Sunday, October 14, 2018

బ్రమధులు,విష్ణుభక్తినిదిరంబుగదాలిచిరూర్ధ్వపుండ్రముల్

అమలినభక్తితోడనసదాశివుగొల్తురుమూడుప్రొద్దులన్
బ్రమధులు,విష్ణుభక్తినిదిరంబుగదాలిచిరూర్ధ్వపుండ్రముల్
గ్రమమునుదప్పకుండగనుగంజదళాక్షునిసేవజేతకై
విమలపుమానసంబుననవిష్ణునినామముసంస్మరించుచున్

ప్రమథులూ,ర్ధ్వపుండ్రములతో

భస్మరేఖాంకితులురుగభలకమందు
ప్రమథులూ,ర్ధ్వపుండ్రములతో వఱలినారు
వేంకటేశుని సేవకువెళ్ళునట్టి
యర్చకులుదమఫాలమధ్యమునతనర

Saturday, October 13, 2018

మృత్యువు మానవాళికి నమేయ హితంబును గూర్చు నొప్పుగన్"

మృత్యువుదేవతాసమముమృత్యువునిచ్చునుమోక్షమెట్లనన్
నిత్యముమృత్యుభీతినికనేమముదప్పకదేవతార్చనల్
ప్రత్యహమున్సదాక్రమముదప్పకజేయుటగారణంబునన్
మృత్యువు మానవాళికి నమేయ హితంబును గూర్చు నొప్పుగన్"

మృత్యువు మనుజులకు గొప్ప మే

మృత్యువు దేవత గావున
మృత్యువు మనుజులకు గొప్ప మే లొనఁగూర్చున్
నిత్యముదనువెంటాడుచు
సత్యముగానుండునటులసాకుచునెపుడున్

Friday, October 12, 2018

ఆకసవణి

నవదుర్గలునొకచోటన
బ్రవిలంబగుభక్తితోడభాజితులవగా
బవలునురేలునుజేయగ
నవరాత్రోత్సవము లొప్పు నాలుగు దినముల్

బ్రతుకమ్మలబేర్చదగును,వాడినపూల

సితతామర పుష్పంబుల
బ్రతుకమ్మలబేర్చదగును,వాడినపూల
న్నాతులుదీతురుభక్తిని
నతులనువేల్జేయుచుండినమ్రతతోడన్

ఙ్ఞానములేనివాడిలయశమ్మునుబొందెనుజూడుసత్సభన్

మౌనముగానెనుండదగుమౌనియువోలెనునెల్లవేళలన్
ఙ్ఞానములేనివాడిలయశమ్మునుబొందెనుజూడుసత్సభన్
దానుగబాడగామిగులదన్మయమొందుచుబాటలెన్నియో
యానమువేంకటేశ్వరుడెయద్భుతరీతినిబాడెనంచుబో

Thursday, October 11, 2018

ఙ్ఞానశూన్యుండు,పొందెయశమ్ముసభను

బ్రదుకునీడ్చుటకష్టము భరణియందు
ఙ్ఞానశూన్యుండు,పొందెయశమ్ముసభను
సకల శాస్త్రఙ్ఞులైనట్టిసత్కవివరు
లెల్లరానందమునదేలియుల్లమలర

Wednesday, October 10, 2018

వాలినిభార్యగాగొనినస్వామిజగమ్ములబ్రోచునెప్పుడున్

ఫాలమునందునన్దనరుభస్మపురేఖలుదేజరిల్లగా
గాలునిరూపమున్గలిగిగావుచుభక్తులనెల్లవేళలన్
మాలతివోలెనాగలుగుమాయమ,శ్రీసతియైనయాసినీ
వాలినిభార్యగాగొనినస్వామిజగమ్ములబ్రోచునెప్పుడున్

వాలినిదనసతిగగొన్నస్వామియెప్రోచున్

కాలుడునగజాధీశుడు
ఫాలాక్షుడుసాంబశివుడుభస్మాంగుండా
మాలతినింబోలు సినీ
వాలినిదనసతిగగొన్నస్వామియెప్రోచున్

అవధాాాాాని

అవధానిముద్దుగారికి
కవనమునందారితేరుకవివర్యులకున్
నవిరళమగునాదరమున
సవినయముగశిరసువంచిసాగిలబడుదున్

తిరుమలలో వెలసినట్టి దేవుఁడు ,హరుఁడే

హరియేవేంకటనాధుగ
తిరుమలలో వెలసినట్టి దేవుఁడు ,హరుఁడే"
వరములనిచ్చుచు,భక్తుల
వరదుడుగాబేరునొందెబ్రజలమనసులోన్

Monday, October 8, 2018

మాజీవనమందుసౌఖ్యము

వరమా?భాగ్యమ!నాదియీయదనుమీపాదాలుబట్టంగశే
ఖర!మాజీవనమందుసౌఖ్యములకాగారమ్ముగామారుమా
నిరతిన్నమ్ముచునాదుసేవలకునిన్నేనెంచుగొంటిన్సదా
హర!రక్షించియుదీనునిన్, నిడుమయాహారాదిపానీయముల్

ఖర!మాజీవనమునన్ సుఖంబులనిడుమా

నిరతమునినుబూజించెద
కరుణాకర!సాంబశివుడ!కాశీనాధా!
హరిహరరూపా!శివ!శే
ఖర!మాజీవనమునన్ సుఖంబులనిడుమా!

Sunday, October 7, 2018

ఖగపతికిచ్చెరావణుడుగాండివమున్ నృపకోటిజంపగన్

ఖగపతికిచ్చెరావణుడుగాండివమున్ నృపకోటిజంపగన్
నగవునజెప్పితేయదియనాగమనాయుడ!కాద?చెప్పుమాాాా
ఖగపతికిచ్చెరావణుడుగాండివమయ్యెడజంపరాజులన్
ఖగపతియెట్లుజంపునటగాండివమారణయాయుధంబుతో 

ఖగపతి కిడెరావణుండుగాండీవమ్మున్

జగమునవింటిమె? కంటిమె?
పగనిట్లుగ దీర్చదగునె?పండితవర్యా!
తగునా నిట్టుల నీయగ
ఖగపతి కిడెరావణుండుగాండీవమ్మున్

Saturday, October 6, 2018

భార్యలుమువ్వురాపరమపావనుఁడౌరఘురామమూర్తికిన్

భార్యలుమువ్వురాపరమపావనుఁడౌరఘురామమూర్తికిన్
భార్యయయొక్కతేవినుమబాణమునొక్కటెరామచంద్రుకున్
భార్యలుమువ్వురేయనినవారలుశౌర్యమువీర్యమున్దగన్
ధైర్యముగానెఱుంగుమికధీయుతులిట్లనిచెప్పిరేగదా

వాడినపూవులేతగునుభామలకున్బ్రతుకమ్మపేర్చగన్

వాడినపూవులేతగునుభామలకున్బ్రతుకమ్మపేర్చగన్
 వాడినపూవులాచెపుమ,భామలుబేర్చుటకున్బ్రదుకమ్మకున్
 వాడినవాటినిన్వదలిపచ్చటిపూలనుబేర్చనమ్మయున్
 బాడియుబంటలున్మఱియుబచ్చగనుండగ జేయునెప్పుడున్
 ------
పోచిరాజు సుబ్బారావు
ప్రభాత్ నగర్ , హైదరాబాదు

భార్యలుమువురుశ్రీరామభద్రునకును

భార్యయొక్కతె మఱియునుబాణమొకటె
రామచంద్రునకునెఱుగుమా,మరదల!
సాహసంబునుధైర్యమువీర్యములవి
భార్యలుమువురుశ్రీరామభద్రునకును
ననగనొప్పునుబూరింపనార్య!యిదియు

కలవాడేయిలునిల్లుగ్రుమ్మరుచుభిక్షన్గోరెగ్రామంబునన్

ఇలనాధర్మజుడత్తఱిన్మనగనాయాగ్రామవాసుండుగా
గలవాడేయిలునిల్లుగ్రుమ్మరుచుభిక్షన్గోరెగ్రామంబునన్
లలనా!చూచితెయోడలేయగునువాలాయంబుగాబండ్లుగా న్నలధర్మేంద్రునకేయయాచితపుటాహారమ్ములోపించెగా

Friday, October 5, 2018

కలవాడిల్లుల్లుతిరిగికబళంబడిగెన్

కలిమినినిచ్చెడునతనిని
బలువురిచేగీర్తినొందుపశుపతినెదలో
దలచగ,విభూతిమెండుగ
గలవాడిల్లుల్లుతిరిగికబళంబడిగెన్

Thursday, October 4, 2018

శంకరుడెత్తెమంచుమలశైలజభీతిలికంపమొందగన్

శంకరుడెత్తెమంచుమలశైలజభీతిలికంపమొందగన్
శంకరువాసమేయదిగశంకరుకొండనునెత్తుటెట్లగున్
 బొంకములేనిమాటలనుబూరగవీలగునేదయాకరా!
శంకరుడెత్తగాగిరినిశైలజభీతిలికంపమొందునే!

శంకరుండెత్తెజలిమలసతిబెదరగ

భక్తజనములకెప్పుడభయమిచ్చు
శంకరుండెత్తెజలిమలసతిబెదరగr
రాక్షసాధిపుడగునట్టిరావణుండు
బాహుగర్వముతోడనబలముజూపి

Wednesday, October 3, 2018

దత్తపది---జన-మన-వన-ధన

జనకుడనుపగరాముడుజానకిగొని
వనమువెంబడిబోవుచుమునులకొఱకు
ధనదుసోదరుమారీచుదరిమిజంపి
మననసుఖముగసాగించమద్దతిచ్చె


Tuesday, October 2, 2018

భీమునిభార్యతారయనివేమనవ్రాసెనుభారతమ్మునన్

భీమునిభార్యతారయనివేమనవ్రాసెనుభారతమ్మునన్
నేమిదివింత?యీపలుకులిట్టులుబల్కుటభావ్యమేన?యో
మామకవంశభూషణ!మామిడిశంకర!నీవజెప్పుమా
భీమునిభార్యయెవ్వరికవేమనవ్రాసినబొత్తమేదియో

భీమునిసతితారయనుచువేమనవ్రాసెన్

ఏమనియంటిరిసామీ!
భీమునిసతితారయనుచువేమనవ్రాసెన్
వేమనశతకముజదివితి
నీమాదిరివాక్యమటనునెచటనులేదే?

Monday, October 1, 2018

కలుసేవింపుడనిగాంధి,ఘనయశమందెన్

కలలోసైతముజెప్పడు
కలుసేవింపుడనిగాంధి,ఘనయశమందెన్
నలనాంగ్లేయులపాలన
నిలకున్లేకుండజేసిహింసలులేకన్

Sunday, September 30, 2018

అంబలితోసమంబులగునాచవిజూచినబంచభక్ష్యముల్అంబలితోసమంబులగునాచవిజూచినబంచభక్ష్యముల్
నంబలితోసమంబులగునాయవియేవియులేవుగాభువిన్
నంబలిపుష్టినిన్బలమునాయువుబెంచునునెల్లవారికిన్
నంబలిసాటిరావుబరమాన్నములేవియుభోజ్యవస్తువుల్

అంబలికిసమంబగునెభక్ష్యములుదినగ

అంబలికిసమంబగునెభక్ష్యములుదినగ
భక్ష్యములుసరిరావుగబరమపురుష!
రాగియంబలికేదియుజగమునందు
పుష్టినిచ్చునునొడలికిపూర్తిగాను

Saturday, September 29, 2018

ప్రకృతివినాశనంబె,కడుపావనకార్యముధాత్రిలోపలన్

వికృతపుచేష్టలన్జనినవేయివిధంబులుగానగున్సుమా
ప్రకృతివినాశనంబె,కడుపావనకార్యముధాత్రిలోపలన్
సుకృతంబులేగడుంగడుగసొంపుగజేయుటనెల్లవారికిన్
బ్రకృతియనంగనేర్వుమికపార్వతిదేవిగభూతలంబునన్

ప్రకృతివినాశనమె,మిగులబావనముభువిన్

వికృతపుబనులంజేసిన
ప్రకృతివినాశనమె,మిగులబావనముభువిన్
సుకృతములుసేయుచుండియు
నకృత్యములన్జేయకునికియవసరమైనన్

పిల్లినిజంకబెట్టుకొనిపెండ్లికినేగుట,పుణ్యకార్యమౌ

అల్లదెచెప్పుచుంటివినుమంచితమైనదికాదునేరికిన్
పిల్లినిజంకబెట్టుకొనిపెండ్లికినేగుట,పుణ్యకార్యమౌ
యెల్లశరీరధారులకునింపగురామునినామమున్సదా
యుల్లముసంతసిల్లగనునొప్పగురీతినినుచ్చరించగా

పిల్లినిజంకనిడుకొనియెపెండ్లికిజనుమా

లల్లీ!బిడియముజెందక
పిల్లినిజంకనిడుకొనియెపెండ్లికిజనుమా
పిల్లినినిజమగునదియని
పిల్లలుదమమనసులందుభీతిలిరపుడున్

aakasavani

శంకరుడెత్తెమంచుమలశైలజభీతిలికంపమొందగన్
శంకరువాసమేయదిగశంకరుకొండనునెత్తుటెట్లగున్ 
 బొంకములేనిమాటలనుబూరగవీలగునేదయాకరా!
శంకరుడెత్తగాగిరినిశైలజభీతిలికంపమొందునే!
-----

Thursday, September 27, 2018

ముండా,మ్రొక్కెదనిడుపదములనాతలపై

గండరగండడయౌరా
ముండా,మ్రొక్కెదనిడుపదములనాతలపై
దండలుబదులుగనాకై
దండలనేనిత్తుసామి!దయజూపగదే

Wednesday, September 26, 2018

బాసనశించెకారణముపండితులేకదతెల్గునేలపై

బాసనశించెకారణముపండితులేకదతెల్గునేలపై
వీసముగూడగాదరయభీరునివాక్యముగాదలంతునీ
బాసయనంగదేవతయెభాసిలుచుండునునెల్లవేళలన్
దోసిలిబట్టివేడుదునుదూకుడుమాటలుసెప్పనోపునే?

భాషనునశింపజేసెను,పండితాళి

ఆంగ్లపాలకులరుదెంచియాంధ్రమనెడి
భాషనునశింపజేసెను,పండితాళి
తేటతెనుగుగభాషనుదీర్చిదిద్ది
తీయదీయగనుండునాదెచ్చెనిలకు

తాతకుదండ్రికిన్దనకుదన్వియొకర్తుకదారయయ్యెడన్

తాతకుదండ్రికిన్దనకుదన్వియొకర్తుకదారయయ్యెడ
తాతకుదండ్రికిన్దనకుదన్వియొకర్తుకదారయయ్యెడ
న్బాతవిచిత్రముల్లరయభామలుగూడనుమూడువేషము
ల్దాతకుదండ్రికిన్దనకుదారగవేయుచురక్తిగట్టుచు
న్బ్రీతినిగల్గజేసిడిరిప్రేక్షకులందఱుహాయనంగగా

Tuesday, September 25, 2018

తాతకుతండ్రికిదనకుదారయొకతె

చిత్రసీమననాయికచిత్రముగను
తాతకుతండ్రికిదనకుదారయొకతె
యగుచునలరించుజనులనునప్పుడపుడు
వివిధరకములవేషాలువేయుచుంద్రు

Monday, September 24, 2018

aakashavani

శూరమయంతటన్దిరిగిశోషిలియాకలిదీరరాకహుం
కారముపెట్టిబంధువులకన్నులుసన్నగజేసిరెంతయున్
 భీరతగొన్నచోనిలనుబేలయియుందురుసాజమేగదా
యోరమ!యేరికైననిదియుత్తమమార్గమునేర్వగావలెన్
------

నగ్నముగాజరించినఘనంబుగమేలనిమెచ్చరేజనుల్

నగ్నముగాజరించినఘనంబుగమేలనిమెచ్చరేజనుల్
నగ్నముతోడనాశుకునినాతులుసూచియుసిగ్గులేకయే
నగ్నముగానెతానములునవ్వుచుజేయుటజూడదెల్సెనా
నగ్నముపారమార్ధికమునవ్వులబాలుగజూడరాదనిన్

నగ్నముగాసంచరించినన్మేలనరే

నగ్నపుఋషియాశుకుడట
నగ్నముగాసంచరించినన్మేలనరే
నగ్నముసిగ్గనిపించదు
మగ్నులుశివభక్తిపరుల మానసమందున్

Sunday, September 23, 2018

మిడుగురుదారిచూపగను,మింటనుసూర్యుడుసాగెసూటిగన్

కడుభయమొందుచుండియునుగాంచితినింటినినెట్టకేలకున్
మిడుగురుదారిచూపగను,మింటనుసూర్యుడుసాగెసూటిగన్
బుడమికినీయవెల్తురునుబూర్వపుదిక్కుననుధ్భవించిదా
వడివడియైననశ్వములుబాఱుచునేగగబశ్చిమాద్రికిన్
ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

మిడుగురులవెల్గులో,రవిమింటసాగె

స్వానుభవమునవ్రాసితిస్వామి!యిదియ
వచ్చితింటికినొకరేయిభయముతోడ
మిడుగురులవెల్గులో,రవిమింటసాగె
దనదుకిరణాలకాంతితోదనరిమిగుల
జగతినుపకృతులకిదియసహజగుణము

Saturday, September 22, 2018

పగలోమున్గినవారిపాపచయముల్భస్మమ్ములౌనెప్పుడున్

సుగుణుండౌచునుదోటివారలకుసుశ్లోకుండునైదాసురా
పగలోమున్గినవారిపాపచయముల్భస్మమ్ములౌనెప్పుడున్
భగవంతుండునుభక్తులన్దయనుదావారంగనేజూచుచున్
బగలున్ రేయినిగావుచుండునిలదాబాధల్నివారించుచున్

పగలోమున్గిననఘములుభస్మమ్ములగున్

సుగుణయుతుండగుచునుమది
పగయనునదిలేకయుండిపగలునురేయిన్
భగునిన్బూజకునుసురా
పగలోమున్గిననఘములుభస్మమ్ములగున్

జనకుని,జంపిదాశరధిజానకిదెచ్చెనుశౌర్యమూర్తియై

అనయముబ్రేమజూపుచునుహర్షమునొందువిధంబుజూడుమా
జనకుని,జంపిదాశరధిజానకిదెచ్చెనుశౌర్యమూర్తియై
కనికరశూన్యుడౌచుబరకాంతనుగోరినరాక్షసుండును
న్దనదగుశౌర్యమున్దనరతాటకిసోదరురావణాసురున్

Friday, September 21, 2018

జనకునిరాముడువధించిజానకిదెచ్చెన్

అనిలోనింద్రజితునిబ్రియ
జనకునిరాముడువధించిజానకిదెచ్చెన్
మనుగగదేవతలాదిగ
మునులందఱుభీతిలేకమోదముతోడన్

Thursday, September 20, 2018

కోకిలకావుకావుమనిగూసెనురమ్యవసంతవేళలన్

కోకిలగ్రుడ్లనున్బొదుగుగూర్చుచుబొత్తిలకాకులేసుమా
కాకుల రక్షణన్బ్రదికెకావుననాయవికాకులన్బలెన్
కోకిలకావుకావుమనిగూసెనురమ్యవసంతవేళలన్
కాకులుకోకిలల్ నలుపుగలల్గుచునుండునునొక్కరూపునన్

నామనినిగోకిలయె,కావుమనుచుగూసె

మధురకంఠముతోడనమదికినింపు
కలుగునట్లుగకూయనుకమ్మగాను
నామనినిగోకిలయె,కావుమనుచుగూసె
గర్కశపురవముగలిగికాకివినుడు

Wednesday, September 19, 2018

చీమయొకండుదుమ్మగనెశీఘ్రమదిక్కరులెల్లబాఱెనే

చీమయొకండుదుమ్మగనెశీఘ్రమదిక్కరులెల్లబాఱెనే
యేమిగవింతయీయదిలనిట్లుగబాఱుటజూచినారలే
దోమలుకుత్తుకన్గరిదిదూట్లుగజేయుటగాననయ్యెనే
నీమహిమంబులన్నిటినినేకరువెట్టెటవీరబ్రహ్మమున్

చీమతుమ్మగాదిక్కరుల్సెదరిపాఱె

వీరబ్రహ్మము వ్రాసిన విషయములవి
పొల్లుపోకుండజరుగుటబుడమియందు
చూచుచుంటిమిగదార్య!చోద్యములను
చీమతుమ్మగాదిక్కరుల్సెదరిపాఱె
నిదియుజరిగియుండునుబూర్వపుదినములను

భాగ్యములెల్లబాసిననెభాసిలుభారతభూమియన్నిటన్

భాగ్యములెల్లబాసిననెభాసిలుభారతభూమియన్నిటన్
యోగ్యముగాదుగానటులనూరకజెప్పుటశర్మ!నీకిటన్
భాగ్యములుంటెనేగదరభాసిలుమాటనునుగ్గడింతుమో
భారతమాతకున్నిడుదుభక్తినివందనమాదిగానుతుల్

భాగ్యమెడల,వెలుగుభరతభూమిమిగుల

చూతురందరిలనుశునకంబుగంటెను
హీనుడతడనుచునుహేయముగను
భాగ్యమెడల,వెలుగుభరతభూమిమిగుల
నభ్యుదయపుపథమునందుకొనుచు
(ఒకమంచినాయకునివలన)

eఅవధానిముద్దుగారికి

అవధానిముద్దుగారికి
కవనమునందారితేరుకవివర్యులకున్
నవిరళమగునాదరమున
సవినయముగశిరసువంచిసాగిలబడుదున్

Tuesday, September 18, 2018

పతితోగ్రూరతబోరినట్టిసతికిన్

subbaraoసెప్టెంబర్ 18, 2018 2:05 PM

పతనంబేయగునేవిధంబుగనుదాపాపంబుజేయంగసూ
పతితోగ్రూరతబోరినట్టిసతికిన్ ,భక్తిన్ నతుల్ సేయరే
పతినేదైవముగాదలంచియునునేపాపంబులన్సేయకే
యాతనిసేమములెప్పుడున్నరయునాభామామణిన్నందరున్

Monday, September 17, 2018

గతిదప్పుచుజీవించును బతితోపోరాడినసతి,వంద్యయగుగదా

గతిదప్పుచుజీవించును
బతితోపోరాడినసతి,వంద్యయగుగదా
సతులందరిమనసులలో
బతివ్రతగారాణకెక్కిప్రబలినజరితన్

Sunday, September 16, 2018

రాముడునాకుదైవమనిరావణుడంగదుతోడజెప్పెరా

సామముచొప్పునున్బలుకుచాతురభావముగల్గునంగదున్
రాముడుపంపగాసభకురావణుయొద్దకురాయబారిగా
రాముడునాకుదైవమనిరావణుడంగదుతోడజెప్పెరా
రామునిలోశివున్గనుచురావణుడట్లుగజెఠప్పియుండెనో

రాముడేదైవమనిచెప్పెరావణుండు

పరమశివభక్తుడైనట్టిపఙ్తిముఖుడు
రాముశక్తులుదెలియుకారణమునయనె
ననుచుజెప్పెనుసోముడయార్య!యిటుల
రాముడేదైవమనిచెప్పెరావణుండు

Saturday, September 15, 2018

విషగళుడైనచో

విషమపరిస్ధితింబడునువీడునుబ్రాణముదప్పకుండగన్
విషగళుడైనచో,మిగులవిశ్రుతికెక్కువధానిమాన్యుడై
విషమపదంబులెయ్యెడలవేయకదేలికవాటినేదగన్
ధిషణయుధారణంబునిటదేటపడంగనుజెప్పునోర్చుచో

విషగళుడైనచో

విషగళుడైనచో

విషగళుండైన,నవధా

నోటినుండియేవదలుచునురగనతడు
మృత్యువొడిలోనికేగునుమెదడుముదల
విషగళుండైన,నవధానివినుతికెక్కు
మంచిధారణగలిగిన మందిచేత

దేహినిబెండ్లియాడెగదదివ్యులుమౌనులుమెచ్చురీతిగన్

బాహుబలంబునన్, మిగులభారముగల్గినశైవువిల్లునున్
వాహయనంగనెక్కిడిచువ్రక్కలుజేసియురాముడంతవై
దేహినిబెండ్లియాడెగదదివ్యులుమౌనులుమెచ్చురీతిగన్
మోహనరూపుడేయగుటమౌనులుదివ్యులుమెచ్చిరేగదా

దేహినిబెండ్లాడెసకలదివ్యులుమెచ్చన్

ఆహా!చూడుమురమ!వై
దేహినిబెండ్లాడెసకలదివ్యులుమెచ్చన్
బాహుబలంబునరాముడ
యాహరువిలునెక్కుపెట్టియబ్బురమొదవన్

Friday, September 14, 2018

ఆకాాాాాాాశవాాాాణి

మాధవుడయ్యెడన్మిగులమాన్యతనొందినగొల్లభామయా
రాధనుబెండ్లియాడె,రఘురాముడుదేవతలెల్లమెచ్చగన్
 నాధరణీశులందరునునెంతయొసంతసమొందగాదగన్
నాధరణీసుతన్గుజనుహారమువైచియుబెండ్లియాడెగా

Thursday, September 13, 2018

రవిబింబంబుదయించెనుత్తరదిశన్ రాత్రిన్ మహాశ్చర్యమై

పవలున్రేయినిమద్యమున్గుడిపిపాపారావువాగెన్ రమా!
రవిబింబంబుదయించెనుత్తరదిశన్ రాత్రిన్ మహాశ్చర్యమై
వివరంబిత్తునువానికిన్నిపుడయీప్రేలాపనల్మానుమా
రవిబింబంబుదయించుదూర్పుదిశబారావారమధ్యంబునన్

రవిబింబం బుత్తరమున రాతిరి పొడమున్

నవలాకారుండొక్కడు
నవలనుదావ్రాయుచుండి,నవమినిగనుమా
సవిమలతేజముగలుగుచు
రవిబింబం బుత్తరమున రాతిరి పొడమున్

Wednesday, September 12, 2018

గణనాయక!

త్రిణయనునిబ్రియనందన!
గణనాయక!మాకురక్షగానుండుగదే
కనకాంబరాదిపూలను
ననుదినమున్గొలుతునిన్నునగజాతనయా!

న్నడచెన్సోమనామకదైత్యుని,వరాహస్వామియైశూలియే

కడుదుర్మార్గుడునైనయాయసురునాకాలాంతరాకేందుని
న్నడచెన్సోమనామకదైత్యుని,వరాహస్వామియైశూలియే
వడిగాభూమినిచుట్టగానునిచియాప్రామాణికంబౌశృతి
న్గడుప్రీతిన్సురలందఱున్గనగప్రాగ్వంశుండుతెచ్చెన్గ

Tuesday, September 11, 2018

గెలిచెనుసోమకుని,శివుడుకిటిరూపమునన్

జలధినిమత్స్యమయగుచును
గెలిచెనుసోమకుని,శివుడుకిటిరూపమున
న్నిలనంతయువిష్ణువుగను
నలవోకగజుట్టియసురునసువులదీసెన్

బలరామున్ దలమీఱు పాపి గలఁడే భావింపఁగా మేదినిన్"

బలరామున్ దలమీఱు పాపి గలఁడే భావింపఁగా మేదినిన్"
బళిరాయేమనిబల్కుచుంటిరిటమీభావంబునట్లుండెగా
బలరాముండదెచూడగాదెలిసెనాభావంబునందున్సదా
యిలలోనాతనిమించుభక్తవరునెయ్యెయ్యెందుగానంగదే

Monday, September 10, 2018

బలరాముని కంటె పాపి వసుధం గలఁడే

బలరామునిగూర్చియిటుల
బలరాముని కంటె పాపి వసుధం గలఁడే
పలుకగదగునేమీకది
బలరాముడుపాపిగాడుపరమాత్ముండే

quiz

quiz

Sunday, September 9, 2018

ద్వాపరమందు,సోమకవధంబొనరించెనురాముడుధ్ధతిన్

ఆపరమాత్ముడాతఱినిహత్యనుజేసెనుమేనమానున్
ద్వాపరమందు,సోమకవధంబొనరించెనురాముడుధ్ధతి
న్నాపములోనదాగిననునాహరిమత్స్యముగానత్తఱి
న్రూపముమార్చియాజలధిలోతునకేగియుగ్రోధమొందుచున్

కంసుడు

కంసుడాదిగాగలయట్టియసురగమిని
సంహరించెనుగృష్ణుడుసంతసమున
ద్వాపరమున,సోమకుజంపెదాశరధియె
మత్స్యరూపంబుదాల్చియుమంధిరమున

అవధాాాాాానము

పృఛ్ఛకులుగనుబిల్లలబెట్టిరచట
పెద్దలందరునుందురుప్రేక్షకులుగ
జెప్పశక్యమేయవధానితిప్పలార్య!
యందజేయుడువారికివందనములు

లంకనుపోరులోగెలిచిలక్ష్మణుడేలెసహస్రవర్షముల్

లంకనుపోరులోగెలిచిలక్ష్మణుడేలెసహస్రవర్షము
ల్లంకనుపోరులోగెలిచిరాముడురాజ్యమునప్పగించగా
పొంకముతోవిభీషణుడుపొందుచులంకనుసుస్ధిరంబుగా
వంకలులేనిపాలననువర్షసహస్రముసేసెనత్తఱిన్

Saturday, September 8, 2018

లంకనేలినాడు,లక్ష్శణుండు

రామునాఙ్ఞమేరరావణానుజుడుసూ
లంకనేలినాడు,లక్ష్శణుండు
పరమభక్తితోడ బ్రతినిమిషంబును
రాముసేవయందులగ్నమయ్యె

Friday, September 7, 2018

తేలును,ముద్దులాడియికతేనియలూరగబల్కవేచెలీ!

పాలసముద్రమందలలపాన్పునవిష్ణువుసర్పరాజుపై
తేలును,ముద్దులాడియికతేనియలూరగబల్కవేచెలీ!
ఫాలనురేఖలున్గలిగిభాసురతేజముగల్గియున్నయీ
బాలునిజంకనెత్తుకొనిపాయనిప్రేమనుబొందుచుండుచున్

తేలును,ముద్దాడిపల్కుదేనియలూరన్

పాలనువేసిననుసిరిక
తేలును,ముద్దాడిపల్కుదేనియలూర
న్బాలునినందముజూసిన
నాలలనలుమురిసిపడుచునానందముతోన్

Thursday, September 6, 2018

పుత్రినిఁ గూడి శంకరుఁడు పొందెఁ గుమారుని మెచ్చ దేవతల్

పుత్రినిఁ గూడి శంకరుఁడు పొందెఁ గుమారుని మెచ్చ దేవతల్
పుత్రికలేనియాశీవుడుపొందుటసూనునిసాధ్యమౌనె?పో
యాత్రిననయుండాహరునినట్లుగబల్కుటన్యాయమేయిట
న్బుత్రినిగూడుటా?బళిరపోవునునేత్రములోరమాప్రభా!

పుత్రునింగూడి,శశిమౌళిపుత్రుగనెను

తీర్ధయాత్రకునేగితిదిరుమలేశ!
పుత్రునింగూడి,శశిమౌళిపుత్రుగనెను
తారకుడనుబేరుగలుగుదైత్యుజంపు
కొఱకుకార్తికేయునినవతారముగను

న్జెల్లికివల్లభుండగుటచేజనులెల్లరుమోదమందిరే

నల్లనివాడుపద్మనయనంబులతేజుడురుక్మి!నీదగు
న్జెల్లికివల్లభుండగుటచేజనులెల్లరుమోదమందిరే
యుల్లముగట్టిజేసికొనినోర్పునునొందుచునుండుమాయికన్
నల్లదికానిచోనెఱుగుమచ్యుతుబాణమునొచ్చునీమదిన్

Wednesday, September 5, 2018

చెల్లికిమగడయ్యెజనులచిత్తములలరన్

అల్లదెమాయాయోగిగ
మెల్లగదావచ్చిక్రీడి,మిలమిలసొగసు
న్నుల్లమునలరించినకపి
చెల్లికిమగడయ్యెజనులచిత్తములలరన్

10-గు,2—రు,,3-11దే,,4-18వ

అరయగవానివెన్నదగునాగుణసంపదయేమాకిల
న్దరుగనియాస్తియేగదికతామరతంపరేమాగతుల్
తెరువదిలేదుమాకిలనుదేశికుపాదపురేణులేసుమా
నిరతముశీర్షమందుననునేమముదప్పకనేవరీంచెదన్

Tuesday, September 4, 2018

గు-రు-దే-వ

గురునిపూజజేయగుణవంతుజేయును
రుజయుతొలగుగురునిరూపుజూడ
దేశికుండునగుచుదేశాలుదిరిగెడు
వరలుమేటిగురువ!వందనములు

వనరాడ్వాహనమయ్యెమూషికముదివ్యశ్రేణిమేల్మేలనన్

వనరాడ్వాహనమయ్యెమూషికముదివ్యశ్రేణిమేల్మేలన
న్వినుమాయీయదివింతగొల్పెరమ!నీవేమీగనుంగొంటివే?
కనవేమూషికవాహనంబగుటనాగామారిసూనుండుకు
న్వనరాడ్వాహనమౌటయాగిరిజకేవాలాయమొప్పున్సుమా

Monday, September 3, 2018

వనరాజుకుమూషికమ్మువాహనమయ్యెన్

విందునునెవ్వరుజెప్పిన
వనరాజుకుమూషికమ్మువాహనమయ్యె
న్వినిదానినిసరిచేతును
గణపతికిన్వాహనమ్ముఖనకమయనుచున్

Sunday, September 2, 2018

దత్తపది-భవ-హర-శివ-కపాాాాాాాాలి

భవహర!శివకర!కృష్ణుడ!
యవనిన్గలభక్తులెల్లహర్షముతోడ
న్బవలునురేయినిగొలుతురు
భవుడవెయనుచునుమఱియికపాలించుమురా

Saturday, September 1, 2018

మేకనువండిసాధువులుమేలనిమెచ్చుచునారగించిరే

మేకనువండిసాధువులుమేలనిమెచ్చుచునారగించిరే
మేకనుసాధుపుంగవులుమేలుగవండుచునారగించుటా?
యీకలికాలమందిటులనింకనునేమిజరుంగునోగదా
యీకనులేమియేమిగను నీశుడ!చెప్పగలేనునిత్తరిన్

మేకను,సాధువులువండిమేలనితినిరే

మూకాంబకుబలియిత్తురు
మేకను,సాధువులువండిమేలనితినిరే
కాకరకకాయలకూరను
మూకుమ్మడిదమకుదాముమోదముతోడన్

akassvani

కన్యకునేడుకన్నులటకల్పకవల్లికి కన్నతల్లికిన్.
ధన్యులువారలేభువినిదానముజేయగవచ్చువాటినిన్
కన్యకుగన్నతల్లికినిగల్పకవల్లికినేడుకన్నులా!
యన్యులువింటిరేనినపహాస్యముజేతురుతప్పకుండగన్
-----
పోచిరాజు సుబ్బారావు
ప్రభాత్ నగర్
హైదరాబాదు


ప్రాఙ్నగశృంగభాగమునభానుడుగ్రుంకెనదేమిచిత్రమో

ప్రాఙ్నగశృంగభాగమునభానుడుగ్రుంకెనదేమిచిత్రమో
ప్రాఙ్నగశృంగభాగమునభానునిపుట్టుకయుండునెప్పుడున్
దిఙ్నిలయాంతరాళములదివ్యముగావెలుగొందుభానుడే
ప్రాఙ్నగశృంగపుంటెదురుభాగపుకొండనునస్తమించుగా

Friday, August 31, 2018

ప్రాఙ్నగశృంగమ్ముననదెభానుజుగ్రుంకెన్

ప్రాఙ్నగమెఱుగమిపలికెను
ప్రాఙ్నగశృంగమ్ముననదెభానుజుగ్రుంకెన్ ప్రాఙ్నగపుటెదురునగమున
దిఙ్నగపతిరవియెగ్రుంకెదీపపుకళతోన్

Thursday, August 30, 2018

కంటికిదీపమౌసుతుడెకాలయముండుగనయ్యెనయ్యయో

కంటికిదీపమౌసుతుడెకాలయముండుగనయ్యెనయ్యయో
మింటికిదావినంబడగమీదునుమిక్కిలియెంతయేడ్చిన
న్గంటినినీరురావడముగాంతుముగానికవచ్చుజీవముల్ ?
తుంటరియైనయట్టిసుతుదూగువిధంబుగజంపుటొప్పగున్

కంటిదీపమౌసుతుడయ్యెగాలయముడు

ఆస్తిపంచలేదేమినాకనుచుచంపి
కఃటిదీపమౌసుతుడయ్యెగాలయముడు
నేటియువకులవర్తనమిటులయుండె
నిట్టివానికియురిశిక్షనిడుటమేలు

కలిగెన్గోరికశ్రీసతీవిభునకున్గైలాసమేయేలగన్

కలిగెన్గోరికశ్రీసతీవిభునకున్గైలాసమేయేలగ
న్దలచన్వారలువేరుగారుగదతాదాత్మ్యంబుతోడన్గదే
జలజాతాసనవాసవాదులునునాశంభున్నివాసంబున
న్చలనంబొందుచుజీవకోటినిలజైజైయంచురక్షింతురే

Wednesday, August 29, 2018

హరికికైలాసమేలెడునాశకలిగె

హరికికైలాసమేలెడునాశకలిగె
హరియుహరులునునొక్కరేయగుటవలన
యాశకలిగెనుననుటలోయర్ధమదియ
యించుకంతయులేదనియెఱుగుమయ్య!

Tuesday, August 28, 2018

పిల్లిజనింపగాబులికివింతగజెప్పుకొనంగనొప్పునా

పిల్లిజనింపగాబులికివింతగజెప్పుకొనంగనొప్పునా
నొల్లగజిత్రమేమనకుహుండముపిల్లినిగంటయిధ్ధరన్
గల్లలుగావులేకలియుగంబునజర్గునునట్లుగా,నికన్
నల్లదెయెన్నిజూతుమికయచ్చెరువయ్యెడివింతలన్సు

పిల్లిపుట్టెపులికివింతయగునె


పందికనెనునొక్కబాలునినిజమది
చదివియుంటివార్తసాక్షిలోన
కలియుగముననివియకలుగుచుండగమఱి
పిల్లిపుట్టెపులికివింతయగునె

పోతనకావ్యమ్మునరసపోషణలేదే

కాతరములేకపలుకకు
పోతనకావ్యమ్మునరసపోషణలేదే
పోతనకావ్యముజదువుము
నూతనమగురసముతోడనోరూరించున్

Monday, August 27, 2018

పోతనకావ్యమందురసపోషణసుంతయుగానరాదయో

పోతనకావ్యమందురసపోషణసుంతయుగానరాదయో
యీతరహావచింపగనునేమయెశారద!చెప్పుమాయీటన్
బోతనకావ్యమున్జదువభూరిగగల్గునుభక్తిభావముల్
జోతలువేలుగానిడుదుసూమనబమ్మెరపోతనాఖ్యుకున్

Sunday, August 26, 2018

హనుమంతునిబెండ్లియాడిరార్గురుకాంతల్

వినయముననడుగుచుంటిని
హనుమంతునిబెండ్లియాడిరార్గురుకాంతల్
వినుటకుబాధగనున్నది
హనుమంతుడుబ్రహ్మచారియగుటనుసామీ!

శంకరయ్యజీ

బ్లాగుయజమానిమీరలుపరమపురుష!
సర్వహక్కులుమీకుండుసత్కవివర!
మీకుతోచినవ్యాఖ్యలుమాకుజేయ
గోరుచుంటినిమిమ్ములగూర్మితోడ

Saturday, August 25, 2018

రక్షాాబంధనము

శుభముగలిగించునెప్పుడుజూడుమన్న!
బంధమియ్యదియెప్పుడుబలముగాను
నుండమనలనుగట్టుదునొండునీకు
నీదుహస్తమునాకిమ్మునెమ్మితోడ

శవమం దా శశిలోని షోడశ కళా సల్లక్షణమ్ము ల్గనెన్"

కవనంబందునమేటియాసుమతిశ్రీకారంబుచుట్టెన్సుమా
యవనిన్బుట్టినగొందరాధములుసాహంకారులైబల్కెశై
శవమం దా శశిలోని షోడశ కళా సల్లక్షణమ్ము ల్గనెన్"
శవమందాశశికాంతులన్గనుటయాషామాషియేసామిల

Friday, August 24, 2018

శవమున శశిలోని షోడశ కళలఁ గాంచెన్

భువనంబులతోబాటుగ
నవలోకించెనుయశోద యద్భుతమొదవ
న్నిరవుగ నోరుదెరువ,శై
శవమున శశిలోని షోడశ కళలఁ గాంచెన్"

వ-ర-ల-క్ష్శి

వరమునిచ్చెడుతల్లికాబట్టియండ్రు
నిన్నురతనాలయమ్మనినిజముగాను
మమ్ముకాపాడులక్ష్శమ్మ!మదినినిండ
మీదుమిక్కిలి దయనునిక్షిప్తపరచి

Wednesday, August 22, 2018

కదలనివాడుసేర్చెనిలుగాననివానినివిభ్రమంబుగన్

ఎదనువసించునాశివుడుహేశివయంచునుబిల్వయాతడే
కదలనివాడుసేర్చెనిలుగాననివానినివిభ్రమంబుగ
న్గదలికగల్గినాభవుడుకన్నులజల్లగజూచుచోనిక
న్గదలనివాడుజేర్చుటనుగాననివానినివింతగాదుగా

కదలనివానివాడిల్లుజేర్చెగాననివానిన్

కదలనివానిట్లనుటను
కదలనివానివాడిల్లుజేర్చెగాననివానిన్
సదయనుజేర్చుటవింతయె
మదికిన్సంతోషమయ్యెమాన్యా!కంటే?

నమ్మినబిడ్డలన్దునిమినవ్వుచుసాగెనుమాతృమూర్తియే

అమ్మనుదైవమేయనుచునర్చనజేయగనెల్లవేళలన్
నమ్మినబిడ్డలన్దునిమినవ్వుచుసాగెనుమాతృమూర్తియే
యమ్మకచెల్లరోయరయయార్తికిసూచననవ్వుటేకదా
యమ్మలవేడగానగునుహత్యలుసేయకనుండుడోయిక

Tuesday, August 21, 2018

నమ్ముబిడ్డలదునుమాడెనమ్మవిధిగ

బీదతనమునకోర్వకపేదయైన
సుగుణశీలియౌగుణముసుమతితనను
నమ్ముబిడ్డలదునుమాడెనమ్మవిధిగ
లేమిజేయునునెంతటిలేమనైన

శాస్త్రివరుని

సకలశుభములుగలిగించుశంకరుండు
నాయురారోగ్యసంపదలన్నియిచ్చి
కంటికినిఱెప్పయట్లయికాచుగాత!
సకలసద్గుణశీలిమాశాస్త్రివరుని

పగవానిన్సతిపెండ్లియాడిపడసెన్భాగ్యోన్నతిన్బ్రీతితో

పగవానిన్సతిపెండ్లియాడిపడసెన్భాగ్యోన్నతిన్బ్రీతితో
పగవాడైననుజూడగామదికిపాపంబెన్నడుజేయువా
డుగగన్పించడుదానుగాప్రజకుగీడున్జేయశంకించుసూ
పగవాడైననుమారుగానిలనుభోభావాతిరేకంబునన్

పగవానింబెండ్లియాడెపడతియెప్రీతిన్

చిగురుంబోలినపార్వతి
రగులగ దనమనమునందు రమ్యుడుభవుపై
దగువలపుంగనమారుని
పగవానింబెండ్లియాడెపడతియెప్రీతిన్

Sunday, August 19, 2018

దత్తపది

కలవారుకానవారలు
తలచినవెనువెంటయాయెదరగనివంటల్
తలలూపెడువసలూరుచు
మరపునకున్రావుదినినమధురపురుచులన్

Saturday, August 18, 2018

కొండనలంకరించిసుమకోమలిమోదమునందెచిత్రమే

నిండుమనంబుతోగదిసినీరజనాభునినాప్తమిత్రమా
భండనభీమునిన్దరికిభక్తినిజేరియుసాదరంబుగా
కొండనలంకరించిసుమకోమలిమోదమునందెచిత్రమే
మండనమెప్పుడున్దనరుమాన్యతతోడననెట్టివేళలన్

కొండలనెయలంకరించికోమలిమురిసెన్

చండామార్కులయింటను
నాండాళనుబేరనొప్పునాసతిభక్తిన్
నండజువాహనుడుండెడు
కొండలనెయలంకరించికోమలిమురిసెన్

Friday, August 17, 2018

సమస్య,రేడియో

బూటకములాడునెప్పుడు
మాటకునిలబడనివాడె,మాన్యుడుజగతిన్
 మాటనుబ్రాణముతోడన
కాటికకున్నేగువరకుగైకొనునరుడే
----

పశ్చాత్తాపమువిడిసలుపందగునఘముల్

ఆశ్చర్యమాయెయీయది
పశ్చాత్తాపమువిడిసలుపందగునఘముల్
దుశ్చర్యలుసేయంగను
నిశ్చయముగబ్రోత్సహించనేరముగాదే

సవతియెలేనికాపురముసవ్యముగాగొనసాగుటెట్టులో

సవతియెలేనికాపురముసవ్యముగాగొనసాగుటెట్టులో
సవతియెలేనికాపురముజక్కగసాగునుసందియంబులేదులే
దవనినిజూచుచుంటిమిగనన్నికుటుంబములందుహాయిగా
నెవరికివారుదాముగనెనెక్కటిప్రేమనుజూపుచుండుటన్

Thursday, August 16, 2018

సవతిలేనిసంసారము,సాగుటెట్లు

చీకుచింతలులేకుండసాగునార్య!
సవతిలేనిసంసారము,సాగుటెట్లు
గంపగయ్యాళిభార్యలుగల్గునెడల
వారిబ్రదుకులుసుఖముగ భరణియందు

Wednesday, August 15, 2018

కోడలిపొందుగోరెగుణకోవిదుడామెయుసంతసించెగా

కోడలిపొందుగోరెగుణకోవిదుడామెయుసంతసించెగా
కోడలిసమ్మతిన్నతడుగోముగనుండుటమంచిదేకదా
కోడలుమామబంధమదికూతురుతండ్రికిగల్గుపొందికే
తోడునునీడగానుబరితోషముతోడననుండమేలగున్

న్గోడలిపొందభిలషించెగుణకోవిదుడే

మాడుగులరామచంద్రుడు
వీడుటదానిష్టపడకవిధవదియైన
న్గీడనిభావించకమది
న్గోడలిపొందభిలషించెగుణకోవిదుడే

Lalli's speech on Aug 15

Faith In words,  freedom in mind,  pride in heart,  memories in soul... Its an auspicious day today... Independence day.. A country cannot be independent until norms and regulation are followed in a country.. Its a result of selfless people sacrifice, love and dedication towards motherland... Perhaps these days are meant not only to pay tribute to those selfless people but also to follow some morals which are no more much followed..  It had become fashion for younger generation to be busy with their aspects when  National Anthem is played in cinema halls and passerby schools... There comes no unity for a great missions to establish a clean surrounding "swach bharat ". I think the idea to clear shabbiness in the country is wrong which is followed hardly by few.... We are all a part of pledge which taught us respect towards teachers, parents and culture.. Its not seen anymore in that level as our country had... Respect Nation.. Not a one day.. Be part of proud country everyday making it much more rich in varied heritage... Single day posts,  respect and dp change will perhaps not a possibility solution...  Let us be a part to fly tricoloured flag higher and higher..
             Jai Hind
Sri shruti

Tuesday, August 14, 2018

స్వేచ్ఛలభించెదాస్యఘనశృంఖలముల్దెగవేమిసెప్పుదున్

స్వచ్ఛపువాడుగాదనరిసాదరమొప్పగదేశవాసుల
న్స్వచ్ఛమనస్కుడైకనుచుసాంతముబాలనజేయుచుండిన
న్హెచ్చుగబాలకార్మికులుహీనపుజీవనమొందుచుండుటన్
స్వేచ్ఛలభించెదాస్యఘనశృంఖలముల్దెగవేమిసెప్పుదున్

స్వేఛ్ఛవచ్చెదెగవుదాస్యశృంఖలములు

దేశమునకుస్వతంత్రముదేగలిగిన
బాలకార్మికకట్టడమారలేమి
స్వేఛ్ఛవచ్చెదెగవుదాస్యశృంఖలములు
భావిభారతపౌరులభవితజూడ
ప్రధమకర్తవ్యముగదార్య!ప్రభుతకెపుడు

పాలనుజూచిపిల్లివడిబారెనుతీవ్యభయార్తిచెందుచున్

మాలతికాయగానమృతమప్పుడువేడిగనావిరొయ్యన
న్హేలగరింగురింగులుగహేయముగాబ్రసరించనత్తరి
న్గాలునియొద్దకున్నరుగుకాపురుషుండునుబోలెభీతితో
పాలనుజూచిపిల్లివడిబారెనుతీవ్యభయార్తిచెందుచున్

Monday, August 13, 2018

బాలంగనినంతబిల్లిభయపడిపాఱెన్


మాలతి యపుడే కాచిన
బాలంగనినంతబిల్లిభయపడిపాఱె
న్బాలవిజూడగ నావిరి
తోలయమునగుచురవములతుమురులువెడలెన్

Sunday, August 12, 2018

దాహమైనప్పుడేబావిద్రవ్వదగును

దాహమైనప్పుడేబావిద్రవ్వదగును
నట్లుసేసిననీలోపునసువుబోవు
గాన ముందుజాగ్రత్తలుగైకొనంగ
మంచిదెప్పుడుమంచిగమనుటకొఱకు

సింగయ్యజీ

అప్పునెగ్గొట్టుమార్గమ్మునార్య!మీరు
ప్రోత్సహించుట న్యాయమే,భూసురుండ!
అప్పుజేసియుతినకుమ పప్పుగూడు
మంచిగాదది యొంటికి ,మనుగడకును

Saturday, August 11, 2018

శ్రీకృష్ణునిదిట్టెనయొకుచేలుండలుకన్

శ్రీకృష్ణుడాటలాడుచు
మూకుమ్మడిద్రోసికొనగమురిపెముతోడ
న్నొక్కనిచేలముచిరుగగ
శ్రీకృష్ణునిదిట్టెనయొకుచేలుండలుకన్

ద్వ్యక్షరాదిత్యారాధన


నీ నామ మేను మనమున
నూని మనో మననమున నిను నమః నా నే
నేని మననీ ననన నను
మాన మిన! మనమున మాని మననీ నన్నున్

ఒక్కడెభర్తద్రౌపదికినొక్కతెపెండ్లముకృష్ణమూర్తికిన్

ఒక్కడెభర్తద్రౌపదికినొక్కతెపెండ్లముకృష్ణమూర్తికి
న్నక్కట యేమిమీపలుకునారయద్రౌపది,కృష్ణమూర్తికి
న్నొక్కరుకాకనుండిరినైదుగురున్బదునారుమందిల
న్జక్కనిచుక్కలున్నరయచక్కనివీరులువారలందఱున్

Friday, August 10, 2018

యొక్కడెపాంచాలికిమగడూహింపంగన్

ఒక్కడెరూపములైదుగ
లెక్కకుమఱి గానబడినలీలలవలనన్
మక్కువజూపెడుభీముడె
యొక్కడెపాంచాలికిమగడూహింపంగన్

akasavani

క్షణదమునేమధియించగ
ఝణఝణలాడంగనెగయుసర్పపుటూర్పుల్
 త్రిణయనుడుశంభుడగుసుర
గణనాయకుగళమునందుగరళమునింపెన్
,,,------------
పోచిరాజు సుబ్బారావు
గడ్డియన్నారం,హైదరాబాదు

ఆకసపు నుడువు

చక్కదనంబుతోమెఱయుచాపమునొక్కటిజేయనిచ్ఛతో
గ్రక్కునజేసియారమణగాలిపటంబునుబైకివేయ,నా
ఱెక్కలురానిపక్షియెగిరెన్వినువీధినిరివ్వురివ్వునన్
నక్కజమాయెజూపరులకయ్యదిఱిక్కనుబోలెదిర్గుచున్
------
పోచిరాజు సుబ్బారావు
గడ్డియన్నారం, హైదరాబాదుసిగరెట్టింపనెవేంకటేశుడుసురల్సేవింపదద్వాసనల్

పగనున్జెందకమానవాళియిలనవ్యాజానురాగంబుతో
నగజామాతనుభక్తిపూర్వకముగానర్చించుచోనంతవా
సిగరెట్టింపనెవేంకటేశుడుసురల్సేవింపదద్వాసన
ల్నగుమోమున్గననాదిదేవుగుడియానాగాయుతుండేలుతన్

సిగరెట్టింపనెదిరుమలశ్రీవారుదగన్

వగపుల యాపద్మావతి
నగవునదాదరికిజేరనటశేఖరుడా
మగువనుబ్రేముడికనివా
సిగరెట్టింపనెదిరుమలశ్రీవారుదగన్

Thursday, August 9, 2018

పంఙ్తిముఖునిగాంచిరామభద్రుండడరెన్

పంఙ్తిగనమ్ములువేసెను
పంఙ్తిముఖునిగాంచిరామభద్రుండడరెన్
న్బంఙ్తులశరములుగనుగొని
పంఙ్తుముఖుడురావణుండు భయముననంతన్

Tuesday, August 7, 2018

యతులుప్రాసలులేనిపద్యములుమేలు

గణములననవ గాహనగానియట్టి
మందజనులకుసులువుగమదికిదెలియ
యతులుప్రాసలులేనిపద్యములుమేలు
ఛందయుతమైనపద్యాలెయందగించు

దమయంతిన్ధగబెండ్లియాడెనుగదాధర్మాత్ముడారాముడే

విమలుండానరపుంగవున్నలుడువేసారబ్రేమోద్భటిన్
దమయంతిన్ధగబెండ్లియాడెనుగదా,ధర్మాత్ముడారాముడే
క్షమకున్భారమువీడగాదలచియాక్షణంబెమూకుమ్మడి
న్సమవర్తిన్దరిజేర్చెనాఖలులదాసారించివిల్లంబులన్

దమయంతినిబెండ్లియాడె,దశరధసుతుడే

విమలమనస్కుడగునలుడు
దమయంతినిబెండ్లియాడె,దశరధసుతుడే
సమరంబొనరిచిరావణు
సమవర్తిన్దరికిపంపెసక్రోధనుడై

Sunday, August 5, 2018

టంటంటంటంటటంటటమ్మనెభేరుల్

బంటులవిజయోత్సాహము
లంటగవినువీధియందుహాహాయనుచున్
మింటనువినబడెనిట్లుగ
టంటంటంటంటటంటటమ్మనెభేరుల్

Saturday, August 4, 2018

ధర్మమునాచరించునెడదప్పదుదండనమెట్టివానికిన్

ధర్మమునాచరించునెడదప్పదుదండనమెట్టివానికి
న్ధర్మమె?యిట్లుబల్కుటకుధర్మమెగాచునునెల్లవేళల
న్దండనకర్హులౌదురిలదాష్ట్యముతోడన నుండువారెసూ
ధర్మమువీడకుండగనుధాత్రిజనంబులుమెల్గుటొప్పగున్

ధర్మవర్తనునకెదండనమ్ము

కాయలుండుకుఠికికఱ్ఱదెబ్బవిధము
ధర్మవర్తనునకెదండనమ్ము
మంచివానికిలనుమనుగడకష్టమ్ము
ధర్మపాలనమ్ముధరకుమేలు

వాలినిజంపెయుధ్ధమునబార్ధుడుకంసుడుగాంచిమెచ్చగన్

వాలినిజంపెయుధ్ధమునబార్ధుడుకంసుడుగాంచిమెచ్చగన్
వాలినిజంపుటాయనిని?బార్ధుడుకంసుడుమెచ్చెనా?భళా
బాలకుమాటగాదనరెభవ్యతగల్గునె?నిట్లనంగగన్
వాలముకోతిమాదిరిగవాక్యమునీయగనొప్పునే?రమా

Friday, August 3, 2018

వాలిని,బార్ధుండుగూల్చెబవరమునందున్

ఆలమునజంపెరాముడు
వాలిని,బార్ధుండుగూల్చెబవరమునందు
న్బాలసుడగునాకర్ణుని
చాలినశరగణముతోడజనములు మెచ్చన్

న్దలగడమంత్రమింతులకుదప్పకమేలొనరించునెచ్చెలీ

విలయముదాండవించిననువేసటనొందిననేమియైనను
న్దలగడమంత్రమింతులకుదప్పకమేలొనరించునెచ్చెలీ!
లలనలలాస్యభంగిమలరమ్యముజూడగరెండుకళ్ళును
న్వలపుగొనంగజాలవెయవారితవీక్షణమెంతయైనసూ

తలగడ మంత్రమ్మెమేలు తరుణులకెపుడున్లలనలకొందఱి భావము
లలరించినవేగమదినినాహాయనగ
న్నలగాభావముగలిగిన
తలగడ మంత్రమ్మెమేలు తరుణులకెపుడున్

Wednesday, August 1, 2018

పురుషార్ధములన్గణింపమూడనితెలిసెన్


పురుషార్ధములననీయవి
బరగనుధర్మార్ధకామధామములెసుమా
యిరవగుమోక్షముమినహా
పురుషార్ధములన్గణింపమూడనితెలిసెన్

Tuesday, July 31, 2018

న్సాగరమబ్ధితోయనిధిసంద్రమువారధిద్వీతవంతమున్


గూగులునందుజూడగనుగోముగగన్పడెవారిరాాాశిగాాా
సాాాాగరమబ్ధితోయనిధిసంద్రమువారధిద్వీతవంతము
న్నీగతిపూరణంబులనుశిష్టజనంబులుమెత్తురేభువిన్
బాగుగలేనిచోమరలవ్రాతునుజెప్పుడుస్వామి!యిత్తఱిన్

సాగరంబబ్ధి శరనిధిసంద్రముదధి

జలనిధికివెయె పర్యాయములగునార్య!
సాగరంబబ్ధి శరనిధిసంద్రముదధి
యిటుల నెఱుగంగ వలయును నితరములకు
భాషపెంపొందుకొఱకుగాబ్రతియొకరును

రమ్మునుగ్రోలినప్డె,మునిరాజని మెత్తురుగాదెసజ్జనుల్

ఇమ్మహిజాలమందితమయింటినినమ్ముదునంచుబల్కుగా
రమ్మునుగ్రోలినప్డె,మునిరాజని మెత్తురుగాదెసజ్జనుల్
రమ్మునుగ్రోలకుండగనురాతిరివేళనురామమంత్రము
న్నిమ్ముగబాఠనంబుగడునిష్టతతోడనుజేయువానినిన్

Monday, July 30, 2018

రమ్మునుగ్రోలినపుడెమునిరాజన నొప్పున్

ఇమ్ముగ భగవద్గీతను
గమ్మగబోధించుతఱిని గవివరులెల్లన్
నమ్మరొయంచునునాసా
రమ్మునుగ్రోలినపుడెమునిరాజన నొప్పున్

పడతిపడంతినేకదవివాహముగావలెశాస్ర్రపధ్ధతిన్పడతులరాజ్యమందుగలభామినులందరునాడువారినే
కడుగొనిపెండ్లిజేసికొనుకట్టడియుండుటకారణంబుచే
పడతిపడంతినేకదవివాహముగావలెశాస్ర్రపధ్ధతి
న్నడకువగల్గియుండునెడనాయువుబెర్గునుదప్పకుండగన్

Sunday, July 29, 2018

పడతిపడతినేపెండ్లాడవలెనువిధిని

పురుషరూపముపరమాత్మ పుడమియందు
తనరెజీవాత్మయింతిగదనకుదాను
పతియుసతులుగవారలుబరగుకతన
పడతిపడతినేపెండ్లాడవలెనువిధిని

Saturday, July 28, 2018

కాంతయెకారణమ్మగునుగాదెధరన్ గలహమ్ములేర్పడన్

కాంతయెకారణమ్మగునుగాదెధరన్ గలహమ్ములేర్పడ
న్గాంతయెకారణంబుధరగాంతలమధ్యనగల్గసూయయే
కాంతులవల్లనేనదియుగారణమౌనుదురాగతంబున
న్సాంతముబ్రేమతోనునికి,సర్వులకందము,జూడముద్దగున్

చఝీణూళహ

కాంతల గురించి చెప్పిన
కాంతయె మూలమ్ముగాదె కలహమ్ములకు
న్సుంతయిన కాదసత్యము
పంతమునకుబోదురెపుడు భర్తలపైనన్

ఆకాాాాాాశవాాాాాాణి

సతియనబార్వతేగదిలశార్వరి,శాంభవియైనయారమా
సతిపదసేవనమ్మెసుఖసంపదలిచ్చునుబూరుషాళికి
న్నతిగతిలేనివారినిసమాదరణంబునుతోడజూచుచు
న్బతిసతిలిర్వురున్గలిసిభక్తులరక్షణజేయుచుందురే
-------

Friday, July 27, 2018

రాతికిబుట్టెపుత్రుడుసురల్మునులెల్లనుసంతసింపగన్

కాతరులైనదేవతలుగాలునివేడగ,దారకాసురు
న్బాతకుసంహరించుటకు బాలునిగోరగనంతనప్పురా
రాతికిబుట్టెపుత్రుడుసురల్మునులెల్లనుసంతసింపగ
న్బాత్రియుశంకరుల్మనకుపావనమూర్తులు,దల్లిదండ్రులే

రాతికిపుత్రుండుపుట్టెరంజిల్లసురల్

కాతరులై దేవత లపు
డాతురతోశివునివేడదారకు గురిచిన్
బ్రీతిని గిరిజకునుబురా
రాతికిపుత్రుండుపుట్టెరంజిల్లసురల్

భార్యనుగనిమనసుపడెను,బరభామినిపై


స్ధైర్యముగలరాజేంద్రుడు
భార్యనుగనిమనసుపడెను,బరభామినిపై
చౌర్యపురాలనునిందను
వర్యుడుగామోపరాదుపగగలిగినచో

భార్యనుజూచినంత,బరభామినిపైనభర్తకున్

ధైర్యముజారిపోయెనటదాసరివాసునకాక్షణంబహా
భార్యనుజూచినంత,బరభామినిపైనమనసాాాయెభర్తకున్
భార్యసదానుకూలవతిపావనమైనదియైననున్సరే
వర్యులనంగవారలిలభార్యలయాశలుదీర్చగావలె

Thursday, July 26, 2018

హయశృంగంబులనెక్కిలెక్కిడెనుతారానీకమంధుండొగిన్

హయశృంగంబులనెక్కిలెక్కిడెనుతారానీకమంధుండొగిన్
హయశృంగంబులనెక్కెనా?నికనుదారానీకజాలంబుల
న్రయమున్లెక్కకుదెచ్చెనా?బళిరపారావారలంఘంబును
న్లయకారుండిడునాఙ్ఞచొప్పుననుదారాడంగయత్నించునే?

Wednesday, July 25, 2018

హయశృంగములెక్కియెంచెనంధుడురిక్కల్


హయమునకున్ శృంగములా?
యరయగ లెక్కించగలడె?యంధుడు రిక్కల్
లయకారునిమహిమలెయివి
హయశృంగములెక్కియెంచెనంధుడురిక్కల్

సాగరమందునీరమదిచక్కెరతీరునదియ్యనౌసుమీ

సాగరముల్ గలవవనిసప్తకసంఖ్యకుమొత్తమందునన్
సాగరమయ్యదిన్దనరెచక్కెరనామకసాగరంబ,యీ
సాగరమందునీరమదిచక్కెరతీరునదియ్యనౌసుమీ
సాగరమేర్పడున్నదులసద్మములొక్కటజేరగాదగన్

Tuesday, July 24, 2018

సాగరజలమ్ముతీయనచక్కెరవలె

సంద్రములలోన దియ్యటి సంద్రమొకటి
పంచదారనుబేరనబరగెభువిని
దానిజలములుదీయనననుచు బలికె
సాగరజలమ్ముతీయనచక్కెరవలె

అమృతమ్మున్జవిచూచిచచ్చిరిసురల్ హాస్వర్గలోకాధిపా!

అమృతమ్మున్జవిచూచిచచ్చిరిసురల్ హాస్వర్గలోకాధిపా!
విమలా!యేమిదిపల్కుచుంటివిటనీవేమీకనుంగొంటివా!
యమితోత్సాహముజెందుచున్నిటులమాట్లాడంగనెట్లొప్పెనో
నమృతమ్మున్జవిచూచివారలటహాహాయంచుగెంతేసిరే!

Monday, July 23, 2018

అమృతమునుద్రాగి మరణించిరమరులెల్ల

అమృతమునుద్రాగి మరణించిరమరులెల్ల
రనుట యుచితమె?యరయగనమరులనగ
మరణరహితులువారల మృతమువలన
నమృతపానమ్ముజేయునునమరులుగను

గడుపాపాత్ములకెల్ల,నిశ్చయముగాగైవల్యమేప్రాప్తిగా

తొడరున్బాపముతప్పదెయ్యెడలనేతోవన్నుడాయించినన్
గడుపాపాత్ములకెల్ల,నిశ్చయముగాగైవల్యమేప్రాప్తిగా
బడుగుంజీవులనార్తనాదములదావైవిధ్యభావంబునన్
విడిగాజూడడొ,వానికిన్భువినినాపీతాంబరేశున్దయన్

Sunday, July 22, 2018

కడుపాపాత్ములకు,ముక్తి కాంతలభించున్

తొడరును నరకము తప్పదు
కడుపాపాత్ములకు,ముక్తి కాంతలభించున్
విడువక హరినే దలచుచు
బడుగులసేమంబుగోరుప్రతియొక్కనికిన్

Saturday, July 21, 2018

సీమంతముజేసిరంత,సీతాపతికిన్

కోమలి సీతకు బ్రియమున
సీమంతముజేసిరంత,సీతాపతికిన్
గోమున బహుమతులెన్నియొ
మామగు జనకుండునిచ్చె మణుగులకొలదిన్

సమస్యాాాాా

పన్నుగరాహువేబలిమి పట్టుకొనంగనుజంద్రునిన్భళా
పున్నమిరేయిలోగలిగెపూర్ణతమంబటుచూడముచ్చటై
మిన్నునుజూడగామదికిమేదురమైగడు విందుగొల్పెగా
బున్నమియైనజంద్రుడటపోడిమిలేమినిచీకటేగదా


Friday, July 20, 2018

దత్తపది---చేప-రొయ్య-నత్త-పీత

పీతవస్త్రపుధారియావీరుడపుడు
ధనువుజేపట్టి కర్ణముదాకువరకు
లాగిధనువునునత్తఱి లయముజేయ
బలువు రొయ్యనగరతాళపదరొనర్చె

Thursday, July 19, 2018

దేవుడులేడులేడనుచుదెప్పుచునుండెదరాస్తుకుల్గదా

దేవుడులేడులేడనుచుదెప్పుచునుండెదరాస్తుకుల్గదా
యీవిషయంబులోనరయనిట్లుగబల్కుటన్యాయమే?ప్రభూ
దేవుడులేడులేయనుచుదెల్పెడువారలునాస్తికుల్గదా
దేవుడులేనిచోటిలను దెల్పగసాధ్యమె?యేరికేనిలన్

దేవుడేలేడటందు,రాస్తికులుగాదె

నాస్తికజనంబులెల్లరు నయము లేక
దేవుడేలేడటందు,రాస్తికులుగాదె
దైవముగలదనుచునుసదాభజనలు
సేయుచుండియు,బూజలుసేయువారు

Wednesday, July 18, 2018

ముదిమినిబొందగామురిసిముద్దియ ముద్దులొసంగెభర్తకున్

ముదిమియరాకతోముదిత మోహముపెచ్చుగగల్గగా,మదిన్
ముదిమినిబొందగామురిసిముద్దియ ముద్దులొసంగెభర్తకున్
నదియెగవారియిర్వురివి,హాస్యపుచిహ్నములట్లుగన్పడెన్
ముదమునగొల్వగానిడుదుమోహనమూర్తినివేంకటేశునిన్

ముదిమి మీదబడగ,మురిసె పడతి

కాళ్ళుసేతులాడకబలహీనమగును
ముదిమి మీదబడగ,మురిసె పడతి
తానుకోరుకొనునతడుభర్తగారాగ
నింతకంటెమంచియేమి యుండు!

Tuesday, July 17, 2018

చీకటిలోనసూర్యుగనిచేడియనవ్వెమనోహరమ్ముగన్

నాకముజూడగామిగుల నల్లగనౌటన మంధిలేమిచే
నాకులరాజశేఖరుడెయద్దముమధ్యన బూయగామసిన్
చీకటిలోనసూర్యుగనిచేడియనవ్వెమనోహరమ్ముగన్
నాకలికియంతగానగుట కర్ధముసూర్యునిజూడగల్గుటే

చీకటిలో సూర్యునిగని చేడియ నవ్వెన్

నాకముజూడుమ యొకపరి
చీకటితో నిండియుండె జీష్ణుడు లేమిన్
ముకురము నకుమసి బూసియు
చీకటిలో సూర్యునిగని చేడియ నవ్వెన్

ఆకసపుపలుకు

సరిగనుజెప్పిరియార్యులు
నరునకు వానరునకు నిలనాలుగుకాళ్ళే
నరనారాయణరూపులె
యరయంగావారుకాదె!యార్యా!కంటే?
-----

Monday, July 16, 2018

పుట్టిన రోజటంచు గడుబూనిక శోకసభన్రచించిరే

పుట్టిన రోజుగా మదికి బోధకమయ్యునుజింతజేయకే
పుట్టిన రోజటంచు గడుబూనిక శోకసభన్రచించిరే
యిట్టులనుండెబోప్రజలునీయదిసత్యమ?కాద?పల్కిరే
యెట్టులుeమార్చగా నగునునిట్టిజనంబులనిధ్ధరన్రమా!

జరిపిరిజన్మదినమనుచుసంతాపసభన్

అరయగ నీకాలపు ప్రజ
తరతమ భేదంబులేక దనరుచు మిగులన్
నిరవౌకాదో తలపక
జరిపిరిజన్మదినమనుచుసంతాపసభన్

శంకరయ్యజీ

పుట్టిటివటయీరోజున
పుట్టినయోశంకరార్య!పోడిమితోడన్
బుట్టుకయంతయుగడుపుము
చట్టునిగానాదునతులుస్వామీ!యివియే

వెలదియురమ్మునందువటవృక్షముమొల్చెమహాాాాాధ్భుతంబుగన్

కలయదివచ్చెనాకిపుడకాంచితినేనొకవింతయందునన్
వెలదియురమ్మునందువటవృక్షముమొల్చెమహాధ్భుతంబుగన్
నలినదళాయతాక్షిగనునాతినిజూడగనాకుదోచెడిన్
గలయదిగానెఱింగితినిగంటినిరెంటినిమూసికొంటినే

Sunday, July 15, 2018

వెలదియురమ్ముననొకవటవృక్షముమొలిచెన్

బలమగుకంతులువేయగ
పలువురుగనిబాధపడిరిపరిపరివిధముల్
ఖలుడొకడపుడిట్లనియెను
వెలదియురమ్ముననొకవటవృక్షముమొలిచెన్

Saturday, July 14, 2018

మూషికమొండుపిల్లిగనిముద్దులొసంగెనుప్రేమతోడుతన్

ద్వేషములేకయుండగనుబ్రీతినిగన్నముయొద్దకున్జనన్
మూషికమొండుపిల్లిగనిముద్దులొసంగెనుప్రేమతోడుతన్
రోషముజూపకాహిహకలోపలికేగెనుసంతసించుచున్
మూషికచీలిరెండునటమోదముతోడనజక్కనుండిరే

మూషికంబొండుపిల్లినిముద్దులాడె

ద్వేషభావములేకుండపిల్లితఱచు
తనదుచెంతకురాగనుదనరియంత
మూషికంబొండుపిల్లినిముద్దులాడె
జాతివైరముమఱచిరిచక్కగాను

Friday, July 13, 2018

సారములేనితిండిదినిశక్తినిగూర్చుకొనంగవచ్చులే

సారములేనితిండిదినిశక్తినిగూర్చుకొనంగవచ్చులే
సారములేనితిండనినజక్కనిభావముగల్గియుండుచో
మీరలుసేయుడట్లుగనెమేమునుమీవలెజేసిచూతుమీ

సారములేనట్టితిండి,శక్తినిగూర్చున్

నీరసముగలుగజేయును
సారములేనట్టితిండి,శక్తినిగూర్చున్
సారముగలభోజ్యములను
నారారగదినినయెడలనయ్యదిమనకున్

వాలమొకటెతక్కువగద,వసుధాత్మజకున్

బాలా!కనుమాగంతులు
వాలమొకటెతక్కువగద,వసుధాత్మజకున్
నాలవకుశులిరువురుపు
త్రులుగాజన్మించిభరతభూమినినేలెన్

Thursday, July 12, 2018

పలుకగలేనివాడెఘనపండితుడంచుగడించుగీర్తులన్

పలుకగలేనివాడెఘనపండితుడంచుగడించుగీర్తులన్
బలుకగలేకపోయిననుబంధములయ్యవిపెద్దవారితో
గలిగినవాడుచోనికనెకాయెకిగాగడియించుగీర్తులన్
దలపగనట్టివాడునిలదారసపడ్డనుజుచితేయెటన్

Wednesday, July 11, 2018

పలుకలేనివాడెపండితుండు

రచ్చసభలయందురాధ్ధాంతమునుజేయు
వారిగూర్చికొద్దిపలుకునైన
పలుకలేనివాడెపండితుండనబడు
నఱచియఱచియతడెయాగిపోవు

దత్తపది


అరుగపాండవపక్షానమకరిదాయ
యురిమిదుర్యోధనుండటయుసిరికొల్పె
కృష్ణుబంధించుడిప్పుడెగుణముతోడ
సాగిరయమునసేనతోసైనికుండ!

