Sunday, September 12, 2021

దానముజేయబూనుటు,చితమ్మొకొ తిండికిలేనివారికిన్

 హీనముగా దలంతునిక హేమపుటాభరణంబు లుండగా

దానముజేయబూనుటు,చితమ్మొకొ తిండికిలేనివారికిన్

దానముజేయకుండగను ధార్మికసూక్తులు బోధసేయుటన్

దానము జేయగా వలయు దప్పక యన్నము నీరమున్ రతిన్

No comments: