Thursday, April 8, 2021

దిట్టెడు వారికెల్లరకు దీవెనలిమ్ముశుభమ్ముగోరుచున్

గట్టువ రాజశేఖరుడ!గారవమొప్పగ నెల్లవేళలన్
దిట్టెడు వారికెల్లరకు దీవెనలిమ్ముశుభమ్ముగోరుచున్
బిట్టున వారిమానసముబేర్మిని మారుచు మంచివారునై
నిట్టటుచేయుచుందురిక యీప్సిత కార్యమునర్హులైనచో

No comments: