Wednesday, May 31, 2017

అమ్మాయని శశి ధరు డు నగాత్మజ బిలిచెన్

ఇమ్ముగ బిలుతుము దేవిని
న మ్మాయని ,శశి ధరు డు  నగాత్మజ బిలిచెన్
కొమ్మా !రా యిటు భక్తులు
నెమ్మనమున జేయు బూజ నెఱి పరికింపన్

Tuesday, May 30, 2017

దొంగ తనమ్ము సేయుటయు దోషము గాదది పుణ్య కార్యమే

అంగన ! వింటివే యిదియ యర్వది నాలుగు లోనిదే గదా
దొంగ తనమ్ము సేయుటయు, దోషము గాదది పుణ్య కార్యమే
భంగము లెన్ని గల్గినను బాధను జెందక భవ్య మూర్తులై
యంగవి హీనులైన బ్రజ కండగ నిల్చిన నెల్లవేళలన్

దోషమే కాదు చేయుట దొంగ తనము

దోషమే కాదు చేయుట దొంగ తనము
నటుల నగునెడ యగుదురు హర్త కులిల
నార్య ! భూప్రజ లెల్లరు వీర్య ముడిగి
దొంగ తనమును జేయుట  దోష మగును

Monday, May 29, 2017

కోపపు టగ్నులే కురియ గూరిమి హె చ్చెనదేమి చిత్రమో

కోపపు టగ్నులే కురియ గూరిమి హె చ్చెనదేమి చిత్రమో
కోపమునందునున్నరయ గూరిమి యుండును నెట్లనన్దగన్
 పాపలు బిట్టుగానరచి పాడుచు నాడుచు గంతులేయగా
కోపము జెందుమే కదయ గూరిమి యుంటను వారిపైగదా

కోపాగ్నులు గురిసినంత ,గూరిమి హెచ్చెన్

పాపము  లంటును మిగులను
కోపాగ్నులు గురిసినంత ,గూరిమి హెచ్చెన్
బాపాయి  సుతుని గనుగొని
మా వారసుడనుచు  నతడు  మదిలో దల చన్

Sunday, May 28, 2017

దత్తపది

రక్ష  నీవని త లచియు రామ ! నేను
జేరి యుంటిని నేకాంత సేవ కొఱకు
సుందర మగు వదనమును జూడగానె
నిక్క బొడిచెను రోమముల్  నిక్క ముగను
నారి కేళము నిత్తును  నార గించు


అ మ్మనమస్కరించినది యాత్మతనూజుని భక్తియుక్తులన్

ఇమ్ముగ రాజశేఖరుడు పేర్మిని జక్కగ వైద్యవిద్యనున్
 సొమ్ములకాశజెందకను సౌమ్యము తోడన జేయుచుండగా
న  మ్మనమస్కరించినది యాత్మతనూజుని భక్తియుక్తుల
న్నమ్మతనూజులన్నరయ యాత్మలు వేరగు బంధమొక్కటే

Saturday, May 27, 2017

అమ్మ నమస్క రించిన దాత్మ సుతకు

ధర్మ బోధనల నుజేయు తనయు జూచి
చక్క నైనట్టి యా తని  సత్ప్ర వర్త
నమును , ధా ర్మికత్వమ్మును నమ్రత లకు
న మ్మ నమస్క రించిన దాత్మ సుతకు

మండెడి యెండలందు హిమమౌక్తికముల్ గన జారెనెల్లెడన్

పండరి నాధుని న్గృహము పచ్చనిమామిడి తోరణాలతో
మెండుగ శీతలం బిడుచు మీరని హాయిని గొల్పు వానితో
దండిగబూలవాసనలు  దామరపించుచు నెల్లవారికిన్
  మండెడి యెండలందు హిమమౌక్తికముల్ గన జారెనెల్లెడన్

Friday, May 26, 2017

మండుటెండలోగురిసెను మంచుజల్లు

తెలుగు రాష్ట్రాల దాహము దీర్చు కొరకు
మండుటెండలోగురిసెను  మంచుజల్లు
లవలెవర్షము వడగండ్ల రవము తోడ
హాయి నొందిరి జనముల య్యవసరమున

Thursday, May 25, 2017

రతిపతి మన్మధుడు,గాడుబ్రహ్మయె తలపన్

రతిపతి యెవరని నరయగ
రతిపతి మన్మధుడు,గాడుబ్రహ్మయె తలపన్
 హతవిధి! యనకుమ యట్లని
పతిదేవుడు వాణికతడు పరమాత్ముండున్

Wednesday, May 24, 2017

మునిసహవాసమంది సతిపొందె ముదంబున పుత్రులిధ్ధరన్

అనయము సేవజేయగ నుహర్షముదోడనదానుమౌనికిన్
మునియునుదుష్టబుధ్ధిని దపోనియమంబును దామరల్చగా
మునిసహవాసమంది సతిపొందె ముదంబున పుత్రులిధ్ధరన్
 మునియనునాతడెప్పుడుతమోగుణమొప్పగ దాచరించుగదా

మునిసాంగత్యమున నారిపుత్రులగనియెన్

వినయము గలిగిన నొకసతి
యనయముదాసే వ జేయ హర్షముతోడన్
 ముని కాముకుడగుటననా
మునిసాంగత్యమున నారిపుత్రులగనియెన్

Friday, May 5, 2017

డాండడ డాండాండడాండ డామ్మనె,వీణల్

మెండుగ టపాసు లక్కడ
డాండడ డాండాండడాండ డామ్మనె,వీణల్
 గండర గండర యనుచును
పండితులే మెచ్చువిధము బాగుగ మ్రోగెన్

Wednesday, May 3, 2017

గోరుచుట్టు

గోరు చుట్టు కతన కొంచెమైనను వ్రాయ
లేక పోతి సామి! యొకటియైన
నిప్పు డిపుడె వాపు నెమ్మదిం చుటవల్ల
వ్రాాయ గలిగి తిదియ వాస్తవముగ

Tuesday, May 2, 2017

నడక హానికారకము మానవుల కెపుడు

నడక హానికారకము మానవుల కెపుడు
కాదు ,నడక కలుగ జేయు గాయమునకు
మంచి యారోగ్య మటులనె  నంచిత మగు
బుధ్ది కుశలత యేర్పడు బుణ్య పురుష !