Monday, July 9, 2018

అడ్డుగగోడకట్టిరిసమైక్యతనందెదమంచునందరున్

అడ్డుగగోడకట్టిరిసమైక్యతనందెదమంచునందరున్
నడ్డపుగోలుగాబలుకహర్షమునొందురెలోకులెచ్చటన్
నడ్డుగనుండుచో నిడుపునైక్యతగల్గునె!జెప్పుమారమా!
యడ్డులులెక్కజేయరుగనార్యులునిత్యముప్రీతిపాత్రులే

నడ్డుగోడకట్టిరిసమైక్యతనుగోరి

అన్నదమ్ములువారలుహర్ష,శ్రీలు
వారిమధ్యనగొడవలుపొరలకుండ
నడ్డుగోడకట్టిరిసమైక్యతనుగోరిr
యన్నదమ్ములబంధముమిన్నగాదె

Sunday, July 8, 2018

సత్యముఁ బల్క నార్యు లపచారమ టందురు శాస్త్రసమ్మతిన్

సత్యముఁ బల్క నార్యు లపచారమ టందురు శాస్త్రసమ్మతిన్
సత్యముబల్కగావలెనుశాస్త్రముచొప్పుననెల్లవేళలన్
నిత్యముబల్కుచోభువినినీతినిదప్పకసత్యమున్భళా
సత్యమెగాచునెల్లపుడుశాస్త్రయుతంబుగగారవించుచున్

సత్యమునుబల్కబుధులపచారమంద్రు

పేర్మివిడనాడియాయాడపెండ్లివారి
లోటుపాటులచేతలులుచ్ఛమనుచు
సత్యమునుబల్కబుధులపచారమంద్రు
సర్దుకొనగనునిరువురిసబబయౌను

Saturday, July 7, 2018

జ,డ నిషిధ్ధము

నునుపగుగురులనుగనగను
గనువిందుగనయ్యెగాాాాంతలవేణుల్
వేనలియందమునరయగ
మునులకునున్సాధ్యమగునె?ముచ్చటకైనన్

Friday, July 6, 2018

న్బరమేశున్గొలువంగ,బాపములువేపండగనీక్కమ్ములే

అరయన్గల్గునుగాదెపుణ్యములనాయాసంబుగాపృధ్విని
న్బరమేశున్గొలువంగ,బాపములువేపండగనీక్కమ్ములే
విరసంభావముతోడనాశివునినేవేళన్దలంచన్నిక
న్గరమున్దూషణజేయుచోసతమునాకామేశుముక్కంటితో

పరమేశుగొలువనఘములు,పండవెకరమున్

గిరగిరదిరుగుచుబోవును
బరమేశుగొలువనఘములు,పండవెకరమున్
బరమాత్ముభజనజేయగ
వరదునినాశిసులససులుభక్తులపైనన్

సరములుసర్వజీవులకసహ్యములయ్యెనుదుర్నిక్ష్యతన్

సరములుసర్వజీవులకసహ్యములయ్యెనుదుర్నిరీక్ష్యతన్
నరయగనంతియేగదసరంబులశుభ్రతలేకయుండుచో
కిరములుసంచరించుటకుకీలకమయ్యెనునాసరస్సులున్
సరములశుభ్రతయ్యదియసర్వులబాధ్యతయౌనునిధ్ధరన్

Thursday, July 5, 2018

సరములుజీవులకుగననసహ్యములయ్యెన్

అరకొరపూడికదీయగ
సరములుజీవులకుగననసహ్యములయ్యెన్
బరిసరమంతయునరయగ
గిరములతోగూడియుండికిటకిటలాడెన్

Wednesday, July 4, 2018

వాణినిరాణిగాగొనియె,భర్గుడులోకహితానుకారియై

వీణలరాగముల్దగిలివీనులకింపునైబ్రహ్రదేవుడున్
వాణినిరాణిగాగొనియె,భర్గుడులోకహితానుకారియై
రాణిగజేసెగాగిరిధరాధిపుసోదరిపార్వతమ్మనున్
వాణియుబార్వతమ్మయునువాసినినొందిరిలక్ష్మిరూపులై

వాాాాణిరాణియయ్యెభర్గునకు

ఘోరతపముజేసిగుణవతియైనశ
ర్వాణిరాణియయ్యెభర్గునకు
తల్లిదండ్రులుగదధరణికేవారలు
వందనములుసేతువందలాది

Tuesday, July 3, 2018

జలముననగ్నిపుట్టగనె,సంబరమందెనుమత్స్యజాలమే


జలచరమన్నియున్భయముచాలకలుంగగపారిపోయెనే
జలముననగ్నిపుట్టగనె,సంబరమందెనుమత్స్యజాలమే
జలములుబొంగిపొర్లుచునుచాలిననంతకుమిక్కుటంబుగా
బరుగులుదీయుచున్వడిగబారుచునుండగజూచివేడుకన్

జలములోనగ్నిపుట్ట,మత్స్యములుమురిసె

అండ్రువిబుధులుబడబాగ్నియదియయనుచు
జలములోనగ్నిపుట్ట,మత్స్యములుమురిసె
చెఱువునిండుగజలధారచేరజూసి
యుసురుపదిలమైమనకికయుండుననుచు

Monday, July 2, 2018

చెల్లినిబెండ్లియాడెనటశిష్టజనావళిసూచిమెచ్చగన్అల్లనరామచంద్రప్రభువాయమసీతనుబెండ్లియాడగా
నుల్లసమందిలక్ష్మణుడునొప్పుగనప్పుడుసీతచెప్పగా
చెల్లినిబెండ్లియాడెనటశిష్టజనావళిసూచీమెచ్చగన్
నల్లికజూడగామిగులనందముగాగడునొప్పెగాధరన్

శంకరయ్యజీ

సర్జరీకారణంబునసభకు,నాదు
పయనమయ్యదిదూరమైవరలుకతన
వచ్చుభావనలేదార్య!మచ్చుకైన
వేడుచుంటినిమిమ్ములవినయముగను
మంచిమనసునక్షమియించుడంచితముగ

చెల్లెలినిబెండ్లియాడెమెచ్చెనుజగమ్ము

విద్యయందునదిట్టయాపేరిశాస్త్రి
వలపునొందుచునాభార్య,పైడితల్లి
చెల్లెలినిబెండ్లియాడెమెచ్చెనుజగమ్ము
చూడచక్కనిజంటగానడరుకతన

Sunday, July 1, 2018

పోలేరమ్మ--

పోతురాజునీకుపూజజేయగవచ్చె
లేచిరమ్మువేగలీలతోడ
రక్షజేయనీవుదక్షురాలవుగద
మ్మనివేడుచుంటిమారెయమ్మ!

చక్రముద్రిప్పెనర్జునుడుచక్రిసమక్షమునందుశూరుడైసక్రమమార్గమేయనుచుచక్రిపదేపదిపల్కగాదగన్
చక్రముద్రిప్పెనర్జునుడుచక్రిసమక్షమునందుశూరుడై
విక్రమమొప్పగాననినివేలకువేలుగశత్రుమూకలన్
వక్రములౌవిధంబుగనువ్రక్కలుసేసెనువారిదేహముల్

Saturday, June 30, 2018

చక్రమునుద్రిప్పెబార్ధుండుచక్రిముందు

పరుషపదజాలములతోడవైరిపైన
చక్రమునుద్రిప్పెబార్ధుండుచక్రిముందు
సక్రమమెయనిగృష్ణుడుసర్దిచెప్ప
న్యాయమార్గమెవీరులనడకసుమ్ము

Friday, June 29, 2018

ధర్మవర్తనమడ్డుకర్తవ్యమునకుపాలకులధర్మయుతులయివర్తిలయెడ
ధర్మవర్తనమడ్డుకర్తవ్యమునకు
పట్టుమాగొడుగునునెండవాలుబట్టి
రక్షణొనగూర్చునయ్యదినిశ్చయముగ

Thursday, June 28, 2018

భరతుడుపెండ్లియాడెగద,భామినిసీతనుప్రేమమీరగన్

వరమునజన్మనొందుసతిభామినిమాండలినేగదారమా!
భరతుడుపెండ్లియాడెగద,భామినిసీతనుప్రేమమీరగన్
నరయుముచసపమెత్తుచునహాయనునట్లుగరాజులందరున్
నిరవుగసంతసంబుపదియింతలుగాగనుబెండ్లియాడెసూ

భరతుడుపెండ్లాడినాడుభామినిసీతన్

వరపుత్రికమాండవినే
భరతుడుపెండ్లాడినాడు,భామినిసీతన్
పురుషోత్తముడారాముడు
సరసుడునైబెండ్లియాడెచాపమువిఱిచిన్r

అరయగనింతిగుబ్బగవ,యగ్నిశిఖావృతమైవెలింగిడిన్

కరమునుబెద్దవైయడరికానగనయ్యెనదేమిచిత్రమో
యరయగనింతిగుబ్బగవ,యగ్నిశిఖావృతమైవెలింగిడిన్
నరయుముపాపికొండలకునావలదూరమునందుపెద్దగా
తిరముగనొక్కచోటననతీంద్రియశక్తులుగూడెనాయనన్
w

Wednesday, June 27, 2018

జడ పద్యములు

జడపద్యమేటికవులకు
నిడుదునునేభక్తితోడ నిమ్ముగనతులన్
నడకువనుకందిసామికి
మెడకాయనువంచియుందుమెండమువోలెన్

అరయసతిగుబ్బగవయనలావృతమ్ము

అరయసతిగుబ్బగవయనలావృతమ్ము
పట్టుకొనజూడగాల్చునుభస్మమటుల
స్త్రీయనగశక్తిరూపిణిత్రిజగములకు
వందనీయులుగదమనయందరకును

Tuesday, June 26, 2018

పతియల్లుండుగబుత్రియేసవతిగాబ్రాప్తించెజీత్రంబుగన్

పతినేదైవముగాదలంచితినినాప్రాణంబుతుల్యంబుగా
సుతనున్నట్లుగజూడగా,జననిగాజూడన్మనంబొప్పకే
పతియల్లుండుగబుత్రియేసవతిగాబ్రాప్తించెజీత్రంబుగన్
నతిగారాబమునావిధంబుగనుమాయల్మారిగమార్చెనో

పతియల్లుండైసపత్నివరలెనుసుతయై

పతిమారుచునల్లుడుగను
సుతయునునటసవతివోలెజూచుచుమిగులన్
సతతముబాధించగనా
పతియల్లుండైసపత్నివరలెనుసుతయై

శత్రుచయమొసగుబ్రశాంతినెపుడు

శత్రుచయమొసగుబ్రశాంతినెపుడనుట
నిజముకాదుశత్రునివహమార్య!
కీడుజేయజూచుకీచకునివలెను
శర్వునామమొకటెశాంతినిచ్చు

Monday, June 25, 2018

శత్రుచయంబొసంగును,బ్రశాంతినినిత్యముమర్త్యకోటికిన్

మిత్రులమధ్యనెప్పుడునుమేదినినొప్పువీరోధభావమున్
శత్రుచయంబొసంగును,బ్రశాంతినినిత్యముమర్త్యకోటికిన్
రాత్రియువేకువన్ననకరామునిపూజలుసేయుచోనికన్
నాత్రములేనిజీవితమునారనిసంపదలిచ్చునేగదా

శత్రుచయమొసగుబ్రశాంతినెపుడు

శాంతిలేనట్టిదినములుసర్వులకును
శత్రుచయమొసగు,బ్రశాంతినెపుడు
నిచ్చుదైవనామముపఠియించుబ్రజకు
శాంతికలిగినమనుజునిబ్రదుకుహాయి

Sunday, June 24, 2018

లేదనలేదులేదనగలీలగగల్గునుభోగభాగ్యముల్వాదనజేయకుండగనుభామలతోడనునెల్లవేళలన్
గాదనకుండగాదొడరికామితవస్తువులెల్లదీర్చుచో
లేదనలేదులేదనగలీలగగల్గునుభోగభాగ్యము
ల్లాదరణంబుతోనెపుడుహర్షమునొందగనిత్తురేగదా

లేదనగగల్గుభోగభాగ్యోదయమ్ము

తాతయొకడుండెభీమన్నతాతయనగ
నేదియడిగినముందుగాలేదనుచును
దెచ్చియిచ్చునుదరువాతతీరికగను
లేదనగగల్గుభోగభాగ్యోదయమ్ము

Saturday, June 23, 2018

చందురులిద్దరున్నగనజాలముచంద్రికలయ్యొదైవమా!

విందముమంచిపద్యములువీనులవిందుగనన్నచోభువిన్
చందురులిద్దరున్నగనజాలముచంద్రికలయ్యొదైవమా!
యెందునువీరలుల్మనకునీయుటలేదుగబ్రోత్సహీంపునున్
నందముగల్గుభాషయిదియన్నిటికంటెనుజింతజేయగన్

చంద్రులిద్దరున్ననులేదుచంద్రకాంతిరాష్ట్రములకధిపతులుగరాటతేరు
చంద్రులిద్దరున్ననులేదుచంద్రకాంతి
సాగుచున్నదిపాలనజంకుతోడ
పదవులూడునేమొయనెడుభయముతోడ

ఆకసనుడువు

ధనమేచిత్తవికాససంపదకుప్రాధాన్యంబునైనిల్వగ
న్ననుమానంబిసుమంతలేదిలనుమాయాలోకమందిద్దియే
పెనుభూతంబుగమారెనేనికనునాపైనెంతగానోపిన
న్ధనమేచిత్తముబొంగగాదనరెప్రాధాన్యంబునైనిల్వగన్
----
పోచిరాజు సుబ్బారావు
చైతన్యపురి,హైదరాబాదు


Friday, June 22, 2018

దత్తపది

దుష్టసంహరణ!మురారి!దురితదూర!
యఖిలసురగణేశ!ముకుంద!యాదిదేవ!
నందునికుమార!వేంకటనామకుండ!
కావుమమ్ములనిరతముగరుణనంది

పదవీ విరమణ శుభా కాంక్షలు !!!


వాసి గాంచు మైలవరపు వంశమందు
పుట్టి తివి  తల్లి దండ్రుల పుణ్య మయన
విద్య లందించు గురువుగా వినుతి కెక్కి
పదవి విరమించు రవీంద్ర! ప్రస్తుతింతు

పదవిని నుండగ దెలియును
పదవీ  విరమణము , గొప్ప వరమగును గదా
పదవీ విరమణ జనులకు
పదికిం  బది మార్లు శివుని బ్రార్ధన  జేయన్

పదవిని నుండగ జేయము
సదయుండగు శివుని బూజ సాకారముగన్
పదవులు దొలగిన జేతుము
పదవీ విరమణము గొప్ప వరమగును గదా .

