Friday, August 10, 2018

సిగరెట్టింపనెవేంకటేశుడుసురల్సేవింపదద్వాసనల్

పగనున్జెందకమానవాళియిలనవ్యాజానురాగంబుతో
నగజామాతనుభక్తిపూర్వకముగానర్చించుచోనంతవా
సిగరెట్టింపనెవేంకటేశుడుసురల్సేవింపదద్వాసన
ల్నగుమోమున్గననాదిదేవుగుడియానాగాయుతుండేలుతన్

No comments: