Tuesday, December 18, 2018

హనుమద్వసలము

అనలంబొందుచుగాల్చెలంకనటబాహాటంబుగానత్తఱిన్
హనుమద్వాలము,ద్రొక్కెనర్జునుడుదానత్యంతరౌద్రమ్మునన్
వినుమాశంకర!నాదువాక్యమును,నావేశంబునొందన్భళా
యనిలోశాత్రవులందఱిన్దునిమెహాహాకారముల్బల్కగా

Monday, December 17, 2018

హనుమంతునితోక ,ద్రొక్కె నర్జునుఁడలుకన్

అనలమున లంక గాల్చెను
హనుమంతునితోక ,ద్రొక్కె నర్జునుఁడలుకన్
ననిలో శాత్రవ మూకను
గనుమరు గగు నటుల జేసె గాండీవ ముతోన్


Saturday, December 15, 2018

రమణి

ఎంతభక్తురాలవయిననిప్పుడిచట
రమణి! పాపమ్ముగదపాశురములజదువ
నిండుమనమునుగలుగుచునియమముగను
జదువవలయుబాశురములుశ్రధ్ధతోడ

Friday, December 14, 2018

కొట్టెడు

కొట్టకయెప్పుడున్మిగులగూర్మినిజూచుచునెల్లవేళజో
కొట్టెడుభర్తనేసతముగోమలులిష్టపడంగనేర్తురే
యట్టులువారలున్సుఖమునందుచుజీవితంబునున్
రట్టుగజేయకుండగనురమ్యపుమార్గమునొందురేగదా

Monday, December 10, 2018

చెడుగుణమున్నచో

విడువకనెల్లవేళలనుబీదలకంచితరీతిదానమి
చ్చెడుగుణమున్నచోయశముచేకురుధారుణినెల్లభంగులన్
నడగకపోయినప్పటికిహర్షముతోడనునీయగోరుచో
నెడపకయాజనార్దనుడెయిమ్ముగసంపదలెన్నియోయిడున్

Sunday, December 9, 2018

చెడుగుణమున్నపుడెయశముచేకురుజగతిన్

గడగడవణకెడుచలిలో
గడపగడపకునుజనుచునుగరుణతతోడన్
నడుగకయేబీదలకి
చ్చెడుగుణమున్నపుడెయశముచేకుఱుజగతిన్

పవనసుతుండు

పవనసుతుండునాబరగిబావనభక్తినిరామనామము
న్నవిరళధారతోడనునవామృతధారలుచిల్కుచుండగా
బవనసుతుండురామునిసభాస్ధలిబరిహాసమాడెగా
గవనముజేయగానిటులగానిదీచెప్పుటనాయమేయిటన్