ఎంద రెందరికో విద్యనంద జేసి
యోగ్యులుగ తీర్చి దిద్దిన యోధ వగుచు
 స్ఫూర్తినిచ్చిన సౌజన్య  మూర్తి వీవు
సాటి యెవరును లేరు నీ సాటి వారు

నవ్వు చిందించు మోముతో నమ్రుడవయి
సత్య మార్గమే ప్రగతికి నిత్యమనుచు
నీతి నియమాలు దప్పక నిర్మలముగ
సేవ లందించితివిగద చేవ జూపి

తడబడని నడక నేర్పుచు
నడుగడుగున వెలుగులనిడు  నాదిత్యుడవై
గడిపితివి గతము నంతయు
బడిపిల్లల మద్య నీవు భాసుర లీలన్

సకల శుభములు గలిగించు శంకరుండు
నాయురారోగ్య సంపద లన్ని యిచ్చి
కంటికిని ఱెప్ప  యట్లయి కాచుగాత !
యెల్ల వేళల మిమ్ముల జల్ల గాను

ఆశీస్సులతో .......
పోచిరాజు సుబ్బారావు


Thursday, June 21, 2018

తురకల్జంధ్యముదాల్చియఙ్ఞములనెంతోశ్రధ్ధతోజేతురే

తురకల్జంధ్యముదాల్చియఙ్ఞములనెంతోశ్రధ్ధతోజేతురే
తురకల్నాబడువారిలోగలరునెంతోమందిభూదేవులే
కరమున్వారలుజేతురీభువినిసాకారంబుగాయఙ్ఞముల్
నిరతంబందఱుజేయగావలయుపానీయాదిపూజల్సుమాt

తురకలుజంధ్యమ్ముదాల్చుదురుయాఙ్ఞికులైతురకలయందునగలరట
యిరవుగబ్రాహ్మణులుగూడనిహముననందున్
శ్రోత్రియులవోలెనాయా
తురకలుజంధ్యమ్ముదాల్చుదురుయాఙ్ఞికులై

Wednesday, June 20, 2018

చెవులోబువ్వులుబెట్టువాడెగుణసంశీలుండుముమ్మాటికిన్

భవుడేవచ్చునుజూడుమాయనుచుశంభంభమ్మహాహాయనిన్
జెవులోబువ్వులుబెట్టువాడెగుణసంశీలుండుముమ్మాటికిన్
నవహేళంబులుమానుమాయికనునయ్యాలాపవాక్యంబులన్
నెవడున్ఖాతరుజేయడెప్పుడునునోయీమూర్ఖుడారాయుడా

పతియల్లుండైసపత్నివరలెనుసుతయై

పతిమారుచునల్లుడుగను
సుతయునునటసవతివోలెజూచుచుమిగులన్
సతతముబాధించగనా
పతియల్లుండైసపత్నివరలెనుసుతయై

wtin

లలితంబౌపదకూర్పుతోమిగులలోలాయంబునొప్పారుకై
తలలోస్వర్గముజూపువాడెకవియౌధాత్రీతలంబందునన్
గలలోగోరెనునాయనమ్మయికనాకాభావమున్జెప్పుమా
విలవిల్లాడెనునంతనామనసుయేప్రేతంబుగామారెనో

Tuesday, June 19, 2018

wup

లలితంబగుపదములతో
కలకాలముమనసునందుకదలుచుమిగులన్
మిలమిలలాడెడు నాకవి
తలలోస్వర్గమ్ముజూపుధన్యుడెకవియౌ

Monday, June 18, 2018

wtjk

బారెడుకఱ్ఱతోరమణబాదగనప్పుడుబాధతోడనా
దారుణకృష్ణసర్పముసుధల్వెలిగ్రక్కుచునుండెసత్కవీ!
మారుతమాహరంబుగనుమాత్రమెగొంచునుజీవనంబుదా
మేరకుదానుగామెలగిమీరకహద్దులుసంచరించుగా

dh.బారెడుదండముదగులగ
దారుణకృష్ణభుజగముసుధల్వెలిగ్రక్కెన్
నూరంతయుగుమిగూడియు
నారాస్కెలుసేయుపనికియార్తిని నొందెన్

Sunday, June 17, 2018

థధిణీఃృఐఎక్కడదిక్కులేదుమఱి యిప్పుడయక్కమగండుదిక్కగు
న్నక్కటయెంతకష్టమదియక్కమగండటదిక్కునాాాయెనే
యిక్కటులెన్నియోకలుగునీయదిబంధముగల్గుచోనిల
న్జక్కనివాడునై మిగులజక్కగజూసినహర్షమేగదా

afhkmఏమొగుడులేనియెడలనుభామకక్క
మొగుడెదిక్కునగువిధము,ముదముకాదె?
దిక్కులేనప్డుదిక్కునాకక్కమగడె
యనుచుసరిపెట్టుకొనగనునార్య!యామె

wyon

అకటాయేమనిజెప్పనోపునిటమాయాలో కమేచూడగన్
"శుకయోగీంద్రున కల్లుఁ డయ్యెఁ గద భీష్ముం డంద రుప్పొంగగన్"
శుకయోగీంద్రునిబంధమేయెఱుగ,భీష్ముండా ప్రతిఙ్ఞన్గదా
యికనెన్నండునుబెండ్లియాడననిజేసెన్గా దెయాహాయనన్

Saturday, June 16, 2018

eyl

శుకయోగిబ్రహ్మచారియ
తికమకగానుండెసామి!తెలియగలేమిన్
 శుకునికిభీష్మునిబంధము
శుకయోగికి నల్లుఁ డయ్యె సురనది సుతుఁడే

Friday, June 15, 2018

eum

కేల్మోడ్తునునేనిరతము
వాల్మీకికి,రాజమండ్రివాసమ్ముగదా
కల్మషరహితుడునన్నయ
వాల్మీకిదిభారతమ్ము వ్రాసెదెనుగునన్

Thursday, June 14, 2018

euk

మద్యముగ్రోలుచున్నొకడుమాన్యునియానరసింహునిన్ననెన్
 హృద్యపుపద్యమున్నొకటివ్రాయగగోరుదుసామినిన్ననన్
బద్యము రాదనెన్ గరికిపాటికిఁ గోపము హద్దు మీఱఁగన్"
విద్యలురానివాడడుగబ్రీతినినెవ్వరుజెప్పనోపరే

sgjl

మద్యముద్రాగుచునొకడట
చోద్యముగానడిగెనిటులసురుచిర మంబౌ
పద్యమునాపైచదువన
పద్యమురాదనెనుగరికపాటినలుకన్

wgjmxz

స్త్రీలననాదిశక్తులిల,జీవనదాతలుగూడనేర్వుమా
మేలములాడబోకనుసమైక్యపుబుధ్ధినిగారవించుచున్
 లాలనతోడజూచునెడ రాజిలుమోముననుండునట్టియా
"స్త్రీలకు మ్రొక్కినన్ ధనము శ్రేయము శౌర్యము గల్గు నిద్ధరన్"

Wednesday, June 13, 2018

wtkn

స్త్రీలనుజేయకుచులకన
స్త్రీలేమనప్రాణసములుజీవించుటకున్
స్త్రీలన శక్తులె యగుటన
స్త్రీలకుమ్రొక్కినధనమునుశ్రేయముగల్గున్

Tuesday, June 12, 2018

wyi.

"ద్రౌపది సీత లిద్ద రొకతండ్రికిఁ బుట్టిన బిడ్డలే కదా"
ద్రౌపది సీతలిద్దరునుదండ్రికిబుట్టినవారుగారిలన్
 ద్రౌపదిసీతలిద్దరునుదాజనియించిరయోనిజల్గసూ
జ్ఞాపకమున్నమేరకునుజ్ఞప్తికితెచ్చుకువ్రాసి టిట్లుగన్

sgkll

వయసుమీరిన కతనాన వచ్చెమరపు
ద్రౌపదియు సీత లొకతండ్రి తనయలు గద
యనెడు మాటలు వ్రాయుట యదియ ఫలము
వేరువిధముగగాదని విన్నవింతు

dhl

అనునయమొప్పగామదినిహర్షమునొందుచుజూడుమాదగన్
 దనయను జెల్లెలిన్హరుడుదారలుగాగ్రహియించెచూడుమా
తనువుననర్ధభాగమునుదాయుమకిచ్చుచుశీర్షమందునన్
 దనర గగంగకిచ్చెనుగదామసినాధుడుసంతసంబుగా

Monday, June 11, 2018

sfhjllo

అనురాగంబునజూడుము
తనయనుజెల్లెలిని,హరుడుదారలుగగొనెన్
సునయనగంగను గిరిజను
ననురక్తులుగలుగుకతన హర్షముతోడన్

eyj.తీరని సంపదల్దనరుదేకువతోడనుదప్పకుండపూ
జారులుప్రస్తుతింప,శైలజగూడెసురాళిమేలుకై
పారమునొందజేయుప్రభు,పార్వతినందనుబ్రోచునాత
డే
మీరనిప్రేమనున్గలిగిమేదిని నింగినిదానయైసంతసంబుగా

Sunday, June 10, 2018

eyk.

తీరనిసంపదలిడెపూ
జారులునుతియింపగహరి,శైలజగూడెన్
బారముజేరగ,శంభుడు
మీరగగౌతూహలంబుమెచ్చగజగముల్

Saturday, June 9, 2018

eip

హర్మ్యంబుసొగసుజూడగ
నైర్మ్యంబౌఛాయమనదినీటనువోలెన్
హర్మ్యంబేజలమనుకొని
హర్మ్యంబుననీదులాడెనవెమత్స్యంబుల్

eul

"కరినిం జంపియు నక్రమున్ గరుణతోఁ గాఁచెన్ ముకుందుం డొగిన్"
వెరవున్నయ్యెనుమిత్రమాయిదియారావేమాకుటీరంబుకు
న్నిరవున్జూడవినోదమున్గనుల  నింపారన్  ముకుందుండుసూ
కరమున్రక్షణజేసెగాదయనునాగ్రాహంబుబారిన్గదా

Friday, June 8, 2018

rip

కావుమానీవ గతియన గాచె విభుడు
కరిని,జంపియమ్మకరినిగాచెనుహరి
తనను వేడుకొనినగరిదయనుగలుగ
భక్త రక్షణయనగను బరమప్రీతి

Thursday, June 7, 2018

wyil

ఉగ్ర నారసింహుడగుచునుక్కడించె
కనకకశిపు,బూజయెకాచుగదజగమును
భక్తిశ్రధ్ధలతోడనురక్తిగలిగి
ధ్యానమగ్నుడైయహరహమ్ము జేయు

sgk

"అభవు ముఖంబుఁ జూడదఁట యద్రితనూజ తపోనిమగ్నతన్"
శుభములనీయునాభవునిజూడగనెందరువేచియుందురో
విభుడనవిశ్వమంతటికివేంకటనాధుడుగాదెతెల్పుమా
యభయమునిచ్చియెల్లరనునామహితాత్ముడుగాచుగావుతన్

Wednesday, June 6, 2018

నభవు ముఖముజూడదటహిమాద్రిపుత్రి

తానుజేసెడుకఠినపుతపమునకును
భంగ మయ్యది వాటిల్లు భయముచేత
నభవు ముఖముజూడదటహిమాద్రిపుత్రి
నెనరునీలాపనిందలు నీధ్రుజూడ

Tuesday, June 5, 2018

రతిమూలముసర్వధర్మరక్షణకుభువిన్

అతివా! వింటివె యీయది
రతిమూలముసర్వధర్మరక్షణకుభువిన్
 గతితప్పనివిధముగనది
సతిపతులకునుండునెడలజగతికిమేలౌ

"చంద్రునిలోని లేడి తినసాగెను ధారుణిపై తృణంబులన్"

"చంద్రునిలోని లేడి తినసాగెను ధారుణిపై తృణంబులన్"
చంద్రునిపైనలేడియటచావలిగడ్డినిమేయుటేమి,యా
చంద్రుడుచూడగాగ్రహముశంబరమయ్యదిజంతువేగదా
చంద్రునిపైనలేడియది సంభవ మెట్లగుజింతజేయగన్

Monday, June 4, 2018

చంద్రునిలో,లేడితినెనుజగతినిదృణమున్

సంద్రముగలదని యందురు
చంద్రునిలో,లేడితినెనుజగతినిదృణమున్
చింద్రముగజేసికొనుచును
మంద్రంబుగబ్రేవుమనుచుమర్త్యునివోలెన్.

Sunday, June 3, 2018

"పుంస్త్వము లేని భర్త యవుఁబో కొమరున్ సతి గాంచె నెట్లొకో"

"పుంస్త్వము లేని భర్త యవుఁబో కొమరున్ సతి గాంచె నెట్లొకో"
పుంస్త్వములేకపోయిననుబుత్రులనొందగవచ్చునెట్లనన్
 బుంస్త్వమువానివీర్యమునుబొందుగబంపగ గర్భమందునన్
బుంస్త్వమువానివోలెయికబుత్రులబొందగ వీలుగల్గుసూ

పుంస్త్వములేనట్టిభర్త పుత్రుంగాంచెన్

పుంస్త్వములేదనివగవకు
పుంస్త్వములేకుండయికనుబుత్రులగనగ
న్బుంస్త్వపుమందులు గలుగుట
పుంస్త్వములేనట్టిభర్త పుత్రుంగాంచెన్

శునకమ్మయ్యెనువిష్ణుదేవుడుసుర స్తోమంబుకీర్తింపగన్

వినగానయ్యెనువింతగామిగులదావిష్ణుండుమారన్బళా
శునకమ్మయ్యెనువిష్ణుదేవుడుసుర స్తోమంబుకీర్తింపగన్
కనగాలేదుగనెచ్చటయ్యదిలరాకాచంద్రుపైసాక్షిగా
వినుమావిష్ణువునెత్తుదానెపుడువేవేషంబునిత్యంబుసూ

Saturday, June 2, 2018

ఠఢీముళఐ

వినుమా శంకర! యీయది
వినరానివివినుచునుంటివివిధపువార్తల్
కనివిని యెఱుగని దీయది
శునకమ్మయ్యెనుమురారిసురలునుతింపన్

Friday, June 1, 2018

wtuol.

కాయముదూలగానపుడుకాలికినూపురతాడనంబయౌ
"రాయలు కేలఁ దాల్చెఁ జెలి రమ్యపదంబుల నూపురమ్ములన్
సోయగముండుచోనటులెసూపనిచేయగనిచ్చగింతురే
యాయతరీతినిన్వగలునందగజేతురుపూరుషాళియున్

sfj.cym

సోయగము చెన్నుమీరగ
రాయలుకేలన్ధరించెరమణి పదముల
న్నీయవనినిదాసోహ
మ్మయెగానికజింతజేయనార్యా!నిఃజమా?

Wednesday, May 30, 2018

ryk

"రక్తముఁ ద్రాగెదన్ జెలియ రమ్మని పిల్చెఁ బ్రియుండు ప్రేమతో"
రక్తముద్రాగునాబళిర రాక్షసజాతిని జన్మనొందెనా?
రక్తముదానుద్రాగునటరమ్మనిపిల్చుటచూడగాజెలిన్
రక్తినివారలొండురులురాలునుదేలిన వారలేసుమా

sjmm

శక్తుడనే?నీకునీయ
రక్తము,ద్రాగెదనుచెలియరమ్మనెబ్రియుడే
భక్తినిదెచ్చిన పాలను
రక్తినిజేకూర్చినట్టిరమ్యపు రుచులన్

Tuesday, May 29, 2018

అయ్యొసుకవీశ్వరాాాాగడుపయ్యెనెట్లు

"అయ్యొ సుకవీశ్వరా గడు పయ్యె నెట్లు
లింగమార్పిడి యయ్యెనా?లేమవోలె
నట్లు జరుగుచో తప్పద య్యదియమీకు
సంగ మఫలితమేగద సత్కవివర!

Monday, May 28, 2018

eyib

అర్చకుడానతీయగనునాయతరీతినిభక్తిశ్రధ్ధల
న్నర్చనజేసెరాత్రిసమయమ్మునభక్తుడు,భానుబింబము
న్నర్చనజేయుచోజలమునంజలిబోయుచుజారవోయగ
న్నేర్చెడుభాస్కరుండిలను,నీయునుసంపదనెల్లవారికిన్

Sunday, May 27, 2018

tuolmm


అర్చకుబనుపునగుడిలో
నర్చించెనురాత్రిభక్తుడాదిత్యునొగి
న్నర్చనజేసినభక్తిని
దీర్చునుమనవాంఛలన్నితీరికతోడన్ మిచ్చుగా భువిన్

ఛజీనుశుక్షక్ష

పాపా! కాలునుమూతియ
దీపమ్మునుముద్దిడ,సుదతీసుఖమబ్బున్
 మాపటివేళల గలిసిన
నేపుగదాయింటిసతినినిచ్చనుదోడన్

djoln

ఎలుక వధించె నేనుఁగు నహీనబలంబున విక్రమించుచు
న్నెలుకవధించుటాగజ మునెక్కడనైననుజూచితేరిలన్
 కలనునగంటివేయదియెకాకినినేనుగునేగురించియా
కలవరపాటుజెందుటకుకారణమేదిలచెప్పుమాయికన్

Saturday, May 26, 2018

ఎలుకయెకడువిక్రమించియేనుగుజంపెన్

ఉలిలో సగమును గొఱికెను
నెలుకయెకడువిక్రమించి,యేనుగుజంపె
న్జలపతి పాపను గరమున
నలవోకగనెత్తిపైకి యవనింద్రోసిన్

dhmbds

కోతలుగోయునాజనుని కోతలరాయుడుగాగనెంచియు
న్ఖ్యాతినిగన్నవీరుడెవడన్నపుడుత్తరునేదలంచెద
న్భూతలమందునన్వెదుకబూరుషుడెవ్వడుగానరాడుగా
తాతలనాటియుండియునుదాబలుకిట్టులువారలుండిరే

Friday, May 25, 2018

chmkచేయలేకున్నమఱినేను జేయుదునని
గొప్పలెన్నియోచెప్పునా గుంటవాని
గొప్పదనమునుగూరిచి చెప్పునపుడు
వీరుడెవడన్ననుత్తరుపేరుదలతు

sgjm.jlm

"పితృ వాక్పాలన మొక్కటే సుతునిఁ బాపిన్ జేయు నెల్లప్పుడున్"
"పితృ వాక్పాలన మొక్కటే సుతునిఁ బాపిన్ జేయదెప్పుడున్సూ
సతులన్గూడిననప్పుడున్గలుగుబాశంబున్వెలార్చుచున్
పతులంబట్లనుగాకయాసుతునిపాపంబంతపుణ్యంబెగా

Thursday, May 24, 2018

పాాాాాధణంంమ

తప్పిదంబులు సేయంగ దండ్రి పిలువ
పాపియగు సుతుడుపితృవాక్పాలనమున
దూరముంచగాదగునార్య!దురితుడయిన
దండ్రి నెల్లవేళలయందు తక్షణంబ

du..lnfb

అందియునందరానిదగునందమె విందొసగున్గదాసఖా
యందముజూడగామనముహర్షమునొందుచుజూరగొందుమా
యందమునందరానిదయి యారడివెట్టినవిందులేవియు
న్బొందకజీవితంబికనుమోడునువారినయట్లయుండుసూ

Wednesday, May 23, 2018

అందియందనియందమేవిందొసంగు


అందియందనియందమేవిందొసంగు
నక్షరాలనిజముగదయదియమనకు
నందనటువంటిద్రాక్షకైయాశపడుట
నైజమేగదధరణినినరులకార్య!

Tuesday, May 22, 2018

న్యస్తాక్షరీ =రా -రా -పో -రా (భారతార్ధము )


రాచ మర్యాద లిత్తును రార దుష్ట!
రహిని జూపించి తివిగద రాతొడ నిట
మూడునాయువు నీదిరా పోరునందు
కాచు కొనుముర ప్రాణమ్ము రాక్షసుండ!

 

Monday, May 21, 2018

నన్నయతిక్కనాదులె ఘనంబని మెచ్చిరి నాకవిత్వమున్నన్నయ కంటెముందుగను నాచనసోమునిగారచించగ
న్నన్నువతోబఠించియవి యాదరమొప్పగ బల్కిరప్పుడీ
నన్నయతిక్కనాదులె ఘనంబని మెచ్చిరి నాకవిత్వము
న్మిన్నగు పండితుల్బలుక మేదురమందునభాగ్యమేకదా

నన్నయాదులు మెచ్చిరి నాకవితను

స్వప్న మందున జదువగ బద్యములను
నన్నయాదులు మెచ్చిరి నాకవితను
బాగు బాగుగ నున్నవి భావములును
ననుచు నాశీర్వదించిరి యార్య! నన్ను

ఆకాాశవాాాణి

తగవే తెచ్చును గొప్పకీర్తి  వసుధన్తథ్యంబు ముమ్మాటికిన్
తగవే తెచ్చెనుగొప్పకీర్తి నిజమేతాపాండుభూపాలుకు
న్దగవున్జేయగగృ ష్ణుడున్నెరప తాదాత్మ్యంబుతో మెలగ
న్బగయున్బెంచెను నాసుయోధనుడుదా పల్మారు దూషించుచున్
-----
పోచిరాజు సుబ్బారావు
చైతన్యపురి,హైదరాబాదు

Sunday, May 20, 2018

నరుడయిజన్మనెత్తెకరుణారహితుండగు ఫాలనేత్రుడేధరనుగనుంగొనంగనట దానవుసంహరణంబుకోసమై
నరుడయిజన్మనెత్తెకరుణారహితుండగు ఫాలనేత్రుడే
సురలును యక్షకిన్నెరలుసోయగమొప్పగ బల్కిరేగదా
హరహర!కావుమామమిట యారనిజోతుల నీకునిత్తుమా

నరుడయి జన్మించెఫాలనయనుండలుకన్

ధరరా వణుదును మాడగ
నరుడయి జన్మించెఫాలనయనుండలుక
న్నిరవుగ రాముని పేరున
సురలందరు జయముబలుకసుమములతోడన్

Saturday, May 19, 2018

మండూకము గర్భమందు, మనుజుడు పుట్టెన్

మెండుగ గ్రుడ్లను జూచితి
మండూకము గర్భమందు, మనుజుడు పుట్టె
న్నండము నుండియె తొలుతన
బిండముగా మార్చెపిదప పింగళుడార్యా!

Friday, May 18, 2018

దూరముగా జరింపకుడు ధూర్తులకుత్తములంద్యజింపుడీ


దూరముగా జరింపకుడు ధూర్తులకుత్తములంద్యజింపుడీ
దూరముగా వసించవలె ధూర్తుల కెప్పుడు లేనిచోధరన్
దీరని యాపదల్గలుగు దేరుకొనంగను సాధ్యమే యవి
న్నారయ మేలులేగలిగి హాయిగ జీవనమిత్తురుత్తముల్

దూరమున నుంచగ దగదు,ధూర్త జనుల


మాయ మాటల చేతను మభ్యపెట్టి
మంచి వారిని నెన్నడు మనకు కాక
దూరమున నుంచగ దగదు,ధూర్త జనుల
తోడి నెయ్యముగలిగించు గీడు మనకు

గజమునకున్జనించియొకగాడిదగంతులువేసెనెల్లెడన్


గజమునకున్జనించియొకగాడిదగంతులువేసెనెల్లెడ
న్నిజముగసంభవించెనట నీరజనాభునిగ్రామమందున
న్బ్రజలది చెప్పగావినిసభాసదులందరు మెప్పునొందుట
న్నజుడును నేర్చునే యిటులుగార్దభమున్జననంబురీతీనిన్

Thursday, May 17, 2018

గజమునకు ఖరమ్ము పుట్టి గంతులు వేసెన్


నిజమిది నమ్ముడు మీరలు
గజవరదుని బురము నందు గనబడె నిటుల
న్బజరంగ బలుని గృహమున
గజమునకు ఖరమ్ము పుట్టి గంతులు వేసెన్

Tuesday, May 15, 2018

ఆకాశవాణి

తరుగని గల్మషంబదియ తగ్గనిరీతిని నావరించుగా
తరువుల గూల్చినప్పుడెగదా,జగమందు సుఖంబు పెంపగు
న్విరివిగ జెట్లు నాటగను వేనకువేలుగ జీవకోటియు
న్నవిరళ సంతసంబులు,నయాచిత సంపద,గారవంబులున్

 

నాగుల ముద్దులాడె లలనామణి యాత్మవినోదకేళికై

నాగులుజూడనామెకట నమ్మిన బంటులె యౌటచేతనే
నాగుల ముద్దులాడె లలనామణి యాత్మవినోదకేళికై
నాగులు దేవతా సములు నమ్మిన వారిని గాచునంచుసూ
నాగుల బూజసేతురుగనారిజనంబులుశ్రధ్ధతోనిలన్

skmmనాగుల బంధము నామెకు
బాగుగనే నుండుకతన భయమది లేక
న్వేగమెపోవుచు నుండెడు
నాగుల ముద్దాడెను లలనామణి కేళిన్

Monday, May 14, 2018

euv

తలచగవేంకటేశ్వరునిదర్శనభాగ్యములేనిదైనయా
"మలముఁ గనంగ ముక్తి కదె మార్గముఁ జూపును భక్తకోటికిన్
వలదురసందియంబికనుబావనమూర్తిని గన్నులారగా
దలపునలోనజూడుమికదన్మయమొందగస్వామిరూపమున్

eyk x

ఇలవేంకటరమణుందరి
గలుషితమగుమనసుతోడ గాంచగనేగ
న్నలిపిరి నాధునిగిరి,దిరు
మలమును గనినంత ముక్తిమార్గము దోఁచున్

Sunday, May 13, 2018

dil.

అబ్రాజి పురము వెళ్ళిన
నాబ్రహ్మముఫోనుజేసి యాలిని నడుగ
న్నబ్రమయనిదలచక,దన
కో,బ్రాతెమ్మనెనుభార్య కోరిక లెసగన్

Saturday, May 12, 2018

ahl

తమమది యెక్కువైధరణి దాగనిపించును జంద్రుఢెప్పుడు
న్నమవసరోజు,పూర్ణశశియబ్బురమైకనుపించె నింగిపై
నమలపు గాంతి తోడను వియచ్చరమంతయు నిండునట్లుగా
విమల మనస్కు లందరును వేగమె జూడుడు వింతయీయదిన్

dhkl

తమమది యెక్కువ యుండును
అమవస దినమందు, చంద్రుఁ డగుపడె నింగి
న్నమలపు గాంతిని నింపుచు
విమలాకాశంబునందు వీక్షణ జేయన్

wyin

చర్చను నట్టహాసముగ సంబర మాయదిసాగుచుండగా
చర్చకు సంధ్య వార్చుటకుసాయబు పోయెను  సత్వరంబుగన్
 చర్చను నాలయంబునను శాస్త్రము బట్టి యు దైవప్రార్ధనల్
 యర్చనధూపదీపములు హారతు లయ్యెడనిత్తురేసుమా

Friday, May 11, 2018

చర్చి లోసంధ్యవార్చెనుసాయబయ్య

అన్నిమతముల సారము మిన్న యనుచు
కులము మతములు వేరను గొనక యెపుడు
దైవమొక్కడే యనుచును దలచి మదిని
చర్చి లోసంధ్యవార్చెనుసాయబయ్య

dgjll

అల్లదె శీతలీకరణ యంత్రముబెట్టుట కారణంబుగా
జల్లదనంబునిచ్చెనుకృశానుడు,వేసవిమండుటెండల
న్నుల్లముహాయినొందునిక నూర్పులు దగ్గును  మంచిగానగు
న్నెల్లరు పొందుడీ సుఖము నింటిని జేయుచు శీతలంబుగాన్

Thursday, May 10, 2018

eullm

శీతలమునిచ్చు యంత్రమ్ము  చిన్నదైన
చల్లదనమిచ్చెనగ్నివేసగివెలుగుల
నుష్ణ తాపమ్ము భరియించ ఋషులకైన
వశము కాదునెంతగవనవాసులైన

Wednesday, May 9, 2018

kfj

మసన మందున మాత్రమే మందిరాగ
శవముఁ గాల్చెదరు, గుడిలో శివముఁ గోరి
భక్తి యుతముగ గావింతు భవుని గూర్చి
గోత్ర నామాల తోడను నాత్రముగను

జడ పద్యాాాలు

అతివల కందము బెంచును
సతతమునాద్రాచువోలె  సాగెడు జడయు
న్మితిమీరిన పొడవునయది
గతితప్పక నుండునెడల గారవముజడా!

కొప్పున ముడివేతురునిను
గొప్పున ముడివేసిపూలు కోమలు లరయ
న్నిప్పుడ యప్పుడ యనకను
నెప్పుడు నిను జూచుచుండ్రు నిష్టముగజడా!

రచన-పోచిరాజు సుబ్బారావు

Tuesday, May 8, 2018

shkl

సరిగనుభూమి లెక్కలుసుసాధ్యముకాకయువారి పల్లెకున్
కరణము వద్దు మా కనెడు కాలము వచ్చె నిదేమి వింతయో"
యరకొరయైన యోచనను నచ్చటి పౌరుల జీవనంబ
యెరుగమునెట్టులుండునికయెవ్వరుజెప్పగలేరుగాభువిన్

wtukm

అరకొరభాషను గలుగుట
సరసముగా వ్రాయకాక చదువగ రాక
న్నిరవున్గానిదియీవ్యా
కరణము వద్దనుచుఁ జెప్పు కాలము వచ్చెన్"

sfhjk

విలసిత పాండి తీమహిమ బేషరతన్విలసిల్లగామదిన్
"కలుషమతుల్ దురాత్ముల