Friday, January 12, 2018

చోరుడె పూజ్యుడాయె గద చోద్యముగాగ నిలాతలంబునన్

కారణ జన్ముడై వరలి కాంతల ,మర్త్యుల మానసంబునున్
చోరుడె పూజ్యుడాయె గద చోద్యముగాగ నిలాతలంబునన్
వారిజనేత్రులందరిని బ్రాణ ప్రదంబుగ జూచు గావుతన్
భారమునం తయు న్నతని బాహువు లందున నుంచిరే సుమా

No comments: