Tuesday, February 23, 2021

హలములుమూలబెట్టిరటహాలికులెక్కువ పంటదీయగన్

సులువగు యంత్రముల్ గనుటచొప్పును జూచెను గారణంబుగా
హలములుమూలబెట్టిరటహాలికులెక్కువ పంటదీయగన్
బలువిధయంత్రరాజములు బారులుదీరిచియుండె యంగడిన్
హలములు మానిసేద్యమును హాలికులిప్పుడు జేయువీటితోన్

No comments: