Thursday, July 19, 2018

దేవుడులేడులేడనుచుదెప్పుచునుండెదరాస్తుకుల్గదా

దేవుడులేడులేడనుచుదెప్పుచునుండెదరాస్తుకుల్గదా
యీవిషయంబులోనరయనిట్లుగబల్కుటన్యాయమే?ప్రభూ
దేవుడులేడులేయనుచుదెల్పెడువారలునాస్తికుల్గదా
దేవుడులేనిచోటిలను దెల్పగసాధ్యమె?యేరికేనిలన్

దేవుడేలేడటందు,రాస్తికులుగాదె

నాస్తికజనంబులెల్లరు నయము లేక
దేవుడేలేడటందు,రాస్తికులుగాదె
దైవముగలదనుచునుసదాభజనలు
సేయుచుండియు,బూజలుసేయువారు

Wednesday, July 18, 2018

ముదిమినిబొందగామురిసిముద్దియ ముద్దులొసంగెభర్తకున్

ముదిమియరాకతోముదిత మోహముపెచ్చుగగల్గగా,మదిన్
ముదిమినిబొందగామురిసిముద్దియ ముద్దులొసంగెభర్తకున్
నదియెగవారియిర్వురివి,హాస్యపుచిహ్నములట్లుగన్పడెన్
ముదమునగొల్వగానిడుదుమోహనమూర్తినివేంకటేశునిన్

ముదిమి మీదబడగ,మురిసె పడతి

కాళ్ళుసేతులాడకబలహీనమగును
ముదిమి మీదబడగ,మురిసె పడతి
తానుకోరుకొనునతడుభర్తగారాగ
నింతకంటెమంచియేమి యుండు!

Tuesday, July 17, 2018

చీకటిలోనసూర్యుగనిచేడియనవ్వెమనోహరమ్ముగన్

నాకముజూడగామిగుల నల్లగనౌటన మంధిలేమిచే
నాకులరాజశేఖరుడెయద్దముమధ్యన బూయగామసిన్
చీకటిలోనసూర్యుగనిచేడియనవ్వెమనోహరమ్ముగన్
నాకలికియంతగానగుట కర్ధముసూర్యునిజూడగల్గుటే

చీకటిలో సూర్యునిగని చేడియ నవ్వెన్

నాకముజూడుమ యొకపరి
చీకటితో నిండియుండె జీష్ణుడు లేమిన్
ముకురము నకుమసి బూసియు
చీకటిలో సూర్యునిగని చేడియ నవ్వెన్

ఆకసపుపలుకు

సరిగనుజెప్పిరియార్యులు
నరునకు వానరునకు నిలనాలుగుకాళ్ళే
నరనారాయణరూపులె
యరయంగావారుకాదె!యార్యా!కంటే?
-----

Monday, July 16, 2018

పుట్టిన రోజటంచు గడుబూనిక శోకసభన్రచించిరే

పుట్టిన రోజుగా మదికి బోధకమయ్యునుజింతజేయకే
పుట్టిన రోజటంచు గడుబూనిక శోకసభన్రచించిరే
యిట్టులనుండెబోప్రజలునీయదిసత్యమ?కాద?పల్కిరే
యెట్టులుeమార్చగా నగునునిట్టిజనంబులనిధ్ధరన్రమా!

జరిపిరిజన్మదినమనుచుసంతాపసభన్

అరయగ నీకాలపు ప్రజ
తరతమ భేదంబులేక దనరుచు మిగులన్
నిరవౌకాదో తలపక
జరిపిరిజన్మదినమనుచుసంతాపసభన్

శంకరయ్యజీ

పుట్టిటివటయీరోజున
పుట్టినయోశంకరార్య!పోడిమితోడన్
బుట్టుకయంతయుగడుపుము
చట్టునిగానాదునతులుస్వామీ!యివియే

వెలదియురమ్మునందువటవృక్షముమొల్చెమహాాాాాధ్భుతంబుగన్

కలయదివచ్చెనాకిపుడకాంచితినేనొకవింతయందునన్
వెలదియురమ్మునందువటవృక్షముమొల్చెమహాధ్భుతంబుగన్
నలినదళాయతాక్షిగనునాతినిజూడగనాకుదోచెడిన్
గలయదిగానెఱింగితినిగంటినిరెంటినిమూసికొంటినే

Sunday, July 15, 2018

వెలదియురమ్ముననొకవటవృక్షముమొలిచెన్

బలమగుకంతులువేయగ
పలువురుగనిబాధపడిరిపరిపరివిధముల్
ఖలుడొకడపుడిట్లనియెను
వెలదియురమ్ముననొకవటవృక్షముమొలిచెన్

Saturday, July 14, 2018

మూషికమొండుపిల్లిగనిముద్దులొసంగెనుప్రేమతోడుతన్

ద్వేషములేకయుండగనుబ్రీతినిగన్నముయొద్దకున్జనన్
మూషికమొండుపిల్లిగనిముద్దులొసంగెనుప్రేమతోడుతన్
రోషముజూపకాహిహకలోపలికేగెనుసంతసించుచున్
మూషికచీలిరెండునటమోదముతోడనజక్కనుండిరే

మూషికంబొండుపిల్లినిముద్దులాడె

ద్వేషభావములేకుండపిల్లితఱచు
తనదుచెంతకురాగనుదనరియంత
మూషికంబొండుపిల్లినిముద్దులాడె
జాతివైరముమఱచిరిచక్కగాను

Friday, July 13, 2018

సారములేనితిండిదినిశక్తినిగూర్చుకొనంగవచ్చులే

సారములేనితిండిదినిశక్తినిగూర్చుకొనంగవచ్చులే
సారములేనితిండనినజక్కనిభావముగల్గియుండుచో
మీరలుసేయుడట్లుగనెమేమునుమీవలెజేసిచూతుమీ
సారములేనితిండిదినశక్తులువచ్చువిధంబునిyత్తఱిన్

సారములేనట్టితిండి,శక్తినిగూర్చున్

నీరసముగలుగజేయును
సారములేనట్టితిండి,శక్తినిగూర్చున్
సారముగలభోజ్యములను
నారారగదినినయెడలనయ్యదిమనకున్

వాలమొకటెతక్కువగద,వసుధాత్మజకున్

బాలా!కనుమాగంతులు
వాలమొకటెతక్కువగద,వసుధాత్మజకున్
నాలవకుశులిరువురుపు
త్రులుగాజన్మించిభరతభూమినినేలెన్

Thursday, July 12, 2018

పలుకగలేనివాడెఘనపండితుడంచుగడించుగీర్తులన్

పలుకగలేనివాడెఘనపండితుడంచుగడించుగీర్తులన్
బలుకగలేకపోయిననుబంధములయ్యవిపెద్దవారితో
గలిగినవాడుచోనికనెకాయెకిగాగడియించుగీర్తులన్
దలపగనట్టివాడునిలదారసపడ్డనుజుచితేయెటన్

Wednesday, July 11, 2018

పలుకలేనివాడెపండితుండు

రచ్చసభలయందురాధ్ధాంతమునుజేయు
వారిగూర్చికొద్దిపలుకునైన
పలుకలేనివాడెపండితుండనబడు
నఱచియఱచియతడెయాగిపోవు

దత్తపది


అరుగపాండవపక్షానమకరిదాయ
యురిమిదుర్యోధనుండటయుసిరికొల్పె
కృష్ణుబంధించుడిప్పుడెగుణముతోడ
సాగిరయమునసేనతోసైనికుండ!

Monday, July 9, 2018

అడ్డుగగోడకట్టిరిసమైక్యతనందెదమంచునందరున్

అడ్డుగగోడకట్టిరిసమైక్యతనందెదమంచునందరున్
నడ్డపుగోలుగాబలుకహర్షమునొందురెలోకులెచ్చటన్
నడ్డుగనుండుచో నిడుపునైక్యతగల్గునె!జెప్పుమారమా!
యడ్డులులెక్కజేయరుగనార్యులునిత్యముప్రీతిపాత్రులే

నడ్డుగోడకట్టిరిసమైక్యతనుగోరి

అన్నదమ్ములువారలుహర్ష,శ్రీలు
వారిమధ్యనగొడవలుపొరలకుండ
నడ్డుగోడకట్టిరిసమైక్యతనుగోరిr
యన్నదమ్ములబంధముమిన్నగాదె

Sunday, July 8, 2018

సత్యముఁ బల్క నార్యు లపచారమ టందురు శాస్త్రసమ్మతిన్

సత్యముఁ బల్క నార్యు లపచారమ టందురు శాస్త్రసమ్మతిన్
సత్యముబల్కగావలెనుశాస్త్రముచొప్పుననెల్లవేళలన్
నిత్యముబల్కుచోభువినినీతినిదప్పకసత్యమున్భళా
సత్యమెగాచునెల్లపుడుశాస్త్రయుతంబుగగారవించుచున్

సత్యమునుబల్కబుధులపచారమంద్రు

పేర్మివిడనాడియాయాడపెండ్లివారి
లోటుపాటులచేతలులుచ్ఛమనుచు
సత్యమునుబల్కబుధులపచారమంద్రు
సర్దుకొనగనునిరువురిసబబయౌను

Saturday, July 7, 2018

జ,డ నిషిధ్ధము

నునుపగుగురులనుగనగను
గనువిందుగనయ్యెగాాాాంతలవేణుల్
వేనలియందమునరయగ
మునులకునున్సాధ్యమగునె?ముచ్చటకైనన్

Friday, July 6, 2018

న్బరమేశున్గొలువంగ,బాపములువేపండగనీక్కమ్ములే

అరయన్గల్గునుగాదెపుణ్యములనాయాసంబుగాపృధ్విని
న్బరమేశున్గొలువంగ,బాపములువేపండగనీక్కమ్ములే
విరసంభావముతోడనాశివునినేవేళన్దలంచన్నిక
న్గరమున్దూషణజేయుచోసతమునాకామేశుముక్కంటితో

పరమేశుగొలువనఘములు,పండవెకరమున్

గిరగిరదిరుగుచుబోవును
బరమేశుగొలువనఘములు,పండవెకరమున్
బరమాత్ముభజనజేయగ
వరదునినాశిసులససులుభక్తులపైనన్

సరములుసర్వజీవులకసహ్యములయ్యెనుదుర్నిక్ష్యతన్

సరములుసర్వజీవులకసహ్యములయ్యెనుదుర్నిరీక్ష్యతన్
నరయగనంతియేగదసరంబులశుభ్రతలేకయుండుచో
కిరములుసంచరించుటకుకీలకమయ్యెనునాసరస్సులున్
సరములశుభ్రతయ్యదియసర్వులబాధ్యతయౌనునిధ్ధరన్

Thursday, July 5, 2018

సరములుజీవులకుగననసహ్యములయ్యెన్

అరకొరపూడికదీయగ
సరములుజీవులకుగననసహ్యములయ్యెన్
బరిసరమంతయునరయగ
గిరములతోగూడియుండికిటకిటలాడెన్

Wednesday, July 4, 2018

వాణినిరాణిగాగొనియె,భర్గుడులోకహితానుకారియై

వీణలరాగముల్దగిలివీనులకింపునైబ్రహ్రదేవుడున్
వాణినిరాణిగాగొనియె,భర్గుడులోకహితానుకారియై
రాణిగజేసెగాగిరిధరాధిపుసోదరిపార్వతమ్మనున్
వాణియుబార్వతమ్మయునువాసినినొందిరిలక్ష్మిరూపులై

వాాాాణిరాణియయ్యెభర్గునకు

ఘోరతపముజేసిగుణవతియైనశ
ర్వాణిరాణియయ్యెభర్గునకు
తల్లిదండ్రులుగదధరణికేవారలు
వందనములుసేతువందలాది

Tuesday, July 3, 2018

జలముననగ్నిపుట్టగనె,సంబరమందెనుమత్స్యజాలమే


జలచరమన్నియున్భయముచాలకలుంగగపారిపోయెనే
జలముననగ్నిపుట్టగనె,సంబరమందెనుమత్స్యజాలమే
జలములుబొంగిపొర్లుచునుచాలిననంతకుమిక్కుటంబుగా
బరుగులుదీయుచున్వడిగబారుచునుండగజూచివేడుకన్

జలములోనగ్నిపుట్ట,మత్స్యములుమురిసె

అండ్రువిబుధులుబడబాగ్నియదియయనుచు
జలములోనగ్నిపుట్ట,మత్స్యములుమురిసె
చెఱువునిండుగజలధారచేరజూసి
యుసురుపదిలమైమనకికయుండుననుచు

Monday, July 2, 2018

చెల్లినిబెండ్లియాడెనటశిష్టజనావళిసూచిమెచ్చగన్అల్లనరామచంద్రప్రభువాయమసీతనుబెండ్లియాడగా
నుల్లసమందిలక్ష్మణుడునొప్పుగనప్పుడుసీతచెప్పగా
చెల్లినిబెండ్లియాడెనటశిష్టజనావళిసూచీమెచ్చగన్
నల్లికజూడగామిగులనందముగాగడునొప్పెగాధరన్

శంకరయ్యజీ

సర్జరీకారణంబునసభకు,నాదు
పయనమయ్యదిదూరమైవరలుకతన
వచ్చుభావనలేదార్య!మచ్చుకైన
వేడుచుంటినిమిమ్ములవినయముగను
మంచిమనసునక్షమియించుడంచితముగ

చెల్లెలినిబెండ్లియాడెమెచ్చెనుజగమ్ము

విద్యయందునదిట్టయాపేరిశాస్త్రి
వలపునొందుచునాభార్య,పైడితల్లి
చెల్లెలినిబెండ్లియాడెమెచ్చెనుజగమ్ము
చూడచక్కనిజంటగానడరుకతన

Sunday, July 1, 2018

పోలేరమ్మ--

పోతురాజునీకుపూజజేయగవచ్చె
లేచిరమ్మువేగలీలతోడ
రక్షజేయనీవుదక్షురాలవుగద
మ్మనివేడుచుంటిమారెయమ్మ!

చక్రముద్రిప్పెనర్జునుడుచక్రిసమక్షమునందుశూరుడైసక్రమమార్గమేయనుచుచక్రిపదేపదిపల్కగాదగన్
చక్రముద్రిప్పెనర్జునుడుచక్రిసమక్షమునందుశూరుడై
విక్రమమొప్పగాననినివేలకువేలుగశత్రుమూకలన్
వక్రములౌవిధంబుగనువ్రక్కలుసేసెనువారిదేహముల్

Saturday, June 30, 2018

చక్రమునుద్రిప్పెబార్ధుండుచక్రిముందు

పరుషపదజాలములతోడవైరిపైన
చక్రమునుద్రిప్పెబార్ధుండుచక్రిముందు
సక్రమమెయనిగృష్ణుడుసర్దిచెప్ప
న్యాయమార్గమెవీరులనడకసుమ్ము

Friday, June 29, 2018

ధర్మవర్తనమడ్డుకర్తవ్యమునకుపాలకులధర్మయుతులయివర్తిలయెడ
ధర్మవర్తనమడ్డుకర్తవ్యమునకు
పట్టుమాగొడుగునునెండవాలుబట్టి
రక్షణొనగూర్చునయ్యదినిశ్చయముగ

Thursday, June 28, 2018

భరతుడుపెండ్లియాడెగద,భామినిసీతనుప్రేమమీరగన్

వరమునజన్మనొందుసతిభామినిమాండలినేగదారమా!
భరతుడుపెండ్లియాడెగద,భామినిసీతనుప్రేమమీరగన్
నరయుముచసపమెత్తుచునహాయనునట్లుగరాజులందరున్
నిరవుగసంతసంబుపదియింతలుగాగనుబెండ్లియాడెసూ

భరతుడుపెండ్లాడినాడుభామినిసీతన్

వరపుత్రికమాండవినే
భరతుడుపెండ్లాడినాడు,భామినిసీతన్
పురుషోత్తముడారాముడు
సరసుడునైబెండ్లియాడెచాపమువిఱిచిన్r

అరయగనింతిగుబ్బగవ,యగ్నిశిఖావృతమైవెలింగిడిన్

కరమునుబెద్దవైయడరికానగనయ్యెనదేమిచిత్రమో
యరయగనింతిగుబ్బగవ,యగ్నిశిఖావృతమైవెలింగిడిన్
నరయుముపాపికొండలకునావలదూరమునందుపెద్దగా
తిరముగనొక్కచోటననతీంద్రియశక్తులుగూడెనాయనన్
w

Wednesday, June 27, 2018

జడ పద్యములు

జడపద్యమేటికవులకు
నిడుదునునేభక్తితోడ నిమ్ముగనతులన్
నడకువనుకందిసామికి
మెడకాయనువంచియుందుమెండమువోలెన్

అరయసతిగుబ్బగవయనలావృతమ్ము

అరయసతిగుబ్బగవయనలావృతమ్ము
పట్టుకొనజూడగాల్చునుభస్మమటుల
స్త్రీయనగశక్తిరూపిణిత్రిజగములకు
వందనీయులుగదమనయందరకును

Tuesday, June 26, 2018

పతియల్లుండుగబుత్రియేసవతిగాబ్రాప్తించెజీత్రంబుగన్

పతినేదైవముగాదలంచితినినాప్రాణంబుతుల్యంబుగా
సుతనున్నట్లుగజూడగా,జననిగాజూడన్మనంబొప్పకే
పతియల్లుండుగబుత్రియేసవతిగాబ్రాప్తించెజీత్రంబుగన్
నతిగారాబమునావిధంబుగనుమాయల్మారిగమార్చెనో

పతియల్లుండైసపత్నివరలెనుసుతయై

పతిమారుచునల్లుడుగను
సుతయునునటసవతివోలెజూచుచుమిగులన్
సతతముబాధించగనా
పతియల్లుండైసపత్నివరలెనుసుతయై

శత్రుచయమొసగుబ్రశాంతినెపుడు

శత్రుచయమొసగుబ్రశాంతినెపుడనుట
నిజముకాదుశత్రునివహమార్య!
కీడుజేయజూచుకీచకునివలెను
శర్వునామమొకటెశాంతినిచ్చు

Monday, June 25, 2018

శత్రుచయంబొసంగును,బ్రశాంతినినిత్యముమర్త్యకోటికిన్

మిత్రులమధ్యనెప్పుడునుమేదినినొప్పువీరోధభావమున్
శత్రుచయంబొసంగును,బ్రశాంతినినిత్యముమర్త్యకోటికిన్
రాత్రియువేకువన్ననకరామునిపూజలుసేయుచోనికన్
నాత్రములేనిజీవితమునారనిసంపదలిచ్చునేగదా

శత్రుచయమొసగుబ్రశాంతినెపుడు

శాంతిలేనట్టిదినములుసర్వులకును
శత్రుచయమొసగు,బ్రశాంతినెపుడు
నిచ్చుదైవనామముపఠియించుబ్రజకు
శాంతికలిగినమనుజునిబ్రదుకుహాయి

Sunday, June 24, 2018

లేదనలేదులేదనగలీలగగల్గునుభోగభాగ్యముల్వాదనజేయకుండగనుభామలతోడనునెల్లవేళలన్
గాదనకుండగాదొడరికామితవస్తువులెల్లదీర్చుచో
లేదనలేదులేదనగలీలగగల్గునుభోగభాగ్యము
ల్లాదరణంబుతోనెపుడుహర్షమునొందగనిత్తురేగదా

లేదనగగల్గుభోగభాగ్యోదయమ్ము

తాతయొకడుండెభీమన్నతాతయనగ
నేదియడిగినముందుగాలేదనుచును
దెచ్చియిచ్చునుదరువాతతీరికగను
లేదనగగల్గుభోగభాగ్యోదయమ్ము

Saturday, June 23, 2018

చందురులిద్దరున్నగనజాలముచంద్రికలయ్యొదైవమా!

విందముమంచిపద్యములువీనులవిందుగనన్నచోభువిన్
చందురులిద్దరున్నగనజాలముచంద్రికలయ్యొదైవమా!
యెందునువీరలుల్మనకునీయుటలేదుగబ్రోత్సహీంపునున్
నందముగల్గుభాషయిదియన్నిటికంటెనుజింతజేయగన్

చంద్రులిద్దరున్ననులేదుచంద్రకాంతిరాష్ట్రములకధిపతులుగరాటతేరు
చంద్రులిద్దరున్ననులేదుచంద్రకాంతి
సాగుచున్నదిపాలనజంకుతోడ
పదవులూడునేమొయనెడుభయముతోడ

ఆకసనుడువు

ధనమేచిత్తవికాససంపదకుప్రాధాన్యంబునైనిల్వగ
న్ననుమానంబిసుమంతలేదిలనుమాయాలోకమందిద్దియే
పెనుభూతంబుగమారెనేనికనునాపైనెంతగానోపిన
న్ధనమేచిత్తముబొంగగాదనరెప్రాధాన్యంబునైనిల్వగన్
----
పోచిరాజు సుబ్బారావు
చైతన్యపురి,హైదరాబాదు


Friday, June 22, 2018

దత్తపది

దుష్టసంహరణ!మురారి!దురితదూర!
యఖిలసురగణేశ!ముకుంద!యాదిదేవ!
నందునికుమార!వేంకటనామకుండ!
కావుమమ్ములనిరతముగరుణనంది

పదవీ విరమణ శుభా కాంక్షలు !!!


వాసి గాంచు మైలవరపు వంశమందు
పుట్టి తివి  తల్లి దండ్రుల పుణ్య మయన
విద్య లందించు గురువుగా వినుతి కెక్కి
పదవి విరమించు రవీంద్ర! ప్రస్తుతింతు

పదవిని నుండగ దెలియును
పదవీ  విరమణము , గొప్ప వరమగును గదా
పదవీ విరమణ జనులకు
పదికిం  బది మార్లు శివుని బ్రార్ధన  జేయన్

పదవిని నుండగ జేయము
సదయుండగు శివుని బూజ సాకారముగన్
పదవులు దొలగిన జేతుము
పదవీ విరమణము గొప్ప వరమగును గదా .

ఎంద రెందరికో విద్యనంద జేసి
యోగ్యులుగ తీర్చి దిద్దిన యోధ వగుచు
 స్ఫూర్తినిచ్చిన సౌజన్య  మూర్తి వీవు
సాటి యెవరును లేరు నీ సాటి వారు

నవ్వు చిందించు మోముతో నమ్రుడవయి
సత్య మార్గమే ప్రగతికి నిత్యమనుచు
నీతి నియమాలు దప్పక నిర్మలముగ
సేవ లందించితివిగద చేవ జూపి

తడబడని నడక నేర్పుచు
నడుగడుగున వెలుగులనిడు  నాదిత్యుడవై
గడిపితివి గతము నంతయు
బడిపిల్లల మద్య నీవు భాసుర లీలన్

సకల శుభములు గలిగించు శంకరుండు
నాయురారోగ్య సంపద లన్ని యిచ్చి
కంటికిని ఱెప్ప  యట్లయి కాచుగాత !
యెల్ల వేళల మిమ్ముల జల్ల గాను

ఆశీస్సులతో .......
పోచిరాజు సుబ్బారావు


Thursday, June 21, 2018

తురకల్జంధ్యముదాల్చియఙ్ఞములనెంతోశ్రధ్ధతోజేతురే

తురకల్జంధ్యముదాల్చియఙ్ఞములనెంతోశ్రధ్ధతోజేతురే
తురకల్నాబడువారిలోగలరునెంతోమందిభూదేవులే
కరమున్వారలుజేతురీభువినిసాకారంబుగాయఙ్ఞముల్
నిరతంబందఱుజేయగావలయుపానీయాదిపూజల్సుమాt

తురకలుజంధ్యమ్ముదాల్చుదురుయాఙ్ఞికులైతురకలయందునగలరట
యిరవుగబ్రాహ్మణులుగూడనిహముననందున్
శ్రోత్రియులవోలెనాయా
తురకలుజంధ్యమ్ముదాల్చుదురుయాఙ్ఞికులై

Wednesday, June 20, 2018

చెవులోబువ్వులుబెట్టువాడెగుణసంశీలుండుముమ్మాటికిన్

భవుడేవచ్చునుజూడుమాయనుచుశంభంభమ్మహాహాయనిన్
జెవులోబువ్వులుబెట్టువాడెగుణసంశీలుండుముమ్మాటికిన్
నవహేళంబులుమానుమాయికనునయ్యాలాపవాక్యంబులన్
నెవడున్ఖాతరుజేయడెప్పుడునునోయీమూర్ఖుడారాయుడా

పతియల్లుండైసపత్నివరలెనుసుతయై

పతిమారుచునల్లుడుగను
సుతయునునటసవతివోలెజూచుచుమిగులన్
సతతముబాధించగనా
పతియల్లుండైసపత్నివరలెనుసుతయై

wtin

లలితంబౌపదకూర్పుతోమిగులలోలాయంబునొప్పారుకై
తలలోస్వర్గముజూపువాడెకవియౌధాత్రీతలంబందునన్
గలలోగోరెనునాయనమ్మయికనాకాభావమున్జెప్పుమా
విలవిల్లాడెనునంతనామనసుయేప్రేతంబుగామారెనో

Tuesday, June 19, 2018

wup

లలితంబగుపదములతో
కలకాలముమనసునందుకదలుచుమిగులన్
మిలమిలలాడెడు నాకవి
తలలోస్వర్గమ్ముజూపుధన్యుడెకవియౌ

Monday, June 18, 2018

wtjk

బారెడుకఱ్ఱతోరమణబాదగనప్పుడుబాధతోడనా
దారుణకృష్ణసర్పముసుధల్వెలిగ్రక్కుచునుండెసత్కవీ!
మారుతమాహరంబుగనుమాత్రమెగొంచునుజీవనంబుదా
మేరకుదానుగామెలగిమీరకహద్దులుసంచరించుగా

dh.బారెడుదండముదగులగ
దారుణకృష్ణభుజగముసుధల్వెలిగ్రక్కెన్
నూరంతయుగుమిగూడియు
నారాస్కెలుసేయుపనికియార్తిని నొందెన్

Sunday, June 17, 2018

థధిణీఃృఐఎక్కడదిక్కులేదుమఱి యిప్పుడయక్కమగండుదిక్కగు
న్నక్కటయెంతకష్టమదియక్కమగండటదిక్కునాాాయెనే
యిక్కటులెన్నియోకలుగునీయదిబంధముగల్గుచోనిల
న్జక్కనివాడునై మిగులజక్కగజూసినహర్షమేగదా

afhkmఏమొగుడులేనియెడలనుభామకక్క
మొగుడెదిక్కునగువిధము,ముదముకాదె?
దిక్కులేనప్డుదిక్కునాకక్కమగడె
యనుచుసరిపెట్టుకొనగనునార్య!యామె

wyon

అకటాయేమనిజెప్పనోపునిటమాయాలో కమేచూడగన్
"శుకయోగీంద్రున కల్లుఁ డయ్యెఁ గద భీష్ముం డంద రుప్పొంగగన్"
శుకయోగీంద్రునిబంధమేయెఱుగ,భీష్ముండా ప్రతిఙ్ఞన్గదా
యికనెన్నండునుబెండ్లియాడననిజేసెన్గా దెయాహాయనన్

Saturday, June 16, 2018

eyl

శుకయోగిబ్రహ్మచారియ
తికమకగానుండెసామి!తెలియగలేమిన్
 శుకునికిభీష్మునిబంధము
శుకయోగికి నల్లుఁ డయ్యె సురనది సుతుఁడే

Friday, June 15, 2018

eum

కేల్మోడ్తునునేనిరతము
వాల్మీకికి,రాజమండ్రివాసమ్ముగదా
కల్మషరహితుడునన్నయ
వాల్మీకిదిభారతమ్ము వ్రాసెదెనుగునన్

Thursday, June 14, 2018

euk

మద్యముగ్రోలుచున్నొకడుమాన్యునియానరసింహునిన్ననెన్
 హృద్యపుపద్యమున్నొకటివ్రాయగగోరుదుసామినిన్ననన్
బద్యము రాదనెన్ గరికిపాటికిఁ గోపము హద్దు మీఱఁగన్"
విద్యలురానివాడడుగబ్రీతినినెవ్వరుజెప్పనోపరే

sgjl

మద్యముద్రాగుచునొకడట
చోద్యముగానడిగెనిటులసురుచిర మంబౌ
పద్యమునాపైచదువన
పద్యమురాదనెనుగరికపాటినలుకన్

wgjmxz

స్త్రీలననాదిశక్తులిల,జీవనదాతలుగూడనేర్వుమా
మేలములాడబోకనుసమైక్యపుబుధ్ధినిగారవించుచున్
 లాలనతోడజూచునెడ రాజిలుమోముననుండునట్టియా
"స్త్రీలకు మ్రొక్కినన్ ధనము శ్రేయము శౌర్యము గల్గు నిద్ధరన్"

Wednesday, June 13, 2018

wtkn

స్త్రీలనుజేయకుచులకన
స్త్రీలేమనప్రాణసములుజీవించుటకున్
స్త్రీలన శక్తులె యగుటన
స్త్రీలకుమ్రొక్కినధనమునుశ్రేయముగల్గున్

Tuesday, June 12, 2018

wyi.

"ద్రౌపది సీత లిద్ద రొకతండ్రికిఁ బుట్టిన బిడ్డలే కదా"
ద్రౌపది సీతలిద్దరునుదండ్రికిబుట్టినవారుగారిలన్
 ద్రౌపదిసీతలిద్దరునుదాజనియించిరయోనిజల్గసూ
జ్ఞాపకమున్నమేరకునుజ్ఞప్తికితెచ్చుకువ్రాసి టిట్లుగన్

sgkll

వయసుమీరిన కతనాన వచ్చెమరపు
ద్రౌపదియు సీత లొకతండ్రి తనయలు గద
యనెడు మాటలు వ్రాయుట యదియ ఫలము
వేరువిధముగగాదని విన్నవింతు

dhl

అనునయమొప్పగామదినిహర్షమునొందుచుజూడుమాదగన్
 దనయను జెల్లెలిన్హరుడుదారలుగాగ్రహియించెచూడుమా
తనువుననర్ధభాగమునుదాయుమకిచ్చుచుశీర్షమందునన్
 దనర గగంగకిచ్చెనుగదామసినాధుడుసంతసంబుగా

Monday, June 11, 2018

sfhjllo

అనురాగంబునజూడుము
తనయనుజెల్లెలిని,హరుడుదారలుగగొనెన్
సునయనగంగను గిరిజను
ననురక్తులుగలుగుకతన హర్షముతోడన్

eyj.తీరని సంపదల్దనరుదేకువతోడనుదప్పకుండపూ
జారులుప్రస్తుతింప,శైలజగూడెసురాళిమేలుకై
పారమునొందజేయుప్రభు,పార్వతినందనుబ్రోచునాత
డే
మీరనిప్రేమనున్గలిగిమేదిని నింగినిదానయైసంతసంబుగా

Sunday, June 10, 2018

eyk.

తీరనిసంపదలిడెపూ
జారులునుతియింపగహరి,శైలజగూడెన్
బారముజేరగ,శంభుడు
మీరగగౌతూహలంబుమెచ్చగజగముల్

Saturday, June 9, 2018

eip

హర్మ్యంబుసొగసుజూడగ
నైర్మ్యంబౌఛాయమనదినీటనువోలెన్
హర్మ్యంబేజలమనుకొని
హర్మ్యంబుననీదులాడెనవెమత్స్యంబుల్

eul

"కరినిం జంపియు నక్రమున్ గరుణతోఁ గాఁచెన్ ముకుందుం డొగిన్"
వెరవున్నయ్యెనుమిత్రమాయిదియారావేమాకుటీరంబుకు
న్నిరవున్జూడవినోదమున్గనుల  నింపారన్  ముకుందుండుసూ
కరమున్రక్షణజేసెగాదయనునాగ్రాహంబుబారిన్గదా

Friday, June 8, 2018

rip

కావుమానీవ గతియన గాచె విభుడు
కరిని,జంపియమ్మకరినిగాచెనుహరి
తనను వేడుకొనినగరిదయనుగలుగ
భక్త రక్షణయనగను బరమప్రీతి

Thursday, June 7, 2018

wyil

ఉగ్ర నారసింహుడగుచునుక్కడించె
కనకకశిపు,బూజయెకాచుగదజగమును
భక్తిశ్రధ్ధలతోడనురక్తిగలిగి
ధ్యానమగ్నుడైయహరహమ్ము జేయు

sgk

"అభవు ముఖంబుఁ జూడదఁట యద్రితనూజ తపోనిమగ్నతన్"
శుభములనీయునాభవునిజూడగనెందరువేచియుందురో
విభుడనవిశ్వమంతటికివేంకటనాధుడుగాదెతెల్పుమా
యభయమునిచ్చియెల్లరనునామహితాత్ముడుగాచుగావుతన్

Wednesday, June 6, 2018

నభవు ముఖముజూడదటహిమాద్రిపుత్రి

తానుజేసెడుకఠినపుతపమునకును
భంగ మయ్యది వాటిల్లు భయముచేత
నభవు ముఖముజూడదటహిమాద్రిపుత్రి
నెనరునీలాపనిందలు నీధ్రుజూడ

Tuesday, June 5, 2018

రతిమూలముసర్వధర్మరక్షణకుభువిన్

అతివా! వింటివె యీయది
రతిమూలముసర్వధర్మరక్షణకుభువిన్
 గతితప్పనివిధముగనది
సతిపతులకునుండునెడలజగతికిమేలౌ

"చంద్రునిలోని లేడి తినసాగెను ధారుణిపై తృణంబులన్"

"చంద్రునిలోని లేడి తినసాగెను ధారుణిపై తృణంబులన్"
చంద్రునిపైనలేడియటచావలిగడ్డినిమేయుటేమి,యా
చంద్రుడుచూడగాగ్రహముశంబరమయ్యదిజంతువేగదా
చంద్రునిపైనలేడియది సంభవ మెట్లగుజింతజేయగన్

Monday, June 4, 2018

చంద్రునిలో,లేడితినెనుజగతినిదృణమున్

సంద్రముగలదని యందురు
చంద్రునిలో,లేడితినెనుజగతినిదృణమున్
చింద్రముగజేసికొనుచును
మంద్రంబుగబ్రేవుమనుచుమర్త్యునివోలెన్.

Sunday, June 3, 2018

"పుంస్త్వము లేని భర్త యవుఁబో కొమరున్ సతి గాంచె నెట్లొకో"

"పుంస్త్వము లేని భర్త యవుఁబో కొమరున్ సతి గాంచె నెట్లొకో"
పుంస్త్వములేకపోయిననుబుత్రులనొందగవచ్చునెట్లనన్
 బుంస్త్వమువానివీర్యమునుబొందుగబంపగ గర్భమందునన్
బుంస్త్వమువానివోలెయికబుత్రులబొందగ వీలుగల్గుసూ

పుంస్త్వములేనట్టిభర్త పుత్రుంగాంచెన్

పుంస్త్వములేదనివగవకు
పుంస్త్వములేకుండయికనుబుత్రులగనగ
న్బుంస్త్వపుమందులు గలుగుట
పుంస్త్వములేనట్టిభర్త పుత్రుంగాంచెన్

శునకమ్మయ్యెనువిష్ణుదేవుడుసుర స్తోమంబుకీర్తింపగన్

వినగానయ్యెనువింతగామిగులదావిష్ణుండుమారన్బళా
శునకమ్మయ్యెనువిష్ణుదేవుడుసుర స్తోమంబుకీర్తింపగన్
కనగాలేదుగనెచ్చటయ్యదిలరాకాచంద్రుపైసాక్షిగా
వినుమావిష్ణువునెత్తుదానెపుడువేవేషంబునిత్యంబుసూ

Saturday, June 2, 2018

ఠఢీముళఐ

వినుమా శంకర! యీయది
వినరానివివినుచునుంటివివిధపువార్తల్
కనివిని యెఱుగని దీయది
శునకమ్మయ్యెనుమురారిసురలునుతింపన్

Friday, June 1, 2018

wtuol.

కాయముదూలగానపుడుకాలికినూపురతాడనంబయౌ
"రాయలు కేలఁ దాల్చెఁ జెలి రమ్యపదంబుల నూపురమ్ములన్
సోయగముండుచోనటులెసూపనిచేయగనిచ్చగింతురే
యాయతరీతినిన్వగలునందగజేతురుపూరుషాళియున్

sfj.cym

సోయగము చెన్నుమీరగ
రాయలుకేలన్ధరించెరమణి పదముల
న్నీయవనినిదాసోహ
మ్మయెగానికజింతజేయనార్యా!నిఃజమా?

Wednesday, May 30, 2018

ryk

"రక్తముఁ ద్రాగెదన్ జెలియ రమ్మని పిల్చెఁ బ్రియుండు ప్రేమతో"
రక్తముద్రాగునాబళిర రాక్షసజాతిని జన్మనొందెనా?
రక్తముదానుద్రాగునటరమ్మనిపిల్చుటచూడగాజెలిన్
రక్తినివారలొండురులురాలునుదేలిన వారలేసుమా

sjmm

శక్తుడనే?నీకునీయ
రక్తము,ద్రాగెదనుచెలియరమ్మనెబ్రియుడే
భక్తినిదెచ్చిన పాలను
రక్తినిజేకూర్చినట్టిరమ్యపు రుచులన్

Tuesday, May 29, 2018

అయ్యొసుకవీశ్వరాాాాగడుపయ్యెనెట్లు

"అయ్యొ సుకవీశ్వరా గడు పయ్యె నెట్లు
లింగమార్పిడి యయ్యెనా?లేమవోలె
నట్లు జరుగుచో తప్పద య్యదియమీకు
సంగ మఫలితమేగద సత్కవివర!

Monday, May 28, 2018

eyib

అర్చకుడానతీయగనునాయతరీతినిభక్తిశ్రధ్ధల
న్నర్చనజేసెరాత్రిసమయమ్మునభక్తుడు,భానుబింబము
న్నర్చనజేయుచోజలమునంజలిబోయుచుజారవోయగ
న్నేర్చెడుభాస్కరుండిలను,నీయునుసంపదనెల్లవారికిన్

Sunday, May 27, 2018

tuolmm


అర్చకుబనుపునగుడిలో
నర్చించెనురాత్రిభక్తుడాదిత్యునొగి
న్నర్చనజేసినభక్తిని
దీర్చునుమనవాంఛలన్నితీరికతోడన్ మిచ్చుగా భువిన్

ఛజీనుశుక్షక్ష

పాపా! కాలునుమూతియ
దీపమ్మునుముద్దిడ,సుదతీసుఖమబ్బున్
 మాపటివేళల గలిసిన
నేపుగదాయింటిసతినినిచ్చనుదోడన్

djoln

ఎలుక వధించె నేనుఁగు నహీనబలంబున విక్రమించుచు
న్నెలుకవధించుటాగజ మునెక్కడనైననుజూచితేరిలన్
 కలనునగంటివేయదియెకాకినినేనుగునేగురించియా
కలవరపాటుజెందుటకుకారణమేదిలచెప్పుమాయికన్

Saturday, May 26, 2018

ఎలుకయెకడువిక్రమించియేనుగుజంపెన్

ఉలిలో సగమును గొఱికెను
నెలుకయెకడువిక్రమించి,యేనుగుజంపె
న్జలపతి పాపను గరమున
నలవోకగనెత్తిపైకి యవనింద్రోసిన్

dhmbds

కోతలుగోయునాజనుని కోతలరాయుడుగాగనెంచియు
న్ఖ్యాతినిగన్నవీరుడెవడన్నపుడుత్తరునేదలంచెద
న్భూతలమందునన్వెదుకబూరుషుడెవ్వడుగానరాడుగా
తాతలనాటియుండియునుదాబలుకిట్టులువారలుండిరే

Friday, May 25, 2018

chmkచేయలేకున్నమఱినేను జేయుదునని
గొప్పలెన్నియోచెప్పునా గుంటవాని
గొప్పదనమునుగూరిచి చెప్పునపుడు
వీరుడెవడన్ననుత్తరుపేరుదలతు

sgjm.jlm

"పితృ వాక్పాలన మొక్కటే సుతునిఁ బాపిన్ జేయు నెల్లప్పుడున్"
"పితృ వాక్పాలన మొక్కటే సుతునిఁ బాపిన్ జేయదెప్పుడున్సూ
సతులన్గూడిననప్పుడున్గలుగుబాశంబున్వెలార్చుచున్
పతులంబట్లనుగాకయాసుతునిపాపంబంతపుణ్యంబెగా

Thursday, May 24, 2018

పాాాాాధణంంమ

తప్పిదంబులు సేయంగ దండ్రి పిలువ
పాపియగు సుతుడుపితృవాక్పాలనమున
దూరముంచగాదగునార్య!దురితుడయిన
దండ్రి నెల్లవేళలయందు తక్షణంబ

du..lnfb

అందియునందరానిదగునందమె విందొసగున్గదాసఖా
యందముజూడగామనముహర్షమునొందుచుజూరగొందుమా
యందమునందరానిదయి యారడివెట్టినవిందులేవియు
న్బొందకజీవితంబికనుమోడునువారినయట్లయుండుసూ

Wednesday, May 23, 2018

అందియందనియందమేవిందొసంగు


అందియందనియందమేవిందొసంగు
నక్షరాలనిజముగదయదియమనకు
నందనటువంటిద్రాక్షకైయాశపడుట
నైజమేగదధరణినినరులకార్య!

Tuesday, May 22, 2018

న్యస్తాక్షరీ =రా -రా -పో -రా (భారతార్ధము )


రాచ మర్యాద లిత్తును రార దుష్ట!
రహిని జూపించి తివిగద రాతొడ నిట
మూడునాయువు నీదిరా పోరునందు
కాచు కొనుముర ప్రాణమ్ము రాక్షసుండ!

 

Monday, May 21, 2018

నన్నయతిక్కనాదులె ఘనంబని మెచ్చిరి నాకవిత్వమున్నన్నయ కంటెముందుగను నాచనసోమునిగారచించగ
న్నన్నువతోబఠించియవి యాదరమొప్పగ బల్కిరప్పుడీ
నన్నయతిక్కనాదులె ఘనంబని మెచ్చిరి నాకవిత్వము
న్మిన్నగు పండితుల్బలుక మేదురమందునభాగ్యమేకదా

నన్నయాదులు మెచ్చిరి నాకవితను

స్వప్న మందున జదువగ బద్యములను
నన్నయాదులు మెచ్చిరి నాకవితను
బాగు బాగుగ నున్నవి భావములును
ననుచు నాశీర్వదించిరి యార్య! నన్ను

ఆకాాశవాాాణి

తగవే తెచ్చును గొప్పకీర్తి  వసుధన్తథ్యంబు ముమ్మాటికిన్
తగవే తెచ్చెనుగొప్పకీర్తి నిజమేతాపాండుభూపాలుకు
న్దగవున్జేయగగృ ష్ణుడున్నెరప తాదాత్మ్యంబుతో మెలగ
న్బగయున్బెంచెను నాసుయోధనుడుదా పల్మారు దూషించుచున్
-----
పోచిరాజు సుబ్బారావు
చైతన్యపురి,హైదరాబాదు

Sunday, May 20, 2018

నరుడయిజన్మనెత్తెకరుణారహితుండగు ఫాలనేత్రుడేధరనుగనుంగొనంగనట దానవుసంహరణంబుకోసమై
నరుడయిజన్మనెత్తెకరుణారహితుండగు ఫాలనేత్రుడే
సురలును యక్షకిన్నెరలుసోయగమొప్పగ బల్కిరేగదా
హరహర!కావుమామమిట యారనిజోతుల నీకునిత్తుమా

నరుడయి జన్మించెఫాలనయనుండలుకన్

ధరరా వణుదును మాడగ
నరుడయి జన్మించెఫాలనయనుండలుక
న్నిరవుగ రాముని పేరున
సురలందరు జయముబలుకసుమములతోడన్

Saturday, May 19, 2018

మండూకము గర్భమందు, మనుజుడు పుట్టెన్

మెండుగ గ్రుడ్లను జూచితి
మండూకము గర్భమందు, మనుజుడు పుట్టె
న్నండము నుండియె తొలుతన
బిండముగా మార్చెపిదప పింగళుడార్యా!

Friday, May 18, 2018

దూరముగా జరింపకుడు ధూర్తులకుత్తములంద్యజింపుడీ


దూరముగా జరింపకుడు ధూర్తులకుత్తములంద్యజింపుడీ
దూరముగా వసించవలె ధూర్తుల కెప్పుడు లేనిచోధరన్
దీరని యాపదల్గలుగు దేరుకొనంగను సాధ్యమే యవి
న్నారయ మేలులేగలిగి హాయిగ జీవనమిత్తురుత్తముల్

దూరమున నుంచగ దగదు,ధూర్త జనుల


మాయ మాటల చేతను మభ్యపెట్టి
మంచి వారిని నెన్నడు మనకు కాక
దూరమున నుంచగ దగదు,ధూర్త జనుల
తోడి నెయ్యముగలిగించు గీడు మనకు

గజమునకున్జనించియొకగాడిదగంతులువేసెనెల్లెడన్


గజమునకున్జనించియొకగాడిదగంతులువేసెనెల్లెడ
న్నిజముగసంభవించెనట నీరజనాభునిగ్రామమందున
న్బ్రజలది చెప్పగావినిసభాసదులందరు మెప్పునొందుట
న్నజుడును నేర్చునే యిటులుగార్దభమున్జననంబురీతీనిన్

Thursday, May 17, 2018

గజమునకు ఖరమ్ము పుట్టి గంతులు వేసెన్


నిజమిది నమ్ముడు మీరలు
గజవరదుని బురము నందు గనబడె నిటుల
న్బజరంగ బలుని గృహమున
గజమునకు ఖరమ్ము పుట్టి గంతులు వేసెన్

Tuesday, May 15, 2018

ఆకాశవాణి

తరుగని గల్మషంబదియ తగ్గనిరీతిని నావరించుగా
తరువుల గూల్చినప్పుడెగదా,జగమందు సుఖంబు పెంపగు
న్విరివిగ జెట్లు నాటగను వేనకువేలుగ జీవకోటియు
న్నవిరళ సంతసంబులు,నయాచిత సంపద,గారవంబులున్

 

నాగుల ముద్దులాడె లలనామణి యాత్మవినోదకేళికై

నాగులుజూడనామెకట నమ్మిన బంటులె యౌటచేతనే
నాగుల ముద్దులాడె లలనామణి యాత్మవినోదకేళికై
నాగులు దేవతా సములు నమ్మిన వారిని గాచునంచుసూ
నాగుల బూజసేతురుగనారిజనంబులుశ్రధ్ధతోనిలన్

skmmనాగుల బంధము నామెకు
బాగుగనే నుండుకతన భయమది లేక
న్వేగమెపోవుచు నుండెడు
నాగుల ముద్దాడెను లలనామణి కేళిన్

Monday, May 14, 2018

euv

తలచగవేంకటేశ్వరునిదర్శనభాగ్యములేనిదైనయా
"మలముఁ గనంగ ముక్తి కదె మార్గముఁ జూపును భక్తకోటికిన్
వలదురసందియంబికనుబావనమూర్తిని గన్నులారగా
దలపునలోనజూడుమికదన్మయమొందగస్వామిరూపమున్

eyk x

ఇలవేంకటరమణుందరి
గలుషితమగుమనసుతోడ గాంచగనేగ
న్నలిపిరి నాధునిగిరి,దిరు
మలమును గనినంత ముక్తిమార్గము దోఁచున్

Sunday, May 13, 2018

dil.

అబ్రాజి పురము వెళ్ళిన
నాబ్రహ్మముఫోనుజేసి యాలిని నడుగ
న్నబ్రమయనిదలచక,దన
కో,బ్రాతెమ్మనెనుభార్య కోరిక లెసగన్

Saturday, May 12, 2018

ahl

తమమది యెక్కువైధరణి దాగనిపించును జంద్రుఢెప్పుడు
న్నమవసరోజు,పూర్ణశశియబ్బురమైకనుపించె నింగిపై
నమలపు గాంతి తోడను వియచ్చరమంతయు నిండునట్లుగా
విమల మనస్కు లందరును వేగమె జూడుడు వింతయీయదిన్

dhkl

తమమది యెక్కువ యుండును
అమవస దినమందు, చంద్రుఁ డగుపడె నింగి
న్నమలపు గాంతిని నింపుచు
విమలాకాశంబునందు వీక్షణ జేయన్

wyin

చర్చను నట్టహాసముగ సంబర మాయదిసాగుచుండగా
చర్చకు సంధ్య వార్చుటకుసాయబు పోయెను  సత్వరంబుగన్
 చర్చను నాలయంబునను శాస్త్రము బట్టి యు దైవప్రార్ధనల్
 యర్చనధూపదీపములు హారతు లయ్యెడనిత్తురేసుమా

Friday, May 11, 2018

చర్చి లోసంధ్యవార్చెనుసాయబయ్య

అన్నిమతముల సారము మిన్న యనుచు
కులము మతములు వేరను గొనక యెపుడు
దైవమొక్కడే యనుచును దలచి మదిని
చర్చి లోసంధ్యవార్చెనుసాయబయ్య

dgjll

అల్లదె శీతలీకరణ యంత్రముబెట్టుట కారణంబుగా
జల్లదనంబునిచ్చెనుకృశానుడు,వేసవిమండుటెండల
న్నుల్లముహాయినొందునిక నూర్పులు దగ్గును  మంచిగానగు
న్నెల్లరు పొందుడీ సుఖము నింటిని జేయుచు శీతలంబుగాన్

Thursday, May 10, 2018

eullm

శీతలమునిచ్చు యంత్రమ్ము  చిన్నదైన
చల్లదనమిచ్చెనగ్నివేసగివెలుగుల
నుష్ణ తాపమ్ము భరియించ ఋషులకైన
వశము కాదునెంతగవనవాసులైన

Wednesday, May 9, 2018

kfj

మసన మందున మాత్రమే మందిరాగ
శవముఁ గాల్చెదరు, గుడిలో శివముఁ గోరి
భక్తి యుతముగ గావింతు భవుని గూర్చి
గోత్ర నామాల తోడను నాత్రముగను

జడ పద్యాాాలు

అతివల కందము బెంచును
సతతమునాద్రాచువోలె  సాగెడు జడయు
న్మితిమీరిన పొడవునయది
గతితప్పక నుండునెడల గారవముజడా!

కొప్పున ముడివేతురునిను
గొప్పున ముడివేసిపూలు కోమలు లరయ
న్నిప్పుడ యప్పుడ యనకను
నెప్పుడు నిను జూచుచుండ్రు నిష్టముగజడా!

రచన-పోచిరాజు సుబ్బారావు

Tuesday, May 8, 2018

shkl

సరిగనుభూమి లెక్కలుసుసాధ్యముకాకయువారి పల్లెకున్
కరణము వద్దు మా కనెడు కాలము వచ్చె నిదేమి వింతయో"
యరకొరయైన యోచనను నచ్చటి పౌరుల జీవనంబ
యెరుగమునెట్టులుండునికయెవ్వరుజెప్పగలేరుగాభువిన్

wtukm

అరకొరభాషను గలుగుట
సరసముగా వ్రాయకాక చదువగ రాక
న్నిరవున్గానిదియీవ్యా
కరణము వద్దనుచుఁ జెప్పు కాలము వచ్చెన్"

sfhjk

విలసిత పాండి తీమహిమ బేషరతన్విలసిల్లగామదిన్
"కలుషమతుల్ దురాత్ముల కకారణ మిత్రులు గారె సత్కవుల్"
కలతలులేక యుండగ సకారణ కావ్యపుసారబోధనల్
లలితపదంబులొయ్యన సరాగముతోడనుసైయనంగుగా

Monday, May 7, 2018

sykk

లలనల సౌందర్యంబును
నలవోకగ జెప్పునట్టి యాశుక వివరుల్
విలసిత సత్కవి వరులయి
కలుషాత్ముల కెల్ల కవు లకారణమిత్రుల్

etin

నీతినివీడకుండగను నేమము తోడను బుణ్యకార్యముల్
కాతర మేమియున్బడక కాంతల కెల్లను జేయుచుండునో
నాతని మేటివానిగను నంచితరీతిని మెచ్చుకోవని
ర్భీతినిముందుకేగిననెప్రీతి జగద్విజయమ్ము దక్కురా

etjn

నీతిని విడనాడకయవి
నీతిని నిల దరుము కొట్టు నియమము గలడో
యాతడు జీవిత మునని
ర్భీతిన్మున్ముందుకేగ విజయము గల్గున్

Saturday, May 5, 2018

wyj

సాహంకారులుగౌరవు
లాహవరంగంబునందు హతునిగ జేయన్
 మోహమునొందక యునుసం
దేహము విడనాడిచూడు ధీరత్వమునన్

wtujn

భవునిది యాఙ్ఞలేనిదిల బామరునైనను  జీమకుట్టదే
యవనికిబూర్తిగా దనదు  నగ్రసుతుండె విభుండె యంచుభూ
ధవుని దురూహలేసుతునధర్మపుజావుకు మూలమయ్యెడి
న్నవగత మయ్యెగా ప్రభు నహమ్ము ను డంభముమత్సరంబులుల్

Friday, May 4, 2018

dhlp

నలుగు పిండి తోడ నటరాజ సుతుఁజేసి
తనకు రక్ష యుంచ వాని నంత
శివుడు రాగ యడ్దు జెప్పగా ఖండించె
ధవుడె కారకుండు  తనయు మృతికి

Thursday, May 3, 2018

చఝీఞుశూాాా

చీకటిలోపలన్ వెదుకఁ జిక్కును వస్తుచయంబు దప్పకన్"
చక్కగ జెప్పిరార్యులిట సాధ్యముగానిదిలేదుగానిలన్
చీకటి బోవగాదివియ చిమ్మును గాంతిని వెల్తురయ్యెడన్
మక్కువతోడరాగమరి మంచిగ గన్పడు వస్తుసంపదల్

wadgjk

చీకటికి దివ్వె జూపిన
జీకటులే బోయి వెలుగు జిమ్మును, నచట
న్జీకటి మాటే యుండక
చీకటిలో వస్తుచయముచిక్కును వెదకన్

Wednesday, May 2, 2018

sfhkl

నాలుగు రెండు నయ్యెనట నల్లనివాని కదేమి చిత్రమో"
నాలుగు వేదము ల్ధరణి  నమ్ముము రెండుగ మారెనేగదా
వీలుగ బాఠకుల్జదువవేమరు సారులు భారతమ్ము నన్
లాలిత సోయగంబయిన రాముని బాల్యము, వీరగాధలన్
గేలమువేయగా దెలిసె గృష్ణుడు రెండిట నుండెనేయనిన్

agkl

నాల్గు రెండయ్యె నట నల్ల నయ్యకౌర
నల్లనయ్యకే కాదార్య! నరులకెల్ల
గలియు తరుణాన నగునట కరము లవియ
యిరువు రివియగు నాలుగు  రెండు గాను

Tuesday, May 1, 2018

dgjkl

ఙ్ఞానము నీయగ గురువులు
మానంబునుదొలగజేసి మహనీయుడుగా
వానినిజేయ,నహమునకు
"హానిం జేయకయె యెటుల నాచార్యుఁ డగున్"

xgio

ఒక్కడు బోవగా నిటలి యొండొరులేరినిసంప్రదించకే
యక్కడ మంచిగా జదువు నాయతరీతిని సాగుకోరికన్
 మిక్కుటమైన ప్రేముడిని,మీరక హద్దులు నిండు భక్తితోన్
 మ్రొక్కెను  బతివ్రతాసూనుడుాపూజ్యులు తండ్రులకెల్ల భక్తితోన్

Monday, April 30, 2018

wtuk

పెద్ద చదువుల కొఱకునై  పేరి శాస్త్రి
పితరు డాదిగా గలయట్టి ,పెద్దలైన
తండ్రులకు మ్రొక్కెను  పతివ్రతా సుతుండు
దాను బోవుచు నమెరికా తదియ నాడు

Sunday, April 29, 2018

దత్తపది

వినుము మామాయ్య! కాదుత్త వియవి కావు
నాదు మాటలు,రణమున నరుడు విల్లు
నెత్తకుండగ జేయంగ నీశు తరమె?
తేరు గరి టెక్కెములగని శత్రువులట
నారి కొంచెంబు సారించ నభము జేరు

Saturday, April 28, 2018

ఆకాాాశవాాాణి

తలపువ్వుల్వికసించి నప్పుడెగదా ధన్యత్వమీజన్మకు
న్నలయాపార్వతి శంకరున్నెపుడు బాహాటంబుగాప్రేముడి
న్భలపుష్పాదులతోడ నిత్యమునుదాబ్రార్ధించగా నాతడు
న్భలమున్నీయగదానుగాసతికి నాప్రాంతంబుదర్శించెగా
-------
పోచిరాజు సుబ్బారావు
హైదరాబాదు

శ్రీరాాాము

ఒౌరా! యేమని నుడివిరి?
శ్రీరాముడు శివునిజంపెసీతకు సుతుడై
శ్రీరాముడుమాశివుడును
గారే? యిలనేకరూపుగలిగిన వారల్

Friday, April 27, 2018

dhkll

అతివలు దాముమారగ సహాయక ద్రవ్య పదార్ధసంపదన్
 బతులుగభామలయ్యెడనభర్తలుగాగనుమారగోరగన్
 సతిసతి క్రీడసల్పగ మగసంతు జనించెను మెచ్చి రెల్లరున్
 పతిసతులిట్లుమార్పులను భావనజేయుట వింతయేగదా

సతిసతిక్రీడింప పురుష సంతతి గల్గెన్

ప్రతిదినము వీలుకుదరక
సతమతమగుచుండ నిన్న సమయము దొరకన్
 బతినామంబున  బరగెడు
సతి,సతిక్రీడింపబురుష సంతతి గల్గెన్

న్దల్లికి దాళిగట్టిన నుదారుని దాశరధిన్దలంచెదన్

అల్లదె యామహామహుని నాత్మదలంచెదనెల్లవేళల
న్దల్లికి దాళిగట్టిన నుదారుని దాశరధిన్దలంచెదన్
 విల్లునుజేతబూనుచును వైరిజనంబుల మీదకేగగా
నెల్లరు భీతినొం దుచును నిండ్లను వీడుచుబాఱి పోదురే

Thursday, April 26, 2018

తల్లికిందాళి గట్టెను దాశరధియె

శివుని వింటిని విఱిచియ శేష సభికు
లచ్చె రువునొంద జేసెను నాక్షణమున
పూల హారము తోడను  చెలులు రాగ
దివ్య వేదిక సాక్షిగ భవ్య సీత
తల్లికిందాళి గట్టెను దాశరధియె

Tuesday, April 24, 2018

పొలమును దున్నగనె,పుత్రిపుట్టుటయెటులో

ఇలజానకి పుట్టెనుగద
పొలమును దున్నగనె,పుత్రిపుట్టుటయెటులో
యలయా బ్రహ్మయె యెఱుగును
దెలియంగా రాదుసుమ్మి తిరుమలరాయా!

పెండ్లి శుభాకాంక్షలు

పెండ్లి దినమౌట యీరోజు భీష్ము డిచ్చు
నాయురారోగ్య సంపద లమిత ముగను
జిరము వర్ధిల్లు గావుత! సిరులతోడ
నందు కొనుచునా దీవన లార్యులార!


Monday, April 23, 2018

రమ! కౌపీనము ధరించువాడె ధనికుడౌ

మమకారంబును వదలుచు
రమ! కౌపీనము ధరించువాడె ధనికుడౌ
నమలినమనసున వేమన
కుమతులదాజేరకుండ గోచిని బెట్టెన్

పుట్టజొచ్చె గరుడుడు,పాములకు జడిసి

సర్పములనెల్ల దినుటకు సమయ మెఱిగి
పుట్టజొచ్చె గరుడుడు,పాములకు జడిసి
పారివచ్చితిమటనుండి పరుగు లిడుచు
పాములనగను నేరికి భయముగాదె!

Sunday, April 22, 2018

వరకౌపీనముదాల్చువాడుకద,సంపన్నుండు దర్కించినన్

అరయన్వేమనయోగి దానెపుడుబాహాటంబుగా గోచినే
ధరియించున్గద మానవా! తెలియుమో ధాత్రిన్సదా యాతడే
వరకౌపీనముదాల్చువాడుకద,సంపన్నుండు దర్కించిన
న్నిరవు న్నొప్పగ నెప్పుడున్ధనము వర్షించున్నతండే యిలన్

Friday, April 20, 2018

రాక్షసులెల్లరు జదివిరి రామాయణమున్

రాక్షస వంశపు శత్రువు
రాక్షసుడగు రావణుండ లంకేశుండే
రక్షకుడే రాము డనుచు
రాక్షసులెల్లరు  జదివిరి రామాయణమున్

శివపుత్రుడు,మఱది యగును శ్రీనాధునకున్

కవివర! వినుమా ,గణపతి
శివపుత్రుడు,మఱది యగును శ్రీనాధునకు
న్బవమానసుతుడు వలలుడె
యవనిన్దానిష్టుడగుచునాప్తుడునగుచున్

Thursday, April 19, 2018

తారాధిపుభీతి,నబ్ధిదాగెనణువునన్

కారడవుల దాగెనుగపి
తారాధిపుభీతి,నబ్ధిదాగెనణువునన్
న్నౌరా దుర్యోధనుడే
పారుచువడి భీతినొంది వలలుని వలనన్

Wednesday, April 18, 2018

రంభనుగూడిసుతనుగనెరాజర్షి వెసన్

జంభారి యాఙ్ఞ మేరకు
దంభముతోమేనకమ్మ తాఋషి జేరన్
రంభోరురువులుగలయా
రంభనుగూడిసుతనుగనెరాజర్షి వెసన్

Monday, April 16, 2018

భార మంతయు నతనిపై వైచి యుంటి

మాట యింకను రాలేదు నోటి  నుండి
యెపుడు వచ్చునో దెలియదు నించు కైన
నేమి జేయగ నెంచెనో నీశు నన్ను
భార మంతయు నతనిపై వైచి యుంటి

పూలధరింప నిష్టపడు ముగ్ధలులోకమునందు నుండురే

పూలధరింప నిష్టపడు ముగ్ధలులోకమునందు నుండురే
మాలలుగ్రుచ్చియున్మగువ మాడున నందుననలంకరించుగా
బూలను జాలమందిలను బ్రోగుగ జేసియు నమ్ముకొందురే
పూలల బంధమున్నరయ పూర్వసు భాషిణు లాకళింతురే

Sunday, April 15, 2018

పూలను ధరియింపగోరు పొలతులు గలరే

బాలా! సందియ మీయది
పూలను ధరియింపగోరు పొలతులు గలరే
పూలన నిష్టము కాదా?
మాలలుగా గ్రుచ్చ శిరపు మండన మౌనున్

ఆకాాశవాణి

అతిసా రంబులు వచ్చునా నరుని యాయాసంబువోలెన్సముల్
 యతిసాంగత్యములేని పద్యములె,విద్యాదేవి వాద్యశ్రుతుల్
 సతమున్వీణలు మ్రోగగా గరము నాశాపూరితంబయ్యుదా
శ్రుతిగా నొందుచు నెల్లవేళలిల దాసోహమ్మనంగావలెన్

Saturday, April 14, 2018

కాంతకు మ్రొక్కినన్గలుగు గామిత సంపద లెల్ల శీఘ్రమే

సాంతము భక్తితోడ నిల సద్గుణ భూషితు ,భక్తపాలుశ్రీ
కాంతకు మ్రొక్కినన్గలుగు గామిత సంపద లెల్ల శీఘ్రమే
చింతల దీర్చువాడుభువి శ్రీకర ధాముడు సత్యదేవునే
స్వాంతము నందునన్నిలిపి సాదర మొప్పగ బూజజేయుమా

కాంతకు మ్రొక్కంగ గలుగు గామిత ఫలముల్

శాంతము సహనము గలుగుచు
సాంతము గడు భక్తితోడ శంభుని గొలువ
న్గ్రాంతులు వెదజల్లెడుశ్రీ
కాంతకు మ్రొక్కంగ గలుగు గామిత ఫలముల్

న్వినుమా యయ్యది వారికి న్నగును నెవ్వేళన్బటాపంచలే

వినయంబొప్పుచు నింతులన్గనగ నెవ్వేళన్బ్రవర్తించుమా
మునికిన్నేర్వగనొప్పురాజవదనా! మోహంపు బధ్ధుల్దమిన్
 దనివిందీరగ జూతురేసతతమెత్తరిన్సుఖంబున్దగ
న్వినుమా యయ్యది వారికి న్నగును నెవ్వేళన్బటాపంచలే

Friday, April 13, 2018

మిన్నునకున్రాకుండజేయ మేనకనంపెన్

పనిగొని విశ్వామిత్రుని
మునికిన్నేర్పంగనొప్పుమోహపు బుధ్ధు
ల్నొనరెడు నాతని తపమును
మిన్నునకున్రాకుండజేయ  మేనకనంపెన్

Thursday, April 12, 2018

రణముజేయనికవికె పరాభవమ్ము

పద్య మయ్యది వ్రాసియు భావమువివ
రణముజేయనికవికె పరాభవమ్ము
ప్రాస,యతులును,గణములు భావములవి
సరిగ యుండుచో మెత్తురు సత్కవులిల

Wednesday, April 11, 2018

సరస మాడగ తగవు కృష్ణా! ముకుందా!

కన్నె పిల్లల తోడను  గలను నైన
సరస మాడగ తగవు కృష్ణా! ముకుందా!
వారి గాపాడు దుష్టుల బారి నుండి
యార్త రక్షకు డవుగాన  నడుగు చుంటి

Tuesday, April 10, 2018

పండుగ నాడుకూడ గనబ్రాతమగండెలభించెనయ్యయో

పండుగ నాడుకూడ గనబ్రాతమగండెలభించెనయ్యయో
పండుగ నాటికో మగడు పండుగకానిది నమ్ములందున
న్నండకుగానొకండు ధర నాయతరీతిని నుండయిష్టమో
రండల కిష్టమో యటుల ,రాక్షస జాతికి జెంది యుందురే

పండుగ నాడును లభించెబ్రాతమగండే

అండగ నుండుట కొరకై
పండునునే బోలినట్టి పతియే దొరకన్
 మొండిగ బలుకుట న్యాయమె?
పండుగ నాడును లభించెబ్రాతమగండే

న్నొక్కడు నొక్కడే మరియు నొక్కడు నొక్కడె యొక్కడొక్కడే

అక్కట యేమనంగనగు నాస్తులనన్నియు గూడబెట్టిన
న్నొక్కడు నొక్కడే మరియు నొక్కడు నొక్కడె యొక్కడొక్కడే
యెక్కుచుబోవుగా నపుడ యేడగు కట్లును నుండగా దగన్
 లెక్కలు సూచి యాయముడు లెంకను జేయును నుంట పాపమున్

Monday, April 9, 2018

డొక్కడొక్కడెమరియొక్కడొక్కడొకడె

రావణాదుల దునుమాడె రహిని రాము
డొక్కడొక్కడెమరియొక్కడొక్కడొకడె
సత్యమిద్దియ వలదింక సందియంబు
పేరు గాంచెను జగదేక వీరు డనుచు

ఆకాశవాణి

తెగువన్జూపుచుక్రొత్తనాయకులకేయో టిచ్చిగెల్పించగ
 న్నగుబాటంబుగ బాలనన్గడుపుచున్నాశంబె ధ్యేయంబుగా
మగువల్బాధను నొందుచుండ భువిలో మానమ్ముగోల్పోవగ
న్బగలే వెన్నెల నాట్యమాడ విరిసెన్బర్వమ్ము లెన్నో మహిన్


Sunday, April 8, 2018

కోతులు కవులెల్లరనుచు గోకిల కూసెన్

కోతులు గుంపుగ నేర్పడి
ప్రీతిని శ్రీరామ యనుచు బ్రేమగ బలుకన్
 గోతుల పధ్ధతి జూచియు
కోతులు కవులెల్లరనుచు గోకిల కూసెన్

Saturday, April 7, 2018

బయట పడితిని నాస్పిట ల్బారి నుండి

పూర్వ జన్మపు సుకృతముల్వరలు కతన
బయట పడితిని నాస్పిట ల్బారి నుండి
కాలు డీయగ బ్రాణముల్గనిక రించి
చూడ గలిగితి జగమును సుజను లార!

Wednesday, March 21, 2018

దుగ్ధపయోధి మధ్యమున దుమ్ములు రేగె నదేమి చిత్రమో"

దుగ్ధపయోధి మధ్యమున దుమ్ములు రేగె నదేమి చిత్రమో"
స్నిగ్ధమ నంబుతో నరయనేదియు గాదుగనబ్బురమ్మహో
దుగ్ధము జిల్కగా వెడలె దోరము గామృత జీవరాసులే
దగ్ధము లైపయో ధినట తోరముగాగను రేగెదు మ్ములున్

ఏమి పాపము జేసితి నేమొ కాని

ఏమి పాపము జేసితి నేమొ కాని
యాసు పత్రిబా లయితిని నక్క టకట
యెన్ని మందులు ,సూదుల నెన్నతరమె!
వేడు కొందును గావంగ విశ్వ విభుని

"దుగ్ధసాగరమున రేగె దుమ్ములెన్నొ

దేవ దానవు లిరువురు దీక్షతోడ
నమృత ముకొరకు పాలసం ద్రమును జిలుక
"దుగ్ధసాగరమున రేగె దుమ్ములెన్నొ
కల్ప వృక్షము లాదిగా గాకయికను

Tuesday, March 20, 2018

కోడిని బ్రాహ్మణుం డొకఁడు గోరి భుజించె జనుల్ నుతింపఁగన్"

కోడిని బ్రాహ్మణుం డొకఁడు గోరి భుజించె జనుల్ నుతింపఁగన్"
వేడుక యాయెగా నదియవేవురి నోటను ,పాడియే వినన్
 కోడియ మాంసహా రముగ,కూడుగ జేయుట  ధర్మమా ? కనన్
 కోడిని  బ్రాహ్మణే తరులు గోరుచు తిందురు సత్యమే గదా!

కోడిని నొక బాపనయ్య కోరి భుజించెన్"

మాడునకేదోలోపము
వాడుకలోమిగులరాగవైద్యులు సెప్పన్
 జేడియతావండీ యగ
కోడిని నొక బాపనయ్య కోరి భుజించెన్"

Monday, March 19, 2018

దేవుఁడు చనుదెంచె నిటకు దీవెన లిమ్మా"

కావలిలో నుద్యోగము
పావనుడారంగనాధుభజియించుటకున్
దేవుళ్ళమ్మా! నాపతి
దేవుఁడు చనుదెంచె నిటకు దీవెన లిమ్మా"

Sunday, March 18, 2018

dhk

అర్ధ సహితపు పద్యమ్ము జదువ దెలిసె
తెలియ నటువంటి పదములుచాలయుండె
మారు మూలనగలయట్టి మాండలికపు
పదముల నేనేరితెచ్చు మహితుడవుగదా

టడఝణ

పతియగు రాఘవ నాయుడు
ప్రతిదినమును మందు కొట్టి పరుషము లాడ
న్సతియగు లక్ష్మీకాంతము
పతినే మనసారనమ్మి  బాధలనొందెన్

జఝణుణధ

ఓవి ళంబి వత్స రంబ!జయ మునీకు
మనువునొందుదిలను మనుజులైన
మాక ష్టముల లెల్లపరిమార్చి ్మేలు నిమ్ము
మాడి సెంబరుండు మమతపంచి
వంద నంబు లిచ్చు వందలాది

ఛజీణూవ

ఓవి ళంబి వత్స రంబ!జయ మగుగాక
మాక ష్టముల లెల్లపరిమార్చి మేలు నిమ్ము
మాడి సెంబరుండు మమత పంచి
వంద నంబు లిచ్చు వందలాది

Wednesday, March 14, 2018

ఠఝీనుై

బంభర వేణియున్మరియుబాదపపుష్పపు సౌకుమార్యమున్
దంభము లేశమాత్రమయినదానొడగూడకయుండునా
రంభను బెండ్లియాడె రఘురాముఁడు తానటు సీత మెచ్చఁగన్
శంభుని జాపమున్విరుగసారెనులాగ ఫెళ్ళనంగగన్

fjkk

డింభక! నలకూబరుడే
రంభనుబెండ్లాడెను,రఘురాముఁడు ప్రీతిన్"
శంభుని ధనువును విరిచియు
రంభయు,సీతమ్మసతిని రహిచే పట్టెన్

Tuesday, March 13, 2018

చడుముశ

సుందరియేడ్వసాగెనటజోరుగవచ్చినశీతలంబుచే
నందమునాశనమ్మయినదంచు,గడున్ముదమందెనాతియే
యందముదానుగాదనకుసంభవమౌటకునెంతయోమది
న్నందమె కాదెయింతులకునాహ్లదమొందగ జేయునీనిలన్

తదీముక్షళమంచుపడుటవలనమామిడికాయలు
రాల,వండిపెట్టెరమణిరుచిగ
పప్పు చేసి పతికి పరమసం తసముగ
బేవుమనగ తినెను బ్రీతితోడ

చఝీనశళ

సుందరిమిగులన్వగచెను
నందముచెడిపోయెననుచు,నతివయెమురిసె
న్నందముగలదాననగుచు
నందమెకదమనిషిమిగులనాకర్షింపన్

Monday, March 12, 2018

చఝుమూళ

పావనియైనసీతనటపాపుడుక్రూరుడునెత్తుబోయెనా
రావణుడంతరాముడయిరావణుజంపెరణమ్మునందునన్
 బావనమైనవంశమునబ్రాభవమొందియుమేరువీరుగన్
 బేర్వడిభూతలంబునలవేయివిధంబుల గీర్తినొందెగా

ఠఢఞశ

ఆవనవాసికిశత్రువు
రావణుడే,రాముడగుచు రావణుజంపెన్
 శ్రీవిభుడేనరుడైభువి
బావని యాసీతకొరకు ప్రమదులు మెచ్చన్

Saturday, March 10, 2018

టజీణువూహ

ఆజిని కౌరవుల్మరియుపాండవులెల్లరు మార్కొనంగగా
రాజుగనొప్పుదుష్టకురురాజు రణంబునజంపె భీమునిన్
 మాజవరాలులేపగ నుమాపటివేళనుగన్నయీకలన్
 శ్రీజకుజెప్పగావినుచుజెప్పుమ యింకను వింతలన్ననెన్

ఠఢీనుశ

తోయజాక్షి!వినుము దుష్టుడా కురురాజు
భీకరముగజంపెభీమసేను
ననుచుగలను గంటి యచ్చెరు వాయెను
నెట్లువచ్చెనట్లు నిద్దినమున

Friday, March 9, 2018

జూదమాడువారు సుజనవరులనుచు

జూదమాడువారు సుజనవరులనుచు
గవివరేణ్యులిడుటకాదుమంచి
జూదమాడువారుశుంఠలు,వారిని
దరికిజేరనీయుతలపు వలదు

జూదమునాడువారుసరసుల్ సుజనుల్ గదలోకమందునన్

జూదమునాడువారుసరసుల్ సుజనుల్ గదలోకమందునన్
 జూదమునాడువారలిలసౌమ్యులవోలెను నుందురేయిలన్ ?
మోదమునీయరెన్నటికిని ముఖ్యజనంబులు,దోటివారికిన్
 జూదమునాడువారలనుజొప్పడనీయకదూరముంచుమా

Thursday, March 8, 2018

రవిచెప్పెను విష్ణుకధలు రంజిల్లజనుల్

భవబంధము విడనాడిన
దివిజస్థానంబుగలుగు దిరముగననుచు
న్నవిరళపదజాలముతో
రవిచెప్పెను విష్ణుకధలు రంజిల్లజనుల్

Wednesday, March 7, 2018

హనుమంతుడు లంకకేగి యసువులబాసెన్

వినుటకు బాధగ నుండెను
హనుమంతుడు లంకకేగి యసువులబాసెన్
 హనుమంతుడుచంపెనుగద
కనుచుండగరాక్షసాదిఖలులనుననిలోన్

Tuesday, March 6, 2018

చీమయె ముద్దులాడె నల శీతమయూఖుని జిత్ర మయ్యెడిన్

ఏమని జెప్ప నోపునిక నీకలి కాలమునందు జూ డగా
చీమయె ముద్దులాడె నల శీతమయూఖుని జిత్ర మయ్యెడిన్
భామరొ  దీనిఁజూడగను బాపు య గీచె ను  నట్లుగా జుమీ
చీమల రూపమున్దనరె శీత మయూఖుడు  రోహిణుల్ నటన్

చీమ ముద్దాడె జంద్రుని జిత్రముగను

చీమ ముద్దాడె జంద్రుని జిత్రముగను
బాపు గీచిన చిత్రము భళిర యనుచు
దేలియాడిరి సంతోష ధేనయందు
చూచు వారలా చిత్రంపు చోద్యమునకు

Monday, March 5, 2018

వాసిగ గౌరికాత్మజుడుబ్రహ్మయనంగుడుశౌరికల్లుడౌ

శ్రీసతి లచ్చిమాతకునుశ్రీకరధాముడు విష్ణుమూర్తికిన్
 భాసురమౌ విధానమున బ్రాహ్మణవర్యులుబెండ్లిజేయగా
వాసిగ గౌరికాత్మజుడుబ్రహ్మయనంగుడుశౌరికల్లుడౌ
యాసమవర్తియున్మిగులనార్ద్రతభావమువిల్లసిల్లగన్
   సేసనబ్రాలనన్నిడగశీర్షముపైననువచ్చియుండిరే

గౌరికాత్మజుండు,కమలభవుడుస్కంద నామ కుండు శతపత్ర శకటుండు
గౌరికాత్మజుండు,కమలభవుడు
జగపు సృష్టి కర్త,శారదాదేవికి
భర్త,పరమ పూజ్యు డార్య! మనకు

Sunday, March 4, 2018

dolmవీతభయంబుతోడరవి వేవురి సాయముబొందకుండగన్
మాతకుతమ్ముడైనరఘు మామయపంచగనత్తరిన్గన
న్నాతని పంపకాలు కడుయాతన బెట్టెను గ్రామవాసులన్
బాతగ నుండుచిహ్నములుమారుచు గ్రొత్తవికన్పడచ్చటన్

కాలు,కష్ట పెట్టె గ్రామజనులచెప్పినట్లుచేయడెప్పుడు మాపాన
కాలు,కష్ట పెట్టె గ్రామజనుల
జిలిపితనము బాటు చేష్టల తోడను
నొకరి పైననొకరి నుసిరి గొల్పి
ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

Saturday, March 3, 2018

వచ్చె నుగాదిపర్వమిల, భాద్రపదాన చిగుళ్ళు వేయగన్

అచ్చపు జీకటిన్ బడిన నార్తుల బాధలు దీర్ వచ్చె
నుగాదిపర్వమిల, భాద్రపదాన చిగుళ్ళు వేయగన్చగా ననన్
జెచ్చెర బాలికామణులు శీఘ్రము గాదమ పుస్తకంబుల
న్నిచ్చలు దైవసన్నిధిని నెమ్మిని బెట్టుచు బూజసేతురే

fkl.


నిజమిది నమ్ముడు మీరలు
గజవరదుని బురము నందు గనబడె నిటుల
న్బజరంగ బలుని గృహమున
గజమునకు ఖరమ్ము పుట్టి గంతులు వేసెన్

భారతాజిలోగర్ణుండు పార్ధు జంపె

కర్ణుడెవరిని జంపెను గమల!యనుచు
బాఠశాలలో ప్రశ్నించ బదులు సెప్పె
భారతాజిలోగర్ణుండు పార్ధు జంపె
గాదు  పార్ధుడు చంపెను కర్ణు డనిని
దెలిసి కొనుమమ్మ యియ్యది బేల!నీవు

Friday, March 2, 2018

మేమియు నిక జాలి లేద ?యీనా పైన

ప్రేమను గట్టితి నాలయ
మేమియు నిక జాలి లేద ?యీనా పైన
న్నేమీ యిడుమలు సెప్పుమ !
రామా ! నీచే  ఘటిల్లె ప్రార భ్ధమ్ముల్

న్నల్లుడు పుత్రుడున్మగడు నయ్యెను దానొకరుండె చిత్రమే

అల్లదె సోమరాజుగృహమందునబంధముజూడరాశికి
న్నల్లుడు పుత్రుడున్మగడు నయ్యెను దానొకరుండె చిత్రమే
యుల్లము సంతసం బడగ నూరునువాడయు దద్దరిల్లగా
నెల్లరుజూచుచుండగనునిద్దరునొక్కటి యయ్యెరేసుమా

Thursday, March 1, 2018

నల్లుడుమగడయ్యె, నొకడె యది చిత్రంబే

ఉల్లము నందుండిన మే
నల్లుడుమగడయ్యె, నొకడె యది చిత్రంబే
యల్లా యాశిసు లిచ్చెను
నల్లరి మల్లరిగదిరుగు నామనిచెలికిన్

Wednesday, February 28, 2018

మసియొనర్చెను,శంకరున్ మన్మధుండు

పూలబాణుని ,గోపాన పురహరుండు
మసియొనర్చెను,శంకరున్ మన్మధుండు
విరహ వంతుని జేసెను వేసి శరము
నంగ హీనుని ధాటికి నాగ గలరె?

Tuesday, February 27, 2018

నిత్యముగావలెన్ మనకు నెమ్మదిగల్గ సమస్య మిత్రమా!

నిత్యముగావలెన్ మనకు నెమ్మదిగల్గ సమస్య మిత్రమా!
సత్య ము సామి!మీ పలుకు సైయని యందును నీదు మాటకు
న్భత్యము లేకపోయినను  బాధను నొందను గాని శంకరా!
నిత్యము లేనిచో నదియ నెమ్మది యుండదు నాదుబుర్రయున్

నిత్యము గావలెసమస్య నెమ్మదిగలుగ

సత్యము బలికితి రార్యులు
నిత్యము గావలెసమస్య నెమ్మదిగలుగ
న్నిత్యము శంకర గురుసాం
గత్యముతోనుండుకతనకవిగానైతిన్

Monday, February 26, 2018

న్బిన్నలుపెద్దలేగిరట భీష్ముని పెండ్లిని జూడవేడుక

అన్నగరాజుదాబిలువ హర్షముతోడన వేగిరంబుగ
న్బిన్నలుపెద్దలేగిరట భీష్ముని పెండ్లిని జూడవేడుక
న్నన్నువబార్వతీ పతికి నామెకు గానుకగానిడన్నతు
ల్బన్నుగ వారలిత్తురిక బ్రాభవ మొందగసంపదల్సుమా

వెడలి రెల్ల భీష్ము పెండ్లి జూడ

గిరిజ పెండ్లి కొఱకు   గిరిరాజు పిలువంగ
వెడలి రెల్ల భీష్ము పెండ్లి జూడ
నాది  దంపతులిక  నానంద మొందుచు
నిత్తు రన్ని సిరులు భక్తులకిల


Sunday, February 25, 2018

న్నిందల మోపి పిమ్మటనునెమ్మిని మెచ్చెను మేలుగోరుచు

బందిగ దాను జైలువడ బాధను నొందుట కారణంబున
న్గొందల మందిడెందమున  గోపన రాముడు మౌనముంటకు
న్నిందల మోపి పిమ్మటనునెమ్మిని మెచ్చెను మేలుగోరుచు
న్నందరి వోలెకాక రఘురాముడు దైవపుటంశమౌటయే

ఆకాశవాణి

బేల విశుద్ధ రూపవతి ప్రేమప్రపూర్ణవిలాసవర్తి శ్రీ.,                బాలను హేమచంద్రుడట బాహువశీకృతమూర్తిజేయగా., కోలను మన్మధుండటుల కూరిమితూపులవేయ నా  ప్రహా., రాలను పూలుబూసినవి రమ్య సుగంధములన్ వెలార్చుచున్

నింద లన్మోపి మేల్గోరి నెమ్మి మెచ్చె

ప్రతిదినమ్మును బూజింతుభక్తితోడ
నరటి పండ్లును బత్తాయి యన్నితెచ్చి
యార గింపును జేతును నయిన నన్ను
దయను జూడవు కారణ మయ్య! యేమి?
యాది పురుషుడ వైనట్టి యాదిదేవ!
యందుకొనుమయ్య నాయొక్క వందనములు
నింద లన్మోపి మేల్గోరి నెమ్మి మెచ్చె

26 th january

•Its is not enough to celebrate a single day as a Republic day
•Its not enough to remember those thousands of people who laid their lives for the sake of this day
•Its just not enough to praise the country on a single day and questioning rest of the "What country am I living in" with regards to the roads and garbage..
• I don't think it's the duty of the single person to make a India but a collective duty of all to do so...."UNITY IS THE STRENGTH"
•Be proud of the country that brought up you since your childhood, feed you like a mother and it's diverse cultures....
●Be proud its religions , Justice , Liberty , Fraternity and equality
●I am an Indian and I am proud of its varied heritage....salute those thousands of  people along with the one on the borders who are fighting for the country till their breath to make us sleep at Nights
              Jai Hind🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

ఆకాశవాణి

ఆలయ మందుజూడగను హాయిని గొల్పెడులేతవైనకీ
రాలను బూలుబూచినవి,రమ్యసుగంధములన్ వెలార్చుచున్
బాలశశాంకునిన్ దనరుపచ్చనితెల్లని పూలతోపులే
యాలయ ప్రాంగణంబునవిరాజిలుచుండెను జూడుమాసఖీ!

Saturday, February 24, 2018

ఆకాశవాణి


రాలనుబూలు బూచినవి రమ్యసుగంధములన్వెలార్చుచున్
రాలనుబూలుపూయుటన రాలపయిందగ బూలుచెక్కుటే 
 పూలవి వాసనల్ననగపొందికయేర్పడునట్లుగాగదా
రాలను బూలుచెక్కగను రమ్యపుకాంతులు చిందునేగదా

సంసారికి లేనిచింత సన్యాసికగున్

కంసారిని మదిదలపక
హింసలనేజేయుచుండి యిడుముల  నిడుచున్ 
 సంసారులు సుఖముండగ
సంసారికి లేనిచింత సన్యాసికగున్

జీతములేనికొల్వులనిసీయనువారలుగూడనుందురే

జీతము లేకయే సతులు  జీవిత మంతయు సంతు గూర్చియ
ప్రీతిని ధారవోయుదురుప్రేమకు సాటిది లేదుగా భువిన్
జింతనుజేయగామదికి చెందునుసంతస మట్టి వారికిన్
జీతములేనికొల్వులనిసీయనువారలుగూడనుందురే

జీతము లేనట్టి కొలువిసీయన దగునే

జీతము లేకనె తల్లులు
బ్రీతిగనేసా కుదురుగ బిల్లలనెపుడున్
 మాతల వేతన లేమికి
జీతము లేనట్టి కొలువిసీయన దగునే

Thursday, February 22, 2018

రారమ్మని పిలిచె సీత,రాధా లోలున్

శ్రీరాముని మదిదలచుచు
రారమ్మని పిలిచె సీత,రాధా లోలున్
 మీరనిభక్తిని గొలిచిన
దీరని సంపదలనిచ్చు దేవర! మనకున్

లెక్కయె యెక్కువైనపుడులేదుగదాసుఖమెంతమాత్రమున్

అక్కర లేకపోయినను నర్ధము జూడగ బిచ్చిచేష్టలు
న్నెక్కువగా గనంబడును నెల్లజనాళిహృదంతరాళలో
చిక్కులుగల్గుచున్మదికిచేటును హానిని గల్గజేయునే
లెక్కయె యెక్కువైనపుడులేదుగదాసుఖమెంతమాత్రమున్

లెక్క యెక్కువైన లేదుసు ఖమనుట

చాలినంత ధనము సమకూర్చు  కొనినచో
బ్రదుక వచ్చు సుఖపు బ్రదుకె యిలను
లెక్క యెక్కువైన లేదుసు ఖమనుట
యక్షరాల నిజమె యార్య! యదియ

Tuesday, February 20, 2018

పుత్రోత్సాహమ్ము పొంగు బోగాలమునన్పుత్రుని వినయము నడవడి
మిత్రులతో మెలగువిధము మైమరపించన్
బుత్రుని పధ్ధతి దెలియుత
పుత్రోత్సాహమ్ము పొంగు బోగాలమునన్

Monday, February 19, 2018

పతిసరసమ్ములాడ సతి పర్వులువెట్టె నదేమీ చిత్రమో

సతియనునామె యెప్పుడును సాధ్వియ యైనను నేలకోమరిన్
పతిసరసమ్ములాడ సతి పర్వులువెట్టె నదేమీ చిత్రమో
మితముగ గాక గట్టిగ మమేకముగాగను జేయనాపనిన్
సతులగు వారలెవ్వరునుసత్కవి వర్యుడ! యొప్పరెచ్చటన్

పతిసరసము లాడగసతి పరువులువెట్టెన్పతియైన సిగ్గుచేతను
పతిసరసము లాడగసతి పరువులువెట్టెన్
మితిమీరిన సరసములను
సతులెవ్వరు నొప్పుకొనరు సత్కవి వర్యా!

రాముని పుత్రుడర్జునుడురావణుగెల్చె రణాంగణమ్మునన్

రాముని పుత్రుడర్జునుడురావణుగెల్చె రణాంగణమ్మునన్
  రాముడు చంపగాననిని రావణు మీరలుపల్కుటిట్లుగా
నేమని జెప్పనోపుదునునీతరుణిన్మరిపార్ధుడుండెనే
నేమియు లేడుగానరయ యీయుగ మందున నెచ్చటన్ సుమా

Sunday, February 18, 2018

రామునిసుతుడర్జునుండురావణు గెలిచెన్

ఏమీ వింతగ బలికిరి?
రామునిసుతుడర్జునుండురావణు గెలిచెన్
 రాముని సుతుడర్జునుడా?
సామీ! లవకుశలుగాదె సలక్షణముగా

ఆకాశవాణి


విషముసుధామయంబనుచువేల్పులుదెల్పిరిమానవాళికి
న్విషమునుగూర్చిదెల్పుటనువిడ్డురమయ్యెనువిన్నవారికీ
విషయము దేవతాదులునుబేర్మినిజెప్పుటసంభవంబయే
వకుళ!సుధామయంబనుటపధ్ధతికాదుగనీవిషంబునున్

విషముసుధామయంబనుచువేల్పులుదెల్పిరిమానవాళికిన్

విషమయమైననీరమునువీక్షణజేసిచలించి మానవుల్
విషమునుజిమ్ముకాళియునివేడుకలంచుభయంబునందగా
విషముహరింపకృష్ణుడలవేదఫణాలననాట్యమాడగా
విషముసుధామయంబనుచువేల్పులుదెల్పిరిమానవాళికిన్

Saturday, February 17, 2018

దుష్టసుయోధనున్ వలచిద్రోవదిపెండిలి యాడె వేడుకన్


దుష్టసుయోధనున్ వలచిద్రోవదిపెండిలి యాడె వేడుకన్
దుష్టుని బెండ్లి యాడగను ద్రోవదివెర్రిదె? మీరెజెప్పుడీ
యిష్టము తోడనే కరము నిచ్చెను పాండవు లైదుమందికిన్
ద్రష్టలు సంతసంబలర రాణిగ నయ్యెను వారికిన్జుమీ

దుష్ట దుర్యోధనుని భార్య ,ద్రోవదిగదా

భానుమతియను సాధ్వియే వాసుదేవ!
దుష్ట దుర్యోధనుని భార్య ,ద్రోవదిగదా
మత్స్య యంత్రమ్ము గొట్టిన మనుజ విభుని
భార్య యయ్యెను సభికులు ప్రమద మలర

ఆకాశవాణివిషముసుధామయంబనుచువేల్పులుదెల్పిరిమానవాళికి
న్విషమునుగూర్చిదెల్పుటనువిడ్డురమయ్యెనువిన్నవారికీ
విషయము దేవతాదులునుబేర్మినిజెప్పుటసంభవంబయే
వకుళ!సుధామయంబనుటపధ్ధతికాదుగనీవిషంబునున్

*శివ తాండవ స్తోత్రం*జటాకటాహ సంభ్రమ భ్రమన్నిలింప నిర్ఝరీ
విలోల వీచివల్లరీ విరాజమాన మూర్ధని
ధగ ద్ధగ ద్ధగ జ్జ్వలల్లలాట పట్టపావకే
కిశోరచంద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ

ధరాధరేంద్ర నందినీ విలాస బంధుబంధుర
స్ఫురద్దిగంత సంతతి ప్రమోద మానమానసే
కృపాకటాక్ష ధోరణీ నిరుద్ధ దుర్ధరాపది
క్వచిద్దిగంబరే మనో వినోదమేతు వస్తుని

జటా భుజంగ పింగళ స్ఫురత్ఫణా మణిప్రభా
కదంబ కుంకుమ ద్రవ ప్రలిప్త దిగ్వధూముఖే
మదాన్ధ సిన్ధుర స్ఫురత్త్వ గుత్తరీయ మేదురే
మనో వినోద మద్భుతం బిభర్తు భూత భర్తరి

సహస్ర లోచన ప్రభృత్య శేషలేఖ శేఖర
ప్రసూన ధూళి ధోరణీ విధూస రాంఘ్రి పీఠభూః
భుజంగ రాజమాలయా నిబద్ధ జాటజూటక
శ్రియై చిరాయ జాయతాం చకోరబంధు శేఖరః

లలాట చత్వరజ్వల ద్ధనంజయ స్ఫులింగభా
నిపీత పంచ సాయకం నమన్నిలింప నాయకమ్
సుధా మయూఖ లేఖయా విరాజ మాన శేఖరం
మహా కపాలి సంపదే శిరోజటాల మస్తు నః

కరాల ఫాల పట్టికా ధగ ద్ధగ ద్ధగ జ్జ్వల
ద్ధనంజయా హుతీకృత ప్రచండ పంచ సాయకే
ధరా ధరేన్ద్ర నందినీ కుచాగ్ర చిత్ర పత్రక
ప్రకల్పనైక శిల్పిని త్రిలోచనే మతిర్మమ

నవీన మేఘ మండలీ నిరుద్ధ దుర్ధర స్ఫురత్
కుహూ నిశీథి నీతమః ప్రబంధ బంధు కన్ధరః
నిలింప నిర్ఝరీ ధరస్తనోతు కృత్తి సిన్ధురః
కళా నిధాన బంధురః శ్రియం జగద్ధురంధరః

ప్రఫుల్ల నీల పంకజ ప్రపంచకాలి మచ్ఛటా
విడంబి కంఠ కంథరా రుచి ప్రబద్ధ కందరమ్
స్మరచ్ఛిదం పురచ్ఛిదం భవచ్ఛిదం మఖచ్ఛిదం
గజచ్ఛిదాంద కచ్ఛిదం తమంత కచ్ఛిదం భజే

అగర్వ సర్వ మంగళా కళా కదంబ మంజరీ
రస ప్రవాహ మాధురీ విజృంభణా మధువ్రతమ్
స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మఖాంతకం
గజాంత కాంత కాంతకం తమంత కాంతకం భజే

జయత్వ దభ్ర విభ్రమ భ్రమద్ భుజంగ మస్తురః
ధగ ధగ ద్వినిర్గమత్ కరాళ ఫాల హవ్యవాట్
ధిమి ద్ధిమి ద్ధిమి ధ్వనన్ మృదంగ తుంగ మంగళ
ధ్వని క్రమ ప్రవర్తిత ప్రచండ తాండవః శివః

దృషద్వి చిత్ర తల్పయోర్ భుజంగ మౌక్తిక స్రజోర్
గరిష్ఠ రత్న లోష్ఠయోః సుహృద్వి పక్ష పక్షయోః
తృణార వింద చక్షుషోః ప్రజా మహీ మహేంద్రయోః
సమం ప్రవర్తయః మనః కదా సదాశివం భజే

కదా నిలింప నిర్ఝరీ నికుంజ కోటరే వసన్
విముక్త దుర్మతిః సదా శిరఃస్థ మంజలిం వహన్
విముక్త లోల లోచనో లలాట ఫాల లగ్నకః
శివేతి మంత్ర ముచ్చరన్ సదా సుఖీ భవామ్యహమ్

ఇమం హి నిత్యమేవ ముక్త ముత్తమోత్తమం స్తవం
పఠన్ స్మరన్ భృవన్నరో విశుద్ధి మేతి సంతతమ్
హరే గురౌ సుభక్తిమాశు యాతి నాన్యథా గతిం
విమోహనం హి దేహినాం సుశంకరస్య చింతనమ్

పూజావసాన సమయే దశవక్త్ర గీతం యః
శంభు పూజనమిదం పఠతి ప్రదోషే
తస్య స్థిరాం రథ గజేంద్ర తురంగ యుక్తాం
లక్ష్మీం సదైవ సుముఖిం ప్రదదాతి శంభుః

                    - రావణ బ్రహ్మ
        గానం   - యస్ పి బాల సుబ్రహ్మణ్యం

వాక్శుద్ధికీ వాక్సిద్ధికీ ఇవిగో నాల్గు పద్యాలు !టటకిట టట్టకిట్టటట కిట్టటటట్ట టకిట్టటట్టకి
ట్టటకిట టట్టకిట్టట కిటట్టట టోన్ముఖటంకృతి స్ఫుటో
త్కటపటహాదినిస్వన  వియత్తలదిక్తటతాటితార్భటో
ద్భట పటుతాండవాటన, "ట"కారనుత బసవేశ పాహిమాం!

డమరుగజాత డండడమృడండ
మృడండ మృడండ మృండమృం
డమృణ మృడండడండ మృణడండడ
డండ మృడం డమృం డమృం
డమృణ మృడండడంకృతి
విడంబిత ఘూ(ghoo)ర్ణిత విస్ఫురజ్జగ
త్ర్పమథన తాండవాటన
"డ"కారనుత బసవేశ పాహిమాం!

ఢణ ఢణ ఢం మృఢం మృఢణఢం
మృణఢంమృణ ఢంఢణోద్ధణం
ధణనటన త్వదీయడమరూత్థ
మదార్భట ఢంకృతి ప్రజృం
భణ త్రుటితాభ్రతార గణరాజ
దినేశముఖగ్రహప్రఘ(gha)ర్
క్షణగుణతాండవాటన
"ఢ"కారనుత బసవేశ పాహిమాం!

ణణ్మృణ ణణ్మృణ ణ్మృ ణణ ణణ్మృణ
ణ ణ్మృణ ణణ్మృణ ణ్మృణ
ణ్ణ ణ్మృణ నృత్త్వదీయసుఖ
విక్రమ జృంభణ సంచలన్నభో
ణ్ణ ణ్మృణ ది క్క్వణ ణ్మృణణ
ణణ్మృణ ణణ్మృణ ణణ్మృణ స్వన
ణ్ణ ణ్మృణ తాండవాటన
"ణ"కారనుత బసవేశ పాహిమాం!

                                 -మహాకవి శ్రీ పాల్కురికి సోమనాథుడు
                                    "అక్షరాంకపద్యముల" నుండి సేకరణ.

ఈ నాలుగు పద్యాలు మొదటి ప్రయత్నంలోనే తప్పులు లేకుండా చదువగలిగితే మీరు ఉత్తములు.ఓ నాలుగు సార్లు ప్రయత్నించి తప్పులు లేకుండా చదువగలిగితే మధ్యములు. ఎన్ని సార్లు ప్రయత్నించినా తప్పులు లేకుండా చదువలేకపోతున్నారంటే మీరిక ఈజన్మలో తెలుగుభాషను స్పష్టంగా స్వచ్ఛంగా మాట్లాడలేరని హెచ్చరించేవారు మా గురుదేవులు.మీరు కూడా ఓసారి చదవండి.మీ పిల్లలతో వీటిని చదివించండి.మీరందరూ "ఉత్తమ"స్థానంలోనే నిలబడాలని మా కోరిక. (శ్రీశివయోగపీఠం)

న్నెంతయొనంచునెంచితినియింతియయే యని మీరలెంతురే

చింతన జేయుటెట్లొయనిజింతన జేయగనీదు మాటయు
న్జింతలుబాపి నేనిపుడు శ్రీలను నిచ్చెడులక్ష్మినేభళా
సంతసమొందుచున్నడుగ జాలని సంపద లీయనత్తరి
న్నెంతయొనంచునెంచితినియింతియయే యని మీరలెంతురే

Friday, February 16, 2018

నెంతయో యనుకొంటి మీరింతెయంద్రు

ఇంటి యవసరములకుగా నీయగోర
వేయి మాత్రమే యిత్తునునిందువదన!
ననుచు బలుకగ నోసామి! యట్లె యనుచు
నెంతయో యనుకొంటి మీరింతెయంద్రు

pedda raja

[28/01, 6:58 a.m.] Peddaraja: 💐💐💐💐 *Good Morning.*
To be happy in life, we have to be tolerant and happy about the wellbeing of the others.
*Have a wonderful day.* 💐💐💐💐
[29/01, 6:25 a.m.] Peddaraja: 💐💐💐💐 Life itself teaches us all the lessons we need to have a happy, healthy and spiritually comfortable life which cannot be taught or propagated by any preachers through PRABACHAN.

Good morning... 💐💐💐💐
[30/01, 6:37 a.m.] Peddaraja: 💐💐💐💐 Try is a small word that can make a big difference in our life. If we try, we only Risk Failure, But, if we don't try, we Ensure Failure ..... 🌞..... *good morning* 💐💐💐💐
[31/01, 5:57 p.m.] Peddaraja: Biggest Environmental Joke:

A small ATM room having two ACs and 3 tube-lights, working 24 hours, is asking me not to print receipt to save environment.. 😂
[01/02, 5:43 a.m.] Peddaraja: 💐💐💐💐 Lovely Thing to learn from Water.
Adjust yourself in every Situation and in any shape.
But Most importantly, Always find out your Own Way to FLOW...
Good Morning 🙏 💐💐💐💐
[03/02, 6:26 a.m.] Peddaraja: 💐💐💐💐 An apology and forgiveness are two sides of a coin.
When we hurt others we must apologize.
When others hurt us we must forgive.

The key to happiness lies in the hands of one who is strong enough to do both.           

🌻Good Morning 🌻 💐💐💐💐
[05/02, 6:53 a.m.] Peddaraja: 💐💐💐💐 If God answers your prayer,
He's increasing your Faith.
If he delays,
He's increasing your patience.
If he doesn't answer,
He knows you can handle it.
*Good morning* 💐💐💐💐
[06/02, 6:35 a.m.] Peddaraja: 💐💐💐💐 Good people are like Diamonds, they should not be tested too much.
If they are hit hard, they will not break but slip away from your hand.

Good Morning 😊🌹🌻😊 💐💐💐💐
[08/02, 6:28 a.m.] Peddaraja: 💐💐💐💐 *Good morning.*
If you want something you never had before you have to act and do something extraordinary you never have done before. 
*Have a wonderful day.* 💐💐💐💐
[09/02, 7:15 a.m.] Peddaraja: 💐💐💐💐 The heart is the only machine that works without any rest for years.
Keep it happy always,
whether it is yours or others.

Good morning🙏 💐💐💐💐
[10/02, 7:00 a.m.] Peddaraja: 💐💐💐💐 Suprabatham 😊🙏

Good people are like street lights along the roads they don't make the distance short but they light up the path & make the walk easy & safe.                                           
Have a Blessed Saturday 🙏😊 💐💐💐💐
[12/02, 5:50 a.m.] Peddaraja: 💐💐💐💐 If you get tired Learn to Rest, Not to Quit.
- LORD BUDDHA -
Happy Morning. 💐💐💐💐
[13/02, 6:33 a.m.] Peddaraja: 💐💐💐💐 Every New Idea is a Joke
Until One Man Achieves it .....

And ......

Every New Thought is Silly,
Until One Believes It......
 
Life Is All About Learning From *Yesterday*, Living For *Today*, And Hoping For *Tomorrow* ...... 
                 
              *Good Morning* 💐💐💐💐
[14/02, 6:34 a.m.] Peddaraja: 💐💐💐💐 “There is no elevator to success, you have to take the stairs." Good morning & have a great day 💐💐💐💐
[15/02, 6:39 a.m.] Peddaraja: 💐💐💐💐 Future is not what we planned for tomorrow, Actually it is the result of what we do today. So do the best in present and You will definitely enjoy the future.

🙏Good morning🙏 💐💐💐💐
[16/02, 5:03 a.m.] Peddaraja: 🌹🌳🍁no millions can buy you time your loosing now so make use of it correctly tomorrow you may have millions but no time to spare🍁🌳🌹good morning🌹🌳🍁

Thursday, February 15, 2018

శారదయేబలింగొనెనుసర్వులవీతదయాంతరంగయైశారదనామకంబిలనుసాగరమొక్కటియుండనత్తరిన్
బారగవేగమైవరద పాకలుమొక్కలు చెట్లతోసహా
శారదయేబలింగొనెనుసర్వులవీతదయాంతరంగయై
యేరదియీయదయ్యదనుదేనినినైననుముంచునేగదా

శారదయే,బలిగొనెగదజనులెందరినోఆరయ చదువుల తల్లియ
శారదయే,బలిగొనెగదజనులెందరినో
వరదల మూలంబునవిను
శారద యుప్పొంగి మిగుల సరగున ముంచిన్

అవధాన విద్య - అవగాహన

అవధానంబదియొకకళ 
యవగాహన ,ధార యికను నాకర్షణముల్ 
కవనంబందున నుండిన 
భువనమునన్ బేరువ చ్చు   మురళీ కృష్ణా !

అనలమెసుమ్మిచల్లనమహాహిమశైలమువేడియీభువిన్

అనలమెసుమ్మిచల్లనమహాహిమశైలమువేడియీభువి
న్ననలముదాకుచోదెలియునార్యుడ!చల్లనయౌనొనుష్ణమో
వినుముహిమాద్రియెప్పుడునుభీకరశీతలవాయువేగదా
యనయమునగ్నియెప్పుడునునాయతవేడినిగల్గియుండుగా

 

Wednesday, February 14, 2018

ననలమ్మేసుమ్మి,చల్లనైనదియిలలో


వినుబడబాగ్నియునరయగ
ననలమ్మేసుమ్మి,చల్లనైనదియిలలో
ననురాగపుటమ్మమనసె
యనయముశీతాద్రియటులెయద్రిజకంటెన్

Tuesday, February 13, 2018

దారముపైనవ్రాలెనుగదామకరందముగ్రోలదుమ్మెదల్

మీరలురాగదేయిటకుమీరునుజూడగరామనాధ!మం
దారముపైనవ్రాలెనుగదామకరందముగ్రోలదుమ్మెదల్
దారవిజంటజంటగటతారసియుండుటజూడగాభళా
మీరనిసంతసంబులనుమేమిపుడిచ్చటపొందుచుంటిమే

దారముపైవ్రాలెదేటిత్రాగగమధువుటున్

ఔరా చూడుమయటమం
దారముపైవ్రాలెదేటిత్రాగగమధువు
న్నారగ ద్రాగినమధువును
భూరుహపున్శాఖపైనపుట్టగబెట్టున్ 

Monday, February 12, 2018

న్యస్తాక్షరి----శి-వ-రా-త్రిక్షేమములనీయనిరతముశివునిగురిచి
భక్తిమీరగగొలిచెదవరదభవుని
రండిమీరలుశుచితోడరాత్రికిమరి
దీవనలలందుకొనగనుద్రిపురహరుని

కందిశంకరయ్యకనులగాంచితినీపూటకందిశంక
రయ్యగారిముఖాముఖియయినభాష
ణమ్ముయూట్యూబునందున,నిమ్ముసాగె
వారిప్రతిభనుగూర్చినబలుకులెన్నొ

Sunday, February 11, 2018

తెలుగు వెలుగు

శంకరార్యుల బ్లాగున సముచితులగు 
కవివ రేణ్యులు దమదమ కవనములను 
పొందు పఱచుచు నుండిరి  ప్రౌ ఢముగను 
వారి రచనలు సక్కగ బత్రిక యగు 
తెలుగు వెలుగున వెలుగుత ! దినముదినము

ననృతమ్ములు బల్కు వాడె యారాధ్యుo డౌ

మానము ప్రాణము పెండ్లిన
ననృతమ్ములు బల్కు వాడె యారాధ్యుo డౌ
వినుమిది పెద్దల మాటగ
ననృతము లేబలుక వచ్చు నాపద లందున్

మీసములన్గనంగగలమేయికమేదినినెందుగాంచినన్

భాసురమైనభామలునుబావనమూర్తులునైననున్భళా
మీసములన్గనంగగలమేయికమేదినినెందుగాంచినన్
 మీ,సములన్గనన్వశమెమేదురమందునశంకరార్యుడా
యీసహపాటికిన్గరుణనీయగవేడుమ శంకరున్దగన్

Saturday, February 10, 2018

మీసములన్ గనగలమెమేదినియందున్

ఆసలమయమీలోకమె
యాసలులేనట్టినరుడెయగుపడడెచట
న్నాసలపల్లకివీడిన
మీసములన్ గనగలమెమేదినియందున్

ఆకాశవాణి3

వేకువనుండి లోకుల ప్రవీణతనెంచక లోపరాశులే,             నాకగు ముఖ్యమంచని యనైతికరీతిని గోలచేయుచున్, కేకలువెట్టి లోకమునగీర్తిగడింపగ జూచువారికిన్,       కాకులపాట కమ్మన-పికమ్ములపాట కఠోరమయ్యెడున్

ఆకాశవాణి2

వ్యాకులమున్ శిరోభరమపాయము తప్పక  దెచ్చిపెట్టుగా,     కాకులపాట-కమ్మన పికమ్ములపాట-కఠోరమయ్యెడున్, భీకరగార్దభంబుల విభేదపు సారవిహీనగాత్రముల్, శ్రీకరచిద్విలాస!రసచిన్మయ!కావుమ కోకిలమ్మలన్

ఆకాశ వాణి

కాకుల పాట కమ్మన పికమ్ముల పాట కఠో ర మయ్యెడిన్
కాకుల  పాటనున్  వినగ కంపర మొందును మేని యంతయున్
కాకుల పాటగా నగునె ? కావను గేకలు ,గోలయే గదా
కోకిల కూతలే వినగ గూరిమి గల్గుచు కమ్మనౌ సుమా

Friday, February 9, 2018

తెలుగునునేర్చుకొమ్మనుటతేలికనేర్చినగొల్వులి త్తురే

తెలుగునునేర్చుకొమ్మనుటతేలికనేర్చినగొల్వులి త్తురే
కొలువులులేకపోయిననుగోరికదీరగనేర్చుకోదగున్
గొలువులువచ్చుకొందరకుకోరినచోట్లకుగౌరవంబున్
దెలియుముదీనిభావమునుదేతలికొండలరావ!యిత్తరిన్

కొనుమనుచుబల్కదేలిక కొలువులేవి?దేవి!వినుమిది పరులకు తెలుగు నేర్చు
కొనుమనుచుబల్కదేలిక కొలువులేవి?
యాంగ్లభాషకుగలయట్టి యాదరణము
తెలుగుభాషకులేదుగా దెలుగునేల

గోమాత

గోమాతయొక్కమహిమలు
మీమా టలవలనదెలిసి మేమలరితిమే
 భూమాతవంటిదనుచును
గోమాతకుపూజసేయకోరికదీర్చున్

Thursday, February 8, 2018

సంకటములగూర్చువాడు.సంకర్షణుడే

సంకర్షణుడేజనులకు
సంకటములగూర్చువాడు.సంకర్షణుడే
సంకటములబాపునతడు
శంకరుడేదేనికైనజాలునుసుమ్మీ

అమ్మ

అమ్మ యొడిలోన గలయట్టి కమ్మదనము
నెందుజూచిన గనరాదుచంద్రవదన!
యమ్మ నాన్నలు మనకిల దైవసములు
నీదు ప్రేమను బంచుము నిరతమునిక

Wednesday, February 7, 2018

అ క్కా!యిటురమ్మని మగడాలిన్బిలిచెన్

ఇక్కడె యుండిరిపిల్లలు
నెక్కడనికవెదు కవలద యిప్పుడు మరి నీ
వె క్కడయుంటివి యోరమ
ణ క్కా!యిటురమ్మని మగడాలిన్బిలిచెన్

Tuesday, February 6, 2018

పల్లెటూరులయందునబారునదులుపల్లెటూరులయందునబారునదులు
పచ్చపొలములకిరవయ్యిపసిడిపండి
మార్చునూరును,శోభిల్లియేరుబ్రాల
బసిడిరంగునుబోలుచుభాసిలుగద

కాటుకగా ధరించె గద కంజ దళాయ నేత్ర ,కారమున్

ఘాట గు  లేపనంబునుట కంజపు లోచన నేత్ర శుద్ది కై
కాటుకగా ధరించె గద కంజ దళాయ నేత్ర ,కారమున్
మేటిగ వాడుచో  కనులు మీరని వేడికి నెఱ్ఱ బడ్డవై
మాటికి మాటికి న్నవియ మైకము  గల్గుచు మూయునో సుమా

Monday, February 5, 2018

కాటుకుగ ధరించె ,నింతి కారము నెలమి న్

సూటిగ  లేపనమును లత
కాటుకుగ ధరించె ,నింతి కారము నెలమి న్
ఘాటుగ నుండుట కొరకై
మేటిగనే  వేసియుండె మీరా జాస్మిన్

Sunday, February 4, 2018

దుర్మార్గముగాదుగురులదూషించినచో

వర్మా!దుష్టులశిక్షణ
దుర్మార్గముగాదుగురులదూషించినచో
ధర్మముజతికిలబడుచు
న్మర్మములేప్రబలమగును మర్త్యమునందున్

తద్దినమేశుభంబులిడుధారుణిలోనిజనాళికెప్పుడున్

ఎద్దినమందుసూర్యుడిలనింపుగగానబడంచునుందునో
తద్దినమేశుభంబులిడుధారుణిలోనిజనాళికెప్పుడున్ 
న్నిద్దియసత్యమే సరళ! యీశునినాఙ్ఞనుదాల్చియేసుమా
యద్దిననాయకుండిలకునారనిగాంతినినిచ్చుచుండెగా

Saturday, February 3, 2018

దద్దినమేశుభములొసగుధరణిజనులకున్

ఎద్దినముసూర్యుడగుపడు
దద్దినమేశుభములొసగుధరణిజనులకున్
న్నిద్దిరసత్యమునమ్ముము
మద్దులగోపాలకృష్ణ!మహనీయుండా!

Friday, February 2, 2018

యల్లా రామునకు పుత్రుడయ్యా శాస్త్రీ!

మల్లయ్య పలికె నిట్లని
యల్లా రామునకు పుత్రుడయ్యా శాస్త్రీ!
కల్లలను బలుక నెప్పుడు
నెల్లరకు న్జెప్పుమయ్య! యియ్యది యిపుడే

శస్త్ర చికిత్

శస్త్ర చికిత్స యయ్యది శంకరులకు
చక్క నగుగాక!శంభుని సత్కరుణను
నాయు రారోగ్య సంపద లధిక మగుచు
జీవ నంబును సాగుత! నవ్యతగను

Thursday, February 1, 2018

లక్ష్శణుబెండ్లియాడినదిరాజితసీతసకామయైభళా

లక్ష్శణుబెండ్లియాడినదిరాజితసీతసకామయైభళా
లక్ష్మణరావ!వింటెయిదిలక్ష్మణుతోడనబెండ్లియా?యయో
లక్ష్శిసమానురాలయినరాజితసీతనునట్లుగానన న్
బక్ష్మలులేకయుండగనుభస్మముగానగువారనేత్రముల్

లక్ష్శణుబెండ్లాడె ,సీతరాగాన్వితయై

లక్ష్శీ! యూర్మిళ యేగద
లక్ష్శణుబెండ్లాడె ,సీతరాగాన్వితయై
లక్ష్శణు భ్రాతగు రాముని
బక్ష్శల కాలంబులోనబరిణయ మాడెన్

హనుమంతుడు,పెండ్లియాడెనద్రి తనూజన్

వినుమా రామునిబంటుగ
హనుమంతుడు,పెండ్లియాడెనద్రి తనూజ
న్ననలముభ్రుకుటిని గలిగెడు
ననిరుధ్ధుడుప్రేమమీర న మరుల యెదుటన్

Tuesday, January 30, 2018

కాశీయాత్ర

కొడుకగు  కిరణును  గలుపు  కొనుచు
విజయ ,జామాత  లిరువురు  వెంట  రాగ
కాశి  కేగితి  విశ్వేశు  గనుట  కొఱకు
హాయి  గొలిపెను  పయనము   నందఱకును
-
కాశి కాపురమున  గ ను విందు  గావించె
కనక  మ యపు  దేహ  కాంతి  తోడ
యన్న పూర్ణ  తల్లి , య భయ మీ యంగను
భక్త  కోటి  కెల్ల రక్తి  నుండె .
-
చూసితి  దుర్గా  మాతను
జూసితి  మఱి  యాంజనేయు  జూసితి  గపులన్
జూసితి  వీణా ధారిని
జూసితి నే  గవల  మాత జూడ్కుల కింపౌ
-
విశ్వ  నాధుని   జూడంగ  వేల కొలది
భక్త  జనములు  వత్తురు  ప్రతి  దినమ్ము
వారి  నందర  బ్రోవను  వాస  ముండె
కాశి యందున  తిరముగ గాలు డచట
-
ఘాటు  లరువది నాలుగు  గలవు  సుమ్ము
నందు లోనన  మణి కర్ణి కాయు పట్టు
తాన  మాడిన దొలగును  దప్పు  లన్ని
కల్ల  కాదిది నిజమునే  బల్కు చుంటి
-
కాళ  భైరవ  దర్శన  కాంక్ష తోడ
పరుగు  పరుగున  బోవంగ  ప్రభువు  దరికి
సరిగ జూడంగ జాలము  జనము  మధ్య
ప్రణతు  లిడుదును నా కాళ  భైరవునకు .
-
చింతించ దగిన  విషయము
నంతా నిక  చెత్త యుండె  నా పుర మందున్
గుంతల  మాదిరె  వీధులు
నంతా  యా శివుని  లీల  లాహా  యరయన్
-
చీరల  విషయము జూసిన
బారమ యే  లేక యుండి  బహు  తేలికగా
నీరము తడిసిన  చెడక బె
నారసు  పటు  చీర  బోలు  నవ  వస్త్రము నున్ .
-
శివుని  యాజ్ఞ యు  లేనిచొ  చీమ యైన
కుట్ట డందురు  పండి తు లట్టు  లయ్యె
యాజ్ఞ గలుగగ  భర్గుని  యాత్మ  నుండి
వెళ్ళ గలిగితి మేముయా విభుని  దరికి .

పండ్ల యందున యాపిలు పండు మఱియు
నాకు కూరల యందున నలరు నట్టి
పాల కూరను వదిలితి బ్రమద మలర
దుంప లందున చిలగడ దుంప కూడ
కాశి యందున విడిచితి  గంగ లోన 

న్యస్తాక్షరం

సూర్యచంద్రులనడుమనజొచ్చుభూగ్ర
హమ్ము జంద్రుని నాబడునపుడు గేహ
మందు దేనినిదినరాద?యమ్మ వీణ
రంగు రంగుల చంద్రుని రాత్రి కనుము

ఉష నెల్లూరు

సకల శుభములు గలిగించు శంకరుండు
మరల జన్మమ్ము లేకుండు వరము నిచ్చి
వారి యాత్మకు శాంతిని బరగ జేసి
యీయ దగినట్టి ముక్తిని నిచ్చు గాక!

న్బూతు పురాణముం జదువఁ,, బుణ్యము దక్కుట తథ్య మీ భువిన్"

పాతకులౌదురేగదిల పావనులైననుఖచ్చితంబుగ
న్బూతు పురాణముం జదువఁ,, బుణ్యము దక్కుట తథ్య మీ భువిన్"
మాతనుదండ్రినిన్మిగులమానముతోడన జూచువారికిన్
బాతకమేమియున్దరికిభాస్కర! రాదనినేర్వుమాయికన్

Monday, January 29, 2018

శ్రీని వాసు

శ్రీని వాసుని బేరున దనరియిలను
చాక చక్యము తోడనసాటి జనుల
సరస సంభాష  ణలతోడ సంత సమును
గలుగ నటులుగ మాట్లాడుతెలివియుతుడు

బూతు పురాణమ్ముఁ జదువఁ, బుణ్యం బబ్బున్"

బూతులు దండిగ వచ్చును
బూతు పురాణమ్ముఁ జదువఁ, బుణ్యం బబ్బున్"
మాతాపితరుల గొలిచిన
బ్రాతఃకాలమునలేచి పదముల యొద్దన్

పూసపాటి వారు

దండమయావిశ్వంభర!
దండమయా వాసుదేవ! దండము కృష్ణా!
దండము జేతును నిరతము
బందములను బారద్రోలు బ్రదుకును నిమ్మా!

Sunday, January 28, 2018

ఆకాశవాణీ

రకరకమైన భావనల రమ్యనిగూఢపు మానసంబుతో .,    పకపక నవ్వులన్విసిరి భామతియై కనుచూపుతూపులం     జకచక వేయునా వర రసాన్విత భాసితమోహనాంగి"శ్యా మ"కరముబట్టినంత రసమంజులభావములుద్భవించవో.        

దుఃఖమె స్త్రీల కెల్లపుడు తుష్టినిఁ బుష్టిని శాంతి నిచ్చెడిన్"

దుఃఖమె స్త్రీల కెల్లపుడు తుష్టినిఁ బుష్టిని శాంతి నిచ్చెడిన్"
దుఃఖమునిచ్చునాసరళ! తుష్టినిపుష్టిని స్త్రీలకెప్పుడున్
  దుఃఖమునేరికైననిల దుష్టినినీయదు నానెరుంగుమా
దుఃఖమురాకయుండుటకు దుర్గనుగొల్వుముపూటపూటకున్

దుఃఖమే స్త్రీల కెల్లప్డు తుష్టి నిచ్చు"

స్వంత బిడ్డను గనులార సాకునపుడు
కలుగు సంతోషఝరిముందు కలుగ వేవి
బ్రసవ వేదన సమయాన వరలు నట్టి
దుఃఖమే స్త్రీల కెల్లప్డు తుష్టి నిచ్చు"

కీచకుఁ డైన ,సద్గురువు కీర్తి గడించు ధరిత్రిలోపలన్"

నీచునిగాదలంచియునునేర్పుననాతనిబారద్రోలుమా
కీచకుఁ డైన ,సద్గురువు కీర్తి గడించు ధరిత్రిలోపలన్"
వాచ్యపుభావనల్సరళభాషనుబోధనజేయుచుండుటన్
కీచకుడన్నవానికిలకీలక వృత్తినినీయగాదుగా

Saturday, January 27, 2018

కీచకుడైనట్టి గురువు, కీర్తి గడించున్

నీచకుడగు,శిక్షార్హుడు
కీచకుడైనట్టి గురువు, కీర్తి గడించున్
గాచుచునిరతము జనులను
సూచావాచాలుడవకశుధ్ధిగబలుకన్

బైబిలుపరికించివ్రాసెభాగవతమ్మున్

మాబడిదరినొకబాలుడు
సొబగుందనమ్ములులేకసూటిగబలికె
న్బాబయ పిన్నులతోడన
బైబిలుపరికించివ్రాసెభాగవతమ్మున్

Thursday, January 25, 2018

దత్తపది

దేశము కొరకై మనమే
కోశమునన్భీతిలేకకూరిమితోడన్
 బాశములనువిడనాడుచు
నాశముదలపెట్టకుండనడవగవలయున్

Republic day

•Its is not enough to celebrate a single day as a Republic day
•Its not enough to remember those thousands of people who laid their lives for the sake of this day
•Its just not enough to praise the country on a single day and questioning rest of the "What country am I living in" with regards to the roads and garbage..
• I don't think it's the duty of the single person to make a India but a collective duty of all to do so...."UNITY IS THE STRENGTH"
•Be proud of the country that brought up you since your childhood, feed you like a mother and it's diverse cultures....
●Be proud its religions , Justice , Liberty , Fraternity and equality
●I am an Indian and I am proud of its varied heritage....salute those thousands of  people along with the one on the borders who are fighting for the country till their breath to make us sleep at Nights
              Jai Hind🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

Wednesday, January 24, 2018

సదయను!వినుమ స్తవనీయ సత్కథ లెల్లన్"

అనుదినము నిన్ను గూర్చియు
వినసొంపుగజదువుచుందువీనుల విందౌ
యినకులనాధునిలెంకా
సదయను!వినుమ స్తవనీయ సత్కథ లెల్లన్"

ధారణ లేనివాఁడె యవధానిగ వర్ధిలు నద్భుతంబుగన్

ధారణ లేనివాఁడె యవధానిగ వర్ధిలు నద్భుతంబుగన్
ధారణలేనిమాత్రమునదానవధానిగగాకబోవునే
ధారణవచ్చున్గవికిదాపలుమారులుసేయగాదగ
న్దారకమంత్రమున్వలెనుదానవధానములొయ్యనొయ్యగాన్

Tuesday, January 23, 2018

ధారణలేనికవియెయవధానిగనెగడున్

ధారణ యనునది యొకకళ
ధారణమున్గలుగుకవికిదాచేయంగన్
 దరచుగనవధానంబును
ధారణలేనికవియెయవధానిగనెగడున్

సమరము శాంతిగూర్చు. ఘనసంపదలిచ్చును నిశ్చయంబుగా.

   విమలవిదూర రాక్షసత విజ్ఞతసుంతయు పాటిసేయకే,
 ప్రమదల చిన్నిపాపలను ప్రాంతపుభేదము జూడకుండగన్,
సుమములద్రొక్కివేయు కడు శుంఠలనీచుల దాష్టికంబుపై
 సమరము శాంతిగూర్చు. ఘనసంపదలిచ్చును నిశ్చయంబుగా.

Monday, January 22, 2018

ఖరప థంబు సౌఖ్య కా ర కంబు

ఎట్టి వారి కైన నిహమున జంద్రశే
ఖరప థంబు సౌఖ్య కా ర కంబు
సందియంబు లేదు శ్రధ్ధగా బూజను
జేయ పరమపదము జెందు సుమ్ము

ఆకాశవాణి

అమరులవోలెబంధములనన్నియుదావిడనాడియుండునా
సమరముశాంతిగూర్చుఘనసంపదలిచ్చునునిశ్చయంబుగా
మమతలతోడనెల్లరునుమాన్యులవోలెజరించుటొప్పగు
న్నమితపుభక్తిశ్రధ్ధలప్రజాళికిమేలొనరించగావలెన్

ఆకాశవాణి2

విమలవిదూరులై రాక్షసాంశులయి విజ్ఞత సుంతయు పాటిసేయకే.,                                                               ప్రమదల చిన్ని పాపలను ప్రాంతపు భేదము చూడకుండగన్., సుమములద్రొక్కివేయుకడుశుంఠల నీచుల దాష్టికంబుపై.సమరముశాంతిగూర్చు. ఘనసంపదలిచ్చునునిశ్చయంబుగా.y

సంహ రింతును జగమున శాంతి నిలుప

శిష్ట రక్షణ కొరకునై దుష్టుల నిల
సంహ రింతును జగమున శాంతి నిలుప
ననుచు బలికెను గహరిదా నర్జునునకు
గీత యందున జదువుమా సీత నీవు

Saturday, January 20, 2018

సర్వఙ్ఞుండైనవాడుచంద్రుడెసుమ్మీ

ఇర్వురుచంద్రులుదమతమ
యుర్వినిబాలించుదెరగుజూడగదెలిసెన్
 వారలసర్వఙ్ఞత్వము
సర్వఙ్ఞుండైనవాడుచంద్రుడెసుమ్మీ

Friday, January 19, 2018

కన్నులనిండుగజూతును

కన్నులనిండుగజూతును
చెన్నగునీరూపునెపుడుసీతాన్వేషీ!
దన్నుగనినునేదలతును
బన్నుగనిలనుండుమాకుపవనకుమారా!