములననవ గాహనగానియట్టి
మందజనులకుసులువుగమదికిదెలియ
యతులుప్రాసలులేనిపద్యములుమేలు
ఛందయుతమైనపద్యాలెయందగించు

దమయంతిన్ధగబెండ్లియాడెనుగదాధర్మాత్ముడారాముడే

విమలుండానరపుంగవున్నలుడువేసారబ్రేమోద్భటిన్
దమయంతిన్ధగబెండ్లియాడెనుగదా,ధర్మాత్ముడారాముడే
క్షమకున్భారమువీడగాదలచియాక్షణంబెమూకుమ్మడి
న్సమవర్తిన్దరిజేర్చెనాఖలులదాసారించివిల్లంబులన్

దమయంతినిబెండ్లియాడె,దశరధసుతుడే

విమలమనస్కుడగునలుడు
దమయంతినిబెండ్లియాడె,దశరధసుతుడే
సమరంబొనరిచిరావణు
సమవర్తిన్దరికిపంపెసక్రోధనుడై

Sunday, August 5, 2018

టంటంటంటంటటంటటమ్మనెభేరుల్

బంటులవిజయోత్సాహము
లంటగవినువీధియందుహాహాయనుచున్
మింటనువినబడెనిట్లుగ
టంటంటంటంటటంటటమ్మనెభేరుల్

Saturday, August 4, 2018

ధర్మమునాచరించునెడదప్పదుదండనమెట్టివానికిన్

ధర్మమునాచరించునెడదప్పదుదండనమెట్టివానికి
న్ధర్మమె?యిట్లుబల్కుటకుధర్మమెగాచునునెల్లవేళల
న్దండనకర్హులౌదురిలదాష్ట్యముతోడన నుండువారెసూ
ధర్మమువీడకుండగనుధాత్రిజనంబులుమెల్గుటొప్పగున్

ధర్మవర్తనునకెదండనమ్ము

కాయలుండుకుఠికికఱ్ఱదెబ్బవిధము
ధర్మవర్తనునకెదండనమ్ము
మంచివానికిలనుమనుగడకష్టమ్ము
ధర్మపాలనమ్ముధరకుమేలు

వాలినిజంపెయుధ్ధమునబార్ధుడుకంసుడుగాంచిమెచ్చగన్

వాలినిజంపెయుధ్ధమునబార్ధుడుకంసుడుగాంచిమెచ్చగన్
వాలినిజంపుటాయనిని?బార్ధుడుకంసుడుమెచ్చెనా?భళా
బాలకుమాటగాదనరెభవ్యతగల్గునె?నిట్లనంగగన్
వాలముకోతిమాదిరిగవాక్యమునీయగనొప్పునే?రమా

Friday, August 3, 2018

వాలిని,బార్ధుండుగూల్చెబవరమునందున్

ఆలమునజంపెరాముడు
వాలిని,బార్ధుండుగూల్చెబవరమునందు
న్బాలసుడగునాకర్ణుని
చాలినశరగణముతోడజనములు మెచ్చన్