Monday, November 27, 2017

గరములతోధనువునెత్తిగడగడవిరిచెన్

గిరిజాపతివిల్లునెగద
యిరవుగనారామభద్రుడెంతయొగరిమ
న్గరగరరవములుగలుగగ
గరములతోధనువునెత్తిగడగడవిరిచెన్

Sunday, November 26, 2017

శంకరుడెత్తెవెండిమలశైలతనూభవసంభ్రమింపగన్

శంకరుడెత్తెవెండిమలశైలతనూభవసంభ్రమింపగన్
శంకరువాసమేయదిగశంకరుకొండనునెత్తుటెట్లగున్
 బొంకములేనిమాటలనుబూరగవీలగునేదయాకరా!
శంకరుడెత్తగాగిరినిశైలతనూభవసంతసించునే?

Saturday, November 25, 2017

శంకరుడెత్తెహిమగిరినిసతివెరగందన్

వంకరటింకరమాటలు
వెంకడుదాబలుకుచుండివెటకారముగాన్
 లంకారాముడ!వినుమా
శంకరుడెత్తెహిమగిరినిసతివెరగందన్

తాతావారు

తాతావారినిగోరుదు
మాతావుకువచ్చియుండ్రి మమ్మలరింపన్
 బ్రీతిగనవధానమ్మును
జేతోమోదంబుగలుగజేయుడుమీరున్

Friday, November 24, 2017

యవధానముజేయువాడెయతిమూర్ఖుడగున్

అవధానమ్మదియొకకళ
యవధానముజేయునతడుహరితుల్యుండే
యవివేకపుపలుకులెయివి
యవధానముజేయువాడెయతిమూర్ఖుడగున్

Thursday, November 23, 2017

చోరునకున్సముండుకవిచోద్యముగాదిదినిత్యసత్యమే

చోరునకున్సముండుకవిచోద్యముగాదిదినిత్యసత్యమే
మీరలుబల్కుటిట్లుపుడుైమేదినినాయమెరాజశేఖరా!
చోరుడుజేయునేరచనసూటిగజెప్పుమనీదుమాటయు
న్నేరడుగాకనేరడిలనేస్తమ!యెయ్యెడజింతసేయగన్

చోరునిసముడుకవియనుటచోద్యమ్మౌనే?

వీ రయ్య పలికె నిట్లని
చోరునిసముడుకవియనుటచోద్యమ్మౌనే?
నారయచోద్యమ్మేగద
చోరునినిన్బోల్చదగునెసుకవులతోడన్

వాణికి నర్ధదేహమును వాసిగ నిచ్చె శివుండు వేడుకన్

వాణికి నర్ధదేహమును వాసిగ నిచ్చె శివుండు వేడుకన్"
వాణికిగాకయిచ్చెనుగపార్వతికీశుడ యర్ధదేహమున్
మానముతోడనామెచనిమారునిశత్రువునర్చజేయగా
మానసమందునన్నలరిమర్కునిధారుడునిచ్చెనర్ధమున్

వాణికిదేహార్ధమొసగెఫాలాక్షుడొగిన్

వాణికియనిపొరబడితిరి
వాణికిగాదియ్యసగముబార్వతికిచ్చెన్
 వాణికియనుకొనినిట్లనె
వాణికిదేహార్ధమొసగెఫాలాక్షుడొగిన్

Wednesday, November 22, 2017

తనరయాత్రేయశారదదంపతులను

సకలసంపదలొనగూర్చుశంకరుండు
నాయురారోగ్యసంపదలన్నియిచ్చి
కంటికినిరెప్పయట్లయికాచుగాత!
తనరయాత్రేయశారదదంపతులను


                         

అష్టోత్తరనామంబులు

అష్టోత్తరనామంబులు
బుష్టిగరచియించితీవపూర్వపువలెనే
మృష్టాన్నమ్మునుబెట్టుమ
యిష్టముగాదిందురార్య!యిప్పుడువారల్

Tuesday, November 21, 2017

రమణికిన్ బూలు చేటగుఁ బ్రాయమందు

రమణికిన్ బూలు చేటగుఁ బ్రాయమందు
కొందరటులనేయుందురుకువలయమున
నెవరియభీష్టమేదియోయెవరికెరుక
భిన్నరుచులనుగలయట్టిమన్నుగాదె

Monday, November 20, 2017

పండుముసలినిన్ వరించెబంకజాక్షిప్రీతితో

తండ్రిమాటతీర్చుటకునుదలిరుబోడిదానుగా
పండుముసలినిన్ వరించెబంకజాక్షిప్రీతితో
యండలేనిచోటసామి!యండదొరకెనంచునా
పండుముసలినిన్ వరించుమార్గమొక్కటేగదా

పండుముసలినివరియించెబంకజాక్షి

తండ్రికోరికమేరకుతప్పనిదయి
పండుముసలినివరియించెబంకజాక్షి
యెవరెవరుబంధమోదైవమెరుక,తోలు
బొమ్మలముమాత్రమేమన మిమ్మహినిసు

దేవి పుట్టిన రోజు

సకలసంపదలొనగూర్చుశంకరుండు
నాయురారోగ్యసంపదలన్నియిచ్చి
కంటికినిరెప్పయట్లయికాచుగాత!
యెల్లవేళల యోదేవి!యీశునిన్ను
                         

పూసపాటి

ఆందోళికరూపంబున
నందముగావ్రాసినట్టియార్యుడ!సూర్యా!
బందమునన్గలపార్వతి
వందనముల్స్వీ కరించిభవ్యతనిచ్చున్

Sunday, November 19, 2017

న్యస్తాక్షరం- అన్నమయ్య

అలతియలతిపదములలవోకగానుమి
న్నయగురీతితోడనరచియించ
మనములుల్లసిలుచుమాధుర్యపురసమొ
య్యనమేనచిలికిహత్తుకొనియె

ఆకాశవాణి

సమయాభావమయనకను
సమయంబునుబెంపుజేసిచదువుడుసామీ!
కమనీయంబుగబద్యము
లమరులుజేజేలుగొట్టయాకసవాణిన్

Saturday, November 18, 2017

శ్రీకృష్ణునికంటె,ఘనుడుశిశుపాలుండే

తేకువవీరుడులేడిల
శ్రీకృష్ణునికంటె,ఘనుడుశిశుపాలుండే
భీకరమౌదూషణలో
శ్రీకృష్ణుడుచంపెసదరుచేదిప్రభునిన్

ఆకాశవాణి

,పాలకుతైలమట్లునిలువన్ వెలుగొందుప్రజాళిగుండియ
ల్బాలకుదైలమున్బడగబారకయచ్చటమెర్పునీగతి
న్బాలిశులైనవారిలనుబండితశ్రేష్ఠులదాపుచేరుచో
మేలిమిగాదలంచుచునుమెచ్చునులోకమంతయున్

Friday, November 17, 2017

భరతుదునిమెరాఘవుండుభామినికొరకై

తరుణులలోనొకభామిని
విరివిగసేవించికల్లువివశతకలదై
యరకొరమాటలనిట్లనె
భరతుదునిమెరాఘవుండుభామినికొరకై

Thursday, November 16, 2017

పరమపదములభ్యమగును,పాపాత్ములకే

నిరతముశివునిన్గొలిచిన
పరమపదములభ్యమగును,పాపాత్ములకే
నరకపుమార్గముగనబడు
హరియించునుబాతకములహరునిన్దలపన్

Wednesday, November 15, 2017

దత్తపది

అప్పుతెచ్చినడబ్బునకయ్యెవడ్డి
మూడురెట్లుగనక్కటమునిగిపోతి
నెట్లుదీర్చుదు?దొరకునేనేమిచెప్పి
నవినినమ్మునునోయిమానవుడ!చెపుమ

దత్తపది

వడ్డి డబ్బులు లేకుండభైరవదొర
యప్పునీయగబదివేలుహర్షమయ్యె
వాటీ తోడన యింటిని బాగుజేతు
జూచుగావుతచల్లగా సోముడతని

దత్తపది

పెళ్ళిపందిరియందునపెళ్ళివారు
బ్రాహ్మణవధువుజేపట్టుపరిణయమున
గోరమాకప్పడమునుబకోడిపెట్ట
భోజనమునుజేసితిమటముదముతోడ

Tuesday, November 14, 2017

పట్టపగలువెన్నెలకురిసెన్

గురజాడవారిబహుమతి
గురువులుమాశంకరయ్యగొనుటకుదృప్తి
న్నిరవుగజాజులుమల్లెలు
విరబూయుట పట్టపగలువెన్నెలకురిసెన్

బొంకునట్టివాడెపూజ్యుడగు

బొంకునట్టివాడెపూజ్యుడగునుసామి
యక్షరాల నిజమయతడెసుమ్ము
నోరుబెద్దచేసినోటినిండపొగరు
మాటలెన్నొపలుకుమంచిలేమి

Monday, November 13, 2017

పురస్కారము

గురజాడపురస్కారము
నరుదుగభువినిత్తురార్య!యపురూపముగాన్
 వరమదిమీకులభించుట
పరమాత్మవుగావెనీవ పండితవర్యా!

Sunday, November 12, 2017

శంకరయ్యగారు

గురజాడపురస్కారము
నిరవుగగైకొనినసామి! యిత్తును నతులన్
 విరివిగనిప్పుడెయందుకొ
సరసుడ!కవివంశతిలక! శంకరగురువా!

పొడి యొనర్చు వాని బొగడ వశమె

సుద్ద కొండ జేరి సుత్తి తో డనసుద్ద
పొడి యొనర్చు వాని బొగడ వశమె
చాల కష్ట మటుల సరిజేయ కొండను
సహన ముండ వలయు సామి !పనికి

గురజాడపురస్కారము

గురజాడపురస్కారము
నిరవుగగైకొనినసామి! యిత్తును నతులన్
 విరివిగనిప్పుడెయందుకొ
సరసుడ!కవివంశతిలక! శంకరగురువా!

Saturday, November 11, 2017

పుస్త కముల్ బఠించెదరు మూర్ఖ జనాళి వివేక శూన్యులై

హస్తము నందు భూషణమ యూ నటు కాకను పండితోత్తముల్
పుస్త కముల్ బఠించెదరు ,మూర్ఖ జనాళి వివేక శూన్యులై
పుస్తకముల్ వృధాయనుచు మూర్ఖపు బుధ్ధిని జించి వేతురే
పుస్తక మూల్యమున్ గనక పోకిరి వోలెను నేమి జేతుమా

పుస్తకము పఠింత్రు మూర్ఖ జనులు

పుస్తకము పఠింత్రు మూర్ఖ జనులు గూడ
మూర్ఖు లైన గాని పుస్త కముల
పఠన మనిన నిష్ట  పడువారు గావున
చదువు చుండు రేమొ సామి ! వారు

ఆకాశవాణి

అణకువగల్గిననటిప్రియ
మణితెలుగునబల్కెప్రజలమనములుపొంగన్
గుణవంతుపగిదిమెలగుచు
నణుమాత్రముసేదలేకయాదుకొభువినిన్

Friday, November 10, 2017

కవులబురస్క్రుతులజేయగావలదెపుడున్

కవనముజేయుటనొల్లక
కవులనుదూషించునతడుకపితుల్యుండే
కవిగాగొప్పలునుడువుకు
కవులబురస్క్రుతులజేయగావలదెపుడున్

Thursday, November 9, 2017

శంకరయ్య గారు

గురజాడపురస్కారము
నిరవుగగైకొనుటకొరకునేగెడుసామీ!
కరములనెత్తుచునిడుదును
నరుసముతోస్వీకరించు మార్యా!నతులన్


  

శివభక్తివరేణ్యుడనగ,శ్రీశ్రీయెగదా

భవునిన్భక్తులశ్రేష్ఠుడు
శివభక్తివరేణ్యుడనగ,శ్రీశ్రీయెగదా
నవరసమిళితపుపాటల
నవలీలగవ్రాయునట్టియార్యుడుజగతిన్

పూస పాటి వారు

బంధాలకవివరేణ్యుడ!
బంధమునన్ముంచితీవపార్వతిలక్ష్శిన్
 పంథానీయదియరయగ
బంధములేమీకుప్రియముపండితవర్యా!

Wednesday, November 8, 2017

కరణమ్మునమ్ముకొనినగలుగుసుఖమ్ముల్

సరళంబగుపదజాలము
విరివిగదావాడగోరువిద్వాంసులకు
న్నిరవుగనుపయుక్తమవ్యా
కరణమ్మునమ్ముకొనినగలుగుసుఖమ్ముల్

భీముడుయుధ్ధరంగమునభీష్మునిజంపెబరాక్రమోధ్ధతిన్

భీముడుయుధ్ధరంగమునభీష్మునిజంపెబరాక్రమోధ్ధతిన్
 భీముడుచంపనేరడుగభీష్మునినెన్నటికిన్రణంబునన్
 భీముడుతాతగాబిలుచుభీష్మునిబ్రేమనునెల్లవేళల
న్నామహనీయుడేయరయనాతనిజంపుటకోర్వనేర్చునే?

Tuesday, November 7, 2017

భీముడు చెలరేగి చంపె ,భీష్ము రణమునన్

ప్రేమను రమ్మని కీచకు
భీముడు చెలరేగి చంపె ,భీష్ము రణమున
న్నేమియు జేయను జాలక
తాముగ బ్రాధేయ పడిరి ధర్మజు ననుజుల్

సంపదగొల్లగొట్టెబ్రశస్తముగాజనులెల్లమెచ్చగన్

సంపదగొల్లగొట్టెబ్రశస్తముగాజనులెల్లమెచ్చగ
న్నింపుగలేదుగావినగనీయదిచెప్పుమ!నీవయిప్పుడున్
 సంపదగొల్లగొట్టునెడసంతులుమెచ్చరునిక్కమేసుమా
పెంపునుగానకేజనులుమెచ్చుటవారలబుధ్ధిహీనతే

సంపదగొల్లగొట్టెదజనులుమెచ్చ

సంపదగొల్లగొట్టెదజనులుమెచ్చ
కొల్లగొట్టుట సరికాదు కొల్లగొట్ట
జనులుమెచ్చుట యనునదిసరియకాదు
రక్షజేయుటమనకుశ్రీరామరక్ష

Sunday, November 5, 2017

పతులు గల రైదుగురు భానుమతికి

ద్రుపద పుత్రిక యైనట్టిద్రోవది కిల
పతులు గల రైదుగురుసాధ్వి ,భానుమతికి
గ్రుడ్డిరాజైన ధృతరాష్ట్రునితనయుడు
భర్త యగుగాదె సోదర!భరణియందు


సింగముఁ జెంగటం గనినఁ జింతలు దీరుట తథ్యమే కదా

సింగముఁ జెంగటం గనినఁ జింతలు దీరుట తథ్యమే కదా
సింగముఁ జెంగటం గనినఁ జింతలు దీరుట తథ్యమెట్లగున్
 సింగముజూడగామదినిజెప్పగరానిభయంబుగల్గుచు
న్నంగములన్నియున్ వణుకయచ్చటనుండకపారిపోదుమా

సింగమ్మును గాంచినపుడె చింతలు దొలఁగున్"

రంగడుగజగజవణకును
సింగమ్మును గాంచినపుడె, చింతలు దొలఁగున్"
రంగని నేసేవించిన
రంగనికృపకలుగుగతనరయమునమనకున్

Saturday, November 4, 2017

ఆకాశవాణి

అమృతసరుపట్టణంబున
నమృతమునుంబోలుపాలనార్యుండొకడు
న్నమృణాలంబునుముంచగ
నమృతమువిషమయ్యెజూడనాశ్చర్యముగన్

కార్తికబూర్ణిమనుగంటిగదనెలవంకన్

మూర్తీవింటివెయీయది
కార్తికబూర్ణిమనుగంటిగదనెలవంక
న్నార్తిని నేగుడికేగగ
గార్తికదామోదరుండుగనబడెనటులన్

Friday, November 3, 2017

పలలమ్మునుగోరిచిలుకఫలములరోసెన్

పలలపురుచినిన్మరిగిన
చిలుకయదాఫలములనిరసించుటగనగన్
 బలలపురుచిబాగుండుట
పలలమ్మునుగోరిచిలుకఫలములరోసెన్

Thursday, November 2, 2017

నేమానిసోమయాజులు

నేమానిసోమయాజుల!
గోముగనవధాన క్రియనుగోవిదులదరన్
 పామరజనరంజకముగ
నమ్మేపలికించునయ్యయవధానంబున్

నేమానిసోమయాజుల!

నేమానిసోమయాజుల!
గోముగనవధాన క్రియనుగోవిదులదరన్
 పామరజనరంజకముగ
ధామమునకుబోవువిధముతనరగజెపుమా!

Wednesday, November 1, 2017

చిపిటములనుదినుచుసిరులొసంగె

చిన్ననాటినెయ్యమెన్నదరమెసామి!
మురుగుగుడ్డలగనిమోముచాటు
వేయకనెదురేగివీవనలవిసిరి
చిపిటములనుదినుచుసిరులొసంగె

కవి కిద్దఱు భార్యలున్నఁ గను సుఖ కీర్తుల్"

కవితలవలనేకీర్తులు
కవులకునిలవచ్చుగానికాదుగపత్నుల్
 కవులకుకారణభూతులు
కవి కిద్దఱు భార్యలున్నఁ గను సుఖ కీర్తుల్"కవితయుపత్నియునిరువురు
కవికిద్దరుభార్యలు,న్నగనుసుఖకీర్తుల్
 కవితయగీర్తినిబత్నియు
నవిరళమగుసుఖమునిచ్చునార్యాపుడమిన్